KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2012

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2012":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh Báo cáotài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Công ty Cổphần Khoáng sản Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày từ trang 06 đến trang 30 kèm theo.Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệmcủa chúng tôi là đưa ra ý kiến về các Báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.Cơ sở ý kiếnChúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêucầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính hợpnhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọnmẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợpnhất; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kếtoán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quátBáo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lýđể làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.Ý kiến của Kiểm toán viênTheo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên cáckhía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả hoạt độngkinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việclập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:Như trình bày tại thuyết minh số 5.14 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác tại ngày 31/12/2012, số tiền9.250.000.000 đồng trên khoản mục này đang phản ánh khoản nhận đặt cọc từ Thỏa thuận góp vốn đầu tư khai thácmỏ vàng Pắc Lạng giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn với các cá nhân. Tuy nhiên, hoạt động này chưađược Hội đồng Quản trị Công ty thông qua.Trong năm 2012, Công ty chưa thực hiện đầy đủ quy trình xác định giá bán quặng theo Quy chế bán sản phẩm số28/QCBH-KSBK ngày 17/8/2009 được ký bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Chúng tôi đã thu thập một sốhợp đồng tương tự có và giá bán tương đồng để đánh giá giá bán của Công ty. Tuy nhiên, chúng tôi không có tráchnhiệm đánh giá hiệu quả kinh doanh liên quan đến vấn đề nêu trên.
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

khoản đầu tư ở công ty con đó.Trong trường hợp chính sách kế toán của công ty con khác với chính sách kế toán áp dụng thốngnhất trong Tập đoàn thì Báo cáo tài chính của công ty con sẽ có những điều chỉnh thích hợp trướckhi sử dụng cho việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất17CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦUTƯ TÂN BÌNHĐịa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MinhBÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤTCho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2012Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán giữa các công ty trong cùng Tập đoàn, các giaodịch nội bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ khilập Báo cáo tài chính hợp nhất. Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộcũng được loại bỏ trừ khi chí phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được.Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận và tài sản thuần của công ty con không nắmgiữ bởi các cổ đông của công ty mẹ và được trình bày ở mục riêng trên Báo cáo kết quả hoạtđộng kinh doanh hợp nhất và Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Lợi ích của cổ đông thiểu số baogồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi íchcủa cổ đông thiểu số trong biến động của vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Cáckhoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong vốn chủsở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Tập đoàn trừ khi cổ đông thiểu số cónghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.3.
Xem thêm

52 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

dẫn đối với Kiểm toán viên dự bị và các thành viên khác: đây cũng là những tồn tạiphổ biến, tuy nhiên đó không phải là bản chất của một vấn đề tồn tại trong hoạt độngkiểm toán của tổ kiểm toán nhà nước. Theo đánh giá của các kiểm toán viên, quátrình hướng dẫn, kèm cặp kiểm toán viên dự bị và các thành viên khác trong tổ kiểmtoán không thể được trình bày một cách cụ thể trong kế hoạch chi tiết vì phươngpháp kèm cặp, hướng dẫn cũng hết sức đa dạng, tùy theo nhiều tình huống thực tế vàđặc thù của mỗi cuộc kiểm toán; tại mỗi tổ kiểm toán khác nhau phương pháp hướngdẫn cũng khác nhau. Để tuân thủ các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, khi bốchí kiểm toán viên dự bị, các thành viên khác tham gia kiểm toán, tổ kiểm toán cầnsắp xếp bố trí các thành viên đó những công việc phù hợp với khả năng, trình độchuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, nhiều kiểm toán viên dự bịđã trải qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, đã tham gianhiều cuộc kiểm toán nên có đầy đủ năng lực của một kiểm toán viên giàu kinhnghiệm…việc kèm cặp, hướng dẫn là không cần thiết. Các kiểm toán viên dự bị nàygần như có thể tác nghiệp có hiệu quả như một kiểm toán viên nhưng do chưa đủđiều kiện nên khi tham gia đoàn kiểm toán chỉ với chức danh là kiểm toán viên dựbị, thành viên khác. Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến hồ sơ kiểmtoán chưa phản ánh việc kiềm cặp, hướng dẫn các kiểm toán viên dự bị và thànhviên khác như đã nêu trên.Giải pháp:4. Giải phápTừ cơ sở lý luận và thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổkiểm toán, để khắc phục, hạn chế một số tồn tại đã nêu, em xin đề xuất một số biệnpháp nhằm tăng cường chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổkiểm toán như sau:(1) Một là, tăng cường và đề cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu thôngqua công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động đoàn kiểm toán. Với biện pháp này, một sốkhuyết điểm trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán của tổ kiểm toán sẽ được pháthiện và điều chỉnh kịp thời ngay từ giai đoạn lập dự thảo. Đồng thời, thông quacông tác theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch kiểm toán, Tổ
Xem thêm

14 Đọc thêm

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ ASEAN LIÊN BANG NGA DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG MEDVEDEV ( 2008 2012)

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ ASEAN LIÊN BANG NGA DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG MEDVEDEV ( 2008 2012)

dạng”, đã tìm những điểm “đồng thuận” để giải quyết khá thành công nhiều vấn đềphức tạp và nhạy cảm trong quan hệ nội khối cũng nhƣ quan hệ với bên ngoài.Hiện nay, hoạt động của ASEAN đƣợc mở rộng và bao hàm những lĩnh vực kinhtế chủ chốt, kể cả thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tƣ, công nghiệp và nôngnghiệp, vận tải, năng lƣợng…Các nƣớc thành viên đang thúc đẩy sự liên kết kinhtế của Hiệp hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên và giúp cácthành viên mới, đặc biệt là tăng cƣờng hợp tác thƣơng mại trong ASEAN và thuhút đầu tƣ nƣớc ngoài trong bối cảnh sự cạnh tranh thƣơng mại quốc tế trở nên gaygắt.Hiện nay, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) một diễn đàn quan trọng nhấtvề hợp tác an ninh ở châu Á. ARF bao gồm 25 quốc gia có cùng mối quan tâm đếnan ninh khu vực châu Á Thái Bình Dƣơng. Đó là 10 quốc gia thành viêncủa ASEAN; 10 nƣớc đối tác đối thoại của ASEAN (gồm Úc, Canada, TrungQuốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ), một quansát viên của ASEAN (Papua New Guinea), cùng với Cộng hoà Dân chủ Nhân dânTriều Tiên, Mông Cổ và Pakistan. Đông Timo đƣợc kết nạp vào ARF vào năm2005. ARF tiếp tục là diễn đàn thúc đẩy chính sách ngoại giao phòng ngừa và xâydựng sự tin cậy giữa các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dƣơng.Những cố gắng của ARF đã đi vào chiều sâu với thủ thuật né tránh những bất đồngvới những nƣớc lớn mà vẫn giữ đƣợc tinh thần độc lập, tự chủ của mình. ViệcASEAN đang thúc đẩy sự liên kết kinh tế, tăng cƣờng hội nhập với bên ngoài vàđã thiết lập, duy trì đƣợc một diễn đàn an ninh chứng tỏ rằng Đông Nam Á, mộtkhu vực từng là thuộc địa, chịu sự chi phối của chủ nghĩa thực dân, đã chấm dứt sựđối đầu và chia rẽ để cùng nhau giải quyết các thách thức nhằm vƣơn lên phát triểnbền vững.Một thành công nữa của ASEAN là chủ động tạo lập đƣợc sự gắn kết giữahai lục địa Á – Âu thông qua Hội nghị cao cấp Á - Âu (ASEM). Với ASEM, quanhệ hai châu lục đã trở thành một cạnh của tam giác quan hệ mang tính toàn cầu
Xem thêm

140 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI MB

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI MB

+ Tỷ lệ dự phòng trích lập của MB năm 2012 so với 2011 tăng 1,55%
+Tỷ lệ mất vốn năm 2012 so 2011 tăng 1,66%
+Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2012 là 1,85%, so với 1,61% cuối năm 2011 tăng.Trong nhóm nợ xấu thì nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23% còn nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần.
+ Tỷ lệ trích lập với nợ xấu của MB là 95% là tỷ lệ khá tốt.
=> công tác quản lý nợ xấu của MB đã được chú trọng nhưng kết quả chưa khả quan, rủi ro còn khá cao. MB tăng trích lập dự phòng để chủ động và có biện pháp phòng ngừa rủi ro mất vốn hiệu quả.
+ Tỷ lệ dự phòng trích lập của MB năm 2012 so với 2011 tăng 1,55%
+Tỷ lệ mất vốn năm 2012 so 2011 tăng 1,66%
+Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2012 là 1,85%, so với 1,61% cuối năm 2011 tăng.Trong nhóm nợ xấu thì nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23% còn nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần.
+ Tỷ lệ trích lập với nợ xấu của MB là 95% là tỷ lệ khá tốt.
=> công tác quản lý nợ xấu của MB đã được chú trọng nhưng kết quả chưa khả quan, rủi ro còn khá cao. MB tăng trích lập dự phòng để chủ động và có biện pháp phòng ngừa rủi ro mất vốn hiệu quả.
Xem thêm

16 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY

Phân tích, đánh giá hoạt động xuất khẩu gạo của công ty Tân Thạnh An trong 2 năm 2012, 2013.
Vận dụng các lý thuyết đã học và kết quả hoạt động của công ty trong 2 năm 2012, 2013 để đưa ra giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu gạo của công ty Tân Thạnh An trong thời gian tới.

82 Đọc thêm

Một số kết quả nghiên cứu sắn giai đoạn 2007 2014

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẮN GIAI ĐOẠN 2007 2014

Nội dung Text: Báo cáo: Một số kết quả nghiên cứu sắn giai đoạn 2007 2012 VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP HƯNG LỘC MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẮN GIAI ĐOẠN 2007 2012 Nguyễn Hữu Hỷ1, Đinh Văn Cường, 1Phạm Thị Nhạn1, Nguyễn Trọng Hiển2, Nguyễn Viết Hưng3. Đồng Nai, tháng 07 năm 2012

19 Đọc thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ 6 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỘI PHỤ NỮ

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ 6 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỘI PHỤ NỮ

A ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNHB ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012I Kết quả thực hiện phong trào thi đuaII Kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hộiIII đánh giá chungC PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20131. Về phong trào thi đua năm 20132. Nhiệm vụ trọng tâm năm 20133. Đề xuất, kiến nghị

13 Đọc thêm

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AASC

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AASC

Mọi hoạt động xuất hiện trong thực tế đều là kết quả của những nhu cầu nảy sinh. Chân lý ấy đã được thực tiễn chứng minh. Kiểm toán độc lập ra đời là kết quả của xu thế quốc tế hoá, xu thế hội nhập hóa nền kinh tế mà trong đó việc công khai các thông tin tài chính đòi hỏi phải thực sự trung thực và hợp lý. Theo đó, chất lượng cuộc kiểm toán lại là kết quả của sự tồn tại và phát triển của hoạt động kiểm toán độc lập này. Nó là yêu cầu đòi hỏi tất yếu của đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán và cũng là mục tiêu phấn đấu của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán.
Xem thêm

71 Đọc thêm

KIỂM TOÁN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

KIỂM TOÁN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

1.1. Lý do l
ựa chọn đề tài
Sự phát triển của kinh tế thị trường, đặc biệt là thị trường tài chính, đòi hỏi tính
minh b
ạch và trung thực của thông tin tài chính với chất lượng cao. Các thông tin
trong BCTC tác động trực tiếp đến quyết định của nhà đầu tư. Trách nhiệm phát hiện
các sai phạm (gian lận và sai sót) có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, KTV và DNKT
đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý, hợp pháp của các thông tin trên BCTC (ISA
số 200 và VSA số 200). Phát hiện gian lận là một thử thách đối với KTV. So với việc
phát hi
ện sai sót, gian lận là hành vi có chủ ý của con người, có mức độ tinh vi và
được che đậy cẩn thận của người thực hiện. Đặc biệt, gian lận có sự tham gia của lãnh
đạo cao cấp trong doanh nghiệp thì phát hiện gian lận là thách thức đối với KTV nói
riêng và DNKT nói chung.
Gian lận tài chính gây tổn thất xấp xỉ 3,7 nghìn tỷ USD đối với tổng sản phẩm
thế giới (ACFE, 2010; ACFE, 2012 và ACFE, 2014). Trong đó, gian lận trong lập
BCTC gây h
ậu quả nghiêm trọng đối với TTCK và nền kinh tế. Cụ thể, ước tính thiệt
h
ại của TTCK từ gian lận trong lập BCTC của các tập đoàn kinh tế lớn tại Mỹ như
Enron, WorldCom, Qwest, Tyco và Global Crossing là xấp xỉ 460 nghìn tỷ USD
(Cotton, 2002). Hành vi gian lận trong lập BCTC trong những năm gần đây tiếp tục
gia t
ăng và tinh vi đe dọa TTCK toàn cầu. Ví dụ, trong năm 2015, tập đoàn Toshiba
của Nhật Bản bị phát hiện khai khống lợi nhuận khoảng 170 tỷ Yên Nhật (tương
đương 1,22 tỷ USD) trong 6 năm hoạt động (Diệp Vũ, 2015).
Thất bại trong phát hiện gian lận trong lập BCTC của các vụ bê bối tài chính
đều gắn liền với thất bại của các hãng kiểm toán quy mô lớn trên thế giới như Anthur
Andersen, KPMG, Enst &Young, Deloitte Touche Tohmatsu và PWC. Sau 13 n
ăm từ
vụ sụp đổ các tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ (Enron và WorldCom) và chấm dứt tồn tại
c
ủa hãng kiểm toán hàng đầu thế giới, Anthur Andersen, các DNKT vẫn không thể
ng
ăn chặn được hành vi “chế biến sổ sách” của tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Cụ
th
ể, các vụ bê bối tài chính lớn liên quan khai khống lợi nhuận của tập đoàn lớn như
Olympus, Tesco, Toshiba,…
đều do bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới thực hiện
kiểm toán. Các hãng kiểm toán này không cảnh báo cho nhà đầu tư về hành vi gian lận
trong BCTC của các tập đoàn trên. Theo kết quả điều tra của ACFE, KTVĐL chỉ có
thể phát hiện khoảng 3% trong tổng số các cuộc gian lận tài chính của các tập đoàn
kinh tế trên thế giới (ACFE, 2014).
Xem thêm

128 Đọc thêm

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 1. Luật kế toán

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VẤN ĐỀ 1. LUẬT KẾ TOÁN

KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013
ÔN TẬP
KTTC NÂNG CAO
Tài liệu ôn thi

Sử dụng tài liệu ôn thi do BTC phát hành năm 2012
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15
Các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán
Thông tư 161 ngày 31122007
Thông tư 106 ngày 18112008
Thông tư 602009, ngày 27102009
Thông tư 2442009 ngày 31122009
Học viên có thể tham khảo thêm giáo trình kế toán tài chính, kế toán quản trị các trường Đại học.
Vấn đề 1. Luật kế toán Việt Nam
Xem thêm

96 Đọc thêm

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VẤN ĐỀ 2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH

KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013 ÔN TẬP KTTC NÂNG CAO Tài liệu ôn thi Sử dụng tài liệu ôn thi do BTC phát hành năm 2012 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15 Các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Thông tư 161 ngày 31122007 Thông tư 106 ngày 18112008 Thông tư 602009, ngày 27102009 Thông tư 2442009 ngày 31122009 Học viên có thể tham khảo thêm giáo trình kế toán tài chính, kế toán quản trị các trường Đại học. Vấn đề 1. Luật kế toán Việt Nam
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC

suất sẽ tác động mạnh đến chi phíhoạt động của các doanh nghiệp,làm thay đổi lớn kết quả lợi nhuận.Biện pháp hạn chế rủi ro:sản xuất kinh doanh của Công ty.- Sẽ tái cấu trúc tài chính thông quaviệc giảm nợ và tăng cường tìmkiếm nguồn vốn từ những kênh huyđộng khác như: phát hành thêm cổphiếu tăng vốn, thoái vốn khỏi mộtsố danh mục đầu tư, kêu gọi hợptác đầu tư từ các tổ chức lớn trongvà ngoài nước.Biện pháp hạn chế rủi ro:RỦI RO LUẬT PHÁP- Hiện nay công ty có bộ phậnchuyên phụ trách về vấn đề pháplý dự án để thường xuyên cập nhậtcác thay đổi của hệ thống luật phápliên quan đồng thời đưa ra các đềxuất, kiến nghị và điều chỉnh cácquy trình, quy định của công ty chophù hợp.
Xem thêm

53 Đọc thêm

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu1. Tên nhà thầu:.- Địa chỉ trụ sở chính:...- Điện thoại: Fax:.- Địa chỉ các văn phòng đại diện, điện thoại:.. Fax (nếu có)2. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 3 năm tài chính gần đây, kèm theo bảnchụp (Photo công chứng) báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạtđộng kinh doanh) đã đợc kiểm toán hoặc tờ khai quyết toán thuế của nhà thầu cóxác nhận của cơ quan quản lý tài chính cấp trên của Doanh nghiệp.Đơn vị tính:____ (VND)TTNăm 20051Tổng tài sản2Tổng nợ phải trả3Vốn lu động4
Xem thêm

4 Đọc thêm

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

931011537 Lợi nhuận sau thuế6775126B. Cam kết về lu lợng tiền mặt sử dụng cho gói thầu:1. Tài sản có thể chuyển thành tiền mặt: Nhà đất, phơng tiện vận tải, thiết bịmóc.2. Nguồn vốn tín dụng:- Ngân hàng Đầu t & Phát triển Thị xã Bỉm SơnĐịa chỉ: Số 117 - đờng Trần Phú - Thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hoá.- Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn thị xã Bỉm SơnĐịa chỉ: Đờng Trần Phú - Thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hoá.3. Cơ quản quản lý thuế: Cục thuế tỉnh Thanh HoáMã số thuế: 2800831208Ngàythángnăm 2009Đại diện nhà thầumáyCông ty TNHH XD - TM Hạnh DuyGiám đốcLê Lệnh Năm
Xem thêm

5 Đọc thêm

Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, ngành kiểm toán ở nước ta đã đạt được những thành công nhất định và khẳng định được vai trò qua trọng trong hệ thống các công cụ quản lý và sự phát triển của nền kinh tế. Mặt khác, cùng với công tác quản lý ngày càng phức tạp đòi hỏi kiểm toán cũng phải được coi trọng hơn nữa nhắm tránh cho nền kinh tế tránh được những rủi ro và thiệt hại không cần thiết
Toàn bộ cuộc kiểm toán báo cáo tài chính là sự tổng hợp kết quả của các phần hành, các chu trình khác nhau từ giai đoạn lập kế hoạch tới giai đoạn kết thúc và lập báo cáo kiểm toán. Trong đó, mỗi phần hành, chu trình kiểm toán là một quá trình riêng biệt song lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Trong đó, việc hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và kiểm toán CPSX nói riêng là một vấn đề quan trọng hàng đầu của bất kỳ Công ty kiểm toán nào hiện nay, bởi chỉ tiêu này có liên quan chặt chẽ tới nhiều chỉ tiêu khác trên Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như trong thuyết minh báo cáo tài chính. Vì vậy, kiểm toán CPSX là một phần hành không thể thiếu trong kiểm toán báo cáo tài chính, đặc biệt là kiểm toán các Công ty sản xuất.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn để, trong thời gian tìm hiểu thực tế ở Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, cùng với sự nhiệt tình giúp đỡ của PGS.TS Lê Thị Hoà và các cô chú lãnh đạo cũng như các anh chị tại phòng nghiệp vụ 1, em đã chọn đề tài: “Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện” để nghiên cứu. Nội dung chính của chuyên đề, ngoài phần mở đầu và phần kết luận bao gồm ba chương:
Chương I: Đặc điểm của CPSX và giá thành của sản phẩm có ành hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Chương II: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện tại khách hàng.
Chương III: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề này, do hạn chế về kiến thức thực tế cũng như thời gian nên không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo cũng như những người quan tâm để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên: Lương Thế Hùng
Xem thêm

78 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC)

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (AC)

Lý do chọn đề tài
Đối với một doanh nghiệp, quá trình bán hàng thu tiền là quá trình tạo nên doanh thu cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ được sự quan tâm của các nhà đầu tư khi kết quả kinh doanh là tốt, trong đó chỉ tiêu doanh thu góp phần đáng kể trong các quyết định của họ. Ngoài ra khả năng thanh toán (khả năng chiếm dụng vốn và vốn bị chiếm dụng) của doanh nghiệp cũng được các nhà đầu tư rất quan tâm. Nếu các chỉ tiêu trên được một công ty kiểm toán có uy tín thực hiện thì góp phần rất lớn trong việc giúp doanh nghiệp huy động vốn, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
Tuy nhiên việc kiểm toán các nội dung trên không phải đơn giản. Đây là phần hành kiểm toán phức tạp và mất nhiều thời gian, nhưng nếu kiểm toán tốt chu trình bán hàng thu tiền thì sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá tính trung thực, hợp lý của BCTC đồng thời đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì tính quan trọng của quá trình này nên em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC)” để hiểu rõ hơn về đề tài cũng như quy trình kiểm toán ở các công ty Việt Nam khi mà ngành nghề kiểm toán mới chỉ phát triển trong vài năm gần đây.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung: nghiên cứu chương trình kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) để từ đó hiểu được quy trình kiểm toán của Công ty nói riêng cũng như quy trình kiểm toán tại các Công ty kiểm toán của Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể: từ việc đánh giá thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội sẽ phát hiện những tồn tại từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm toán.
Phạm vi nghiên cứu
Do điều kiện không gian, thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi:
Về không gian: nghiên cứu tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội
Về thời gian: các số liệu đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty ABC và Công ty XYZ trong năm 2007.
Về nội dung: nghiên cứu chương trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty ABC và Công ty XYZ trong năm 2007.
Kết cấu của khoá luận
Phần I: Lý luận chung về kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC.
Phần II: Thực trạng tổ chức kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội.
Phần III: Nhận xét và đánh giá về kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội thực hiện.
Được sự giúp đỡ của các anh chị trong Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội và các thầy cô trong khoa Kế toán đặc biệt là Th.S Bùi Thị Minh Hải đã giúp em hoàn thành đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

91 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu tính minh bạch hóa BCTC được đặt ra ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là cơ hội nhưng cũng mang đầy thách thức đối với lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán BCTC độc lập. Kiểm toán BCTC ra đời đảm bảo độ trung thực, tin cậy và hợp lý của thông tin đươc kiểm toán.
Hiện này, việc thực hiện kiểm toán BCTC chủ yếu được thực hiện bởi các Công ty kiểm toán độc lập. Tại Công ty TNHH kiểm toán ASC, nhằm duy trì uy tín, hình ảnh và vị thế của một Công ty kiểm toán trên thị trường Việt Nam, việc nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và kiểm soát chất lượng kiểm toán luôn được đặt lên hàng đầu. Qua 7 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng lớn mạnh để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế nước nhà.
Chu trình bán hàng – thu tiền là một chu trình có liên quan đến nhiều khoản mục trọng yếu trên Bảng cân đối kế toán cũng như Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó chu trình bán hàng – thu tiền là một trong những phần hành kiểm toán quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Nhận thấy tầm quan trọng của chu trình này, em đã lựa chọn Đề tài: “Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện”.
Mục đích nghiên cứu Đề tài:
Mô tả thực trạng áp dụng quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại các khách hàng do Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện. Từ đó nêu nhận xét và đưa ra những ý kiến đóng góp để hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong BCTC do Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC.
Thời gian nghiên cứu: kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong năm tài chính 2014 do Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện
Ngoài phần lời mở đầu và kết luận, chuyên đề thực tập của em được chia thành 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm hoạt động chu trình bán hàng – thu tiền có ảnh hưởng đến kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện tại khách hàng.
Chương 3: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện.
Xem thêm

105 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Sau 2 năm gia nhập vào tổ chức kinh tế lớn nhất hành tinh WTO kinh tế cả nước đã thu được những thành tựu nhất định song bên cạnh đó là những thách thức đòi hỏi chúng ta kịp thời hoàn thiện trong thời gian sắp tới..Trong bối cảnh đó tính trung thực hợp lý của thông tin kiểm toán của các báo cáo tài chính ngày càng đòi hỏi khắt khe thì vai trò của kiểm toán ngày càng được khẳng định.Tính minh bạch của các báo cáo tài chính đã được kiểm toán đem lại độ tin cậy cho những người sử dụng thông tin không chỉ là bản thân các doanh nghiệp,đặc biệt với các nhà đầu tư không chỉ trong nước mà cả từ nước ngoài.Để đáp ứng nhu cầu nhân lực kiểm toán có chất lượng cao từ h đến năm 2010 các trường đại học thuộc khối kinh tế không ngừng nâng cao chất lượng giảng dậy nhằm cung cấp cho xã hội nói chung và ngành kiểm toán nói riêng những sinh viên ra trường không chỉ đáp ứng nhu cầu về chuyên môn sánh kịp các nước trong khu vực mà còn cả trang bị cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp.Việc học tập phải đi đôi với thực hanh nhằm hoàn thiện và bồ sung những kiến thức thực tế cho sinh viên.sau 3 tháng thực tập tại công ty hợp danh kiểm toán việt nam_CPA VN em đã giúp em nắm bắt phần nào về công việc của 1 kiểm toán viên cũng như ứng dụng những lý thuyết đã học được trên ghế nhà trường vào thực tế làm việc.
Trong quá trình tiếp xúc với thực tế công việc em nhận thấy doanh thu là khoản mục trọng yếu,nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như người trực tiếp sử dụng thông tin từ báo cáo tài chính.Doanh thu luôn là khoản mục được chú trọng trong mỗi cuộc kiểm toán.Do đó em chon đề tài cho chuyên đề thực tập là “Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện”
Xem thêm

60 Đọc thêm

slides: Chương 10 TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ

SLIDES: CHƯƠNG 10 TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ

10.1 Các thủ tục kiểm toán đặc thù và các thủ tục chuẩn bị cho việc lập Báo cáo kiểm toán
10.2 Tổng hợp kết quả kiểm toán và thảo luận với khách hàng
10.3 Lập dự thảo báo cáo kiểm toán và thư quản lý
10.4 Soát xét dự thảo báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán
10.5 Thảo luận với khách hàng và phát hành báo cáo kiểm toán

40 Đọc thêm