NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM":

Tư tưởng của mác – ăngghen về đảng cộng sản trong tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đảng cộng sản việt nam hiện nay

TƯ TƯỞNG CỦA MÁC – ĂNGGHEN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY

Tư tưởng của mác – ăngghen về đảng cộng sản trong tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đảng cộng sản việt nam hiện nay

32 Đọc thêm

Các quan điểm, biện pháp chỉ đạo công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của đảng cộng sản việt nam qua một số đại hội

CÁC QUAN ĐIỂM, BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA MỘT SỐ ĐẠI HỘI

CHƯƠNG 1: QUAN ĐIỂM, BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNGViệc nghiên cứu các Văn kiện của Đảng ta để nắm vững các quan điểm cơ bản của Đảng trong chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng là điều có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.1.1. Tính tất yếu xây dựng và chỉnh đốn ĐảngTrong tác phẩm “Đường cách mệnh” năm 1927 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi: “cách mệnh trước hết phải có cái gì” và Người khẳng định: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, … Đảng có vững, cách mệnh mới thành công” Hồ Chí Minh toàn tập, H, 1995, T.2, tr.267,268.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CỘNG SẢN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam Tổng hợp câu hỏi ôn tập đường lối cộng sản đảng cộng sản việt nam
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản và liên hệ với việc xây dựng đảng cộng sản ở việt nam tiểu luận cao học

BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM TIỂU LUẬN CAO HỌC

Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân mang bản chất của giai cấp công nhân. Trong quá trình phát triển,dù với các tên gọi khác nhau nhưng Đảng ta luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở chỗ:mục tiêu,lý tưởng của Đảng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa MácLê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ; Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng; lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật phát triển... Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã đề ra cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu nước khác về chất so với những con đường cứu nước do các nhà đương thời vạch ra và đã bị bế tắc thất bại. Chính cương lĩnh này đã dặt nền tảng cho một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử dân tộc: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc có chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn trong chặng đường lịch sử dân tộc hơn 80 năm qua. Đánh giá ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng, chủ tịch hồ chí minh đã viết: “việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng việt nam ta. nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta sẽ trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Điều lệ Đảng do đại hội X thông qua đã ghi: “Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Đảng cộng sản việt nam ra đời, tồn tại và phát triển không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác. Chính vì vậy mà Đảng ta được nhân dân yêu thương, cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ, thừa nhận là Đảng của chính mình, gọi Đảng cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”. Đó là vinh dự là niềm tự hào lớn, không phải Đảng nào trên thế giới cũng có được. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề bản chất giai cấp công nhân của Đảng và đề ra các chủ trương, giải pháp giữ vững và tăng cường bản chất ấy, xem đó là yêu cầu sống còn của Đảng, nhờ đó Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từng bước giành độc lập dân tộc và đưa đất nước tiến lên theo hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng kiên định, mẫu mực trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước xây dựng nền kinbh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, việc tiếp tục khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng và tăng cường bản chất ấy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng là cánh chim đầu đàn của cách mạng Việt Nam, là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho cách mạng việc nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Việc nghiên cứu và tìm ra giải pháp tăng cường lãnh đạo và sức chiến đấu cao trong thời đại hiện nay thực sự là vấn đề rất cấp thiết và cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài: “Bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản và liên hệ với việc xây dựng Đảng Cộng sản ở Việt Nam”. Do kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế nên bài làm sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong quý thầy cô sửa chữa góp ý để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

12 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ TẤT YẾU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ TẤT YẾU

Vào năm 1929 ở Việt Nam phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển rất mạnh mẽ và đặc biệt là các tổ chức cộng sản ra đời. Các tổ chức cộng sản đó là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Mặc dù đều giương cao ngọn cờ chống đế quốc, phong kiến, xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, nhưng ba tổ chức cộng sản trên đây hoạt động phân tán, chia rẽ, tranh rành sự ảnh hưởng đã ảnh hưởng xấu đến phong trào cách mạng ở Việt Nam lúc này. Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Do đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mang nhiều ý nghĩa lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta. Bài viết sau sẽ đi phân tích sâu hơn về vấn đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu.”
Xem thêm

7 Đọc thêm

NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phân tích những nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh Bài tập học kỳ
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng Cộng Sản Việt Nam giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm nên sự thành công của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng Sản như kim chỉ nam, dẫn lối, soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc. Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy khi được tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một tổ chức chính trị là Đảng Cộng Sản Việt Nam.Vai trò của Đảng trong thời chiến là lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và có xứ mạng lịch sử đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, còn hiện nay vai trò của Đảng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội nhằm đảm bảo thắng lợi cho công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy, trong thời kì nào, Đảng luôn luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Là một lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội thì Đảng Cộng Sản Việt Nam phải có nguyên tắc cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ trong việc tổ chức và hoạt động nên em xin chọn đề tài: “ Phân tích những nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I, Các nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đảng Cộng Sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Vì vậy, Hồ Chí Minh tuân thủ các nguyên tắc tổ chức Đảng kiểu mới của Lênin vào việc xây dựng, tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam.

1, Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng.

Về tập trung, người nhấn mạnh tập trung trong Đảng là phải thống nhất về tư tưởng, tổ chức, hành động. Do đó“ Cá nhân phải phục tùng tổ chức; số ít phải phục tùng số nhiều; cấp dưới phải phục tùng cấp trên; các địa phương phải phục tùng Trung ương”. Từ đó làm cho“ Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến hành thì chỉ như một người”.Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh dân chủ trong Đảng. Quan niệm gốc của vấn đề này là ở chỗ, Hồ Chí Minh cho rằng: nước ta là nước dân chủ, “dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân”, là thành quả của cách mạng, là làm cho mọi người mạnh dạn có ý kiến, làm cho Đảng tập trung được trí tuệ, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng. Người khẳng định: chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do, bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lí. Đó là một quyền lợi, cũng là nghĩa vụ của mồi người. Người luôn luôn nhấn mạnh phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Người cho rằng: “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt”. Đồng thời, Người luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện và phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng và trong nội bộ các tổ chức chính trị xã hội.

Trong nguyên tắc này, dân chủ và tập trung là hai mặt có quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau. Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung, chứ không phải là dân chủ tuỳ tiện, phân tán, vô tổ chức. Tập trung là tập trung trên cơ sở dân chủ, chứ không phải tập trung quan liêu theo kiểu độc đoán chuyên quyền.

Nguyên tắc này có ý nghĩa nhằm bảo đảm cho Đảng phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của Đảng. Tức là đề cao vai trò của tập trung, thực hiện tập trung trong Đảng để tạo sự thống nhất ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh lãnh đạo to lớn trong tiến trình cách mạng. Đây là biểu hiện cụ thể tính tiên phong, tính chiến đấu của giai cấp công nhân. Cùng với tập trung phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Do đó, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là một yêu cầu khách quan của một tổ chức đảng chân chính. Khi nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm sẽ làm cho Đảng suy yếu, nội bộ Đảng mất đoàn kết, đường lối, chủ trương của Đảng lệch lạc, sai lầm, uy tín của Đảng bị giảm, Đảng sẽ dần mất quyền lãnh đạo với quần chúng. Vì vậy, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng nhằm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng giai đoạn hiện nay. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề mang tính hệ thống và trên cơ sở bảo đảm giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt đảng.

2, Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Người cho rằng: “Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn đi đôi với nhau”.

Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? Vì một người dù khôn ngoan, tài giỏi đến mấy, dù có nhiều kinh nghiệm đến đâu cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Do đó, cần phải có nhiều người. Nhiều người sẽ có nhiều kinh nghiệm, người thấy rõ mặt này, người thấy rõ mặt kia của vấn đề đó. Nhờ đó, mọi mặt của vấn đề đều được xem xét, vấn đề mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm. Từ đó, có thể thấy vai trò lãnh đạo tập thể là rất lớn. Chỉ có lãnh đạo tập thể mới huy động được toàn bộ trí tuệ của đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đưa đến các tệ bao biện, độc đoán, chủ quan kết quả là hỏng việc”. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo mới chỉ là một vế của nguyên tắc.

Vì sao cần phải cá nhân phụ trách? Trong công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm của cá nhân được đề cao. Cá nhân phụ trách nhằm tạo ra tính chuyên trách, gắn trách nhiệm để giải quyết công việc một cách tốt nhất. Khi một vấn đề đã được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch đã được định rõ thì cần giao cho một người hoặc một nhóm người phụ trách theo kế hoạch mà thi hành. Nếu không cho cá nhân phụ trách, thì sẽ sinh ra tệ người này ỷ lại người kia, kết quả là không ai thi hành. Người khẳng định: “ Phụ trách không do cá nhân thì sẽ đi đến cái bừa bãi, lộn xộn, vô Chính phủ. Kết quả là hỏng việc”.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nguyên tắc có ý nghĩ to lớn. Thứ nhất là phát huy được sức mạnh tập thể đồng thời khẳng định năng lực cá nhân. Thứ hai là tránh được tình trạng quan liêu, chống lại bệnh độc đoán, chuyên quyền, vi phạm dân chủ trong Đảng; đồng thời chống lại tệ dựa dẫm tập thể, không dám chịu trách nhiệm. Đây là hiện tượng thường thấy hàng ngày, khi có thành tích thì nhận về mình, còn khuyết điểm sai lầm thì đổ lỗi cho tập thể. Không chú ý đến lãnh đạo tập thể thì sẽ bao biện, độc đoán, chủ quan; đồng thời không chú ý đến cá nhân phụ trách thì sẽ dẫn đến bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Trong giai đoạn đất nước mở cửa hội nhập với thế giới hiện nay, trách nhiệm của tập thể , của cá nhân càng phải được phát huy để tổ chức Đảng không ngừng phát triển lớn mạnh, đủ sức dẫn dắt toàn dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

3, Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, luật phát triển của Đảng.

Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc này, nó là vũ khí để rèn luyện Đảng viên, để nâng cao trình độ của lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

Người thường đặt “ tự phê bình” lên trước “phê bình” vì Người cho rằng mỗi đảng viên trước hết tự mình phải thấy rõ mình, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Hơn nữa nếu tự phê bình tốt thì mới phê bình người khác tốt được. Người xem đây là vũ khí để rèn luyện đảng viên, nhằm làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ hơn. Đó cũng là vũ khí để nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng, để Đảng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, làm tròn trách nhiệm trước giai cấp và dân tộc… Người đã thẳng thắn vạch rõ : “ Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu là có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Tự phê bình và phê bình vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, muốn thực hiện tốt nguyên tắc này, đòi hỏi mỗi người phải trung thực, chân thành với bản thân mình cũng như với người khác, “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Người đã phê phán những thái độ lệch lạc, sai trái thường xảy ra trong tự phê bình và phê bình như thiếu trung thực, che giấu khuyết điểm của bản thân, sợ phê bình, không dám phê bình, dĩ hoà vi quý, hoặc ngược lại lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, đả kích người khác…

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nhấn mạnh mục đích của tự phê bình và phê bình là cốt để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, để làm cho tư tưởng và hành động được đúng hơn tốt hơn, để làm việc có hiệu quả hơn.

4, Kỷ luật nghiêm minh và tự giác là quy luật phát triển sức mạnh của Đảng.

Người đặc biệt coi trọng việc xây dựng một kỉ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng. Sức mạnh to lớn của Đảng là ở tinh thần kỉ luật tự giác, ý thức tổ chức kỉ luật nghiêm minh của cán bộ Đảng viên. Mọi Đảng viên đều bình đẳng trước kỉ luật của Đảng.

Nghiêm minh là nguyên tắc thuộc về tổ chức Đảng, vì đó là kỉ luật đối với mọi cán bộ, Đảng viên, không phân biệt cán bộ lãnh đạo cao hay thấp, là cán bộ lãnh đạo hay đảng viên thường, mọi cán bộ, Đảng viên đều bình đẳng trước kỉ luật của Đảng.

Tự giác thuộc về mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên đối với Đảng, một tổ chức của những người tự nguyện đứng trong hàng ngũ để cùng chiến đấu cho độc lập dân tộc và cho chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu cao nhất của kỷ luật Đảng là chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng. Có như vậy Đảng mới thành một khối thống nhất về tư tưởng và hành động nếu không “ Đảng sẽ xệch xoặc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bế tắc”. Từ việc phải tuân thủ kỉ luật của Đảng, mỗi đảng viên dù ở cương vị nào, mỗi cấp ủy dù ở cấp bộ nào cũng phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật của các đoàn thể và pháp luật của nhà nước, tuyệt đối không ai được cho phép mình coi thường, thậm chí đứng trên tất cả. Ý thức kỉ luật đó là ý thức Đảng của giai cấp công nhân. Việc đề cao ý thức kỉ luật đó đối với mọi cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới làm tăng thêm uy tín của Đảng; ngược lại ý thức kỉ luật xuống thấp, nếu cán bộ, đảng viên có nhiều vi phạm kỉ cương phép nước, tự cho mình là người lãnh đạo, coi thường kỉ luật của các đoàn thể nhân dân, thì uy tín của Đảng giảm thấp, càng dẫn tới nhiều nguy cơ cho Đảng.

5, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là nguyên tắc quan trọng của Đảng.

Thực sự đoàn kết thì mới thống nhất được ý chí và hành động của tổ chức Đảng. Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ, toàn Đảng phải đoàn kết thành một khối vững chắc, toàn Đảng phải đoàn kết thành một khối vững chắc, phải thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, mọi Đảng viên phải bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng như bảo vệ con ngươi của chính mắt mình. Việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cũng như khối đại đoàn kết toàn dân luôn được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Bỡi lẽ, việc xây dựng khối đoàn kết trong Đảng làm nòng cốt cho việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân. Người viết: “ Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ con ngươi của mắt mình”.Cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là đường lối, quan điểm và Điều lệ Đảng nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động, thông qua đó mà hiện thực hóa đường lối, quan điểm của Đảng trong cuộc sống. Hồ Chí Minh viết: “ Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”. Ngày nay, tình hình thế giới và trong nước phát triển phức tạp, nhiệm vụ của Đảng ngày càng nặng nề, thực tế này đòi hỏi Đảng phải củng cố và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có ảnh hưởng đến sự thống nhất của nhiều cán bộ đảng viên, đến toàn đảng. Để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Người thường nêu những yêu cầu như: phải thực hiện và mở rộng dân chủ nội bộ cán bộ đảng viên có thể tham gia bàn bạc đến nơi đến chốn những vấn đề hệ trọng của Đảng, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần trung thực, chân thành, thẳng thắn, tự nghiêm khắc với mình và có tình yêu thương đồng chí…

II. Đánh giá các nguyên tắc xây dựng và tổ chức Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam và những biện pháp nâng cao hiệu quả của tổ chức Đảng.Ở bất kỳ thời nào, dù là thời chiến hay thời bình thì 5 nguyên tắc tổ chức Đảng vẫn giữ nguyên vị trí của nó trong quá trình tổ chức và hoạt động của Đảng. Mỗi một nguyên tắc lại giữ một vai trò quan trọng có mối liên hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể thống nhất làm nên Đảng cộng sản của ngày hôm nay. Nguyên tắc quan trọng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ví nó làm cho tổ chức Đảng có tính kỉ luật chặt chẽ, loại trừ được sự chia rẽ bè phái, đảm bảo tập trung thống nhất tạo nên sức mạnh của Đảng. Nếu nguyên tắc này không được đảm bảo thì Đảng sẽ không thể trở thành tổ chức đoàn kết thống nhất, rất dễ lâm vào tình trạng chuyên quyền, độc đoán, vô tổ chức. 5 nguyên tắc này cần phải nhìn nhận một cách tổng thể và khái quát. Ví như nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Người giải thích: “ Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung”. Hay để nhấn mạnh nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Người nhấn mạnh: “ Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình”. Theo đó, nguyên tắc tự phê bình và phê bình là cơ sở để thực hiện các nguyên tắc khác như nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, kỉ luật nghiêm minh và tự giác….

Tư tưởng xây dựng Đảng của chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa thực tiễn và lý luận sâu sắc, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, qua đó làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước. Trong bối cảnh, điều kiện mới, đứng trước những cơ hội cũng như những thách thức không nhỏ, Đảng ta vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đồng thời xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi những hạn chế, yếu kém; để lấy lại niềm tin trong nhân dân, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của xã hội của chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, sát với công việc thực tế, thiết thực của mỗi đảng viên.

Thứ hai, mỗi đảng viên cần phải tự xác định rõ về mình và tích cực giải quyết những mâu thuẫn giữa yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của địa phương, ngành, của cơ quan, đơn vị mình với trình độ bất cập của bản thân để xây dựng kế hoạch, xác định ý chí, quyết tâm thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ trí tuệ, kiến thức, năng lực cần thiết và phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác, làm việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho.

Thứ ba, tạo môi trường, điều kiện rèn luyện thực tiễn và phong trào tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng chủ trương, hoạch định chính sách xây dựng và phát triển đất nước vì vậy, vai trò của Đảng Cộng sản vô cùng quan trọng trong cả thời chiến và thời bình. Để làm được điều ấy, không phải chỉ trong quá trình làm cách mạng giải phóng dân tộc, mà cho đến ngày nay, đất nước hoàn toàn thống nhất, trải qua 80 năm hoàn thiện và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa khi nào rời xa các nguyên tắc hoạt động và tổ chức Đảng. Có thể nói khi nào còn chủ nghĩa xã hội, còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì khi đó năm nguyên tắc trên vẫn là kim chỉ nam dẫn dắt quá trình hoạt động và tổ chức của Đảng.
Xem thêm

11 Đọc thêm

tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam
Xem thêm

40 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

I. Lý do chọn đề tài
Một trong những di sản cực kì quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta là tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có công to lớn trong việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, lãnh đạo dẫn dắt dân tộc ta đi theo con đường mà Người đã chọn. Là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng rèn luyện Đảng thành một Đảng macxit chân chính.
Để Đảng làm tròn sứ mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong suốt cuộc đời mình Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng chỉnh đốn, đối mới Đảng để Đảng mãi xứng đáng là người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của nhân dân.
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và về luận điểm “Đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dựng, chỉnh đốn đảng” nói riêng không chỉ có ý nghĩa lý luận khẳng định những cống hiến của Người đối với sự phát triển học thuyết MácLênin về đảng cộng sản, đặc biệt là đảng cộng sản ở những nước thuộc địa, phụ thuộc, kinh tế chậm phát triển mà còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn, nhằm vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội, thực hiện những nhiệm vụ mà cách mạng nước ta đã đặt ra hiện nay.
Huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình là một huyện miền núi rẻo cao. Trong bối cảnh quốc tế cũng như trong nước hết sức phức tạp và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở nơi đây cũng được nâng lên một bước. Đảng phải thường xuyên tự đối mới, tự chỉnh đốn, thường xuyên chăm lo công tác chính trị, tư tưởng, đảm bảo sự thống nhất trong Đảng về nhận thức và hành động.
Do đó, việc nghiên cứu Đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dựng và chỉnh đốn đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng ở Minh Hóa có tầm quan trọng đặc biệt, là vấn đề then chốt trong công cuộc đổi mới của huyện.
Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh trong công tác xây dựng đảng hiện nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

67 Đọc thêm

luận văn công tác xây dựng đảng của đảng cộng sản việt nam (1975 1986)”

LUẬN VĂN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1975 1986)”

Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Có được những thành quả đó là do trong suốt quá trình hình thành, trưởng thành, phát triển, trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, Đảng luôn luôn coi trọng nguyên tắc “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”.
Xem thêm

75 Đọc thêm

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN

Ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930, một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam ta, Đảng cộng sản Việt Nam dưới sự hợp nhất của Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng đã ra đời. Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới, Hồ Chí Minh viết : Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của nghĩa Mác Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt Nam.
Lịch sử của Đảng là lịch sử của cuộc đấu tranh anh dũng, gian khổ, có nhiều tổn thất, hy sinh nhưng cũng hết sức vẻ vang vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, có tầm vóc quốc tế mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt hơn bảy thập kỷ qua đã khẳng định vai trò, công lao to lớn của Đảng và để lại nhiều bài học có giá trị lý luận thực tiễn vô cùng to lớn, đặc biệt đối với giai đoạn hiện nay, trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng chủ trương xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam chính là xây dựng một Nhà nước thật sự của dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với lý tưởng dân chủ, nhân đạo, công bằng, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân:Nhà nước được tổ chức và vận hành một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn đất nước, tổ chức, hoạt động của Nhà nước phải bằng pháp luật, chịu sự điều chỉnh của pháp luật; Nhà nước quản lý xã hội bằng một hệ thống pháp luật vì con người, quyền lực của Nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc thống nhất quyền lực, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lực pháp, hành pháp và tư pháp, có cơ chế an toàn và hiệu quả ngăn chặn mọi sự lạm quyền, vi phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Tại Điều 2 Hiến pháp nước ta năm 1992 quy định: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Trong các Văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định nhiệm vụ Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Xem thêm

26 Đọc thêm

ĐỀ TÀI :TÌM HIỂU NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC HỘI NGHỊ HỢP NHẤT CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN THÔNG QUA THÁNG 2-1930

ĐỀ TÀI :TÌM HIỂU NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC HỘI NGHỊ HỢP NHẤT CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN THÔNG QUA THÁNG 2-1930

Đề tài :Tìm hiểu nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam được hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thông qua tháng 21930Mở đầu Ngày 321930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và xác lập vai trò lãnh đạo cách mạng; đồng thời, với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 921930), đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, xác lập ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô sản trong cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời mở đầu thời đại mới trong lịch sử nước ta, thời đại giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng vị trí trung tâm, kết hợp với phong trào yêu nước và cách mạng, quyết định nội dung, phương hướng phát triển của xã hội Việt Nam. Đây là thời đại nhân dân Việt Nam không chỉ làm nên lịch sử vẻ vang của mình, mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của các dân tộc bị áp bức là xoá bỏ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập, dân chủ, hoà bình và tiến bộ xã hội. Tiểu luận môn học của em trình bày về vấn đề Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng được thông qua trong Hội nghị hợp nhất đã định hướng cho các hoạt động của Đảng trong thời kỳ mới thành lập. Do thời gian và kiến thức có hạn cho nên bài viết không tránh khỏi những thiết sót.Em xin chân thành cảm ơn thầy đã đưa em tiếp cận với kiến thức hay qua môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamChương 1 Hoàn cảnh lịch sử và sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam1.Hoàn cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một đảng cộng sản thống nhất. Sự tồn tại và hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức cộng sản làm cho lực lượng và sức mạnh của phong trào cách mạng bị phân tán. Điều đó không phù hợp với lợi ích của cách mạng và nguyên tắc tổ chức của đảng cộng sản. Ngày 27101929, Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản ở Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một đảng cộng sản ở Đông Dương, chỉ rõ: Việc thiếu một Đảng Cộng sản duy nhất trong lúc phong trào quần chúng công nhân và nông dân ngày càng phát triển, đã trở thành một điều nguy hiểm vô cùng cho tương lai trước mắt của cuộc cách mạng ở Đông Dương. Quốc tế Cộng sản nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một Đảng Cộng sản có tính chất quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông Dương. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, Người chủ động triệu tập đại biểu của hai nhóm (Đông Dương và An Nam) và chủ trì Hội nghị hợp nhất đảng tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc). Hội nghị bắt đầu họp ngày 611930. Tham dự Hội nghị có hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh) và hai đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm). Tổng số đảng viên của Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng cho tới Hội nghị hợp nhất là 310 đồng chí. Hội nghị hoàn toàn nhất trí, tán thành việc hợp nhất hai tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng. Nhân dịp thành lập Đảng, Nguyễn ái Quốc viết Lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, học sinh, anh chị em bị áp bức bóc lột hãy gia nhập Đảng, đi theo Đảng để đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và tư sản phản cách mạng làm cho nước An Nam được độc lập. Hội nghị cũng vạch kế hoạch hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước và thành lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Ngày 2421930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời họp và ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt NamNhững nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (21930) được Hội nghị thống nhất thông qua là: Về chính trị: Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập,thành lập chính phủ công nông binh tổ chức quân đội công nông.Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái,tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn(công nghiệp,vận tải, ngân hang …)của tư bản chủ nghĩa đế quốc Pháp giao cho chính phủ công nông binh quản lý,tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc làm của công chia cho dân nghèo cày cấy,bỏ sưu thuế cho dân nghèo,mở mang công nghiệp và nông nghiệp thi hành luật ngày làm 8 tiếng.Về văn hóa –xã hội:Dân chúng được tự do tổ chức nam nữ bình đẳng,phổ thông giáo dục theo công nông hóa.Về lực lượng cách mạng:Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng,đánh đổ bọn địa chủ và phong kiến,phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia phải hết sức kiên lạc với tiểu tư sản trí thức,trung nông,thanh niên…để kéo họ đi vào phe giai cấp vô sản.Về lãnh đạo cách mạng:Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng việt nam.Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình,phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng trong khi lien lạc với các giai cấp phải rất cẩn thận không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp.Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới:Cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận của cách mạng thế giới phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới,nhất là giai cấp vô sản Pháp.Chương 2: Vận dụng đánh giá và kết luận bài học kinh nghiệm từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên 31930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy nhận thức của những người lãnh đạo. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam.Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc,điều quan trọng nhất là nó phù hợp với tình hình hoàn cảnh của đất nước ta trong thời kì đó. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo, chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương, phong trào yêu nước ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. “Năm 1930, kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Tài liệu tham khảo Bộ GDĐT(1992)Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo Dục Hà Nội Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí MinhKhoa Lịch sử Đảng(1995), Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương(1977), Văn kiện Đảng 19301935, Hà Nội
Xem thêm

4 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH LÃNH ĐẠO TRONG TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC, Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH LÃNH ĐẠO TRONG TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC, Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY

Là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một Đảng mácxít thật sự vững mạnh để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Từ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Người đã khái quát nên một hệ thống các luận điểm có tính quy luật về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

13 Đọc thêm

Bài thuyết trình đường lối cách mạng của ĐCSVN Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Điều này phản ánh quá trình tự ý thức của những người cộng sản Việt Nam về nhu cầu phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất.

Ngày 27101929, Quốc tế Cộng sản gửi những người Cộng sản Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một Đảng Cộng sản Đông Dương, yêu cầu những người cộng sản Đông Dương phải khắc phục ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và thành lập một đảng giai cấp vô sản. Quốc tế Cộng sản chỉ rõ phương thức để tiến tới thành lập Đảng là phải bắt đầu từ việc xây dựng các chi bộ trong các nhà máy, xí nghiệp: chỉ rõ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với phong trào cộng sản quốc tế.

Nhận được tin về sự chia rẽ của những người cộng sản ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đến Trung Quốc. Người chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng, tại Hương Cảng, Trung Quốc. Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản (1821930). Nguyễn Ái Quốc viết: “Chúng tôi họp vào ngày 61… Các đại biểu trở về An Nam ngày 82”. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao Động Việt Nam (1091960) quyết định lấy ngày 32 dương lịch hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

Thành phần Hội nghị hợp nhất gồm: 1 đại biểu của Quốc tế Cộng sản; 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng; 2 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng. Hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc gồm Năm điểm lớn, với nội dung:

1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở Đông Dương;

2. Định tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam;

3. Thảo Chính cương và Điều lệ sơ lược của Đảng;

4. Định kế hoạnh thực hiện việc thống nhất trong nước;

5. Cử một Ban Trung Ương lâm thời gồm chín người, trong đó có hai đại biểu chi bộ cộng sản Trung Quốc ở Đông Dương”. Hội nghị nhất trí với Năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc và quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 2421930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời họp và ra Nghị quyết chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, đến ngày 2421930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động cách mạng Việt Nam sự phát triển về chất từ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến ba tổ chức cộng sản, đến Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc.
Xem thêm

59 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XDD GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

TIỂU LUẬN XDD GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

MỞ ĐẦU
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Nhân dân ta luôn một lòng đi theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Đảng vì dân, gắn bó mật thiết với nhân dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp, tạo nên sức mạnh vĩ đại, đó là sức mạnh của dân tộc Việt Nam hào hùng.
Nối tiếp những truyền thống tốt đẹp đó, các thế hệ đảng viên ngày hôm nay luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nước nhà. Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò to lớn của Đảng viên, những năm qua Đảng ta luôn coi trọng công tác phát triển Đảng, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu góp phần xây dựng Đảng ngày một vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ cách mạng thời kỳ hội nhập toàn cầu hoá.
Chỉ thị số 52CTTƯ ngày 21012002 của Bộ Chính trị khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng. Đảng là một cơ thể chính trị xã hội sống, có quá trình hình thành, phát triển và đào thải riêng. Vì vậy, sự phát triển của Đảng là đòi hỏi tự nhiên, là qui luật tất yếu, nhằm để bù đắp số lượng giảm đi và tạo thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa Đảng, bảo đảm sự kế thừa, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Để làm tốt công tác này, yêu cầu mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải xây dựng được mục tiêu, phương pháp cụ thể phù hợp với địa phương mình để công tác phát triển Đảng đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, tác giả chọn đề Tài công tác phát triển Đảng của Đảng bộ quận Long Biên trong giai đoạn hiện nay với mong muốn từ thực trạng của Long Biên rút ra được những bài học kinh nghiệm cụ thể, từ đó có thể phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế để xây dựng Đảng bộ quận Long biên ngày càng vững mạnh, đồng thời với mong muốn những vấn đề chỉ ra trong đề Tài này có thể trùng hợp với một số Đảng bộ khác cũng sẽ được khắc phục đồng bộ, để mỗi Đảng bộ quận là một tế bào lớn mạnh, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước trong thời đại mới.
Xem thêm

47 Đọc thêm

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: CHƯƠNG 4 GV. HẢI NGỌC (ĐH KINH TẾ TP.HCM)

Bài giảng chương 4 trình bày các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam. Chương này gồm có các nội dung chính như: Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn tham khảo.

9 Đọc thêm

MÔN KIẾN THỨC CHUNG LIÊN HỆ THỰC TẾ -ÔN THI CÔNG CHỨC CÀ MAU 2017 hot

MÔN KIẾN THỨC CHUNG LIÊN HỆ THỰC TẾ -ÔN THI CÔNG CHỨC CÀ MAU 2017 HOT

CÁC CÂU HỎI MÔN KIẾN THỨC CHUNG LIÊN HỆ THỰC TẾ QUAN TRỌNG ÔN THI CÔNG CHỨC CÀ MAU 2015Câu 4: Thế nào là Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? Phân tích phương hướng và giải pháp về phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Liên hệ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.2Câu 12: Trình bày các bước đàm thoại? Liên hệ việc tiếp dân, giải quyết các yêu cầu kiến nghị của công dân.4Câu 23: Trình bày nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng?5Câu 3: Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ. Liên hệ thực tiễn việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên.5Câu 8: Trình bày Nguyên tắc tập trung, dân chủ được thể hiện trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam. Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc trên trong hoạt động thực tiễn?7Câu 21: Trình bày điều kiện thành lập công đoàn cơ sở và tổ chức của ban chấp hành công đoàn cơ sở?8Câu 1: Phân tích nguyên tắc: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc trên.8Câu 2: Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc Hội. Liên hệ thực tiễn việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên.10Câu 5: Thế nào là quản lý hành chính Nhà nước? Trình bày nguyên tắc quản lý hành chính Nhà nước? Liên hệ việc thực hiện các nguyên tắc trên trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước12Câu 6: Phân biệt giữa cán bộ và công chức. Trình bày nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Liên hệ việc thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thực tế13Câu 7: Trình bày những việc cán bộ, công chức không được làm. Tại sao Pháp luật hiện hành quy định những việc cán bộ, công chức không được làm? Liên hệ việc thực hiện nội dung trên trong hoạt động thực tiễn16Câu 9: Trình bày Nguyên tắc pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam. Liên hệ việc thực hiện nguyên tác trên trong hoạt động thực tiễn?19Câu 10: Thế nào là văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Các loại văn bản quản lý hành chính Nhà nước. Anh (chị) hãy đánh giá về tình hình các chủ thể có thẩm quyền ban hành các loại văn bản quản lý hành chính Nhà nước hiện nay ở nước ta?19Câu 11: Trình bày công tác quản lý văn bản. Làm gì để công tác quản lý văn bản đạt kết quả tốt?25Câu 13: Trình bày những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam?26Câu 14: Phương thức lãnh đạo của Đảng là gì? Trình bày khái quát phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội.27Câu 15: Trình bày khái quát hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay?29Câu 16: Trình bày chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng?30Câu 17: Trình bày hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam?32Câu 18: Trình bày hệ thống tổ chức, cơ quan và các chức danh của Hội Nông dân Việt Nam?33Câu 19: Trình bày nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.35Câu 20: Trình bày hệ thống tổ chức, Nguyên tắc tổ chức và nhiệm vụ của Hội CCB VN36Câu 22: Phương thức lãnh đạo của Đảng là gì? Trình bày khái quát phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Chính phủ.36Câu 24: Trình bày phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội37
Xem thêm

37 Đọc thêm

Tai lieu on tap chuyen vien khoi dang mat tran va doan the

TAI LIEU ON TAP CHUYEN VIEN KHOI DANG MAT TRAN VA DOAN THE

I. ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua vào ngày 19012011)
1. Một số vấn đề có liên quan
Ngày Thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam: 321930
Điều lệ đảng có 12 Chương, 48 Điều.
2. Những nội dung trọng tâm trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam do do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Điều 1, khoản 2 quy định: Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.
Điều 2. đảng viên có nhiệm vụ:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
..................
Xem thêm

27 Đọc thêm

đường lối hồ chí minh

ĐƯỜNG LỐI HỒ CHÍ MINH

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị ...của Đảng.
b) Đối tượng nghiên cứu môn học
Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng
Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới.


II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC
1. Phương pháp nghiên cứu
a) Cơ sở phương pháp luận
Thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
b) Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic, ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp và diễn dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa... thích hợp với từng nội dung của môn học.
2. Ý nghĩa của học tập môn học
a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng CNXH.
b) Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
c) Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng.
Xem thêm

61 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

PHẦN I: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỂN ( Trước 1930 1975)
Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?
Câu 2: So sánh Cương nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930 của Đảng?
Câu 3: Đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930 – 1939?
Câu 4: Hoàn cảnh và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược sau năm 1939? Nội dung chuyển hướng chiến lược của Đảng (19391941)?
Câu 5: Nội dung chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng cộng sản Việt Nam từ 1941 – 1945?
Câu 6: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 7: Đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng của Đảng (1945 1946)?
Câu 8: Đường lối chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 1954)?
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề