KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU":

Báo cáo thực tập kế toán: kế toán vốn bằng tiền, kế toán NVL, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Sông Hồng

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, KẾ TOÁN NVL, KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG. 3
1.1: Sự hình thành và phát triển của Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng. 3
1.1.1: Khát quát về sự hình thành của Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng. 3
1.1.1.1: Giới thiệu chung: 3
1.1.1.2: Trụ sở Công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng: 3
1.1.1.3: Chi nhánh Công ty tại Thành phố Bắc Giang: 3
1.1.1.4: Các ngành nghề kinh doanh chính: 4
1.1.2: Khái quát về sự phát triển của Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng: 4
1.1.2.1: Các giai đoạn phát triển chủ yếu: 4
1.1.2.2: Các thành tựu, công trình dự án nổi bật từ khi thành lập cho đến nay: 5
1.1.2.3: Định hướng phát triển của công ty: 5
1.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của Công ty CP Xây Dựng số 1 Sông Hồng: 7
1.2.1:Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty CP Xây Dựng số 1 Sông Hồng; 7
1.2. 2: Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 8
1.3:Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty: 11
1.3.1: Sơ đồ về quy trình tổ chức sản xuất: 11
1.3.2:. Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất: 11
1.3.3: Đặc điểm sản phẩm, yêu cầu quản lý: 13
1.3.4: Kết cấu sản xuất: 14
1.5: Những vấn đề về công tác kế toán của Công ty CP Xây Dựng số 1 Sông Hồng: 17
1.5.1: Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty: 17
1.5.2: Hệ thống chứng từ kế toán: 18
1.5.3: Hệ thống tài khoản kế toán: 19
1.5.4: Hệ thống sổ sách kế toán: 19
1.5.5:Hệ thống báo cáo tài chính: 21
1.5.6.1: Mô hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 22
1.5.6.2: Sơ đồ bộ máy kế toán: 22
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN 1 SỐ PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG. 25
2.1: Kế toán vốn bằng tiền: 25
2.1.1: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền: 25
2.1.1.1: Khái niệm của hạch toán vốn bằng tiền: 25
2.1.1.2: Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 25
2.1.1.3: Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền : 26
2.1.1.4: Quy trình ghi sổ kế toán vốn bằng tiền: 26
2.1.2: Kế toán tiền mặt : 28
2.1.2.1:Chứng từ sử dụng: 28
2.1.2.2:Tài khoản sử dụng: 28
2.1.2.3:Quy trình kế toán tiền mặt: 29
2.1.2.4: Trình tự kế toán 1 số nghiệp vụ chủ yếu: 32
2.1.3.1: Chứng từ sử dụng: 33
2.1.3.2:TK sử dụng: 33
2.1.3.3: Sơ đồ luân chuyển chứng từ: 34
2.1.3.4: Trình tự kế toán liên quan đến một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan: 35
2.2:Kế toán nguyên vật liệu: 41
2.2.1: Khái niệm NVL: 41
2.2.2:Phân loại nguyên vật liệu: 41
2.2.3:Tính giá NVL: 42
2.2.4:Chứng từ sử dụng: 43
2.2.5:Tài khoản sử dụng: 44
2.2.6: Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 44
2.6.8:Sổ sách kế toán dùng ghi sổ: 47
2.3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 51
2.3.1: Một số vấn đề chung về sản phẩm: 51
2.3.2: Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng: 51
2.3.3: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng: 52
2.3.3.1: Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty: 52
2.3.3.2: Đối tượng kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Xây Dựng số 1 Sông Hồng: 53
2.3.4: Quy trình ghi sổ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: 53
2.3.5: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:(TK 621) 55
2.3.5.1: Chứng từ sử dụng : 55
2.3.5.2: Quy trình luân chuyển chứng từ: 56
2.3.5.3: Tài khoản sử dụng: 56
2.3.5.4: Trình tự kế toán 1 số nghiệp vụ chủ yếu: 56
2.3.5.5:Sổ sách kế toán dùng ghi sổ: 57
2.3.6:Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) 62
2.3.6.1: Chứng từ sử dụng và sổ sách kế toán: 62
2.3.6.2.: Tài khoản sử dụng: 62
2.3.6.3: Cách luân chuyển chứng từ: 63
2.3.7:Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công (TK 623) 69
2.3.7.1: Chứng từ, sổ sách kế toán: 70
2.3.7.2: Tài khoản sử dụng: 70
2.3.7.3: Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 71
2.3.8:. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 77
2.3.8.1:Chứng từ sử dụng và sổ sách kế toán: 77
2.3.8.2:Tài khoản sử dụng: 77
2.3.8.3: Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 78
2.3.9:Tổng hợp chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp: 82
2.4:.Nhận xét và khuyến nghị về Công ty CP Xây Dựng số 1 Sông Hồng: 86
2.4.1: Nhận xét về công tác kế toán của Công ty CP Xây Dựng số 1 Sông Hồng: 86
2.4.2: Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán: 89
2.4.2.1:Về công tác tập hợp, luân chuyển chứng từ kế toán: 89
2.4.2.2: Các TK kế toán sử dụng và Sổ sách kế toán: 90
Xem thêm

104 Đọc thêm

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Mục lục
Trang
Lời mở đầu 1
Phần I: Tình hình tổ chức vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 2
I. Đặc điểm chung của công ty nội thất Hoàng Duy 2
1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty nội thất Hoàng Duy 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 2
1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 3
2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của công ty 5
2.1. Chức năng 5
2.2. Nhiệm vụ 5
2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 5
3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 7
II. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác và sổ kế toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 9
1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty nội thất Hoàng Duy 9
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 11
2.1. Tổ chức chứng từ kế toán 11
2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ kế toán 11
2.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 11
3. Tổ chức sổ kế toán tại công ty 12
Phần II: Lý luận chung về hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp thanh toán 14
I. Kế toán vốn bằng tiền 14
1. Khái niệm kế toán vốn bằng tiền 14
2. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền 14
3. Kế toán tiền mặt 15
3.1. Nội dung hạch toán tiền mặt tại quỹ 15
3.2. Nguyên tắc hạch toán 15
3.3. Mẫu sổ kiêm báo cáo quỹ 15
3.4. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 15
3.4.1. Taì khoản sử dụng 17
3.4.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 111 17
3.4.3. Trình tự hạch toán TK 111 17
4. Kế toán tiền gửi ngân hàng 25
4.1. Nội dung hạch toán 25
4.2. Nguyên tắc hạch toán 25
4.3. Kết cấu của TK 112 25
4.4. Phương pháp hạch toán 26
5. Hạch toán tiền đang chuyển 28
5.1. Chứng từ sử dụng 28
5.2. Tài khoản sử dụng 28
5.3. Trình tự hạch toán 30
6. Trình tự ghi sổ theo sơ đồ hình thức nhật ký chứng từ 31
II. Kế toán các khoản phải thu, phải trả 31
1. Kế toán thanh toán với khách hàng 31
1.1. Kết cấu và trình tự hạch toán của tài khoản 32
1.1.1. Kết cấu 32
1.1.2. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 32
2.Kế toán thanh toán với nhà cung cấp
3. Kế toán các khoản phải thu khác 34
4. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 36
5. Ké toán và các khoản ứng trước 39
a. Kế toán và các khoản tạm ứng 39
b. Kế toán chi phí trả trước 41
6. Hạch toán các khoản phải thanh toán với nhà nước 44
5.1. Hạch toán thuế GTGT 44
5.1.1. Phương pháp tính thuế 44
5.1.2. Hạch toán thuế GTGT ở DN 44
III. Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ hạch toán tại công ty TNHH nội thất Hoàng Duy 45
1. Hạch toán tiền mặt 45
2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng TK 112 57
3. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua 73
4. Hạch toán các khoản tạm ứng 86
5. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán 100
6. Hạch toán các khoản phải trả CNV, các khoản phải trả phải nộp khác, chi phí trả trước 105
a. Kế toán hạch toán phải trả CNV, phải trả, nộp khác 105
b. Kế toán chi phí trả trước 107
8. Kế toán các khoản phải trả phải nộp ngân sách 110
Phần III. Một số nhận xét về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 116
I. Một số nhận xét về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 116
1. Ưu điểm 116
1.1. Trong công tác tổ chức hệ thống chứng từ 116
1.2. Loại và mức tỷ giá áp dụng trong việc hạch toán chi tiết vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 117
1.3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy phòng kế toán 117
2. Nhược điểm 118
II. Một số ý kiến đóng góp 118
Kết luận 120
Xem thêm

108 Đọc thêm

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT

Chức năng và nhiệm vụ: Công ty xe máy- xe đạp Thống Nhất là một doanh nghiệp nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, tự hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản riêng và có con dấu riê[r]

28 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT

Chức năng và nhiệm vụ: Công ty xe máy- xe đạp Thống Nhất là một doanh nghiệp nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, tự hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản riêng và có con dấu riê[r]

28 Đọc thêm

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY

Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, kế toán làcông cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ môvà vi mô. Cơ chế thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thờngxuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Tối thiểuhoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận là mục tiêu của phần lớn các doanhnghiệp hiện nay. Với DNSX thì yếu tố cơ bản để đảm bảo quá trình sảnxuất đợc tiến hành bình thờng, liên tục đó là NVL - cơ sở tạo nên hìnhthái vật chất của sản phẩm.Công tác quản lý NVL là hết sức cần thiết. Việc quản lý tốt các yếutố đầu vào trong tất cả các khâu tiếp nhận, khâu bảo quản cấp phát dựtrữ và sử dụng góp phần vào việc hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệuquả kinh tế. Đồng thời cũng giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nắm đợcđầy đủ và có căn cứ khoa học về tình hình biến động của chi phí, từ đóđề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí.Công ty Cổ phần Kim khí và Xây dựng Bảo Huy là một doanh nghiệpsản xuất. Do đó công tác kế toán NVL luôn đợc lãnh đạo công ty đặc biệtquan tâm. Qua tìm hiểu thực tế, nhận thức đợc tầm quan trọng của NVLtrong quá trình sản xuất kinh doanh và một số những u điểm cũng nhhạn chế trong công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Kim khí và xâydựng Bảo Huy, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài "Tổ chức công tác kếtoán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Kim khí và xây dựng BảoHuy " để viết luận văn tốt nghiệp.2. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu về NVL là một mảng trong lĩnh vực kế toán nhng đây làtiền đề cấu thành lên báo cáo tài chính hợp nhất. Nghiên cứu đề tài hạchtoán kế toán NVL nhằm thực hiện các mục đích sau:1
Xem thêm

70 Đọc thêm

báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ hệ đại học CÔNG tác kế TOÁN tại DOANH NGHIỆP tư NHÂN THƯƠNG mại TRƯỜNG HẰNG

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ HỆ ĐẠI HỌC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẰNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ CƠ SỞ THANH HÓA



BÁO CÁO THỰC TẬP
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẰNG

GV hướng dẫn: TH.S. LÊ THỊ HỒNG SƠN
Nhóm sinh viên thực hiện: 16
Mã số SV Họ và tên Lớp
11012223 Trịnh Thị Huế DHKT7ATH
11012213 Nguyễn Thị Huệ DHKT7ATH
11010423 Nguyễn Thị Nhàn DHKT7ATH
11012013 Nguyễn Thị Kim DHKT7ATH


THANH HÓA, THÁNG 04 2015

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Thanh Hóa, ngày … tháng … năm 2015
Giảng viên

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẰNG 1
1.1. Thành lập: 1
1.1.1. Tên công ty: 1
1.1.2. Vốn điều lệ: 1
1.1.3. Quyết định thành lập: 1
1.1.4. Ngành nghề kinh doanh: 1
1.2. Tình hình tổ chức của doanh nghiệp 1
1.2.1. Cơ cấu chung: 1
1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán: 2
1.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 4
1.3.1. Hình thức kế toán 4
1.3.2 Phương pháp hạch toán kế toán hàng tồn kho: 6
1.3.3. Phương pháp nộp thuế GTGT: 6
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẰNG 7
2.1 Kế toán tiền mặt: 7
2.1.1 Chứng từ sử dụng: 7
2.1.2 Tài khoản sử dụng: 7
2.1.3 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt 7
2.1.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 11
2.1.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 11
2.1.4.2 Sổ kế toán sử dụng 12
2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng: 20
2.2.1 Chứng từ sử dụng: 20
2.2.2 Tài khoản sử dụng: 20
2.2.3 Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng: 20
2.2.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 23
2.2.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 23
2.2.4.2 Sổ kế toán sử dụng: 24
2.3 Kế toán các khoản phải thu: 31
2.3.1 Chứng từ sử dụng: 31
2.3.2 Tài khoản sử dụng: 31
2.3.3 Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng: 31
2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 33
2.3.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 33
2.3.4.2 Sổ kế toán sử dụng: 34
2.4 Kế toán hàng tồn kho: 44
2.4.1 Kế toán công cụ dụng cụ: 44
2.4.1.1 Chứng từ sử dụng: 44
2.4.1.2 Tài khoản sử dụng: 44
2.4.2.3 Tóm tắt quy trình kế toán công cụ dụng cụ: 44
2.4.2.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 46
2.4.2.4.1 Nhiệp vụ kinh tế phát sinh: 46
2.4.2.4.2 Ghi sổ kế toán: 48
2.5 Kế toán tài sản cố định: 58
2.5.1 Chứng từ sử dụng: 58
2.5.2 Tài khoản sử dụng: 58
2.5.3. Tóm tắt quy trình kế toán tài sản cố định: 58
2.5.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 61
2.5.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 61
2.5.4.2 Quy trình ghi sổ kế toán: 63
2.6 Kế toán khấu hao tài sản cố định: 68
2.6.1 Chứng từ sử dụng: 68
2.6.2 Tài khoản sử dụng: 68
2.6.3 Phương pháp khấu hao tài sản cố định: 68
2.6.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 68
2.6.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 68
2.6.4.2 Ghi sổ kế toán: 69
2.7. Kế toán các khoản vay: 73
2.7.1. Chứng từ sử dụng: 73
2.7.2. Tài khoản sử dụng: 73
2.7.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 73
2.7.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 73
2.7.3.2. Ghi sổ kế toán: 74
2.8. Kế toán phải trả cho người bán 80
2.8.1. Chứng từ sử dụng 80
2.8.2. Tài khoản sử dụng: 80
2.8.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 80
2.8.4. Sổ kế toán sử dụng 81
2.9. Kế toán thuế GTGT: 91
2.9.1. Chứng từ sử dụng: 91
2.9.2. Tài khoản sử dụng: 91
2.9.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 91
2.9.3.1. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 91
2.10. Kế toán tiền lương: 100
2.10.1. Nguyên tắc phân phối: 100
2.10.2. Chứng từ sử dụng: 100
2.10.3. Tài khoản sử dụng: 100
2.10.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 100
2.10.4.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 100
2.10.4.2. Ghi sổ kế toán: 101
2.11. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 106
2.11.1. Chứng từ sử dụng: 106
2.11.2. Tài khoản sử dụng: 106
2.11.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 106
2.11.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 106
2.11.3.2. Ghi sổ kế toán: 107
2.13. Kế toán giá vốn hàng bán: 111
2.13.1. Chứng từ ghi sổ: 111
2.13.2. Tài khoản sử dụng: 111
2.13.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 111
2.13.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 111
2.13.3.2 Ghi sổ kế toán: 112
2.14 Kế toán chi phí tài chính. 117
2.14.1 Chứng từ ghi sổ 117
2.14.2 Tài khoản sử dụng. 117
2.14.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. 117
2.14.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 117
2.14.3.2 Ghi sổ kế toán 118
2.15. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 123
2.15.1 Chứng từ sử dụng: 123
2.15.2 Tài khoản sử dụng. 123
2.15.3.1 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng như sau. 123
2.15.4. Ghi sổ kế toán 124
2.16. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 128
2.16.1. Chứng từ sử dụng. 128
2.16.2. Tài khoản sử dụng. 128
2.16.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. 128
2.16.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 128
2.16.3.2: Sổ kế toán sử dụng: 129
2.17. Kế toán lợi nhuận chưa phân phối. 135
2.17.1. Chứng từ sử dụng 135
2.17.2. Tài khoản sử dụng 135
2.17.4. Trích các nghiệp vụ phát sinh và ghi sổ kế toán 135
2.18. Kế toán thu nhập khác 139
2.18.1. Chứng từ sử dụng: 139
2.18.2. Tài khoản sử dụng: 139
2.18.3. Sổ sách sử dụng: 139
2.18.4. Tóm tắt quy trình kế toán thu nhập khác 139
2.18.5. Ví dụ minh họa: 139
2.19 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 144
2.19.1 Khái niệm và phương pháp tính 144
2.19.2 Chứng từ kế toán 144
2.19.3 Tài khoản sử dụng 144
2.19.4 Sổ kế toán 144
2.19.5 Ví dụ minh họa 144
2.20. Lập báo cáo tài chính năm 148
2.20.1. Lập bảng cân đối số phát sinh 148
2.20.1.1. Sơ đồ bảng cân đối số phát sinh 148
2.20.1.2. Diễn giải sơ đồ : 148
2.20.2. Bảng cân đối kế toán 148
2.20.2.1. Quy trình lập 148
2.20.2.2. Minh họa phương pháp lập 149
2.21. Lập báo cáo thuế GTGT 152
2.21.1 Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào (phụ lục 03) 152
2.21.3 Cách lập từng chỉ tiêu trong mẫu 01GTGT; 011GTGT; 012GTGT 152
2.21.3.2 Mẫu 011 GTGT 152
2.31.3.2 Mẫu 012 GTGT 156
2.22. Lập báo cáo thuế TNDN 159
2.22.1 Tờ khai tạm nộp thuế TNDN (Phụ lục 03) 159
2.22.1.1 Cách lập Tờ khai tạm nộp thuế TNDN 159
2.22.1.2 Ví dụ minh họa 162
2.22.2 Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Phụ lục 03) 163
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 166
3.1. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Trường Hằng 166
3.1.1 Ưu điểm. 166
3.1.2 Tồn tại chủ yếu 167
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán của doanh nghiệp 167
TÀI LIỆU THAM KHẢO 169


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 2
Sơ đồ 1.2 : Bộ máy kế toán 3
Sơ đồ 1.3: Quy trình ghi sổ 5
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình kế toán khấu hao tài sản cố định 69
Sơ đồ 2.2 Sơ đồ quy trình kế toán vay ngắn hạn 74
Sơ đồ 2.3 Quy trình kế toán phải trả người bán 81
Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thuế GTGT 92
Sơ đồ 2.5: Quy trình kế toán lương 101
Sơ đồ 2.6: Quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 107
Sơ đồ 2.7: Quy trình kế toán giá vốn hàng bán 112
Sơ đồ 2.8: Quy trình kế toán chi phí tài chính. 118
Sơ đồ 2.9: Quy trình kế toán 124
Sơ đồ 2.10: Quy trình ghi sổ 129
Sơ đồ 2.11: Quy trình ghi sổ lợi nhuận chưa phân phối 135
Sơ đồ 2.12: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối số phát sinh 148


DANH MỤC LƯU ĐỒ
Lưu đồ 2.1 – Kế toán chi tiền mặt 8
Lưu đồ 2.2 – Kế toán thu tiền mặt 10
Lưu đồ 2.3 – Kế toán chi TGNH 21
Lưu đồ 2.4 – Kế toán thu TGNH 22
Lưu đồ 2.5 – Kế toán Nợ phải thu 32
Lưu đồ 2.6 – Quy trình kế toán CCDC 45
Lưu đồ 2.7. Quy trình TSCĐ giảm do điều chuyển: 59
Lưu đồ 2.8 Quy trình giảm TSCĐ do điều chuyển 60

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẰNG
1.1. Thành lập:
1.1.1. Tên công ty:
Tên tiếng Việt: Doanh nghiệp tư nhân thương mại Trường Hằng
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
Đại diện pháp luật: Lê Đình Trường
Mã số thuế: 2801049145
Giấy phép số: 2601000606
Ngày cấp giấy phép: 23052007
Ngày hoạt động: 01062007 (tới nay đã hoạt động được 8 năm)
1.1.2. Vốn điều lệ:
3.600.000.000 đồng (ba tỷ sáu trăm triệu đồng)
1.1.3. Quyết định thành lập:
Doanh nghiệp tư nhân thương mại Trường Hằng được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 2800123572 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 23052007.
1.1.4. Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh, đại lý bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa
1.2. Tình hình tổ chức của doanh nghiệp
1.2.1. Cơ cấu chung:GIÁM ĐỐC
Xem thêm

189 Đọc thêm

Báo cáo Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu Intimex

BÁO CÁO HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUI. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XNK INTIMEX 11. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty12. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty 2II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XNK INTIMEX31. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu của Công ty32. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khâủ của Công ty42.1. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp42.2. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác83. Tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ11III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX121. Nhận xét về kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa của công ty 122. Một số ý kiến đề xuất đối với việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX14KẾT LUẬNCÁC PHỤ LỤC
Xem thêm

27 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH SMATEC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SMATEC

MỤC LỤC
MỤC LỤC 3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU MẪU 7
CHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP. 12
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP. 12
1.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại và quá trình bán hàng. 12
1.1.1.1. Doanh nghiệp thương mại. 12
1.1.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 14
1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 14
1.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 20
1.4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP . 24
1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 24
1.4.2.1. Chứng từ sử dụng. 26
1.4.2.2. Tài khoản sử dụng. 26
1.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 30
1.4.3.1. Các khái niệm 30
1.4.3.2. Tài khoản sử dụng. 30
1.4.4. Kế toán chi phí bán hàng. 31
1.4.4.1. Khái niệm 31
1.4.4.2. Tài khoản sử dụng 31
1.4.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 33
1.4.5.1. Khái niệm 33
1.4.5.2. Phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp theo nội dung chi phí 33
1.4.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 35
1.4.7. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ bán hàng chủ yếu trong doanh nghiệp . 36
1.4.7.1. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 36
1.4.7.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 40
1.5. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN. 41
1.5.1. Hình thức nhật ký chung. 41
1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 42
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SMATEC. 44
2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụngty 44
2.1.1.1. Giới thiệu chung về cụng ty 44
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiợ̀p 46
2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiợ̀p 46
2.1.3.2.Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận kế toán: 49
2.2.1. Đặc điểm hàng hóa trong công ty TNHH SMATEC. 50
2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 50
Tài khoản sử dụng: Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, tài khoản 156 “ Hàng hóa”. 50
2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng. 58
2.2.2.3. Kế toán phải thu khách hàng. 64
2.2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 67
2.2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng. 69
2.2.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 75
2.2.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 79
2.2.3. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH SMATEC 82
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SMATEC 83
3.1. NHẬN XÉT CHUNG. 83
3.1.1. Ưu điểm. 83
3.1.2. Những mặt còn hạn chế. 84
3.2. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY. 85
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 85
3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH SMATEC 86
KẾT LUẬN 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Xem thêm

89 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG tác kê TOÁN tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG MẠNH PHÚ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG TÁC KÊ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MẠNH PHÚ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH PHÚ 1
1.1. THÀNH LẬP 1
1.1.1. Lịch sử hình thành 1
1.1.2. Vốn điều lệ 1
1.1.3.Ngành nghề kinh doanh của Công ty. 1
1.1.4. Thị trường của Công ty. 1
1.1.5. Vị trí, vị thế của Công ty. 1
1.1.6. Đặc điểm quy trình và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. 2
1.1.6.1.Đặc điểm về hoạt động xây lắp 2
1.1.6.2 Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh 3
1.2. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4
1.2.1. Thuận lợi 4
1.2.2. Khó khăn 4
1.2.3. Những định hướng phát triển. 5
1.3. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC 5
1.3.1. Cơ cấu chung 5
1.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6
1.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 6
1.3.2. Cơ cấu phòng Kế toán 7
1.4. TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 8
1.5. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 9
1.5.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 9
1.5.1.1.Sơ đồ trình tự ghi sổ 9
1.5.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ 10
1.5.2. Các chính sách khác 11
1.6. NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 11
1.6.1. Những ưu điểm. 12
1.6.2. Những tồn tại. 13
CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY 14
CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH PHÚ 14
2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT 14
2.1.1. Chứng từ sử dụng 14
2.1.2. Tài khoản sử dụng 14
2.1.3. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt 14
2.1.4. Sổ sách sử dụng 14
2.1.5. Sơ đồ hạch toán 15
2.1.6. Ví dụ minh họa 16
2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 22
2.2.1. Chứng từ sử dụng 22
2.2.2. Tài khoản sử dụng 22
2.2.3. Sổ kế toán 22
2.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán 22
2.2.5. Tóm tắt sơ đồ hạch toán 22
2.2.6. Một số nghiệp vụ 24
2.3. KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO 30
2.3.1. Chứng từ sử dụng 30
2.3.2. Tài khoản sử dụng 30
2.3.3. Sổ Kế toán 30
2.3.4. Hoàn thuế 30
2.3.5. Sơ đồ kế toán thuế giá trị tăng được khấu trừ 30
2.3.6. Một số nghiệp vụ 31
2.4. KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 36
2.4.1. Chứng từ sử dụng 36
2.4.2. Tài khoản sử dụng 36
2.4.3 Sổ kế toán 36
2.4.4. Quy trình kế toán phải thu khách hang 36
2.4.5. Tóm tắt sơ đồ hoạch toán 37
2.4.6. Một số nghiệp vụ 38
2.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 43
2.5.1. Chứng từ sử dụng 43
2.5.2. Sổ sách sử dụng 43
2.5.3. Tài khoản sử dụng 43
2.5.4. Quy trình ghi sổ kế toán 43
2.5.5. Một số nghiệp vụ 44
2.6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN 49
2.6.1. Chứng từ sử dụng 49
2.6.2. Quy trình kế toán tạm ứng 49
2.6.3. Sổ sách sử dụng 49
2.6.4. Một số nghiệp vụ 50
2.7. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 56
2.7.1. Chứng từ sử dụng 56
2.7.2. Tài khoản sử dụng 56
2.7.3. Sổ kế toán 56
2.7.4. Quy trình ghi sổ kế toán 57
2.7.5. Tóm tắt sơ đồ hạch toán 57
2.7.6. Một số nghiệp vụ 58
2.8. KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 63
2.8.1. Chứng từ sử dụng 63
2.8.2. Sổ sách sử dụng 63
2.8.3. Tài khoản sử dụng 63
2.8.4. Quy trình ghi sổ 63
2.8.5. Một số nghiệp vụ 64
2.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 70
2.9.1. Quy trình cơ bản về tính giá thành 70
2.9.2. Tóm tắt sơ đồ hạch toán 71
2.9.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 72
2.9.3.1. Chứng từ sử dụng 72
2.9.3.2. Sổ kế toán 72
2.9.3.3. Quy trình ghi sổ 72
2.9.3.4. Tóm tắt sơ đồ hạch toán 73
2.9.3.5. Một số nghiệp vụ 73
2.9.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 78
2.9.2.1. Chứng từ sử dụng 78
2.9.2.2. Sổ kế toán 78
2.9.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán 78
2.9.2.4. Tóm tẳt sơ đồ hạch toán 79
2.9.2.4. Một số nghiệp vụ 79
2.9.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 84
2.9.3.1. Chứng từ sử dụng 84
2.9.3.2.Tài khoản sử dụng 84
2.9.3.3. Sổ kế toán 84
2.9.3.4. Quy trình ghi sổ kế toán 84
2.9.3.5. Một số ví dụ 85
2.9.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 90
2.9.4.1. Chứng từ kế toán 90
2.9.4.2. Sổ kế toán 90
2.9.4.3. Quy trình ghi sổ kế toán 90
2.9.4.4. Tóm tắt sơ đồ hạch toán 91
2.9.4.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 92
2.10. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 103
2.10.1. Chứng từ sử dụng 103
2.10.2. Tài khoản sử dụng 103
2.10.3 : Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán 103
2.10.4. Sổ kế toán 104
2.10.5. Sơ đồ hạch toán 104
2.10.6. Ví dụ minh họa 105
2.11. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 110
2.11.1. Các khái niệm 110
2.11.2. Nguyên tắc tính khấu hao 110
2.11.3. Các phương pháp tính khấu hao 110
2.11.4. Công thức tính khấu hao 111
2.11.4.1. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng: 111
2.11.4.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần 111
2.11.4.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm 112
2.11.5. Sổ sách sử dụng 112
2.11.6. Quy trình ghi sổ kế toán 113
2.11.7. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 113
2.12. KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN 117
2.12.1. Hợp đồng tiến dụng 117
2.12.2. Chứng từ phát sinh tại doanh nghiệp 117
2.12.3. Sổ kế toán 117
2.12.5. Quy trình ghi sổ kế toán 117
2.12.6. Một số ví dụ minh họa 118
2.13. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP 123
2.13.1. Chứng từ sử dụng 123
2.13.2. Sổ sách sử dụng 123
2.13.3. Quy trình ghi sổ kế toán 123
2.13.4.Một số nghiệp vụ phát sinh 124
2.14. KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 129
2.14.1. Các tài khoản sử dụng 129
2.14.2. Kế toán thuế GTGT đâu ra 129
2.14.2.1. Chứng từ sử dụng 129
2.14.2.2. Sổ sách sử dụng 130
2.14.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán 130
2.14.2.4. Các ví dụ minh họa 130
2.15. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG 135
2.15.1. Nguyên tắc phân phối 135
2.15.2. Cơ sở tính toán 135
2.15.3. Cách tính: 135
2.15.4. Tài khoản sử dụng 135
2.15.5. Quy trình ghi sổ kế toán 136
2.15.6. Sổ sách sử dụng 136
Một số nghiệp vụ phát sinh 136
2.16. QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI 141
2.16.1. Quy trình ghi sổ kế toán 141
2.16.2. Tài khoản sử dụng 141
2.16.3. Sổ sách sử dụng 142
2.16.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 142
2.17. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI 146
2.17.1. Chứng từ sử dụng 146
2.17.2. Sổ sách sử dụng 146
2.17.3. Quy trình ghi sổ kế toán 146
2.17.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 147
2.18. QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 150
2.18.1. Quy trình ghi sổ kế toán 150
2.18.2. Sổ sách sử dụng 150
2.18.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 151
2.19. KẾ TOÁN DOANH THU 156
2.19.1. Tài khoản sử dụng 156
2.19.2. Chứng từ kế toán 156
2.19.3. Sổ kế toán 156
2.19.4. Quy trình ghi sổ kế toán 156
2.19.5. Sơ đồ hạch toán 157
2.19.6. Một số nghiệp vụ phát sinh 158
2.20. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 163
2.20.1. Chứng từ sử dụng 163
2.20.2. Tài khoản sử dụng 163
2.20.3. Sổ kế toán sử dụng 163
2.20.4. Quy trình ghi sổ kế toán 163
2.20.5. Nghiệp vụ phát sinh 164
2.21. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 169
2.21.1. Chứng từ sử dụng 169
2.21.2. Sổ kế toán sử dụng 169
2.21.3. Quy trình ghi sổ kế toán 169
2.21.4.Sơ đồ hạch toán 169
2.21.5. Các nghiệp vụ phát sinh và ghi sổ kế toán 170
2.22. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 175
2.22.1. Chứng từ sử dụng 175
2.22.2. Tài khoản sử dụng 175
2.22.3. Quy trình ghi sổ kế toán 175
2.22.4. Sổ kế toán sử dụng 175
2.22.5. Nghiệp vụ phát sinh 176
2.23. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 181
2.23.1. Chứng từ sử dụng 181
2.23.2. Sổ kế toán sử dụng 181
2.23.3. Quy trình ghi sổ kế toán 181
2.23.4. Sơ đồ hạch toán 182
2.24. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 187
2.24.1. Chứng từ sử dụng 187
2.24.2. Tài khoản sử dụng 187
2.24.3.Ghi sổ kế toán 187
2.24.4.Tóm tăt quy trình kế toán doanh thu khác 187
2.24.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 188
2.25. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 194
2.25.1 Chứng từ sử dụng 194
2.25.2. Tài khoản sử dụng 194
2.25.3 Sổ kế toán sử dụng 194
2.25.4. Tóm tắt quy trình kế toán chi phí khác 194
2.25.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 195
2.26. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 200
2.26.1. Tài khoản sử dụng 200
2.26.2. Chứng từ sử dụng 200
2.26.3. Sổ sách kế toán sử dụng 200
2.26.4. Quy trình ghi sổ 200
2.26.5. Nghiệp vụ phát sinh 201
2.27. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 207
2.27.1. Chứng từ sử dụng 207
2.27.2. Sổ sách sử dụng 207
2.27.3. Tài khoản sử dụng 207
2.27.4. Quy trình ghi sổ 207
2.27.5. Tóm tắt sơ đồ hạch toán 208
2.27.6. Các nghiệp vụ phát sinh 209
Có TK 8211: 190.771.246 210
2.26. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 215
2.26.1. Lập bảng cân đối số phát sinh 215
2.26.2. Diễn giải sơ đồ : 215
2.24.3. Lập bảng cân đối kế toán 216
2.25. LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 222
2.26.BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 224
2.27. LẬP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 226
2.28. NỘI DUNG CỦA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 226
2.29. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT 227
2.30. LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN ( xem phần phụ lục) 228
2.31. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT: 228
2.31.1. Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào bán ra 228
2.31.2. Tờ khai thuế GTGT 228
2.32. LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 229
2.32.1. Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 229
2.32.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 229
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 230
3.1 NHẬN XÉT CHUNG 230
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 231


DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình sản xuất 3
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6
Tổ chức bộ máy kế toán của công ty được thể hiện theo sơ đồ sau: 7
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy kế toán 8
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của công ty. 10
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối số phát sinh 215
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối kế toán 216
Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 222
Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 224
Sơ đồ 2.5 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập thuyết minh báo cáo tài chính 226
Sơ đồ 2.6 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo thuế giá trị gia tăng 227
Sơ đồ 2.7 : Quy trình lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 228
Xem thêm

251 Đọc thêm

CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM HUYỀN ANH

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM HUYỀN ANH

LỜI CẢM ƠNTrong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là những thời gian khó quên trong quãng đời sinh viên của chúng em. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang để chúng em có thể đủ tự tin bước vào đời. Với những kiến thức nhận được trong thời gian học tập tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh và những hiểu biết thực tiễn có được qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM Tuấn Hiền đã giúp chúng em có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn về công việc kế toán. Để có những kết quả này chúng em chân thành biết ơn các thầy cô giáo trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh đã hết lòng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.Chúng em xin ghi nhận tất cả những giá trị cao quý ấy và xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh nói chung và thầy giáo Phạm Văn Cư nói riêng , người đã chỉ bảo chúng em và giúp chúng em hoàn thành bài báo cáo này.Chúng em trân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công ty Thương Mại Tuấn Hiền, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Hoa đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian thực tập và làm bài báo cáo thực tập này.Cuối cùng chúng em xin chúc quý thầy cô tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh và toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công ty TNHH TM Tuấn Hiền lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng em xin chúc Công ty TNHH TM Tuấn Hiền ngày càng phát đạt và bền vững.Thanh Hóa, ngày 04 tháng 03 năm 2014Nhóm Sinh viên thực hiệnLỚP: CDKT13DTH DANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty5Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán8Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ10Sơ đồ 2.1 : Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu của tiền mặtSơ đồ 2.2: sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng19Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hạch toán tài khoản phải thu khách hàng25Sơ đồ 2.4. Sơ đồ hạc toán chi phí dở dang47Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán tài khoản hàng hoá53Sơ đồ 2.6. Sơ dồ hạch toán tài khoản tài sản cố định hữu hình59Sơ đồ2.7: Sơ đồ hạch toán tài khoản vay ngắn hạn77Sơ đồ 2.8. Sơ đồ hạch toán tài khoản doanh thu bán hàng104Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạc toán giá vốn hàng bán108Sơ đô 2.10: Sơ dồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp111Sơ đồ 2.11. Sơ đồ chi phí tài chính115Sơ đồ 2.12. Sơ đồ xác định kết quả hoạt động kinh doanh120Sơ đồ 2.13: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối số phát sinh125Sơ đồ 2.14: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối kế toán126Sơ đồ 2.15 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh131Sơ đồ 2.16 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập thuyết minh báo cáo tài chínhSơ đồ 2.17 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo thuế giá trị gia tăng135Sơ đồ 2.18 : Quy trình lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính136 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTTTỪ VIẾT TẮTDIỄN GIẢI1CPCổ phần2CTCông trình3SXKDSản xuất kinh doanh4UBNDUỷ ban nhân dân5VNĐViệt nam đồng NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN……………………Ngày … tháng … năm 2013Giảng viên NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP……………………Ngày … tháng … năm 2013Thủ trưởng đơn vị thực tập(Ký tên và đóng dấu) MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC SƠ ĐỒDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPMỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH1THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN11.1. THÀNH LẬP11.1.1. Lịch sử hình thành11.1.2. Vốn điều lệ21.1.3. Ngành nghề kinh doanh21.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN31.2.1. Chức năng31.2.2. Nhiệm vụ31.2.3. Phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty31.2.4. Bài toán Quản lý bán hàng tại công ty31.2.5. Thị trường tiêu thụ hàng hoá của công ty.41.2.6. Chiến lược kinh doanh của công ty.41.3. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC51.3.1. Cơ cấu chung51.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty51.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban51.3.1.3. Các đơn vị trực thuộc61.3.2. Cơ cấu phòng Kế toán81.3.2.1. Sơ đồ tổ chức bô máy kế toán81.3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng kế toán viên81.4. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY101.4.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty101.4.1.1. Sơ đồ trình tự ghi sổ101.4.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ111.4.2. Các chính sách khác11CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY12THƯƠNG MẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN122.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT122.1.1. Chứng từ sử dụng122.1.2. Tài khoản sử dụng122.1.3. Quy trình ghi sổ122.1.4. Sơ đồ hạc toán132.1.5. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt142.1.6. Ví dụ minh họa142.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG192.2.1. Chứng từ sử dụng192.2.2. Tài khoản sử dụng192.2.3. Tóm tắt sơ đồ hạch toán192.2.4. Sổ kế toán202.2.5. Quy trình ghi sổ kế toán202.2.6. Một số nghiệp vụ202.3. KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG252.3.1. Chứng từ sử dụng252.3.2. Tài khoản sử dụng252.3.3. Tóm tắt sơ đồ hoạch toán252.3.4 Sổ kế toán262.3.5. Quy trình kế toán phải thu khách hàng262.3.6. Một số nghiệp vụ262.4. KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO302.4.1. Chứng từ sử dụng302.4.2. Tài khoản sử dụng302.4.3. Sổ Kế toán302.4.4. Hoàn thuế302.4.5. Sơ đồ kế toán thuế giá trị tăng được khấu trừ302.4.6. Một số nghiệp vụ312.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC352.5.1.Chứng từ sử dụng352.5.2. Sổ sách sử dụng352.5.3. Tài khoản sử dụng352.5.4. Quy trình ghi sổ kế toán352.5.5. Một số nghiệp vụ352.6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN392.6.1. Chứng từ sử dụng392.6.2. Quy trình kế toán tạm ứng392.6.3. Sổ sách sử dụng392.6.4. Một số nghiệp vụ392.7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN432.7.1. Chứng từ sử dụng432.7.2. Tài khoản sử dụng432.7.3. Sổ sách kế toán432.7.4. Quy trình kế toán Chi phí trả trước ngắn hạn432.7.5. Ví dụ442.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG472.8.1. Tài khoản sử dụng472.8.2. Sơ đồ hạch toán472.8.3. Chứng từ sử dụng482.8.4. Một số ví dụ482.9. HÀNG HÓA522.9.1. Chứng từ sử dụng522.9.2. Tài khoản sử dụng522.9.3. Sổ sách sử dụng532.9.4. Sơ đồ hạch toán532.9.5. Quy trình kế toán hàng hóa532.9.6. Ví dụ542.10. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH582.10.1. Chứng từ sử dụng582.10.2. Tài khoản sử dụng582.10.3. Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán592.10.4. Sổ kế toán592.10.5. Sơ đồ hạch toán592.10.6. Ví dụ602.11. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH642.11.1. Các khái niệm642.11.2. Nguyên tắc tính khấu hao642.11.3. Các phương pháp tính khấu hao642.11.4. Công thức tính khấu hao642.11.4.1. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng:642.10.4.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần652.11.4.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm662.11.5. Sổ sách sử dụng662.11.6. Quy trình ghi sổ kế toán662.11.7. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh672.12. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN702.12.1. Tài khoản sử dụng702.12.2. Sổ sách sử dụng702.12.3.Quy trình ghi sổ702.13. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN732.13.1. Chứng từ sử dụng732.13.2. Một số nghiệp vụ phát sinh732.14. KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN762.14.1.Chứng từ kế toán sử dụng762.14.2. Tài khoản sử dụng762.14.3. Sổ sách sử dụng762.14.4. Quy trình kế toán các khoản vay ngắn hạn762.14.5. Sơ đồ hạc toán772.14.6. Ví dụ772.15. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP802.15.1. Chứng từ sử dụng802.15.2. Sổ sách sử dụng802.15.3. Quy trình ghi sổ kế toán802.15.4. Một số nghiệp vụ phát sinh802.16. KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC832.16.1. Các tài khoản sử dụng832.16.2. Kế toán thuế GTGT đâu ra832.16.2.1. Chứng từ sử dụng842.16.2.2. Sổ sách sử dụng842.16.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán842.16.2.4. Các ví dụ minh họa842.16.3. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp872.16.3.1. Chứng từ sử dụng872.16.3.2. Sổ sách sử dụng872.16.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán872.16.3.4. Các ví dụ minh họa:872.17. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG902.17.1. Nguyên tắc phân phối:902.17.2. Cơ sở tính toán902.17.3. Cách tính:902.17.4. Tài khoản sử dụng912.17.5. Quy trình ghi sổ kế toán912.17.6. Một số nghiệp vụ phát sinh912.18. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NĂM 2013942.18.1. Chứng từ sử dụng942.18.2. Sổ sách sử dụng942.18.3. Quy trình ghi sổ kế toán942.18.4. Tài khoản sử dụng942.18.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:942.19. QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI972.19.1. Quy trình ghi sổ kế toán972.19.2. Tài khoản sử dụng972.19.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh982.20. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI1002.20.1. Chứng từ sử dụng1002.20.2. Sổ sách sử dụng1002.20.3. Quy trình ghi sổ kế toán1002.20.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:1002.21. KẾ TOÁN DOANH THU1032.21.1. Tài khoản sử dụng1032.21.2. Chứng từ kế toán1032.21.3. Sổ kế toán1032.21.4. Quy trình ghi sổ kế toán1032.21.5. Sơ đồ hạch toán1042.21.5. Một số nghiệp vụ phát sinh1052.22. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN1082.22.1. Chứng từ sử dụng1082.22.2. Sổ kế toán sử dụng1082.22.3. Quy trình ghi sổ kế toán1082.22.4. Sơ đồ hạch toán1082.23. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP1112.23.1. Chứng từ sử dụng1112.23.2. Sổ kế toán sử dụng1112.23.3. Sơ đồ hạch toán1112.23.4. Quy trình ghi sổ kế toán1122.23.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh1122.24. CHI PHÍ TÀI CHÍNH1152.24.1. Chứng từ sử dụng1152.24.2.Tài khoản sử dụng1152.24.3. Sơ đồ hạch toán1152.24.4. Quy trình ghi sổ1162.24.5. Sổ kế toán sử dụng (m phụ lục)1162.24.6. Các ví dụ1162.25.XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1192.25.1.Khái niệm1192.25.2. Chứng từ sử dụng1192.25.3. Tài khoản sử dụng1192.25.4. Quy trình ghi sổ1192.25. 5. Sơ đồ hạch toán1202.25.6. Các nghiệp vụ phát sinh1222.26.LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM1252.26.1. Lập bảng cân đối số phát sinh1252.26.2. Diễn giải sơ đồ :1252.26.3. Lập bảng cân đối kế toán1262.27. LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1312.28. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ1342.29. LẬP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1342.30. NỘI DUNG CỦA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1352.31. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT1352.32. LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN ( m phần phụ lục)1362.33. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT:1362.33.1. Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào bán ra1362.33.2. Tờ khai thuế GTGT1362.34. LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP1372.34.1. Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp1372.34.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN137CHƯƠNG 3138NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ1383.1 NHẬN XÉT CHUNG1383.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:139KẾT LUẬN140
Xem thêm

105 Đọc thêm

CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY cổ PHẦN CÔNG NGHỆ xây DỰNG và THƯƠNG mại SAO VIỆT

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT

LỜI CẢM ƠNTrong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là những thời gian khó quên trong quãng đời sinh viên của chúng em. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang để chúng em có thể đủ tự tin bước vào đời. Với những kiến thức nhận được trong thời gian học tập tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh và những hiểu biết thực tiễn có được qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM Tuấn Hiền đã giúp chúng em có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn về công việc kế toán. Để có những kết quả này chúng em chân thành biết ơn các thầy cô giáo trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh đã hết lòng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.Chúng em xin ghi nhận tất cả những giá trị cao quý ấy và xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh nói chung và thầy giáo Phạm Văn Cư nói riêng , người đã chỉ bảo chúng em và giúp chúng em hoàn thành bài báo cáo này.Chúng em trân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công ty Thương Mại Tuấn Hiền, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Hoa đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian thực tập và làm bài báo cáo thực tập này.Cuối cùng chúng em xin chúc quý thầy cô tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh và toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công ty TNHH TM Tuấn Hiền lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng em xin chúc Công ty TNHH TM Tuấn Hiền ngày càng phát đạt và bền vững.Thanh Hóa, ngày 04 tháng 03 năm 2014Nhóm Sinh viên thực hiệnLỚP: CDKT13DTH DANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty5Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán8Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ10Sơ đồ 2.1 : Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu của tiền mặtSơ đồ 2.2: sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng19Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hạch toán tài khoản phải thu khách hàng25Sơ đồ 2.4. Sơ đồ hạc toán chi phí dở dang47Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán tài khoản hàng hoá53Sơ đồ 2.6. Sơ dồ hạch toán tài khoản tài sản cố định hữu hình59Sơ đồ2.7: Sơ đồ hạch toán tài khoản vay ngắn hạn77Sơ đồ 2.8. Sơ đồ hạch toán tài khoản doanh thu bán hàng104Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạc toán giá vốn hàng bán108Sơ đô 2.10: Sơ dồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp111Sơ đồ 2.11. Sơ đồ chi phí tài chính115Sơ đồ 2.12. Sơ đồ xác định kết quả hoạt động kinh doanh120Sơ đồ 2.13: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối số phát sinh125Sơ đồ 2.14: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối kế toán126Sơ đồ 2.15 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh131Sơ đồ 2.16 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập thuyết minh báo cáo tài chínhSơ đồ 2.17 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo thuế giá trị gia tăng135Sơ đồ 2.18 : Quy trình lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính136 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTTTỪ VIẾT TẮTDIỄN GIẢI1CPCổ phần2CTCông trình3SXKDSản xuất kinh doanh4UBNDUỷ ban nhân dân5VNĐViệt nam đồng NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN……………………Ngày … tháng … năm 2013Giảng viên NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP……………………Ngày … tháng … năm 2013Thủ trưởng đơn vị thực tập(Ký tên và đóng dấu) MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC SƠ ĐỒDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPMỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH1THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN11.1. THÀNH LẬP11.1.1. Lịch sử hình thành11.1.2. Vốn điều lệ21.1.3. Ngành nghề kinh doanh21.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN31.2.1. Chức năng31.2.2. Nhiệm vụ31.2.3. Phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty31.2.4. Bài toán Quản lý bán hàng tại công ty31.2.5. Thị trường tiêu thụ hàng hoá của công ty.41.2.6. Chiến lược kinh doanh của công ty.41.3. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC51.3.1. Cơ cấu chung51.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty51.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban51.3.1.3. Các đơn vị trực thuộc61.3.2. Cơ cấu phòng Kế toán81.3.2.1. Sơ đồ tổ chức bô máy kế toán81.3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng kế toán viên81.4. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY101.4.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty101.4.1.1. Sơ đồ trình tự ghi sổ101.4.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ111.4.2. Các chính sách khác11CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY12THƯƠNG MẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN122.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT122.1.1. Chứng từ sử dụng122.1.2. Tài khoản sử dụng122.1.3. Quy trình ghi sổ122.1.4. Sơ đồ hạc toán132.1.5. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt142.1.6. Ví dụ minh họa142.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG192.2.1. Chứng từ sử dụng192.2.2. Tài khoản sử dụng192.2.3. Tóm tắt sơ đồ hạch toán192.2.4. Sổ kế toán202.2.5. Quy trình ghi sổ kế toán202.2.6. Một số nghiệp vụ202.3. KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG252.3.1. Chứng từ sử dụng252.3.2. Tài khoản sử dụng252.3.3. Tóm tắt sơ đồ hoạch toán252.3.4 Sổ kế toán262.3.5. Quy trình kế toán phải thu khách hàng262.3.6. Một số nghiệp vụ262.4. KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO302.4.1. Chứng từ sử dụng302.4.2. Tài khoản sử dụng302.4.3. Sổ Kế toán302.4.4. Hoàn thuế302.4.5. Sơ đồ kế toán thuế giá trị tăng được khấu trừ302.4.6. Một số nghiệp vụ312.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC352.5.1.Chứng từ sử dụng352.5.2. Sổ sách sử dụng352.5.3. Tài khoản sử dụng352.5.4. Quy trình ghi sổ kế toán352.5.5. Một số nghiệp vụ352.6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN392.6.1. Chứng từ sử dụng392.6.2. Quy trình kế toán tạm ứng392.6.3. Sổ sách sử dụng392.6.4. Một số nghiệp vụ392.7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN432.7.1. Chứng từ sử dụng432.7.2. Tài khoản sử dụng432.7.3. Sổ sách kế toán432.7.4. Quy trình kế toán Chi phí trả trước ngắn hạn432.7.5. Ví dụ442.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG472.8.1. Tài khoản sử dụng472.8.2. Sơ đồ hạch toán472.8.3. Chứng từ sử dụng482.8.4. Một số ví dụ482.9. HÀNG HÓA522.9.1. Chứng từ sử dụng522.9.2. Tài khoản sử dụng522.9.3. Sổ sách sử dụng532.9.4. Sơ đồ hạch toán532.9.5. Quy trình kế toán hàng hóa532.9.6. Ví dụ542.10. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH582.10.1. Chứng từ sử dụng582.10.2. Tài khoản sử dụng582.10.3. Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán592.10.4. Sổ kế toán592.10.5. Sơ đồ hạch toán592.10.6. Ví dụ602.11. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH642.11.1. Các khái niệm642.11.2. Nguyên tắc tính khấu hao642.11.3. Các phương pháp tính khấu hao642.11.4. Công thức tính khấu hao642.11.4.1. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng:642.10.4.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần652.11.4.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm662.11.5. Sổ sách sử dụng662.11.6. Quy trình ghi sổ kế toán662.11.7. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh672.12. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN702.12.1. Tài khoản sử dụng702.12.2. Sổ sách sử dụng702.12.3.Quy trình ghi sổ702.13. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN732.13.1. Chứng từ sử dụng732.13.2. Một số nghiệp vụ phát sinh732.14. KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN762.14.1.Chứng từ kế toán sử dụng762.14.2. Tài khoản sử dụng762.14.3. Sổ sách sử dụng762.14.4. Quy trình kế toán các khoản vay ngắn hạn762.14.5. Sơ đồ hạc toán772.14.6. Ví dụ772.15. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP802.15.1. Chứng từ sử dụng802.15.2. Sổ sách sử dụng802.15.3. Quy trình ghi sổ kế toán802.15.4. Một số nghiệp vụ phát sinh802.16. KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC832.16.1. Các tài khoản sử dụng832.16.2. Kế toán thuế GTGT đâu ra832.16.2.1. Chứng từ sử dụng842.16.2.2. Sổ sách sử dụng842.16.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán842.16.2.4. Các ví dụ minh họa842.16.3. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp872.16.3.1. Chứng từ sử dụng872.16.3.2. Sổ sách sử dụng872.16.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán872.16.3.4. Các ví dụ minh họa:872.17. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG902.17.1. Nguyên tắc phân phối:902.17.2. Cơ sở tính toán902.17.3. Cách tính:902.17.4. Tài khoản sử dụng912.17.5. Quy trình ghi sổ kế toán912.17.6. Một số nghiệp vụ phát sinh912.18. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NĂM 2013942.18.1. Chứng từ sử dụng942.18.2. Sổ sách sử dụng942.18.3. Quy trình ghi sổ kế toán942.18.4. Tài khoản sử dụng942.18.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:942.19. QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI972.19.1. Quy trình ghi sổ kế toán972.19.2. Tài khoản sử dụng972.19.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh982.20. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI1002.20.1. Chứng từ sử dụng1002.20.2. Sổ sách sử dụng1002.20.3. Quy trình ghi sổ kế toán1002.20.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:1002.21. KẾ TOÁN DOANH THU1032.21.1. Tài khoản sử dụng1032.21.2. Chứng từ kế toán1032.21.3. Sổ kế toán1032.21.4. Quy trình ghi sổ kế toán1032.21.5. Sơ đồ hạch toán1042.21.5. Một số nghiệp vụ phát sinh1052.22. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN1082.22.1. Chứng từ sử dụng1082.22.2. Sổ kế toán sử dụng1082.22.3. Quy trình ghi sổ kế toán1082.22.4. Sơ đồ hạch toán1082.23. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP1112.23.1. Chứng từ sử dụng1112.23.2. Sổ kế toán sử dụng1112.23.3. Sơ đồ hạch toán1112.23.4. Quy trình ghi sổ kế toán1122.23.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh1122.24. CHI PHÍ TÀI CHÍNH1152.24.1. Chứng từ sử dụng1152.24.2.Tài khoản sử dụng1152.24.3. Sơ đồ hạch toán1152.24.4. Quy trình ghi sổ1162.24.5. Sổ kế toán sử dụng (m phụ lục)1162.24.6. Các ví dụ1162.25.XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1192.25.1.Khái niệm1192.25.2. Chứng từ sử dụng1192.25.3. Tài khoản sử dụng1192.25.4. Quy trình ghi sổ1192.25. 5. Sơ đồ hạch toán1202.25.6. Các nghiệp vụ phát sinh1222.26.LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM1252.26.1. Lập bảng cân đối số phát sinh1252.26.2. Diễn giải sơ đồ :1252.26.3. Lập bảng cân đối kế toán1262.27. LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1312.28. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ1342.29. LẬP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1342.30. NỘI DUNG CỦA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1352.31. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT1352.32. LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN ( m phần phụ lục)1362.33. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT:1362.33.1. Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào bán ra1362.33.2. Tờ khai thuế GTGT1362.34. LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP1372.34.1. Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp1372.34.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN137CHƯƠNG 3138NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ1383.1 NHẬN XÉT CHUNG1383.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:139KẾT LUẬN140
Xem thêm

130 Đọc thêm

CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY cổ PHẦN ô tô TUẤN NAM TRANG

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG

LỜI CẢM ƠNTrong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là những thời gian khó quên trong quãng đời sinh viên của chúng em. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang để chúng em có thể đủ tự tin bước vào đời. Với những kiến thức nhận được trong thời gian học tập tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh và những hiểu biết thực tiễn có được qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM Tuấn Hiền đã giúp chúng em có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn về công việc kế toán. Để có những kết quả này chúng em chân thành biết ơn các thầy cô giáo trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh đã hết lòng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.Chúng em xin ghi nhận tất cả những giá trị cao quý ấy và xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh nói chung và thầy giáo Phạm Văn Cư nói riêng , người đã chỉ bảo chúng em và giúp chúng em hoàn thành bài báo cáo này.Chúng em trân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công ty Thương Mại Tuấn Hiền, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Hoa đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian thực tập và làm bài báo cáo thực tập này.Cuối cùng chúng em xin chúc quý thầy cô tại trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chi Minh và toàn thể các anh, chị đang làm việc tại Công ty TNHH TM Tuấn Hiền lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng em xin chúc Công ty TNHH TM Tuấn Hiền ngày càng phát đạt và bền vững.Thanh Hóa, ngày 04 tháng 03 năm 2014Nhóm Sinh viên thực hiệnLỚP: CDKT13DTH DANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty5Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán8Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ10Sơ đồ 2.1 : Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu của tiền mặtSơ đồ 2.2: sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng19Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hạch toán tài khoản phải thu khách hàng25Sơ đồ 2.4. Sơ đồ hạc toán chi phí dở dang47Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán tài khoản hàng hoá53Sơ đồ 2.6. Sơ dồ hạch toán tài khoản tài sản cố định hữu hình59Sơ đồ2.7: Sơ đồ hạch toán tài khoản vay ngắn hạn77Sơ đồ 2.8. Sơ đồ hạch toán tài khoản doanh thu bán hàng104Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạc toán giá vốn hàng bán108Sơ đô 2.10: Sơ dồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp111Sơ đồ 2.11. Sơ đồ chi phí tài chính115Sơ đồ 2.12. Sơ đồ xác định kết quả hoạt động kinh doanh120Sơ đồ 2.13: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối số phát sinh125Sơ đồ 2.14: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối kế toán126Sơ đồ 2.15 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh131Sơ đồ 2.16 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập thuyết minh báo cáo tài chínhSơ đồ 2.17 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo thuế giá trị gia tăng135Sơ đồ 2.18 : Quy trình lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính136 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTTTỪ VIẾT TẮTDIỄN GIẢI1CPCổ phần2CTCông trình3SXKDSản xuất kinh doanh4UBNDUỷ ban nhân dân5VNĐViệt nam đồng NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN……………………Ngày … tháng … năm 2013Giảng viên NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP……………………Ngày … tháng … năm 2013Thủ trưởng đơn vị thực tập(Ký tên và đóng dấu) MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC SƠ ĐỒDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPMỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH1THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN11.1. THÀNH LẬP11.1.1. Lịch sử hình thành11.1.2. Vốn điều lệ21.1.3. Ngành nghề kinh doanh21.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN31.2.1. Chức năng31.2.2. Nhiệm vụ31.2.3. Phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty31.2.4. Bài toán Quản lý bán hàng tại công ty31.2.5. Thị trường tiêu thụ hàng hoá của công ty.41.2.6. Chiến lược kinh doanh của công ty.41.3. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC51.3.1. Cơ cấu chung51.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty51.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban51.3.1.3. Các đơn vị trực thuộc61.3.2. Cơ cấu phòng Kế toán81.3.2.1. Sơ đồ tổ chức bô máy kế toán81.3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng kế toán viên81.4. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY101.4.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty101.4.1.1. Sơ đồ trình tự ghi sổ101.4.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ111.4.2. Các chính sách khác11CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY12THƯƠNG MẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN HIỀN122.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT122.1.1. Chứng từ sử dụng122.1.2. Tài khoản sử dụng122.1.3. Quy trình ghi sổ122.1.4. Sơ đồ hạc toán132.1.5. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt142.1.6. Ví dụ minh họa142.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG192.2.1. Chứng từ sử dụng192.2.2. Tài khoản sử dụng192.2.3. Tóm tắt sơ đồ hạch toán192.2.4. Sổ kế toán202.2.5. Quy trình ghi sổ kế toán202.2.6. Một số nghiệp vụ202.3. KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG252.3.1. Chứng từ sử dụng252.3.2. Tài khoản sử dụng252.3.3. Tóm tắt sơ đồ hoạch toán252.3.4 Sổ kế toán262.3.5. Quy trình kế toán phải thu khách hàng262.3.6. Một số nghiệp vụ262.4. KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO302.4.1. Chứng từ sử dụng302.4.2. Tài khoản sử dụng302.4.3. Sổ Kế toán302.4.4. Hoàn thuế302.4.5. Sơ đồ kế toán thuế giá trị tăng được khấu trừ302.4.6. Một số nghiệp vụ312.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC352.5.1.Chứng từ sử dụng352.5.2. Sổ sách sử dụng352.5.3. Tài khoản sử dụng352.5.4. Quy trình ghi sổ kế toán352.5.5. Một số nghiệp vụ352.6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN392.6.1. Chứng từ sử dụng392.6.2. Quy trình kế toán tạm ứng392.6.3. Sổ sách sử dụng392.6.4. Một số nghiệp vụ392.7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN432.7.1. Chứng từ sử dụng432.7.2. Tài khoản sử dụng432.7.3. Sổ sách kế toán432.7.4. Quy trình kế toán Chi phí trả trước ngắn hạn432.7.5. Ví dụ442.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG472.8.1. Tài khoản sử dụng472.8.2. Sơ đồ hạch toán472.8.3. Chứng từ sử dụng482.8.4. Một số ví dụ482.9. HÀNG HÓA522.9.1. Chứng từ sử dụng522.9.2. Tài khoản sử dụng522.9.3. Sổ sách sử dụng532.9.4. Sơ đồ hạch toán532.9.5. Quy trình kế toán hàng hóa532.9.6. Ví dụ542.10. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH582.10.1. Chứng từ sử dụng582.10.2. Tài khoản sử dụng582.10.3. Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán592.10.4. Sổ kế toán592.10.5. Sơ đồ hạch toán592.10.6. Ví dụ602.11. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH642.11.1. Các khái niệm642.11.2. Nguyên tắc tính khấu hao642.11.3. Các phương pháp tính khấu hao642.11.4. Công thức tính khấu hao642.11.4.1. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng:642.10.4.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần652.11.4.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm662.11.5. Sổ sách sử dụng662.11.6. Quy trình ghi sổ kế toán662.11.7. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh672.12. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN702.12.1. Tài khoản sử dụng702.12.2. Sổ sách sử dụng702.12.3.Quy trình ghi sổ702.13. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN732.13.1. Chứng từ sử dụng732.13.2. Một số nghiệp vụ phát sinh732.14. KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN762.14.1.Chứng từ kế toán sử dụng762.14.2. Tài khoản sử dụng762.14.3. Sổ sách sử dụng762.14.4. Quy trình kế toán các khoản vay ngắn hạn762.14.5. Sơ đồ hạc toán772.14.6. Ví dụ772.15. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP802.15.1. Chứng từ sử dụng802.15.2. Sổ sách sử dụng802.15.3. Quy trình ghi sổ kế toán802.15.4. Một số nghiệp vụ phát sinh802.16. KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC832.16.1. Các tài khoản sử dụng832.16.2. Kế toán thuế GTGT đâu ra832.16.2.1. Chứng từ sử dụng842.16.2.2. Sổ sách sử dụng842.16.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán842.16.2.4. Các ví dụ minh họa842.16.3. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp872.16.3.1. Chứng từ sử dụng872.16.3.2. Sổ sách sử dụng872.16.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán872.16.3.4. Các ví dụ minh họa:872.17. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG902.17.1. Nguyên tắc phân phối:902.17.2. Cơ sở tính toán902.17.3. Cách tính:902.17.4. Tài khoản sử dụng912.17.5. Quy trình ghi sổ kế toán912.17.6. Một số nghiệp vụ phát sinh912.18. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NĂM 2013942.18.1. Chứng từ sử dụng942.18.2. Sổ sách sử dụng942.18.3. Quy trình ghi sổ kế toán942.18.4. Tài khoản sử dụng942.18.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:942.19. QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI972.19.1. Quy trình ghi sổ kế toán972.19.2. Tài khoản sử dụng972.19.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh982.20. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI1002.20.1. Chứng từ sử dụng1002.20.2. Sổ sách sử dụng1002.20.3. Quy trình ghi sổ kế toán1002.20.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:1002.21. KẾ TOÁN DOANH THU1032.21.1. Tài khoản sử dụng1032.21.2. Chứng từ kế toán1032.21.3. Sổ kế toán1032.21.4. Quy trình ghi sổ kế toán1032.21.5. Sơ đồ hạch toán1042.21.5. Một số nghiệp vụ phát sinh1052.22. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN1082.22.1. Chứng từ sử dụng1082.22.2. Sổ kế toán sử dụng1082.22.3. Quy trình ghi sổ kế toán1082.22.4. Sơ đồ hạch toán1082.23. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP1112.23.1. Chứng từ sử dụng1112.23.2. Sổ kế toán sử dụng1112.23.3. Sơ đồ hạch toán1112.23.4. Quy trình ghi sổ kế toán1122.23.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh1122.24. CHI PHÍ TÀI CHÍNH1152.24.1. Chứng từ sử dụng1152.24.2.Tài khoản sử dụng1152.24.3. Sơ đồ hạch toán1152.24.4. Quy trình ghi sổ1162.24.5. Sổ kế toán sử dụng (m phụ lục)1162.24.6. Các ví dụ1162.25.XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1192.25.1.Khái niệm1192.25.2. Chứng từ sử dụng1192.25.3. Tài khoản sử dụng1192.25.4. Quy trình ghi sổ1192.25. 5. Sơ đồ hạch toán1202.25.6. Các nghiệp vụ phát sinh1222.26.LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM1252.26.1. Lập bảng cân đối số phát sinh1252.26.2. Diễn giải sơ đồ :1252.26.3. Lập bảng cân đối kế toán1262.27. LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1312.28. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ1342.29. LẬP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1342.30. NỘI DUNG CỦA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1352.31. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT1352.32. LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN ( m phần phụ lục)1362.33. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT:1362.33.1. Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào bán ra1362.33.2. Tờ khai thuế GTGT1362.34. LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP1372.34.1. Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp1372.34.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN137CHƯƠNG 3138NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ1383.1 NHẬN XÉT CHUNG1383.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:139KẾT LUẬN140
Xem thêm

119 Đọc thêm

BÁO cáo THỰC tập NGÀNH kế TOÁN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH MẠNH TRANG

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH TRANG

LỜI CẢM ƠN
Trong báo cáo thực tập này, chúng em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thị Huyền người cô đã luôn ở bên cạnh và tận tình giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài tốt nghiệp của mình.
Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Cơ sở Thanh Hóa, đặc biệt là các thầy cô giáo khoa Kinh tế, những người đã dạy dỗ, hướng dẫn chúng em trong những năm tháng học tập tại trường.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các cô, chú, anh chị ở Công ty TNHH Mạnh Trang đã tạo điều kiện cho chúng em được tiếp xúc thực tế, được học hỏi những điều mới cũng như tạo điều kiện thuận lợi, giúp chúng em trong suốt thời gian thực tập.
Chúng em xin chân thành cảm ơn

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 05 năm 2015
Nhóm sinh viên thực hiện
Lớp: NCKT6ATH


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Thanh Hoá, ngày … tháng … năm 2014
Giảng viên

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1.Cơ cấu chung của Công ty 3
Sơ đồ 1.2: Bộ máy kế toán của Công ty 5
Sơ đồ 1.3 – Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 7
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối số phát sinh 229
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập bảng cân đối kế toán 230
Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ dòng dữ liệu quy trình lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 241


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MẠNH TRANG 2
1.1. THÀNH LẬP 2
1.1.1. Tên công ty 2
1.1.2. Vốn điều lệ: 2
1.1.3. Quyết định thành lập 2
1.1.4. Lĩnh vực hoạt động: 2
1.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 3
1.2.1. Cơ cấu chung 3
1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán. 5
1.3. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 7
1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: Chứng từ ghi sổ 7
1.3.2.Phương pháp kế toán hàng tồn kho: 7
1.3.3 Một số chế độ kế toán khác áp dụng trong Công ty 8
1.3.4 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: 8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH TRANG 9
2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT 9
2.1.1. Chứng từ sử dụng: 9
2.1.2. Tài khoản sử dụng: 9
2.1.3. Sổ kế toán sử dụng 10
2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt 10
2.1.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 11
2.2 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 20
2.2.1. Khái niệm 20
2.2.2. Chứng từ kế toán 20
2.2.3 Sổ sách kế toán 20
2.2.4 Tài khoản sử dụng: 20
2.2.5. Tóm tắt quy trình kế toán: 21
2.2.6.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 22
2.3.KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG: 32
2.3.1. Khái niệm 32
2.3.2. Chứng từ kế toán 32
2.3.3. Sổ sách kế toán sử dụng 32
2.3.4. Tài khoản sử dụng: 32
2.3.5. Tóm tắt quy trình kế toán 33
2.3.6. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ 33
2.4. KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO 42
2.4.1.Chứng từ sử dụng 42
2.4.2.Tài khoản sử dụng 42
2.4.3.Sổ sách kế toán sử dụng 42
2.4.4.Tóm tắt quy trình kế toán thuế GTGT được khấu trừ 42
2.4.5.Trích các nghiệp vụ phát sinh và ghi sổ 43
2.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 49
2.5.1. Khái niệm. 49
2.5.2. Chứng từ sử dụng 49
2.5.3. Tài khoản sử dụng 49
2.5.5.Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khác 49
2.5.6. Trích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ 50
2.6. KẾ TOÁN TẠM ỨNG 56
2.6.1 Khái niệm 56
2.6.2.Chứng từ sử dụng 56
2.6.3. Tài khoản sử dụng 56
2.6.4. Sổ kế toán sử dụng 56
2.6.5. Tóm tắt quy trình kế toán 56
2.6.6. Trích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ 56
2.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN , DÀI HẠN : 64
2.7.1. Chứng từ sử dụng : 64
2.7.2. Tài khoản sử dụng : 64
2.7.3. Sổ kế toán sử dụng : 64
2.7.4.Tóm tắt quy trình kế toán chi phí trả trước : 64
2.7.5.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu : 65
2.8. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 70
2.8.1 Khái niệm 70
2.8.2.Chứng từ sử dụng: 70
2.8.3 Tài khoản sử dụng: 71
2.8.4. Sổ kế toán sử dụng: 72
2.8.5. Tóm tắt quy trình kế toán nguyên vật liệu 72
2.8.6.Trích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 72
2.9. KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 79
2.9.1. Chứng từ sử dụng 79
2.9.2. Tài khoản sử dụng 79
2.9.3. Sổ kế toán sử dụng 79
2.9.4.Tóm tắt quy trình kế toán công cụ dụng cụ 79
2.9.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 80
2.10. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 88
2.10.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 88
2.10.1.1. Tài khoản sử dụng 88
2.10.1.2. Chứng từ sử dụng 88
2.10.1.3. Sổ sách sử dụng 88
2.10.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ 88
2.10.1.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 89
2.10.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 95
2.10.2.1. Tài khoản sử dụng 95
2.10.2.2. Chứng từ sử dụng 95
2.10.2.3. Sổ sách sử dụng 95
2.10.2.4. Trình tự luân chuyển chứng từ 95
2.10.2.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 96
2.10.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 101
2.10.3.1. Công tác quản lý chi phí sử dụng máy thi công 101
2.10.3.2. Tài khoản sử dụng 102
2.10.3.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 102
2.10.3.4.Trình tự luân chuyển chứng từ 102
2.9.3.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 103
2.10.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 109
2.10.4.1. Công tác quản lý chi phí sản xuất chung 109
2.10.4.2. Tài khoản sử dụng 109
2.10.4.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 109
2.10.4.4. Trình tự luân chuyển chứng từ 109
2.10.4.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 110
2.10.5. Đánh giá sản phẩm dở dang 116
2.10.6. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 116
2.11. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 118
2.11.1 Khái niệm 118
2.11.2.Chứng từ sử dụng 118
2.11.3. Tài khoản sử dụng 118
2.11.4 Sổ kế toán sử dụng. 119
2.11.5 Tóm tắt quy trình kế toán 119
2.11.6. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 120
2.12. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 126
2.12.1. Đặc điểm khấu hao tại Công ty 126
2.12.2. Tài khoản sử dụng: 126
2.12.3. Chứng từ sử dụng 126
2.12.4. Sổ kế toán: 126
2.12.5. Quy trình ghi sổ kế toán: 126
2.12.6. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. 127
2.13. KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN 133
2.13.1.Khái niệm 133
2.13.2.Chứng từ sử dụng 133
2.13.3.Tài khoản sử dụng 133
2.13.4. Sổ kế toán sử dụng 134
2.13.4. Tóm tắt quy trình kế toán vay ngắn hạn 134
2.13.5. Trích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 134
2.14. KẾ TOAN NỢ PHẢI TRẢ 143
2.14.1 Khái niệm. 143
2.14.2. Chứng từ sử dụng: 143
2.14.3. Sổ kế toán sử dụng: 143
2.14.4. Tài khoản sử dụng: 143
2.14. 5. Sơ đồ quy trình kế toán phải trả người bán 143
2.14.6. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 144
2.15 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC. 151
2.15.1. Khái niệm. 151
2.15.2. Chứng từ sử dụng 151
2.15.3. Tài khoản sử dụng 151
2.15.4. Sổ kế toán sử dụng 152
2.15.5. Sơ đồ quy trình kế toán thuế phải nộp 152
2.15.6. Trích các nghiệp vụ phát sinh và ghi sổ kế toán 152
2.16. KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRÍCH THEO LƯƠNG 158
2.16.1 Kế toán tiền lương 158
2.16.1.1. Khái niệm 158
2.16.1.2. Chứng từ sử dụng 158
2.16.1.3 Tài khoản sử dụng 158
2.16.1.4. Sổ kế toán sử dụng 158
2.16.1.5 Quy trình kế toán tiền lương 158
2.16.2. Kế toán các khoản trích theo lương 159
2.16.2.1. Khái niệm 159
2.16.3. Trích các nghiệp vụ phát sinh và ghi sổ kế toán 159
2.17. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI 166
2.17.1. Khái niệm 166
2.17.2. Chứng từ sử dụng 166
2.17.3. Sổ sách sử dụng 166
2.17.4. Quy trình ghi sổ kế toán 166
2.17.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 166
2.18. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 169
2.18.1.Khái niệm 169
2.18.2. Chứng từ sử dụng 169
2.18.3. Sổ kế toán sử dụng 169
2.18.4. Tóm tắt quy trình kế toán 169
2.18.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 170
2.19. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 176
2.19.1. Khái niệm 176
2.19.2. Chứng từ sử dụng 176
2.19.3. Tài khoản sử dụng 176
2.19.4. Sổ kế toán sử dụng 176
2.19.5. Quy trình ghi sổ kế toán 176
2.19.6. Nghiệp vụ phát sinh 176
2.20. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 183
2.20.1. Chứng từ sử dụng: 183
2.20.2. Tài khoản sử dụng 183
2.20.3. Sổ sách sử dụng 184
2.19.4. Tóm tắt quy trình kế toán giá vốn hàng bán: 184
2.20.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 185
2.21. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 191
2.21.1. Chứng từ sử dụng 191
2.21.2. Tài khoản sử dụng 191
2.21.3 Sổ kế toán sử dụng 191
2.21.4. Tóm tắt quy trình kế toán 191
2.21.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 192
2.22. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 198
2.22.1. Khái Niệm: 198
2.22.2. Chứng từ sử dụng 198
2.22.3. Sổ kế toán sử dụng 198
2.22.4. Quy trình ghi sổ kế toán 198
2.22.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 199
2.23. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 205
2.23.1. Chứng từ sử dụng 205
2.23.2. Tài khoản sử dụng 205
2.23.3.Ghi sổ kế toán 205
2.23.4.Tóm tăt quy trình kế toán doanh thu khác 205
2.23.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 206
2.24. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 212
2.24.1 Chứng từ sử dụng 212
2.24.2. Tài khoản sử dụng 212
2.24.3 Sổ kế toán sử dụng 212
2.24.4. Tóm tắt quy trình kế toán chi phí khác 212
2.24.5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 213
2.25. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 218
2.25.1 Khái niệm 218
2.25.2. Chứng từ sử dụng 218
2.25.3.Tài khoản sử dụng: 219
2.25.4. Sổ kế toán sử dụng 219
2.25.5.Trích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ 219
2.26. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 223
2.26.1. Khái niệm 223
2.26.2. Chứng từ sử dụng: 223
2.26.3. Tài khoản sử dụng 223
2.26.4. Sổ kế toán sử dụng 223
2.26.5. Hạch toán Tài khoản xác định kết quả kinh doanh 223
2.27. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 229
2.27.1. Lập bảng cân đối số phát sinh 229
2.27.1.1. Quy trình lập bảng CĐPS 229
2.27.1.2. Diễn giải sơ đồ 229
2.27.2. Lập bảng cân đối kế toán 230
2.27.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 241
2.27.3.1.Quy trình lập 241
27.3.1.2. Minh họa phương pháp lập 242
2.28. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT 244
2.28.1. Bảng kê hàng hóa – dịch vụ mua vào 244
2.28.2. Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 244
2.29. TỜ KHAI THUẾ GTGT(PHỤ LỤC 03) 244
2.30 .LẬP BÁO CÁO THUẾ 244
2.30.1. Tờ khai tạm nộp thuế TNDN 244
2.32.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 244
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 246
3.1 NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 246
3.1.1. Ưu điểm 246
3.1.2. Hạn chế: 246
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH TRANG 247
3.2.1. Ưu điểm: 247
3.2.2. Hạn chế: 247
3.3. KIẾN NGHỊ 247
3.3.1 Đối với kế toán tiền mặt 248
3.3.2. Đối với Kế Toán Tài Sản Cố Định: 248
3.3.3. Kế toán Tiền Lương 249
KẾT LUẬN 250

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế nước ta hiện nay Nền kinh tế thị trường. Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho đến nay, cùng với chính sách mở cửa các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường trên đà ổn định và phát triển.
Nhưng vấn đề quan trọng là làm thế nào để đạt tối đa hiệu quả kinh doanh. Đây cũng chính là câu hỏi làm các doanh nghiệp phải suy nghĩ. Để kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải nắm bắt được cơ hội kinh doanh, đồng thời phải đảm bảo thuận lợi bền vững trong cạnh tranh. Muốn vậy họ phải biết giữ uy tín. Công việc kế toán có nhiều khâu, nhiều phần hành và đòi hỏi sự chính xác cũng như trung thực cao, giữa các phần hành kế toán có mối quan hệ mật thiết, chúng luôn gắn bó với nhau tạo thành một thể thống nhất, một hệ thống đồng bộ trong quản lý. Việc tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những cơ sở quan trọng cho việc chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Mạnh Trang với vốn kiến thức đã học ở trường chúng em còn được tiếp xúc thực tế với công việc của một kế toán. Được sự giúp đỡ của giảng viên Cô Nguyễn Thị Huyền, cùng sự chỉ bảo tận tình của cán bộ kế toán trong Công ty đã giúp chúng Em hoàn thành bài báo cáo thực tập này.
Báo cáo gồm có 3 Chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Mạnh Trang
Chương 2: Thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Mạnh Trang
Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị


CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MẠNH TRANG
Xem thêm

266 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TẠM ỨNG

NGHIỆP VỤ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TẠM ỨNG

CHUYÊN ĐỀ: NGHIỆP VỤ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TẠM ỨNG
I.Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền và các khoản tạm ứng
1. Vốn bằng tiền
2. Kế toán các khoản tạm ứng
3. Các loại chứng từ kế toán mà công ty TNHH SX Nhựa Việt nhật dùng cho công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản tạm ứng
II.Các nghiệp vụ hạch toán kế toán vốn bằng tiền, và các khoản tạm ứng tại công ty Việt Nhật:
III.Một số ý kiến đóng gáp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH sản Xuất Nhựa Việt Nhật
1. Nhận xét chung về công tác kế toán:
2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Việt Nhật
3. Nhận xét chung về công tác kế toán:
Kết Luận
Xem thêm

73 Đọc thêm

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SUN SUN

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SUN SUN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.5 Phương pháp nghiên cứu 4
1.6 Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
1.7 Kết cấu của khóa luận 14
CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU 15
2.1 Khái niệm, vai trò và đặc điểm của nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa 15
2.1.1 Khái niệm và vai trò của xuất khẩu hàng hóa 15
2.1.2 Đặc điểm của nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa và nhiệm vụ của kế toán 16
2.1.3. Các phương thức thanh tính giá hàng hóa xuất khẩu và các tiêu thức trong hợp đồng liên quan đến kinh doanh xuất khẩu hàng hóa 19
2.1.4. Các phương thức và hình thức kinh doanh hàng hóa xuất khẩu hàng hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng hóa 21
2.1.5. Các hình thức thanh toán tiền hàng xuất khẩu hàng hóa 24
2.1.6. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ 25
2.2 Kế toán xuất khẩu hàng hoá tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng hoá 27
2.2.1 Những qui dịnh chung về kế toán xuất khẩu hàng hoá 27
2.2.2. Thủ tục chứng từ 31
2.2.3. Tài khoản sử dụng 33
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾTOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CP SUN SUN 41
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Sun Sun 41
3.1.1. Lịch sử hình thành của Công ty CP Sun Sun 41
3.1.2 Đặc điểm hoạt động xuất khẩu của Công ty CP Sun Sun 42
3.1.3 Đặc điểm các nguồn lực chủ yếu của công ty 44
3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua 48
3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 48
3.2. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khâủ của Công ty CP Sun Sun 53
3.2.1. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp 53
3.2.2. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác 59
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CP SUN SUN 63
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 63
4.1.1. Những kết quả đã đạt được 63
4.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 67
4.2 Các đề xuất, kiến nghị về kế toán chi phí và tính giá thành công trình tại công ty CP Sun Sun 69
4.2.1 Kiến nghị với lãnh đạo của Công ty 69
KẾT LUẬN 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
Xem thêm

87 Đọc thêm

báo cáo thực tập kế toán đại học theo hình thức nhật ký chung CÔNG VIỆC kế TOÁN tại CÔNG TY cổ PHẦN nước mắm THANH HƯƠNG

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương, nhóm chúng em đã học được rất nhiều điều bổ ích, tích luỹ được một ít kinh nghiệm nhỏ trong công tác kế toán góp phần phục phụ cho công việc sau này. Quá trình thực tập bước đầu giúp chúng em làm quen được với công việc kế toán, đặc biệt đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu tình hình công tác kế toán thực tế tại Công ty. Bên cạnh những kiến thức lý thuyết đã được học tại trường vận dụng vào thực tế trong quá trình thực tập nhóm chúng em đã nắm vững hơn các quy trình, nguyên tắc hạch toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Trong quá trình thực tập tại Công ty, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình của các thành viên tại phòng kế toán đặc biệt là bà Hoàng Thị Hiền kế toán trưởng đã giúp đỡ chúng em trong quá trình thực tập, thu thập thông tin về Công ty và các chế độ và chuẩn mực ma kế toán áp dụng.
Nhóm chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tới đoàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, các thầy cô trong bộ môn kế toán Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM và nhất là cô Nguyễn Thị Huyền đã giúp chúng em hoàn thành bài báo cáo này.
Do thời gian thực tập có hạn, vốn kiến thức học hỏi còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được chỉ bảo, đóng góp ý của các thầy cô giáo trong trường.
Chúng em xin chân thành cảm ơn


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN……………………Ngày … tháng … năm 2015
Giảng viên

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG 1
1.1. Thành lập: 1
1.1.1. Tên công ty: 1
1.1.2. Vốn điều lệ: 1
1.1.3. Quyết định thành lập: 1
1.1.4. Ngành nghề kinh doanh: 1
1.2. Tình hình tổ chức của công ty 1
1.2.1. Cơ cấu chung 1
1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán: 3
1.2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 5
1.2.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 5
1.2.3.2. Phương pháp hạch toán kế toán hàng tồn kho: 6
1.2.3.3. Phương pháp nộp thuế GTGT: 6
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG 1
2.1 Kế toán tiền mặt: 1
2.1.1 Chứng từ sử dụng: 1
2.1.2 Tài khoản sử dụng: 1
2.1.3 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt 1
2.1.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 5
2.1.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 5
2.1.4.2. Sổ kế toán sử dụng 13
2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng: 19
2.2.1 Chứng từ sử dụng: 19
2.2.2 Tài khoản sử dụng: 19
2.2.3 Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng: 19
2.2.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 22
2.2.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 22
2.2.4.2. Sổ kế toán sử dụng: 31
2.3 Kế toán các khoản phải thu: 37
2.3.1 Chứng từ sử dụng: 37
2.3.2 Tài khoản sử dụng: 37
2.3.3 Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng: 37
2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 39
2.3.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 39
2.3.4.2. Sổ kế toán sử dụng: 44
2.4 Kế toán hàng tồn kho: 51
2.4.1 Kế toán nguyên vật liệu: 51
2.4.1.1 Chứng từ sử dụng: 51
2.4.1.2 Tài khoản sử dụng: 51
2.4.1.3 Tóm tắt quy trình kế toán nguyên liệu, phụ liệu: 51
2.4.1.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 53
2.4.1.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 53
2.4.1.4.2 Ghi sổ kế toán: 59
2.4.2 Kế toán công cụ dụng cụ: 69
2.4.2.1 Chứng từ sử dụng: 69
2.4.2.2 Tài khoản sử dụng: 69
2.4.2.3 Tóm tắt quy trình kế toán công cụ dụng cụ: 69
2.4.2.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 71
2.4.2.4.1 Nhiệp vụ kinh tế phát sinh: 71
2.4.2.4.2 Ghi sổ kế toán: 74
2.4.3 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: (pp kê khai thường xuyên) 83
2.4.3.1 Chứng từ sử dụng: 83
2.4.3.2 Tài khoản sử dụng: 83
2.4.3.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 83
2.4.3.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 83
2.4.3.3.2 Quy trình ghi sổ kế toán: 83
2.4.4. Thành phẩm: 88
2.4.4.1 Chứng từ sử dụng: 88
2.4.4.2 Tài khoản sử dụng: 88
2.4.4.3 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 88
2.4.4.3.1 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 88
2.4.4.3.2 Quy trình ghi sổ kế toán: 90
2.5 Kế toán tài sản cố định: 96
2.5.1 Chứng từ sử dụng: 96
2.5.2 Tài khoản sử dụng: 96
2.5.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 100
2.5.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 100
2.5.4.2 Quy trình ghi sổ kế toán: 108
2.6 Kế toán khấu hao tài sản cố định: 113
2.6.1 Chứng từ sử dụng: 113
2.6.2 Tài khoản sử dụng: 113
2.6.3 Phương pháp khấu hao tài sản cố định: 113
2.6.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 113
2.6.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 113
2.6.4.2 Ghi sổ kế toán: 116
2.7. Kế toán các khoản vay: 121
2.7.1. Chứng từ sử dụng: 121
2.7.2. Tài khoản sử dụng: 121
2.7.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 121
2.7.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 121
2.7.3.2. Ghi sổ kế toán: 126
2.8. Kế toán phải trả cho người bán 131
2.8.1. Chứng từ sử dụng 131
2.8.2. Tài khoản sử dụng: 131
2.8.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 131
2.8.4. Sổ kế toán sử dụng 138
2.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ PHẢI TRẢ 143
2.9.1. Chứng từ sử dụng 143
2.9.2. Tài khoản sử dụng 143
2.9.3. Sổ kế toán sử dụng 143
2.9.4. Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán chi phí phải trả 143
2.9.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 143
2.9.5.1 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 143
2.9.5.2 Quy trình ghi sổ kế toán : 147
2.10. Kế toán thuế GTGT: 150
2.10.1. Chứng từ sử dụng: 150
2.10.2. Tài khoản sử dụng: 150
2.10.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 150
2.10.3.1. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 150
2.10.3.2. Ghi sổ kế toán: 160
2.11. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 169
2.11.1. Nguyên tắc phân phối: 169
2.11.2. Chứng từ sử dụng: 169
2.11.3. Tài khoản sử dụng: 170
2.11.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 170
2.11.4.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 170
2.11.4.2. Ghi sổ kế toán: 172
2.12. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 183
2.12.1. Chứng từ sử dụng: 183
2.12.2. Tài khoản sử dụng: 183
2.12.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 183
2.12.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 183
2.12.3.2. Ghi sổ kế toán: 189
2.13. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 195
2.13.1. Chứng từ sử dụng: 195
2.12.2. Tài khoản sử dụng: 195
2.13.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 195
2.13.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 195
2.13.3.2. Ghi sổ kế toán: 199
2.14. Kế toán giá vốn hàng bán: 204
2.14.1. Chứng từ ghi sổ: 204
2.14.2. Tài khoản sử dụng: 204
2.14.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: 204
2.14.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 204
2.14.3.2 Ghi sổ kế toán: 209
2.15 Kế toán chi phí tài chính. 215
2.15.1 Chứng từ ghi sổ 215
2.15.2 Tài khoản sử dụng. 215
2.15.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. 215
2.15.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 215
2.15.3.2 Ghi sổ kế toán 221
2.16. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 226
2.16.1 Chứng từ sử dụng: 226
2.16.2 Tài khoản sử dụng. 226
2.16.3.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng như sau. 226
2.16.4. Ghi sổ kế toán 230
2.17. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 236
2.17.1.Chứng từ sử dụng. 236
2.17.2. Tài khoản sử dụng. 236
2.17.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. 236
2.17.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 236
2.17.3.2: Sổ kế toán sử dụng: 237
2.18. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 242
2.18.1. Chứng từ sử dụng 242
2.18.2. Tài khoản sử dụng 242
2.18.3. Sổ kế toán sử dụng 242
2.18.4. Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 243
2.18.5. Trích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ 243
2.19. Kế toán lợi nhuận chưa phân phối. 251
2.19.1. Chứng từ sử dụng 251
2.19.2. Tài khoản sử dụng 251
2.19.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 251
2.19.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 251
2.19.3.2. Ghi sổ kế toán 253
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 258
3.1. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương 258
3.1.1 Ưu điểm. 258
3.1.2 Tồn tại chủ yếu 259
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán của Công ty 260
TÀI LIỆU THAM KHẢO 261


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Bộ máy công ty 2
Sơ đồ 1.2: Hệ thống kế toán 4
Sơ đồ 1.3: Quy trình ghi sổ 5
Sơ đồ 2.1: Quy trình kế toán thành phẩm 90
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình kế toán khấu hao tài sản cố định 116
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình kế toán vay ngắn hạn 126
Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán phải trả người bán 138
Sơ đồ 2.5: Quy trình ghi sổ kế toán chi phí phải trả 143
Sơ đồ 2.6: Quy trình kế toán thuế GTGT 160
Sơ đồ 2.7: Quy trình kế toán lương 172
Sơ đồ 2.8: Quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 189
Sơ đồ 2.9: Quy trình kế toán doanh thu hoạt động tài chính 199
Sơ đồ 2.10: Quy trình kế toán giá vốn hàng bán 209
Sơ đồ 2.11: Quy trình kế toán chi phí tài chính. 221
Sơ đồ 2.12: Quy trình kế toán 230
Sơ đồ 2.13: Quy trình ghi sổ 237
Sơ đồ 2.14: Quy trình ghi sổ thuế thu nhập doanh nghiệp 243
Sơ đồ 2.15: kế toán lợi nhuận chưa phân phối 253


DANH MỤC LƯU ĐỒ
Lưu đồ 2.1 – Kế toán chi tiền mặt 2
Lưu đồ 2.2 – Kế toán thu tiền mặt 4
Lưu đồ 2.3 – Kế toán chi TGNH 20
Lưu đồ 2.4 – Kế toán thu TGNH 21
Lưu đồ 2.5 – Kế toán Nợ phải thu 38
Lưu đồ 2.6 – Quy trình nguyên vật liệu, phụ liệu 52
Lưu đồ 2.7 – Quy trình kế toán CCDC 70
Lưu đồ 2.8 – Quy trình kế toán TSCĐ tăng 97
Lưu đồ 2.9 Quy trình giảm TSCĐ do điều chuyển 99

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG
1.1. Thành lập:
1.1.1. Tên công ty:
Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương.
Công ty có:
Trụ sở chính tại: 198 Lê Lai, P.Đông Sơn, TP.Thanh Hóa.
Điện thoại: (037)3852325
Mã số thuế: 2800123572
Công ty thành lập năm 1998 và đến nay đã có hơn 300 đại lý ở một số tỉnh miền Bắc, miền Trung và đại lý rải rác các huyện, thị, xã, thành phố trong tỉnh.
1.1.2. Vốn điều lệ:
18.000.000.000 đồng (18 tỷ)
1.1.3. Quyết định thành lập:
Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 2800123572 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02101998.
1.1.4. Ngành nghề kinh doanh:
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
1.2. Tình hình tổ chức của công ty
1.2.1. Cơ cấu chung

BỘ MÁY TỔ CHỨC CTY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG
Xem thêm

281 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT

MỤC LỤC


I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT 5
1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 5
2. Phạm vi hoạt động và mục tiêu của công ty 6
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty 6
4. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 6
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 8
4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán 8
4.3. Hình thức hạch toán và các chính sách kế toán áp dụng 9
4.4. Hình thức kế toán và phượng tiện phục vụ công tác kế toán 9
II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 11
1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11
1.1. Khái niệm doanh thu 11
1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 11
1.3. Chứng từ sử dụng 12
1.4. Sổ chi tiết 12
1.5. Tài khoản sử dụng 12
2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 14
2.1. Chiết khấu thương mại 14
2.2. Hàng bán trả lại 15
2.3. Giảm giá hàng bán 16
3. Kế toán giá vốn hàng bán 16
3.1. Khái niệm 16
3.2. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: 17
3.3. Chứng từ sử dụng 17
3.4. Sổ chi tiết 17
3.5. Tài khoản sử dụng 17
3.6. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 18
4. Kế toán chi phí bán hàng 19
4.1. Khái niệm 19
4.2. Chứng từ sử dụng 19
4.3. Sổ chi tiết 19
4.4. Tài khoản sử dụng 19
4.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 20
5. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 21
5.1. Khái niệm 21
5.2. Chứng từ sử dụng 21
5.3. Sổ chi tiết 22
5.4. Tài khoản sử dụng 22
5.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 22
6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 24
6.1. Khái niệm 24
6.2. Chứng từ sử dụng 24
6.3. Sổ chi tiết 24
6.4. Tài khoản sử dụng 24
6.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 25
7. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 26
7.1. Khái niệm 26
7.2. Chứng từ sử dụng 26
7.3. Sổ chi tiết 26
7.4. Tài khoản sử dụng 26
7.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 26
8. Kế toán thu nhập khác 28
8.1. Khái niệm 28
8.2. Chứng từ sử dụng 28
8.3. Sổ chi tiết 28
8.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 29
9. Kế toán các khoản chi phí khác 30
9.1. Khái niệm 30
9.2. Chứng từ sử dụng 30
9.3. Sổ chi tiết 30
9.4. Tài khoản sử dụng 31
9.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 31
10. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 32
10.1. Khái niệm 32
10.2. Chứng từ sử dụng 32
10.3. Sổ chi tiết 32
10.4. Tài khoản sử dụng 32
III. THỰC TIỄN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT 35
1. Tình hình kế toán tại công ty 35
1.1. Kế toán doanh thu bán hàng 35
1.2. Kế toán hàng bán bị trả lại 44
1.3. Kế toán giá vốn hàng bán 46
1.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác 48
1.5. Kế toán chi phí bán hàng : 49
1.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 51
1.7. Kế toán chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác 53
1.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh : 54
IV. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 57
1. Nhận xét – kiến nghị công tác tổ chức kế toán 57
2. Kết luận 58
Xem thêm

58 Đọc thêm

Nguyên lý kế toán quy trình lập và luân chuyển chứng từ về bán hàng

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QUY TRÌNH LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VỀ BÁN HÀNG

Theo điều 4 luật kế toán Việt Nam quy định: “ Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin ( băng từ, đĩa từ …) phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán ”.
Bản chứng từ là chứng minh về tính hợp pháp đồng thời là phương tiện thông tin về kết quả của nghiệp vụ kinh tế.


b) Nội dung cơ bản của một bản chứng từ:
*) Nội dung cơ bản của một bản chứng từ bao gồm các yếu tố cơ bản và các yếu tố bổ sung
- Các yếu tố cơ bản: Là các yếu tố bắt buộc phải có trong tất cả các loại chứng từ, là căn cứ chủ yếu đảm bảo sự chứng minh về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, là cơ sở để chứng từ thực hiện chức năng thông tin về kết quả của nghiệp vụ. Các yếu tố cơ bản bao gồm:
Xem thêm

12 Đọc thêm

báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán theo hình thức nhật ký chung hệ đại học CÔNG VIỆC kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ANH LINH

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG HỆ ĐẠI HỌC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ANH LINH

LỜI CẢM ƠN
Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng một xã hội ngày càng giàu đẹp và văn minh. Nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã mở đường cho các doanh nghiệp phát triển, dần dần hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và phần nào khẳng định được mình.
Cùng với xu hướng đa phương hoá và quốc tế hoá nền kinh tế, nhu cầu thông tin ngày càng đòi hỏi một cách cấp thiết. Kế toán với tư cách là công cụ cung cấp thông tin hữu hiệu cho các nhà quản lý lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Kế toán cũng là công cụ quan trọng để tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành quản lý các hoạt động, tính toán và kiểm tra bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn nhằm đảm bảo việc chủ động trong sản xuất, kinh doanh và chủ động tài chính cho tổ chức, xí nghiệp…
Qua quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập thực tế tại công ty TNHH 1 thành viên Anh Linh, em nhận thấy công tác kế toán tại công ty giữ vai trò quan trọng, nó cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản, các hoạt động tài chính trong công ty, nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Do đó trên cơ sở lý luận trên và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty, cùng với sự giúp đỡ tận tình của cán bộ nhân viên phòng kế toán và các phòng ban khác và sự hướng dẫn chu đáo của thầy cô, đặc biệt là cô giáo Lê Thị Hồng Hà em đã đi sâu vào tìm hiểu các nghiệp vụ kế toán tại công ty TNHH 1 thành viên Anh Linh.
Em xin chân thành cảm ơn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Thanh Hóa, ngày … tháng … năm 2015
Giảng viên

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH 1 TV ANH LINH 1
1.1 Thành lập 1
1.1.1 Tên công ty 1
1.1.2 Vốn điều lệ 1
1.1.3 Quyết định thành lập 1
1.1.4 Ngành nghề kinh doanh 1
1.2 Tình hình tổ chức của công ty 1
1.2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty 1
1.2.2 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán 3
1.3 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 5
1.3.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 5
1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 6
1.3.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho: 6
1.3.4 Một số chế độ kế toán khác áp dụng trong công ty: 6
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 7
7
TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ANH LINH 7
2.1 Kế toán tiền mặt 7
2.1.1 Chứng từ sử dụng 7
2.1.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 7
2.1.2.1 Tài khoản sử dụng 7
2.1.2.2 Sổ kế toán sử dụng 7
2.1.3 Lưu đồ kế toán tiền mặt 7
2.1.3.1 Thủ tục chi tiền 7
2.1.3.2 Thủ tục thu tiền 10
2.1.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 12
2.1.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 12
2.1.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán: 13
2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 17
2.2.1. Chứng từ kế toán 17
2.2.2. Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng 17
2.2.3. Lưu đồ kế toán tiền gửi ngân hàng 17
2.2.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 19
2.2.4. 1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 19
2.2.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán 20
2.3 Kế toán phải thu khách hàng 24
2.3.1 Chứng từ kế toán 24
2.3.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 24
2.3.3 Quy trình kế toán công nợ phải thu 24
2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 26
2.3.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 26
2.3.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán 26
2.4 Kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 30
2.4.1 Chứng từ sử dụng 30
2.4.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 30
2.4.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 30
2.4.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 30
2.4.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán 31
2.5 Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn 34
2.5.1 Chứng từ kế toán 34
2.5.2 Tài khoản và kế toán sử dụng 34
2.5.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 34
2.5.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 34
2.5.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán 34
2.6 Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 37
2.6.1 Chứng từ và sổ sách cần sử dụng: 37
2.6.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 40
2.6.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 40
2.6.3.2 Trình tự ghi sổ 41
2.7 Kế toán TSCĐ 46
2.7.1 Những vấn đề chung và tình hình tăng, giảm TCSĐ 46
2.7.2 Các chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 46
2.7.3 Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán 47
2.7.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ kế toán 47
2.7.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 47
2.7.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán 48
2.7.5 Kế toán khấu hao TSCĐ 54
2.7.5.1 Chứng từ sử dụng 54
2.7.5.2 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 54
2.7.5.3 Phương pháp khấu hao TSCĐ 54
2.7.4.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ kế toán 54
2.7.4.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 54
2.7.4.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán 55
2.8 Kế toán vay ngắn hạn 59
2.8.1 Chứng từ kế toán 59
2.8.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 59
2.8.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ kế toán 59
2.8.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tập hợp chứng từ 59
2.8.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán 59
2.9 Kế toán phải trả cho người bán 62
2.9.1 Chứng từ kế toán 62
2.9.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 62
2.9.3 Quy trình kế toán phải trả cho người bán 62
2.9.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 64
2.9.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 64
2.9.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán 64
2.10 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 68
2.10.1 Chứng từ kế toán 68
2.10.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 68
2.10.3 Quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 68
2.10.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ kế toán 69
2.10.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tập hợp chứng từ kế toán 69
2.10.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán 69
2.11 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 72
2.11.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 72
2.11.1.1 Chứng từ kế toán 72
2.11.1.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 72
2.11.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 72
2.11.1.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 72
2.11.1.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán 74
2.11.2 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 78
2.12 Kế toán vốn chủ sở hữu 81
2.12.1 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 81
2.12.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 81
2.12.2.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 81
2.12.2.2 Trình tự ghi sổ 81
2.13 Kế toán doanh thu 84
2.13.1 Chứng từ kế toán 84
2.13.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 84
2.13.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 84
2.13.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 84
2.13.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán 85
2.14 Kế toán giá vốn hàng bán 89
2.14.1 Chứng từ kế toán 89
2.14.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 89
2.14.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 89
2.14.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 89
2.14.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán 89
2.15 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 92
2.15.1 Chứng từ kế toán 92
2.15.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 92
2.15.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 92
2.15.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 92
2.15.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán 92
2.16 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 95
2.16.1 Chứng từ sử dụng 95
2.16.2 Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng 95
2.16.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và trình tự ghi sổ 95
2.16.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 95
2.16.3.4 Trình tự ghi sổ kế toán 96
2.17 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh 101
2.17.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành 101
2.17.1.1 Khái niệm và phương pháp tính 101
2.17.1.2 Chứng từ kế toán 101
2.17.1.3 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 101
2.17.1.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 101
2.17.1.5 Trình tự ghi sổ 102
2.17.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 104
2.17.2.1 Chứng từ kế toán 104
2.17.2.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 104
2.17.2.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 104
2.17.2.4 Trình tự ghi sổ 104
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 108
3.1 Nhận xét chung 108
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy kế toán 108DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU

Ký hiệu Tên đầy đủ
PT Phiếu thu
PC Phiếu chi
TSCĐ Tài sản cố định
HĐ GTGT Hóa đơn giá trị gia tăng
PKT Phiếu kế toán
PNK Phiếu nhập kho
PXK Phiếu xuất kho
NVL Nguyên vật liệu


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 2
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 4
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 5
DANH MỤC LƯU ĐỒ
Lưu đồ 2.1: Lưu đồ kế toán chi tiền mặt 9
Lưu đồ 2.2: Lưu đồ kế toán thu tiền mặt 11
Lưu đồ 2.3: Lưu đồ kế toán tiền gửi ngân hàng 18
Lưu đồ 2.4: Lưu đồ kế toán phải thu khách hàng 25
Lưu đồ 2.6: Lưu đồ kế toán xuất NVL 39
Lưu đồ 2.7: Lưu đồ kế toán phải trả cho người bán 63

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH 1 TV ANH LINH
1.1 Thành lập
1.1.1 Tên công ty
Tên tiếng việt: Công ty TNHH 1 TV Anh Linh
Tên giao dịch: Công ty Anh Linh
Giám đốc công ty: Ông Nguyễn Văn Thanh
Mã số thuế: 2801577106
Trụ sở chính: Thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Hình thức sở hữu: công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
1.1.2 Vốn điều lệ
Công ty có số vốn điều lệ : 5.000.000.000 VNĐ
1.1.3 Quyết định thành lập
Công ty TNHH 1 thành viên Anh Linh được thành lập theo giấy phép kinh doanh số: 2801577106 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 26092010.
1.1.4 Ngành nghề kinh doanh
Nghành nghề sản xuất chính của công ty là xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình dân dụng khác.
1.2 Tình hình tổ chức của công ty
1.2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty
Để đảm bảo cho việc sản xuất, thi công được thực hiện một cách có hiệu quả, công ty Anh Linh đã tổ chức bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ: Đứng đầu là giám đốc, dưới giám đốc là một hệ thống các phòng ban chức năng và các đội sản xuất.
Cơ cấu tổ chức của công ty được khái quát qua sơ đồ sau:
Xem thêm

120 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (97)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (97)

trực tiếp cho gđốc của MAXDOOR và hứa là sẽ mua hàng của ctyngay khi huy động đợc vốn. Đơn đặt hàng ban đầu của APPA cógtrị 452 triệu đồng.Cty còn có một lợng lớn hàng tồn kho trị giá276 triệu đ bán cho cty Nam Phơng đang bị trả lại nhng hàngcha về nhập kho.Hiện nay,cty MAXDOOR đang áp dụng phơngpháp kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp Nhập sau xuất trớc.Ngoài ra, vào đầu năm 2009 khi cty chuẩn bị công bố thông tincho cổ đông, có 1 vụ hoả hoạn ở khu nhà máy Bình Dơng.Yêu cầu:1.Cty MAXDOOR sẽ có xu hớng khai tăng hay giảm lợi nhuận,tăng hay giảm nợ phải trả . Tại sao?2.Cty có những xử lý cụ thể nào để có thể đạt số liệu kếtoán phù hợp với việc huy động vốn.Với những xử lý cụ thểvề mặt kế toán, hãy nêu rõ những giả định cần thiết.3.Giả thiết rằng, nhà quản lý đã yêu cầu kế toán tiến hànhnhững xử lý kế toán theo hớng có lợi cho doanh nghiệp( yêucầu 1 và yêu cầu 2)A/chị hãy phân tích những chuẩn mực trong hạch toán cóliên quan và chỉ ra những vi phạm trong việc chuẩn bị báocáo (nếu có)Bài LàmCâu 1: Công ty MAXDOOR sẽ có xu hớng khai tăng hay khaigiảm lợi nhuận, tăng hay giảm nợ phải trả.Tại sao?Để mở rộng hoạt động kinh doanh công ty phải huy độngthêm vốn từcổ đông. Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề