PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH":

Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RỒNG VÀNG VIỆT NAM

Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam.Tóm lượcLời cảm ơnMục lụcDanh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽDanh mục viết tắtPHẦN MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phân tích chi phí kinh doanh1.1.Về góc độ lý thuyết1.1.1.Chi phí kinh doanh1.1.2.Sự cần thiết tiết kiệm chi phí kinh doanh1.1.3.Ý nghĩa của việc phân tích chi phí kinh doanh1.2.Về góc độ thực tế: Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam2.Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài•Khái quát những vấn đề lý luận về chi phí kinh doanh, phương pháp phân tích chi phí kinh doanh•Phân tích thực trạng chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam•Đề xuất các giải pháp 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài•Đối tượng nghiên cứu: Chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam•Phạm vi nghiên cứu: Không gian, thời gian4.Phương pháp nghiên cứu4.1.Phương pháp thu thập dữ liệu4.1.1. Phương pháp sử dụng phiếu điều tra4.1.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu4.1.3. Phương pháp tổng hợp số liệu4.2.Phương pháp phân tích dữ liệu4.2.1. Phương pháp so sánh4.2.2. Phương pháp tỷ suất, tỷ lệ4.2.3. Phương pháp biểu mẫuCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH1.1.Những vấn đề cơ bản về chi phí kinh doanh và phân tích chi phí kinh doanh 1.1.1.Một số khái niệm về chi phí kinh doanh1.1.1.1.Chi phí1.1.1.2.Chi tiêu1.1.1.3.Chi phí kinh doanh1.1.1.4.Chi phí tiền lương1.1.1.5.Doanh thu1.1.2.Một số vấn đề lý thuyết liên quan1.1.2.1.Phân loại chi phí kinh doanha)Theo chức năng hoạt động của doanh nghiệpb)Theo tính chất biến đổic)Theo nội dung kinh tế và mục đích sử dụngd)Theo bản chất kinh tếe)Theo mức độ tham gia vào các hoạt động kinh doanh1.1.2.2.Mục đích của phân tích chi phí kinh doanh1.1.2.3.Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích chi phí kinh doanh1.1.2.4.Các chỉ tiêu phân tích chi phí kinh doanha)Tỷ suất chi phí kinh doanh: nội dung, công thức, ý nghĩab)Mức độ tăng giảm tỷ suất chi phí kinh doanhc)Tốc độ tăng giảm tỷ suất chi phí kinh doanhd)Mức độ tiết kiệm (lãng phí) chi phí kinh doanh1.2.Nội dung phân tích chi phí kinh doanh1.2.1.Phân tích chung chi phí kinh doanh trong mối liên hệ với doanh thu 1.2.1.1.Mục đích phân tích1.2.1.2.Phương pháp phân tích1.2.2.Phân tích chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động1.2.2.1.Phân tích tổng hợp chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động1.2.2..2. Phân tích chi tiết chi phí khâu mua1.2.2.3. Phân tích chi tiết chi phí bán hàng1.2..2.4. Phân tích chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp1.2.3. Phân tích chi phí tiền lương1.2.3.1. Phân tích chung chi phí tiền lương1.2.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương1.2.4. Phân tích tình hình chi phí trả lãi tiền vayCHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RỒNG VÀNG VIỆT NAM2.1. Tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam2.1.1.Tổng quan về công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam2.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển2.1.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh2.1.1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toána)Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Namb)Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam2.1.1.4.Khái quát kết quả kinh doanh đạt được qua hai năm (2011, 2012)2.1.2.Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam2.1.2.1.Các nhân tố chủ quana)Trình độ quản lý và sử dụng lao độngb)Cơ chế quản lý và cấu trúc tổ chức của công tyc)Chất lượng sản phẩm2.1.2.2.Các nhân tố khách quana)Chính sách kinh tế chính trị xã hộib)Ảnh hưởng của nhân tố giá đến chi phí kinh doanhc)Môi trường cạnh tranhd)Công nghệ2.2.Kết quả phân tích thực trạng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam2.2.1.Phân tích dữ liệu sơ cấp tại công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam2.2.2.Phân tích dữ liệu thứ cấp tại công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam2.2.2.1.Phân tích chung chi phí kinh doanh trong mối liên hệ với doanh thu a)Mục đích phân tíchb)Phương pháp phân tích2.2.2.2.Phân tích chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt độnga)Phân tích tổng hợp chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt độngb)Phân tích chi tiết chi phí khâu muac)Phân tích chi tiết chi phí bán hàngd)Phân tích chi tiết chi phi quản lý doanh nghiệp2.2.2.3.Phân tích chi phí tiền lươnga)Phân tích chung chi phí tiền lươngb)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương2.2.2.4.Phân tích tình hình chi trả lãi tiền vayCHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RỒNG VÀNG VIỆT NAM3.1. Các kết luận và phát hiện qua phân tích chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Rồng Vàng Việt NamNhững kết quả đạt được3.1.1. Những kết quả đạt được3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân3.2. Các biện pháp và điều kiện thực hiện giúp sử dụng hiệu quả chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam3.2.1. Thực hiện tiết kiệm đi đôi với hiệu quả3.2.2. Công việc phân tích cần tiến hành thường xuyên3.2.3. Quản lý chi phí kinh doanh gắn với các kế hoạch chi phíKết luậnTài liệu tham khảoPhụ lụcBáo cáo tài chính năm 2011, 2012Phiếu điều tra
Xem thêm

47 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Đoàn Thắng

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN THẮNG

tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn đồng thời là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ công tác kế toán vì thực chất hoạch toán quá trình sản xuất chính là hoạch toán chi phí sản xuất và giá thành. Mặt khác trên góc độ người sử dụng thông tin về chi phí và giá thành sẽ giúp cho nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả hay không trong tình hình thực hiện giá thành. Từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển kinh doanh
Công ty TNHH Thương mại Đoàn Thắng là một doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm lơn về số lượng, đa dạng về quy cách chủng loại, mẫu mã. Vì vậy cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một vấn đề phức tạp
Xem thêm

111 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH lợi NHUẬN và các BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO lợi NHUẬN tại CÔNG TY CP ô tô TUẤN NAM TRANG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ TUẤN NAM TRANG

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT2LỜI MỞ ĐẦU11.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI12 Mục đích nghiên cứu13 Phạm vi nghiên cứu24 Phương pháp nghiên cứu25 Bố cục đề tài2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN41. Một số định nghĩa, khái niện cơ bản41.1. Khái niệm lợi nhuận41.2 Kết cấu và phương pháp xác định lợi nhuận51.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh51.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động khác71.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả lợi nhuận81.3.1 Tỷ suất LN trên doanh thu (P’)81.3.2 Tỷ suất LN trên tổng vốn (P’v)91.3.3 Tỷ suất LN trên chi phí (P’cp)102.1 Phân tích chung tình hình thực hiện lợi nhuận toàn DN102.2 Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh102.2.1 Phân tích LN hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ112.2.1.1 Đánh giá chung112.2.1.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng122.2.2 Phân tích LN hoạt động tài chính122.2.2.1 Đánh giá chung122.2.2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng132.3 Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận hoạt động khác132.3.1 Đánh giá chung132.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng132.4 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả lợi nhuận132.4.1 Đánh giá chung142.4.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng14CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY151Giới thiệu chung về công ty CP Ô tô Tuấn Nam Trang151.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty151.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty151.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh162 Kết quả phân tích lợi nhuận qua các dữ liệu đã thu thập172.1 Các dữ liệu đã thu thập phục vụ cho việc phân tích172.2 Phân tích chung tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty172.3 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh192.3.1 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ sản phẩm192.3.1.1 Phân tích chung202.3.1.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố202.3.2 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính212.3.2.1 Đánh giá chung212.3.2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến HĐTC222.3.3 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác232.3.3.1 Đánh giá chung232.3.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến LN hoạt động khác232.4 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả lợi nhuận232.4.1 Chỉ suất sinh lời theo doanh thu232.4.2 Tỷ suất lợi nhuận theo tổng tài sản242.4.3 Tỷ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu252.4.4 Tỷ suất lợi nhuận theo giá vốn hàng bán252.4.5 Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí263 Các kết luận từ việc phân tích lợi nhuận của Công ty263.1 Những mặt đã đạt được263.2 Những khó khăn còn gặp phải và nguyên nhân273.2.1 Khó khan273.2.2 Nguyên nhân28CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY291 Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới291.1. Kế hoạch thực hiện lợi nhuận của công ty năm 2014291.2. Dự báo triển vọng phát triển của công ty292. Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty302.1 Giải pháp thứ nhất: “Tăng vốn để mở rộng quy mô kinh doanh”302.2 Giải pháp thứ 2: “Tăng cường mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá”322.3 Giải pháp 3: “Giảm chi phí kinh doanh”332.4 Kiến nghị với công ty36 LỜI MỞ ĐẦU1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀILợi nhuận là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của DN. LN ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô kinh doanh của DN, cũng như việc phân phối LN trong DN. Đối với DN việc phân tích LN giúp các nhà quản trị DN tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến LN để đưa ra các bện pháp khai thác khả năng tiềm tàng và khắc phục những yếu kém còn tồn tại; đối với các nhà đầu tư phân tích LN nhằm đánh giá được khả năng sinh lời hiện tại và dài hạn của DN mà họ sắp bỏ vốn ra đầu tư để lựa chọn được quyết định đầu tư đúng đắn và mang lại hiệu quả đầu tư cao nhấtQua một thời gian tìm hiểu thực tại Công ty CP Ô tô Tuấn Nam Trang em nhận thấy lợi nhuận đang là vấn đề cấp bách được đặt lên hàng đầu trong bản kế hoạch hoạt động đề ra trong những năm tới. Công ty CP Ô tô Tuấn Nam Trang mới chỉ thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009 nên bước đầu còn gặp nhiều khó khăn và ít nhiều cũng bị ảnh hưởng của tình hình kinh tế hiện tại. Do đó việc tăng lợi nhuận sẽ giúp công ty có thêm vốn để mở rộng kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho nhân viên trong công ty. Toàn thể nhân viên của công ty phải thực hịên tốt các kế hoạch đã đề ra góp phần giúp Công ty đứng vững và phát triển hơn nữa trong điều kiện kinh tế như hiện nay.Dựa trên vai trò của lợi nhuân và tình hình thực tế tại công ty em đã chọn đề tài TTTN: “ Phân tích tình hình lợi nhuận và các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty CP Ô tô Tuấn Nam Trang ”. 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUThực tập tốt nghiệp thông qua việc hệ thống hóa những vấn đề lý luận kết hợp với việc khảo sát tình hình thực tế việc thực hiện lợi nhuận của công ty trong thời gian vừa qua nhằm mục đích tìm hiểu những nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến các hoạt động KD của công ty; giúp công ty đánh giá đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận, thấy được những thành tích đã đạt được và những mâu thuẫn còn tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh và quản lý kinh tế. Đồng thời, việc phân tích tình hình lợi nhuận giúp ta thấy được ưu nhược điểm của việc tổ chức quản lý kinh doanh trong công ty. Từ những điều đó phân tích những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình lợi nhuận với mục đích cuối cùng là đề ra được những chính sách, giải pháp khai thác khả năng tiềm tàng nhằm nâng cao lợi nhuận của Công ty CP Ô tô Tuấn Nam Trang trong thời gian tới.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨUNhư đã trình bày ở trên, Công ty CP Ô tô Tuấn Nam Trang là DN mới thành lập và đi vào hoạt động không lâu nên Bài thực tập tốt nghiệp của em chỉ đi sâu tập trung vào nghiên cứu việc phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty trong khoảng thời gian 3 năm: từ năm 2011 đến 2013; Bài thực tập không đề cập đến tình hình phân phối và sử dụng lợi nhuận của công ty. Bài thực tập có sử dụng một số bài viết, Bài thực tập cùng đề tài để so sánh, đánh giá chính xác việc đưa ra giải pháp nâng cao lợi nhuận cho Công ty CP Ô tô Tuấn Nam Trang.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUPhương pháp thu thập dữ liệu : Đây là phương pháp không thể thiếu đối với việc nghiên cứu phân tích một vấn đề nào đó trong DN. Nó là bước đầu tiên giúp ta định hướng về đề tài nghiên cứu.Phương pháp so sánhSo sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến và quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế nói chung và phân tích LN nói riêng. Khi sử dụng phương pháp này để phân tích ta lấy kết quả hoạt động năm 2011, 2012 và 2013(các chỉ tiêu liên quan đến LN) để so sánh với nhau và đưa ra nhận xét.Phương pháp tính chỉ số, hệ số, tỷ lệ, tỷ suất Trong quá trình sử dụng phương pháp so sánh tôi sử dụng kết hợp với việc tính chỉ số, hệ số, tỷ lệ, tỷ suất để thấy được mối quan hệ giữa các chỉ tiêu. Bên cạnh đó tôi cũng dùng cách tính tỷ suất để phân tích các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận.Phương pháp biểu mẫuKhi phân tích tình hình thực hiện của công ty kết hợp với phương pháp so sánh tôi có sử dụng các bảng biểu tiện theo dõi các chỉ tiêu cần so sánh. Các biểu thường bao gồm: cột chỉ tiêu lợi nhuận cần phân tích; cột số liệu về số tiền và tỷ trọng của 3 năm phân tích; cột so sánh về số tiền, tốc độ tăng giữa các năm. Tuỳ thuộc vào từng nội dung phân tích mà tôi thiết kế các bảng biểu cho phù hợp.5 BỐ CỤC ĐỀ TÀIBài thực tập của em được chia thành 3 chương chính sau: Chương I: “Cơ sở lý luận” Chương II: “Phân tích tình hình lợi nhuận tại Công ty” Chương III: “Biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty” CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIỆN CƠ BẢN1.1. Khái niệm lợi nhuậnTrước đây, nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Các DN hoạt động SXKD theo pháp lệnh của Nhà nước với mục tiêu chủ yếu là phục vụ xã hội do đó các DN hoàn toàn bị động đối với kết quả hoạt động SXKD của đơn vị mình. Một nền sản xuất chỉ có thể tồn tại, phát triển khi có tích luỹ. Xét về mặt bản chất, tích luỹ là sử dụng một phần của cải xã hội tạo ra để tái đầu tư vào các yếu tố sản xuất nhằm tăng quy mô và năng lực của nền kinh tế. Muốn tích luỹ thì phải có lợi nhuận. Từ sau Đại hội VI của Đảng, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Theo đó mọi DN được tự do hoạt động SXKD, tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật và tự chịu trách nhiệm về kết quả KD của DN mình. Trong điều kiện cạnh tranh như vậy DN muốn đứng vững trên thị trường cần phải hoạt động có hiệu quả tức cần mang lại nhiều LN. Tùy theo từng giai đoạn phát triển mà DN đề ra những mục tiêu LN khác nhau. Thực tế có một thời chúng ta đã không coi trọng LN, thậm chí coi nó là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản xấu xa. LN của DN luôn là một đề tài nghiên cứu, tranh luận của nhiều trường phái kinh tế và nhiều nhà kinh tế. Vì vậy, tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về LN:Chủ nghĩa trọng thương cho rằng: “LN được tạo ra trong lĩnh vực lưu thông, LN thương nghiệp là kết quả của sự trao đổi không ngang giá (mua rẻ, bán đắt); là sự lừa gạt, ăn cắp mà có”.Chủ nghĩa trọng nông cho rằng: “Nguồn gốc của sự giàu có của xã hội lại là thu nhập trong sản xuất nông nghiệp”.Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh mà đại diện là Adam Smith cho rằng: “LN trong phần lớn trường hợp chỉ là món tiền thưởng cho việc mạo hiểm và cho lao động khi đầu tư tư bản”. Vì vậy, ông ta không nhận thấy được sự khác nhau giữa LN và giá trị thặng dư nên ông đã đưa ra quan điểm: “LN là hình thái khác của giá trị thăng dư”Kế thừa có chọn lọc các nhân tố khoa học của kinh tế chính trị tư sản cổ điển kết hợp với những phương pháp biện chứng duy vật, C.Mác đã xây dựng thành công lý luận về hàng hoá, sức lao động, đây là cơ sở để xây dựng học thuyết giá trị thặng dư và ông đã kết luận rằng: “LN nói chung là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ sản phẩm thặng dư do kết quả lao động của người lao động mang lại”.Nhìn từ góc độ DN thì LN là chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh kết quả của quá trình hoạt động sản xuất, KD của DN trong thời kỳ nhất định. LN phản ánh đầy đủ các mặt số lượng, chất lượng hoạt động của DN, phản ánh kết quả việc sử dụng các yếu tố cơ bản của sản xuất như lao động, vật tư, tài sản cố định … Nó là khoản chênh lệch giữa các khoản thu nhập thu được và các khoản chi phí bỏ ra để đạt được thu nhập đó trong thời kỳ nhất định.Như vậy, LN được xác định theo công thức sau:Tổng Lợi nhuận = Tổng thu nhập – Tổng chi phíTrong đó: Tổng thu nhập bao gồm: thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ; thu từ hoạt động tài chính và thu từ hoạt động khác. Đối với DNTM thì thu từ hoạt động bán hàng là nguồn thu nhập chủ yếu chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN, chi phí tài chính và chi phí khác. Tổng chi phí bao gồm: chi cho các hoạt động mua hàng, bán hàng, quản lý, tài chính và các chi phí khác1.2 Kết cấu và phương pháp xác định lợi nhuậnTrong nền kinh tế thị trường, với những chính sách khuyến khích phát triển kinh tế của Nhà nước, phạm vi KD của DN được mở rộng. DN có thể đầu tư vào nhiều lĩnh vực khách nhau để tìm kiếm LN và phân tán rủi ro. Vì thế LN cũng được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Về cơ bản, LN được hình thành từ hai nguồn: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và Lợi nhuận từ hoạt động khác.1.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanhXuất phát từ chức năng chủ yếu của DNTM là tổ chức lưu thông hàng hóa thông qua trao đổi mua bán nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, do đó LN từ hoạt động KD thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng LN của DNTM.Trước đây, ta hiểu LN từ hoạt động KD chỉ là LN từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Sau khi có quyết định của Bộ Tài chính ban hành ngày 31122001 thì lợi nhuận hoạt động kinh doanh bao gồm: Lợi nhuận từ bán hàng cung cấp dịch vụ và Lợi nhuận từ hoạt động tài chính.Các thông tin trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh lợi nhuận HĐKD sẽ được tính theo công thức sau:
Xem thêm

42 Đọc thêm

Báo cáo thực tế: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ (CN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG)

BÁO CÁO THỰC TẾ: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ (CN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG)

PHẦN 1 – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ 3
(CN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG) 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3
1.1.1.Giới thiệu chung về nhà máy gỗ 3
1.1.2.Quá trình hình thành phát triển. 3
1.1.3.Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 4
1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh 4
1.2.1.Các sản phẩn hàng hóa sản xuất kinh doanh 4
1.2.2.Thị trường tiêu thụ 5
1.2.3.Quy trình sản xuất sản phẩm. 5
1.3. Tổ chức quản lý. 6
1.3.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 6
1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 7
1.4. Tổ chức công tác kế toán trong công ty 8
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 8
1.4.2. Nhân sự kế toán 9
1.4.3. Hệ thống chứng từ 10
1.4.4. Hệ thống sổ kế toán 12
1.4.5.Các phương tiện phục vụ kế toán 13
PHẦN 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ (CN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG). 14
2.1. Phân tích tình hình doanh thu. 19
2.2.Phân tích tình hình chi phí. 23
2.3.Phân tích tình hình lợi nhuận. 26
2.4.Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các chỉ số tài chính. 28
2.4.1.Tỷ số thanh toán. 28
2.4.2.Tỷ suất hoạt động. 33
2.4.3.Tỷ số khả năng sinh lời. 36
3.1.Nhận xét. 38
3.1.1.Nhận xét về tổng quan tình hình hoạt động tại của nhà máy chế biến gỗ (CN công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang) 38
3.1.2. Nhận xét về thực trạng phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại của nhà máy chế biến gỗ (CN công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang) 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Xem thêm

44 Đọc thêm

Phân tích tình hình tài chính của cổ phần lương thực thanh hóa

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THANH HÓA

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2
1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp 2
1.1.1. Khái niệm 2
1.1.2. Chức năng 2
1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 3
1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 3
1.2. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính 4
1.2.1. Mục tiêu 4
1.2.2. Nội dung phân tích 5
1.3. Nội dung phân tích cụ thể 5
1.3.1. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 5
1.3.1.1. Phân tích tình hình thanh toán 5
1.3.1.2. Phân tích khả năng thanh toán 7
1.3.2. Phân tích tình hình luân chuyển vốn 8
1.3.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 10
1.3.4 Phân tích tỷ số tài chính 10
1.3.4.1. Tỷ số về khả năng thanh toán 10
1.3.4.2. Tỷ số kết cấu tài chính 11
1.3.4.3. Tỷ số hoạt động hay hiệu suất sự dụng vốn sản xuất kinh doanh 11
1.3.4.4. Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tài sản cố định 12
1.3.4.5. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn sản xuất kinh doanh: 13
1.3.5. Phân tích khá năng sinh lời 13
1.4. Hệ thống báo cáo tài chính và mối quan hệ giữa các báo cáo 14
1.4.1. Hệ thống báo cáo tài chính 14
1.4.2. Mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính 16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THANH HÓA 17
2.1. Tổng quan về hoạt động tại công ty Cổ Phần Lương Thực Thanh Hóa 17
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 17
2.1.1.1. Giới thiệu chung 17
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 17
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 17
2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động chính của công ty 17
2.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 18
2.1.2.3. Quy trình sản xuất và kết cấu sản xuất tại công ty cổ phần lương thực thanh hoá 22
2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Lương Thực Thanh Hóa 24
2.2.1. Phân tích khái quát sự biến động của tài sản và nguồn vốn: 24
2.2.1.1. Phân tích khái quát sự biến động của tài sản 24
2.2.1.2. Phân tích khái quát sự biến động của nguồn vốn: 28
2.2.2. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 31
2.2.2.1. Phân tích tình hình thanh toán 31
2.2.3. Phân tích tình hình bố trí tài sản và nguồn vốn 35
2.2.3.1. Phân tích tình hình bố trí tài sản 35
2.2.3.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn 38
2.2.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 40
2.2.4.1. Phân tích khả năng luân chuyển hàng tồn kho 40
2.2.4.2. Luân chuyển khoản phải thu: 41
2.2.4.3. Luân chuyển vốn lưu động 42
2.2.4.4. Luân chuyển vốn chủ sở hữu 44
2.2.4.5. Luân chuyển toàn bộ vốn 45
2.2.4.6. Phân tích tình hình biến động giá vốn hàng bán và, chi phí bán hàng và chi phí quản lý 46
2.2.4.7. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 48
2.2.4.8. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận 49
2.2.4.9. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận 50
2.2.5. Phân tích khả năng sinh lời: 50
2.2.5.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động: 51
2.2.5.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ( ROA): 51
2.2.5.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 52
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty 53
2.3.1. Thành tựu đã đạt được 53
2.3.2. Hạn chế 54
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THANH HÓA 55
3.1. Định hướng, mục tiêu 55
3.1.1. Định hướng 55
3.1.2. Mục tiêu 55
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty 55
3.2.1 Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm tỷ trọng các khoản nợ: 55
3.2.2. Đầu tư tài sản cố định: 56
3.2.3. Nâng cao khả năng thanh toán giải quyết công nợ : 56
3.2.4. Hạ thấp chi phí kinh doanh 56
3.3. Kiến nghị 57
3.3.1.Đối với công ty 57
3.3.2. Đối với nhà nước 58
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 61LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta đang trên đường hội nhập và phát triển, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Bởi vậy chủ doanh nghiệp phải có những đối sách thích hợp, nhằm tạo ra nguồn tài chính đáp ứng cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu việc cung ứng sản xuất và tiêu thụ được tiến hành bình thường, đúng tiến độ sẽ là tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài chính có hiệu quả và ngược lại. Việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động SXKD được tiến hành liên tục và có lợi nhuận cao. Do đó, để đáp ứng một phần yêu cầu mang tính chiến lược của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến các mặt này và đề xuất được các biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính tăng hiệu quả SXKD. Như vậy phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn có của doanh nghiệp, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh nghiệp, tìm ra những bước đi vững chắc, hiệu quả trong một tương lai gần.
Ý thức được tầm quan trọng trên, trong quá trình thực tập tại công ty Cổ Phần Lương Thực Thanh Hóa, với đề tài Phân Tích Tình Hình Tài Chính của Cổ Phần Lương Thực Thanh Hóa được chọn làm nội dung em đã tiến hành phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Lương Thực Thanh Hóa. Trên cơ sở các Báo cáo tài chính của công ty. Cơ cấu của bài viết gồm 3 phần:
Chương 1: Cơ sở lí luận về phân tích tài chính
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Lương Thực Thanh Hóa
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của Công ty.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được dự kiến những gì đã xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu.
Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là làm sao cho các con số trên báo cáo tài chính “biết nói” để người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương pháp hành động của người quản lý doanh nghiệp đó.
1.1.2. Chức năng
Tài chính doanh nghiệp gồm ba chức năng sau:
Xem thêm

63 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐẠI NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐẠI NAM

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: Lý luận Chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1 Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu 3
1.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 4
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 6
1.2 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 7
1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu. 7
1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu. 9
1.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 13
1.2.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 18
1.3 Tổ chức phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu 26
1.3 Tổ chức phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu 27
1.3.1 Phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu. 27
1.3.2 Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu 30
Chương 2: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 33
2.1 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty. 33
2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 33
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 35
2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 40
2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 41
2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty. 41
2.2.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 41
2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 42
2.2.4 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu tại Công ty 44
2.2.5 – Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu tại Công ty 49
2.2.6 Thực trạng công tác phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty 52
Chương 3: Một sè ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 53
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty 53
3.1.1 Ưu điểm 53
3.1.2 – Hạn chế 55
3.2 Mét sè ý kiến đÒ xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty . 55
Xem thêm

67 Đọc thêm

Phân tích thực trạng tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính của công ty TNHH xây dựng và thương mại hữu huệ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU HUỆ

ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Phạm vi nghiên cứu 1
3.1. Phạm vi về nội dung 1
3.2. Phạm vi về thời gian 1
3.3. Phạm vi về không gian 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu của báo cáo 2
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp 3
1.2. Mục tiêu phân tích tài chính 3
1.2.1. Phân tích tài chính đối với nhà quản trị 4
1.2.2. Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư 4
1.2.3. Phân tích tài chính đối với người cho vay 4
1.3. Thông tin cần thiết để phân tích tài chính 4
1.3.1. Các thông tin chung 4
1.3.2 Các thông tin theo ngành kinh tế 5
1.3.3 Các thông tin liên quan đến doanh nghiệp 5
1.4. Phương pháp phân tích tài chính 8
1.4.1 Phương pháp tỷ số 8
1.4.2. Phương pháp so sánh 9
1.4.3. Phương pháp cân đối 10
1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính 10
1.5.1 Nhân tố khách quan 10
1.5.2. Nhân tố chủ quan 10
1.6. Nội dung phân tích tài chính 11
1.6.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 11
1.6.2. Phân tích các tỷ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 12
1.7. Một số văn bản quy định 22
1.7.1. Quy định chung của chế độ kế toán doanh nghiệp 22
1.7.2. Chế độ tiền lương 22
1.7.3. Chế độ lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp 22
Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯONG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỮU HUỆ 24
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ 24
2.1.1. Các thông tin chung về công ty 24
2.1.2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh và các sản phẩm chính 24
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển 24
2.1.4. Mô hình quản lý công ty 25
2.1.5. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 30
2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ 32
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại công ty thông qua Bảng cân đối kế toán 32
2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 37
2.3. Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ 43
2.3.1 Phân tích khả năng thanh toán 43
2.3.2 Phân tích các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản của Công ty qua 2 năm 20122013 48
2.3.3 Phân tích các chỉ số về hoạt động 50
2.3.4 Phân tích các chỉ tiêu sinh lợi 52
2.4 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ 54
2.5. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ qua 2 năm 20122013 57
2.5.1 Ưu điểm 57
2.5.2. Những tồn tại và khó khăn 58
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU HUỆ 60
3.1. Một số định hướng chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính 60
3.1.1. Về công tác quản lý 60
3.1.2. Về tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán 60
3.1.3. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán phân tích tình hình tài chính 61
3.1.4. Về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 61
3.2. Đề xuất một số giải pháp cụ thể tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ. 62
3.2.1. Giải pháp 1: Xác định chính sách kinh doanh, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý 62
3.2.2. Giải pháp 2: Quản lý thanh toán 63
3.2.3. Giải pháp 3: Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu 64
3.2.4. Giải pháp 4: Đầu tư đổi mới công nghệ 64
3.2.5. Giải pháp 5: Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động 65
KẾT LUẬN 66
PHỤ LỤC 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
Xem thêm

79 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Đoàn Thắng

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN THẮNG

tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn đồng thời là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ công tác kế toán vì thực chất hoạch toán quá trình sản xuất chính là hoạch toán chi phí sản xuất và giá thành. Mặt khác trên góc độ người sử dụng thông tin về chi phí và giá thành sẽ giúp cho nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả hay không trong tình hình thực hiện giá thành. Từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển kinh doanh
Công ty TNHH Thương mại Đoàn Thắng là một doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm lơn về số lượng, đa dạng về quy cách chủng loại, mẫu mã. Vì vậy cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một vấn đề phức tạp
Xem thêm

111 Đọc thêm

Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Công trình Hàng không

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Trên thương trường, nhà quản trị cần phải biết mình đang ở vị trí nào? Kinh doanh tốt hay xấu, triển vọng sẽ ra sao, có đứng vững và thắng lợi trong cạnh tranh hay không?

Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi mà cơ chế quản lý kinh doanh đang đổi mới để có thể tồn tại và phát triển, giữ được vị trí cao trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, nghĩa là không những bù đắp chi phí một cách đầy đủ,đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên bằng chính thu nhập từ các hoạt động kinh doanh mà còn làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước,không ngừng tích luỹ,mở rộng quyền tự chủ về tài chính của doanh nghiệp.

Nhưng vấn đề quan trọng đặt ra là làm thế nào để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh? Đây là vấn đề rất quan trọng với những nhà quản lý kinh doanh cả về lý luận và thực tiễn. Để không lâm vào tình trạng thua lỗ đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt và làm chủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đồng thời để đảm bảo sự tồn tại vững chắc trong cơ chế cạnh tranh, các nhà kinh doanh cần phải hiểu rõ những điều kiện nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh,từ đó có hướng đầu tư đúng đắn. Để làm được điều đó, công tác phân tích hoạt động kinh tế là không thể thiếu được.

Phân tích hoạt động kinh tế là một nhiệm vụ hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp . Muốn kinh doanh có hiệu quả cao thì đòi hỏi việc phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh nói chung và phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ nói riêng phải kịp thời chính xác, đầy đủ, đúng đắn giúp cho nhà lãnh đạo có những tài liệu cần thiết làm cơ sở đề ra các quyết định.

Tài sản lưu động là một bộ phận lớn cấu thành nên tài sản của doanh nghiệp. Số lượng, giá trị tài sản lưu động phản ánh năng lực sản xuất kinh doanh hiện có của doanh nghiệp.Phân tích hiệu quả sử dụngTSLĐ có ý nghĩa quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp thấy được thực chất của việc sử dụng tài sản lưu động, từ đó có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng.

Xuất phát từ những lý do trên, cùng với sự khuyến khích, giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Quang Hùng, em đã mạnh dạn chọn đề tài Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng TSLĐ tại Công ty Công trình Hàng không Để minh hoạ cho các chỉ tiêu phân tích, em đã sử dụng số liệu của Công ty Công trình Hàng không.
Kết cấu đề tài được chia thành 3 phần chính:
Phần I Lý luận chung về TSLĐ và hiệu quả sử dụng TSLĐ trong doanh
nghiệp .
Phần II Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng TSLĐ của Công ty
Công trình Hàng không.
Phần III Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu
quả sử dụng TSLĐ của Công ty Công trình Hàng không.
Ngoài ra luận văn còn có các phần: Mở đầu,mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận.

Do đây là vấn đề mới, thời gian thực tập ngắn, khả năng của bản thân lại có hạn nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thày cô giáo trong bộ môn, những người có kinh nghiệm cùng toàn thể bạn đọc.

Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy Nguyễn Quang Hùng người trực tiếp hướng dẫn em, cùng toàn thể các bác, các cô, các chú, các anh chị trong cơ quan thực tập đã tạo điều kiện và giúp đỡ tận tình để em hoàn thành luận văn này.
Xem thêm

87 Đọc thêm

PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TÂY HỒ

PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TÂY HỒ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TÂY HỒ 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Tây Hồ 2
1.1.1. Quá trình hình thành 2
1.1.2. Quá trình phát triển tại doanh nghiệp 2
1.2. Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn của vùng nghiên cứu 3
1.2.1. Vị trí địa lý, khí hậu 3
1.2.2. Điều kiện xã hội, dân số, lao động 3
1.3. Công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 4
1.3.1. Quy trình sản xuất 4
1.3.2. Quy trình công nghệ 5
1.3.3. Đặc điểm cơ sở vật chất và trang thiết bị 5
1.4 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của Công ty 6
1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 6
1.4.2.Tình hình sử dụng lao động và chế độ làm việc của Công ty 7
1.5. Phương hướng phát triển Công ty trong tương lai 10
1.5.1. Phương hướng phát triển Công ty trong giai đoạn 20162020 10
1.5.2. Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2016 10
KẾT LUẬN CHƯƠNG I 11
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TÂY HỒ 12
2.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Tây Hồ 13
2.2. Phân tích tình hình hoạt động công trường và tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tây Hồ 16
2.2.1. Phân tích doanh thu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Hồ 16
2.2.2 Phân tích giá trị sản lượng công trường 18
2.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Hồ 21
2.3.1. Phân tích kết cấu TSCĐ 23
2.3.2. Phân tích tình hình tăng, giảm TSCĐ 23
2.3.3. Phân tích hao mòn TSCĐ 25
2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động 27
2.4.1. Phân tích số lượng và cơ cấu lao động 27
2.4.2. Phân tích chất lượng lao động của Công ty năm 2015. 30
2.4.3. Phân tích năng suất lao động. 31
2.4.4. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 33
2.5. Phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Tây Hồ 34
2.5.1. Phân tích chung về chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 34
2.5.2. Phân tích kết cấu chi phí 37
2.5.3. Phân tích chi phí sản xuất trên 1000đ doanh thu 39
2.5.4. Phân tích giá thành của công trình cụ thể: Công trình ép cừ 58 Kim Mã 41
2.6. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Tây Hồ năm 2015 43
2.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Tây Hồ 43
2.6.2. Phân tích mức độ đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh 55
2.6.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty 61
2.6.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời vốn kinh doanh 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 77
Xem thêm

154 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TNHH HOÀNG tân

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂN

DANH MỤC VIẾT TẮTTNHH: Trách nhiệm hữu hạnTSCĐ: Tài sản cố địnhTNDN: Thu nhập doanh nghiệpLN : Lợi nhuậnTSNH: Tài sản ngắn hạnTSDH: Tài sản dài hạnSXKD: Sản xuất kinh doanhTS : Tài sảnHTK: Hàng tồn khoCP: Chi phíCHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩaTC: Tài chínhNN: Nhà nướcLỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập kết quả phân tích trong đề tài là trung thực.Nếu sai sự thật em xin chịu trách nhiệm và moi hình phạt. Là một sinh viên lần đầu tiếp cận với môi trường thực tập mặc dù đã cố gắng hết sức xong bài viết của em cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của thầy giáo, cô giáo, các cô chú trong phòng tài cính công ty để bài viết của em ngày một hoàn thiện hơn, đồng thời nâng cao được kiến thức chuyên môn cho bản thân và phục vụ tốt cho công tác sau này.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn TH.Sỹ Nguyễn Thị Phương và sự giúp đỡ của các cán bộ nhân viên phòng ban của công ty TNHH Hoàng Tân đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt bài báo cáo này.Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP31.1 Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp31.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp31.1.2 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp31.1.2.1 Đối với người quản lý doanh nghiệp41.1.2.2 Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp61.1.2.3 Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp71.1.2.4 Đối với người lao động trong doanh nghiệp71.1.2.5 Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước81.1.3 Nhiệm vụ của phân tích tài chính81.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính91.2.1. Thông tin chung91.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế91.2.3. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp101.2.3.1. Bảng cân đối kế toán101.2.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh111.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ131.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính131.3. Các bước tiến hành phân tích tài chính141.3.1. Thu thập thông tin141.3.2. Xử lý thông tin141.3.3. Dự đoán và quyết định141.4 . Phương pháp và chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp141.4.1.Phương pháp phân tích tài chính141.4.1.1. Phương pháp so sánh.151.4.1.2. Phương pháp loại trừ.161.4.1.3..Phương pháp tỷ số161.4.1.4. Phương pháp DUPONT171.4.2. Chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp191.4.2.1. Chỉ tiêu tình hình công nợ191.4.2.2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán20Nợ ngắn hạn201.4.2.3.Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng211.4.2.4. Chỉ số về hiệu quả221.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính231.5.1 Chất lượng thông tin sử dụng231.5.2 Trình độ cán bộ phân tích231.5.3 Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành24CHƯƠNG 2 . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA25CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂN252.1 Giới thiệu tổng quát về công ty TNHH Hoàng Tân252.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty252.1.2 Chức năng và nhiệm vụ252.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán262.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty262.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán282.2.3 Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất292.3 Phân tích tình hình tài chính của Công ty322.3.1 Phân tích bảng cân đối kế toán.322.3.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản322.3.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn362.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong công ty372.3.2.1. Phân tích tình hình khoản nợ phải thu và phải trả của công ty37c. Mối quan hệ giữa khoản phải thu và phải trả402.3.2.2 Phân tích khả năng thanh toán402.3.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời.442.3.3.1 Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty.442.3.3.2 Phân tích khả năng sinh lời của công ty.462.4. Đánh giá tình hình tài chính của công ty482.4.1 Những mặt đã đạt được482.4.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân49CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY503.1.Mục tiêu và định hướng phát triển công ty.503.2. Giải pháp về hoạt động tài chính của công ty51KẾT LUẬN53TÀI LIỆU THAM KHẢO54PHỤ LỤC55 DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy quản lý27Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán29Sơ đồ 1.3: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm31Bảng 1:Bảng phân tích cơ cấu tài sản qua năm 3 năm 2010 201233Bảng 2: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn36Bảng 3: Bảng phân tích tình hình nợ phải thu của công ty từ năm 2010 – 201237Bảng 4: Bảng phân tích tình hình nợ phải trả của công ty từ năm 2010 – 201239Bảng 5: Bảng quan hệ giữa khoản phải thu và phải trả40Bảng 6: Bảng phân tích khả năng thanh toán của công ty41Bảng 7: Bảng hệ số thanh toán tổng quát42Bảng 8: Bảng hệ số thanh toán hiện hành43Bảng 9: Bảng hệ số thanh toán nhanh44Bảng 10: Bảng chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn45Bảng 11: Bảng chỉ tiêu lợi nhuận47 LỜI MỞ ĐẦU Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành hoạt động sản xuất. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ cho mình. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng luôn mong muốn đạt hiệu quả cao với những chi phí tối thiểu nhưng đem lại lợi ích tối đa cho mình. Một trong những hoạt động quan trọng và được con người tiến hành thường xuyên là hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành đạt được kết quả như mong muốn thì điều tất yếu là phải thực hiện chức năng quản lý và để có thể thực hiện tốt chức năng quản lý thì không thể thiếu thông tin. Thông tin cung cấp cho quản lý được thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có các thông tin về hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu tạo vốn trong doanh nghiệp đến khâu phân phối tiền lãi thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.Nhiệm vụ của hoạt động tài chính là phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời phải quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, chế độ quy định về tài chính tín dụng của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, tình hình tài chính của doanh nghiệp là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm nhất là những người quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính là một việc làm vô cùng cần thiết. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm đánh giá được đầy đủ, chính xác tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp, vạch rõ khả năng tiềm tàng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Thông qua việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, đề xuất các biện pháp cần thiết và có hiệu quả để khai thác tới mức cao nhất những khả năng tiềm tàng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh.Tài liệu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các số liệu trên báo cáo tài chính được lập theo định kỳ trong đó bảng cân đối kế toán được sử dụng nhiều nhất trong việc phân tích vì nó phản ánh khá đâỳ đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của việc phân tích tình hình tài chính cho ta biết thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích. Vì vậy em chọn đề tài tốt nghiệp là: “Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH HOÀNG TÂN”. Ngoài mở đầu và kết luận báo cáo gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Hoàng Tân Chương 3 : Giải pháp tài chính của Công ty TNHH Hoàng Tân
Xem thêm

63 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP H36

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Sự cần thiết của đề tài
Hoà nhập cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp cũng đã và đang nỗ lực để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình thông qua các chiến lược và kết quả sản xuất kinh doanh. Khi phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp sản xuất, thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Để có được những số liệu trên chúng ta không thể không nhắc tới vai trò to lớn của hạch toán kế toán. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm, trong việc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung và ở các phân xưởng, tổ, đội sản xuất nói riêng. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó, nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, để từ đó có đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
Việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần mình, tính chính xác của giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng của kết quả tổng hợp chi phí sản xuất. Do vậy tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành, xác định đúng lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách và ngày càng phải hoàn thiện đổi mới công tác đó là rất cần thiết đối với doanh nghiệp.
Như chúng ta đã biết, xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành cho nền kinh tế quốc dân. Nó tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế và Quốc phòng của đất nước. Góp phần quan trọng trong vịêc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Tuy nhiên so với các ngành khác, ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm kinh tế kĩ thuật khác, điều này được thể hiện ở quá trình tạo ra sản phẩm của ngành, đó là sản phẩm xây lắp.
Sản phẩm xây lắp là công trình, vật liệu kiến trúc …có quy mô lớn, kết cấu phức tạp thời gian sản xuất kéo dài, do đó việc vậy việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế, thi công…
Sản phẩm xây lắp thường cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt công trình, từ đó mà công tác quản lý, sử dụng, hạch toán vật tư, tài sản cũng trở nên phức tạp.
Quá trình từ khi khởi công công trình đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng là khoảng thời gian tương đối dài, nó phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác nhau. Các công việc chủ yếu thực hiện ở ngoài trời nên nó chịu ảnh hướng lớn của điều kiện thiên nhiên, thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, vì vậy quá trình tập hợp chi phí kéo dài, phát sinh nhiều chi phí ngoài dự toán, chi phí không ổn định và phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công.
Sản phẩm xây lắp rất đa dạng nhưng lại mang tính đơn chiếc. Mỗi công trình được tiến hành thi công theo theo đơn đặt hàng cụ thể, phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và theo thiết kế kỹ thuật của công trình đó. Khi thực hiện các đơn vị xây lắp phải bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.
Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ khi ký kết hợp đồng, do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp thể hiện không rõ. Nếu quản lí tốt chi phí thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí và tăng lợi nhuận.
Chính những đặc trưng riêng của ngành xây dựng cơ bản đã có tác động lớn đến việc tổ chức kế toán. Và việc kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp không nằm ngoài tầm quan trọng trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nói chung. Ngoài ra nó còn đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn nhiều vì những sản phẩm đó mang trong mình giá trị và giá trị sử dụng rất lớn.
Nhận thức rõ được điều này, em đã chọn nghiên cứu đề tài:
“Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36Công ty xây lắp hoá chất” trong thời gian thực tập của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Em hy vọng rằng qua thời gian nghiên cứu em có dịp tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng trong doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp xây lắp để em có thể hiểu rõ hơn, trau dồi và bổ sung thêm về những kiến thức mà em đã học tập được trong nhà trường.
3. Đối tượng nghiên cứu
Với đề tài này, em sẽ nghiên cứu về cách kế toán tập hợp chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung; nghiên cứu về cách đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp nói chung. Sau đó em sẽ nghiên cứu cụ thể hoá vào Xí nghiệp thông qua một hoặc vài công trình đã thi công để xem xem trong thực tế Xí nghiệp hạch toán như thế nào, từ hoá đơn chứng từ cho đến cách lên sổ. Qua đó có thể thấy được các ưu điểm và hạn chế trong phần hành kế toán này, để mạnh dạn đề ra phương hướng khắc phục.
4. Phương pháp nghiên cứu
Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp với những kiến thức được trang bị từ nhà trường nói chung và kiến thức về hach toán kế toán nói riêng, để dựa vào các hoá đơn, chứng từ phát sinh xem cách hạch toán của đơn vị về các chỉ tiêu chi phí xem xét về mặt giá trị và nguồn gốc phát sinh, để biết chi phí nào thì được hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung; tại sao lại được hạch toán như vậy và các chi phí đó đã cấu thành lên sản phẩm như thế nào để từ đó có thể rút ra các kết luận cụ thể hơn, tổng quát hơn.

5.Sự đóng góp của luận văn
Em hy vọng rằng qua bài luận văn này, em sẽ đóng góp một phần nhỏ bé cuả mình vào công việc nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Xí nghiệp.
6.Bố cục luận văn
Trong bài này, ngoài phần mở đầu kết luận, các bảng biểu phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp H36
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp H36
Chương 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN
VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
Chúng ta biết rằng, một trong những yếu tố cần thiết đem lại thành công cho doanh nghiệp, đó là khâu quản lí. Không những yêu cầu quản lí tốt về mặt tình hình chung mà còn cả đối với các mặt cụ thể diễn ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong đó yêu cầu đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất đóng vai trò rất quan trọng vì chúng thể hiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, do đó chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được quản lí chặt chẽ, linh hoạt từ khâu lập dự toán, trong giai đoạn phát sinh đến khi tổng hợp cuối kì để vừa đầu tư chi phí hợp lí cơ sở để tính giá thành sản phẩm xây lắp vừa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.2.1 Vai trò
Nền kinh tế thị trường với những đổi mới thực sự trong cơ chế quản lý kinh tế tài chính đã khẳng định vai trò, vị trí của kế toán trong quản trị doanh nghiệp. Bằng những số liệu cụ thể, chính xác, khách quan và khoa học, kế toán được coi là một công cụ để điều hành, quản lý các hoạt động, tính toán hiệu quả kinh tế và kiểm tra bảo vệ, sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về tài chính. Trong đó vai trò kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng không kém phần quan trọng.
Thông qua số liệu hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành do bộ phận kế toán cung cấp, các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế từng công trình, hạng mục công trình, để phân tích và đánh giá tình hình thực hiện các định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp đồng thời đảm bảo được yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm.
1.1.2.2 Nhiệm vụ
Để đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh tế, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành có các nhiệm vụ cụ thể sau:
Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm quy trình công nghệ đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp.
Tổ chức tập hợp và phân bổ từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để xác định bằng phương pháp thích hợp đã chọn.
Xác định chính xác chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ.
Thực hiện tính giá thành sản phẩm kịp thời, chính xác theo đúng đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành hợp lý.
Định kỳ, cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp và tiến hành phân tích tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành, đề xuất các kiến nghị cho lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định thích hợp, trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

101 Đọc thêm

BÀI báo cáo của lê THỊ DUYÊN THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG cổ PHẦN xây lắp tâm PHÁT

BÀI BÁO CÁO CỦA LÊ THỊ DUYÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG CỔ PHẦN XÂY LẮP TÂM PHÁT

DANH MỤC VIẾT TẮTDN: Doanh NghiệpDT: Doanh ThuLNST: Lợi Nhuận Sau ThuếTNDN: Thu nhập doanh nghiệpSXKD: Sản xuất kinh doanhTSNH: Tài Sản Ngắn HạnTSDH: Tài Sản Dài HạnTSCĐ: Tài Sản Cố ĐịnhHTK: Hàng Tồn KhoVLĐ: Vốn Lưu ĐộngVCSH: Vốn Chủ Sở HữuHĐKD: Hoạt Động Kinh DoanhQLDN: Quản Lý Doanh Nghiệp DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒDANH MỤC BẢNGBảng 2.1: số liệu và năng lực kinh nghiệm34Bảng 2.2. Thiết bị thi công Công ty hiện có35Bảng 2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2011201337Bảng 2.3. Bảng cân đối kế toán42Bảng 2.4. Hiệu quả sử dụng vốn45Bảng 2.5:Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng VCSH với đòn bẩy tài chính.47Bảng 2.3: Phân tích khái quát hiệu quả sử dụng tài sản chung.48Bảng 2.4: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình tài chính Dupont50Bảng 2.5: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp (2010 – 2012)51Bảng 2.9: Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của công ty.56Bảng 2.3. Tình hình tăng giảm lao động qua một số năm57DANH MỤC HÌNHHình 2.1. Doanh thu thuần về bán hang và cung cấp dịch vụ38Hình 2.2: lợi nhuận gộp về bán hang và cung ứng dịch vụ39Hình 2.3. Chi phí quản lý kinh doanh40 MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivDANH MỤC VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒviMỤC LỤCviiLỜI MỞ ĐẦU11. Lí do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu13. Đối tượng nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Kết cấu đề tài2NỘI DUNG4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN41.1. Lý luận chung về hoạt động kinh doanh41.1.1. Khái niệm về hoạt dộng kinh doanh41.1.2. Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh41.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh51.2.1. Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh61.2.2. Vai trò và ý nghĩa của hiệu quả hoạt động kinh doanh71.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh81.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn81.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản101.2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.141.2.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp181.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí201.3. Sự cần thiết phải nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh221.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh231.4.1.Các nhân tố bên ngoài231.4.2.Các nhân tố bên trong261.5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD29CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TÂM PHÁT312.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần xây lắp tâm phát312.1.1. Thông tin chung về công ty312.1.2. Sơ đồ tổ chức và đặc điểm cơ cấu vốn, cổ phần của Công ty322.1.3. Các nghành nghề kinh doanh chính:332.1.4. Năng lực kinh nghiệm và các công trình đã thực hiện của công ty332.1.5.Một số thiết bị thi công hiện có của công ty:352.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua một số năm362.2.1. Doanh thu thuần382.2.2. Lợi nhuận gộp382.2.3. Chi phí quản lý kinh doanh392.2.4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh402.2.5. Lợi nhuận sau thuế412.3. Phân tích tình hình nguồn vốn và lợi nhuận của Công ty422.3.1. Bảng cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty trong một số năm422.3.2.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn452.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng VCSH với đòn bẩy tài chính.462.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản472.4.1. Phân tích khái quát hiệu quả sử dụng tài sản chung472.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình tài chính Dupont492.4.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.512.4.4. Tình hình hàng tồn kho của công ty532.4.5 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp532.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí552.6. Cơ cấu phân bố nguồn lao động trong công ty57CHƯƠNG 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP XÂY LẮP TÂM PHÁT603.1. Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2014603.2. Giải pháp về vốn, tài chính của Công ty603.3. Kế hoạch phương tiện vật tư613.4. Một số giải pháp cụ thể:623.4.1. Về phía công ty623.4.1.1. Giải pháp về vốn và tài chính:623.4.1.2. Giải pháp về lao động, nhân sự633.4.1.3. Giảm chi phí đến mức tối đa nhằm tăng lợi nhuận:643.4.1.4. Đẩy nhanh tiến độ các dự án kinh doanh.653.2. Kiến nghị về phía nhà nước và các cấp có liên quan663.2.1 Giải pháp về vốn663.2.2. Giải pháp nhằm đảm bảo doanh thu cho công ty67PHẦN 3: KẾT LUẬN69TÀI LIỆU THAM KHẢO70 LỜI MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiMỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được đều phải có những chiến lược, giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trong đó các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn luôn được chú trọng nghiên cứu và thực hiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu, quy ết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ của Việt Nam trong bối cảnh đất nước vừa gia nhập tổ chức WTO như hiện nay thì vấn đề này càng thực sự cần thiết và cần được chú trọng. Doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ cần phải có được những quyết định đúng đắn trong vấn đề sản xuất kinh doanh của mình để có thể đương đầu với những cơ hội cũng như thách thức ở phía trước. Làm rõ được vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã đạt được và những tồn tại, vướng mắc cần được khắc phục và giải quyết, từ đó đưa ra được những bài học kinh nghiệm cho những giai đoạn sau. Trong thời gian tham gia thực tập ở Công ty cổ phần xây lắp tâm phát, em đã thấy rõ được hoạt động kinh doanh của Công ty, bên cạnh đó vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh còn có nhiều hạn chế. Do vậy để công ty ngày càng lớn mạnh thì không thể coi nhẹ vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện bài báo cáo chuyên đề thực tập này, được sự giúp đỡ của các anh các chị trong phòng Tổ chức hành chính của công ty và hướng dẫn tận tình của, Th.s Nguyễn Ngọc Thức em đã chọn đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp Tâm Phát” cho chuyên đề thực tập của mình. Trong bài báo cáo chuyên đề thực tập này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em mong được sự nhận xét và góp ý để báo cáo được hoàn thiện hơn. 2. Mục đích nghiên cứuTrong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững trên thị trường, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm của các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm chú trọng.Sau khi nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của công ty, đề tài được thực hiện nhằm đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp tâm phát từ đó giúp Công ty hoạt động hiệu quả một cách lâu dài3. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là diễn biến hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình SXKD tại công ty cổ phần xây lắp Tâm Phát4. Phạm vi nghiên cứuPhạm vi không gian: tại công ty cổ phần xây lắp Tâm PhátPhạm vi thời gian: nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp tâm phát giai đoạn 20112013 và định hướng tương lai 5. Phương pháp nghiên cứuThống kê các số liệu thứ cấp từ phòng kế toán (201120122013) để phân tích và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp Tâm PhátThu thập tài liệu lien quan từ sách chuyên ngành, internet, thư viện…Thu thập và tổng hợp các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh của công ty6. Kết cấu đề tàiĐề tài gồm 3 chươngChương 1: cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh và hiệu quả SXKDChương 2: thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp Tâm PhátChương 3: Một số biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây lắp Tâm Phát 
Xem thêm

76 Đọc thêm

Nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao tam sơn

NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO TAM SƠN

Phần 1 TÌNH HÌNH TỔNG QUAN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1tình hình tổng quan của doanh nghiệp
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn
1.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao tam sơn
1.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 20112013
1.1.5 chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Phần 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO TAM SƠN
2.1.Cơ sở lý luận chung
2.1.1 khái niệm cụm,điểm công nghiệp
2.2.2 Vai trò của cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
2.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn
2.2.1 Một số đặc điểm khái quát về ngành nghề kinh doanh quy trình chung của cụm công nghiệp làng nghề
2.2.2 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn.
2.2.2.1:Đánh giá khái quát về cụm công nghiệp
2.2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2 năm gần đây
2.2.2.3 phân tích một số chỉ tiêu tài chính đánh giá hoạt động sản xuất kinh
doanh của cụm công nghiệp
2.2.2.4 Tình toán 1 số chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2.3 Tình hình người lao động trong cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn
2.2.3.1 cơ cấu lao động
2.2.3.2 Tình hình sử dụng lao động
2.2.3.3 Các hình thức trả lương của cụm công nghiệp
2.2.3.4 Phương tiện và quản lý trong lao động
2.2.3.5 Tình hình chi phí và giá thành
2.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành toàn bộ
Phần 3 :MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NGHỆ CAO TAM SƠN
3.1 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ MỤC TIÊU CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÔNG TY.
3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.
3.2.1 Giảm chi phí
3.2.2. Sữa chữa và bảo dưỡng duy trì máy móc, thiết bị một cách thường xuyên
3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đào tạo và bồi dưỡng lao động.
3.2.4. Công ty nên thay đổi phương thức tổ chức bộ máy quản lý
3.2.5.Liên tục mở rộng mạng lưới với khách hàng.
3.2.7. Các biện pháp tăng doanh thu
3.2.8.quản lý lao động trong công ty
3.2.9. Các biện pháp tăng cường về đầu tư theo chiều sâu để nâng cao trình
3.2.10. kiến nghị với cơ quan nhà nước
3.2.1.1.TỔCHỨCTHỰCHIỆN
3.3 Giải pháp trước mắt
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

53 Đọc thêm

Bài tập + lý thuyết ôn môn phân tích hoạt động kinh doanh

BÀI TẬP + LÝ THUYẾT ÔN MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I: Những vấn đề lý luận chung của phân tích hoạt động kinh doanhII: Phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩmV: Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp VI: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

59 Đọc thêm

LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA DKNEC

LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA DKNEC

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN II
CHƯƠNG I: LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIA TĂNG LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP 1
1.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp 1
1.1.1. Khái niệm 1
1.1.2. Sự hình thành lợi nhuận 2
1.1.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 2
1.1.2.2. Lợi nhuận thu được từ hoạt động tài chính: 3
1.1.2.3. Lợi nhuận thu được từ hoạt động khác: 3
1.1.3. Ý nghĩa của lợi nhuận: 4
1.1.4. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. 5
1.1.4.1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu hay hệ số lãi ròng 5
1.1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên vốn kinh doanh hay tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (ROAE) 6
1.1.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh 6
1.1.4.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh hay tỷ suất sinh lời ròng của tài sản (ROA) 6
1.1.4.5. Tỷ suất lợi nhuận giá thành 7
1.1.4.6. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu. 7
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và một số phương hướng biện pháp chủ yếu tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp trong điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay 8
1.2.1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp 8
1.2.1.1. Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong kỳ 8
1.2.1.2. Kết cấu mặt hàng tiêu thụ 9
1.2.1.3. Giá bán đơn vị sản phẩm 10
1.2.1.4. Chất lượng sản phẩm 11
1.2.1.5. Công tác bán hàng và thanh toán tiền hàng 12
1.2.1.6. Uy tín doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm 12
1.2.2. Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 13
1.2.2.1. Nhân tố giá thành sản xuất 13
1.2.2.2. Chi phí bán hàng 14
1.2.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14
1.2.3. Các nhân tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận 15
1.2.4.1.Phấn đấu giảm chi phí hoạt động kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm 15
1.2.4.2.Tăng số lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 16
1.2.4.3. Lựa chọn kết cấu mặt hàng sản xuất hợp lý 17
1.2.4.4. Tổ chức sử dụng vốn và nguồn vốn có hiệu quả 18
CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA DKNEC 19
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC 19
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC 19
2.1.1.1. Giới thiệu về công ty 19
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển: 20
2.1.2. Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu 20
2.1.3. Tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty: 21
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 21
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, lắp đặt 24
2.1.3.3. Tổ chức kế toán tại công ty TNHH Cơ Điện Đo lường Tự động hóa DKNEC 25
2.1.3.4. Đặc điểm hàng hóa kinh doanh của công ty. 26
2.1.3. Tình hình tài chính của công ty TNHH Cơ Điện Đo lường Tự động hóa DKNEC năm 2011 2012 28
2.1.3.1. Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty TNHH Cơ Điện Đo lường tự động hóa DKNEC trong 2 năm 2011 2012 28
2.1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 31
2.2. Tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty TNHH Cơ Điện Đo lường Tự động hóa DKNEC qua 2 năm 20112012 31
2.2.1. Tình hình thực hiện doanh thu của công ty TNHH Cơ Điện Đo lường Tự động hóa DKNEC qua 2 năm 20112012 31
2.2.1.1. Kết quả về khối lượng sản phẩm tiêu thụ 31
2.2.1.2. Giá bán sản phẩm năm 2011 – 2012 33
2.2.2. Tình hình thực hiện quản lý chi phí kinh doanh của công ty TNHH Cơ Điện Đo lường Tự động hóa DKNEC qua 2 năm 20112012 35
2.2.2.1. Tình hình thực hiện giá vốn hàng bán 35
2.2.2.2. Tình hình thực hiện chi phí quản lý kinh doanh 36
2.2.3. Tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH Cơ Điện Đo lường Tự động hóa DKNEC qua 2 năm 20112012. 39
2.2.4. Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh qua 2 năm 20112012 41
2.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện lợi nhuận và những vấn đề đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty DKNEC qua 2 năm 2011 – 2012 44
2.3.1. Thành công đạt được qua 2 năm 2011 – 2012 44
2.3.2 Những vấn đề tồn tại của công ty trong năm 2011 – 2012 45
2.3.2.1. Về tình hình thực hiện doanh thu 45
2.2.3.2 Về tình hình quản lý chi phí 46
2.2.3.3 Về tình hình quản lý và sử dụng vốn 47
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA DKNEC 49
3.1. Mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới 49
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Cơ Điện Đo lường Tự động hóa DKNEC 51
3.2.1. Đối với việc thực hiện doanh thu 51
3.2.2. Đối với công tác quản lý chi phí 54
3.2.2.1. Đối với khoản mục chi phí trực tiếp 54
3.2.3. Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 56
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
Xem thêm

72 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1. Giới thiệu chung
A. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH :
1. Khái niệm:
Phân tích báo cáo tài chính vận dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích vào các báo cáo tài chính, các tài liệu liên quan nhằm rút ra các ước tính và kết luận hữu ích cho các quyết định kinh doanh. Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ sàng lọc khi chọn lựa các “ứng viên” đầu tư hay sát nhập, và là công cụ dự báo các điều kiện và hậu quả về tài chính trong tương lai. Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ chuẩn đoán bệnh, khi đánh giá các hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh và là công cụ đánh giá đối với các quyết định quản trị và quyết định kinh doanh khác.
Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là một quá trình tính toán các tỷ số mà còn là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về các kết quả hiện hành so với quá khứ nhằm đánh giá đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đánh giá những gì đã làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến những gì sẽ xảy ra, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp để tận dụng triệt để các điểm mạnh, khắcphục các điểm yếu.
Nói cách khác, phân tích báo cáo tài chính là cần làm sao cho các con số trên báo cáo đó “biết nói” để những người sử dụng chúng có thể hiểu rỏ tình hình tài chính của doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương án hoạt động kinh doanh của những nhà quản lý các doanh nghiệp đó.
2. Ý nghĩa phân tích:
Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh.
Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình thực hiện các mặt hoạt động của doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu kinh tế. Những báo cáo này do kế toán soạn thảo định kỳ nhằm mục đích cung cấp thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho những người có nhu cầu sử dụng thông tin đó. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của những người sử dụng rất khác nhau, phụ thuộc vào mục đích của họ:
 Đối với nhà quản lý:
Mối quan tâm của nhà quản lý là điều hành quá trình sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tối đa cho mình.Dựa trên cơ sở phân tích nhà quản lý có thể định hướng hoạt động, lập kế hoạch kinh doanh, kiểm tra tình hình thực hiện và điều chỉnh quá trình hoạt động cho tốt.
 Đối với chủ sở hữu:
Chủ sở hữu quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của vốn bỏ ra, thông qua phân tích họ đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năng điều hành doanh nghiệp của nhà quản trị, từ đó có quyết định về nhân sự thích hợp.
 Đối với các nhà tài trợ từ bên ngoài
Mối quan tâm của nhà tài trợ là khả năng trả nợ của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của đơn vị.Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp có tác dụng giúp họ đánh giá được mức độ rủi ro và có các quyết định về tài trợ.
 Đối với các nhà đầu tư tương lai
Xem thêm

49 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính công ty dệt 195

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CÔNG TY DỆT 195

CHƯƠNG I: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp.

1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.

1.1.1 Tài chính doanh nghiệp là gì, bản chất của tài chính doanh nghiệp;
1.1.2 Cơ sở tài chính doanh nghiệp;
1.1.3 Mục tiêu quản lý tài chính doanh nghiệp;
1.1.4 Nội dung về quản lý tài chính doanh nghiệp.

1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp.

1.2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp;
1.2.2 Mục tiêu phân tích tài chính doang nghiệp.
a) Phân tích tài chính đối với nhà quản trị;
b) Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư;
c) Phân tích tài chính đối với người cho vay.
1.2.3 Trình tự, phương pháp và tài liệu phân tích tài chính.
a) Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính;
b) Phương pháp phân tích tài chính;
c) Tài liệu sử dụng phân tích tài chính.
1.2.4 Nội dung phân tích tài chính.
1.2.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính;
1.2.4.2 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn.
a) Phân tích cơ cấu tài sản;
b) Phân tích cơ cấu nguồn vốn.
1.2.4.3 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
1.2.4.4 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán.
a) Phân tích tình hình thanh toán;
b) Phân tích khả năng thanh toán.
1.2.4.5 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
a) Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ (Vốn cố định);
b) Phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ (Vốn lưu động).

CHƯƠNG II: Phân tích tình hình tài chính Công ty Dệt 195 Hà Nội.

1.1 Giới thiệu chung về Công ty dệt 195 Hà Nội.

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty;
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty;
1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty;
1.1.4 Đặc điểm về tình hình SXKD của Công ty.

1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp Công ty dệt 195 Hà Nội.

1.2.1 Cơ sở dữ liệu phân tích tình hình tài chính của Công ty;
1.2.2 Nội dung phân tích;
1.2.3 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn.
a) Phân tích cơ cấu tài sản;
b) Phân tích cơ cấu nguồn vốn
c) Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
1.2.4 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán.
a) Phân tích tình hình thanh toán;
b) Phân tích khả năng thanh toán.
1.2.5 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
a) Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định (TSCĐ);
b) Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động (TSLĐ).
c) Phân tích khả năng sinh lợi của vốn.

1.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty.

1.3.1 Những thuận lợi và thành công.
a) Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn;
b) Về tình hình thanh toán;
c) Về hiệu quả sử dụng TSCĐ và TSLĐ;
d) Về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và vốn chủ sở hữu.
1.3.2 Những khó khăn và hạn chế.

CHƯƠNG III: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Dệt 195 Hà Nội.

1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Công ty dệt 195 Hà Nội;

1.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.

1.2.1 Về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn.
a) Về cơ cấu tài sản;
b) Về cơ cấu nguồn vốn.
1.2.2 Về vấn đề đảm bảo và phát triển nguồn vốn.
1.2.3 Về tình hình thanh toán.
Xem thêm

71 Đọc thêm

Phân tích chi phí sản xuất tại công ty TNHH In Thanh Bình

PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH IN THANH BÌNH

Phân tích chi phí sản xuất tại công ty TNHH In Thanh BìnhMỤC LỤCTÓM LƯỢC……………………………………………………………………….1LỜI CẢM ƠN2MỤC LỤC3DANH MỤC BẢNG BIỂU7DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ7DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT8PHẦN MỞ ĐẦU91.Tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phân tích chi phí sản xuất91.1 Về góc độ lý thuyết91.2 Về thực tế92. Mục tiêu phân tích chi phí102.1 Hệ thống hóa lý thuyết về chi phí kinh doanh.102.2 Khảo sát và phân tích thực trạng về việc sử dụng chi phí kinh doanh của công ty.103. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài113.1 Đối tượng nghiên cứu: chi phí sản xuất tại Công ty TNHH In Thanh Bình113.2 Phạm vi nghiên cứu:113.2.1 Không gian:113.2.2 Thời gian:114. Phương pháp thực hiện đề tài114.1 Phương pháp thu thập dữ liệu114.2. Phương pháp phân tích dữ liệu.115. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp12CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT131.1 Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất và phân tích chi phí sản xuất131.1.1 Một số khái niệm về chi phí sản xuất131.1.1.1 Chi phí131.1.1.2 Chi tiêu131.1.1.4 Giá thành sản phẩm141.1.2 Một số lý thuyết về chi phí sản xuất.151.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất151.1.2.2 Mục đích của phân tích chi phí sản xuất171.2 Nôi dung phân tích chi phí sản xuất171.2.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động của các khoản mục chi phí sản xuấttrong mối quan hệ với doanh thu171.2.1.1 Mục đích phân tích171.2.1.2 Phương pháp phân tích171.2.2 Phân tích chi tiết cơ cấu và sự biến động của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp191.2.2.1 Khái niệm191.2.2.2 Phương pháp phân tích201.2.3 Phân tích chi tiết cơ cấu và sự biến động của chi phí nhân công trực tiếp211.2.3.1: Khái niệm211.2.4 Phân tích chi phí sản xuất chung221.2.4.1 Khái niệm221.2.4.2 Phương pháp phân tích221.2.5 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm24CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH IN THANH BÌNH262.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến chi phí sản xuất tại công ty TNHH in Thanh Bình262.1.1 Tổng quan về công ty TNHH In Thanh Bình262.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển262.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp262.1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán272.1.1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh đạt được qua 2 năm 20102011282.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến chi phí sản xuất tại công ty TNHH in Thanh Bình302.1.2.1 Các nhân tố bên trong302.1.2.1 Các nhân tố bên ngoài332.2 Kết quả phân tích thực trạng chi phí sản xuất tại công ty TNHH in Thanh Bình352.2.1 Kết quả phân tích từ số liệu sơ cấp352.2.1.1 Phương pháp phỏng vấn352.2.1.2 Tổng hợp kết quả điều tra phỏng vấn362.2.2 Kết quả phân tích từ số liệu thứ cấp372.2.2.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động của các khoản mục chi phí sản xuất trong mối quan hệ với doanh thu372.2.2.2 Phân tích chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp392.2.2.3 Phân tích chi tiết cơ cấu và sự biến động của chi phí nhân công trực tiếp412.2.2.4 Phân tích chi phí sản xuất chung432.2.5 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm452.2.5.1 Bảng số liệu phân tích (đơn vị tính 1000đ)452.2.5.2 Nhận xét46CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH IN THANH BÌNH483.1 Các kết luận và phát hiện qua phân tích chi phí sản xuất tại công tyTNHH In Thanh Bình483.1.1 Những kết quả đạt được483.1.1.1 Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều kinh nghiệm với trình độ chuyên môn cao.483.1.1.2 Công ty có những hoạt động thiết thực cho người lao động như tổ chức các hoạt động tập thể483.1.1.3 Có cơ sở vật chất tốt493.1.1.3 Hình thức trả lương hợp lý493.1.1.4 Có uy tín trên thị trường493.1.1.5 Không ngừng trang bị thiết bị để sản xuất503.1.2 Những mặt hạn chế tồn tại và nguyên nhân503.1.2.1 Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ là của công ty thì chưa thực sự hợp lý503.1.2.2 Còn yếu trong khâu tập hợp chi phí513.1.2.3 Nguyên vật liệu tồn kho còn nhiều513.1.2.4 Nhân lực bố trí chưa hợp lý về chuyên môn523.2 Những giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty TNHH In Thanh Bình523.2.1 Các giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh523.2.1.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí523.2.1.2 Quản lý chi phí nguyên vật liệu hợp lý533.2.1.3 Hoàn thiện công tác dự trữ và bảo quản nguyên vật liệu543.2.1.4 Sắp xếp hợp lý lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực553.2.1.5 Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường563.2.2 Các kiến nghị và đề xuất573.2.2.1 Về phía công ty.573.2.2.2 Về phía các cấp quản lý nhà nước58KẾT LUẬN59TÀI LIỆU THAM KHẢO60
Xem thêm

67 Đọc thêm

LUẬN VĂN ĐH MỎ: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN DABACO

LUẬN VĂN ĐH MỎ: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN DABACO

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
Chương 1 6
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO 6
1.1 Tình hình chung của Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm DABACO 7
1.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty 7
1.1.2 Nghành nghề kinh doanh của công ty 10
1.1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong năm 2015 10
1.2 Điều kiện địa lí tự nhiên kinh tế nhân văn. 10
1.2.1 Điều kiện địa lý 10
1.2.2 Điều kiện về dân số, lao động 11
1.2.3 Điều kiện kinh tế 12
1.3 Công nghệ sản xuất: 13
1.4 Số tổ chức quản lý doanh nghiệp 15
1.4.1 Sơ đồ 15
1.4.2 Chế độ làm việc 16
1.4.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 16
1.5 Phương hướng năm 2015 của Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm DABACO 18
1.5.1 Chất lượng sản phẩm 18
1.5.2 Quy mô sản xuất 18
1.5.3 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 18
1.5.4 Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 18
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 20
Chương 2 21
PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO NĂM 2015 21
2.1 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty DABAO năm 2015 22
2.2 Phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ của công ty năm 2014 28
2.2.1 Phân tích tình hình sản xuất 28
2.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty năm 2015 32
2.2.3 Phân tích tình hình thực hiện sản xuất theo hạng mục của công ty Cổ phần DABACO 38
2.3 Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ của công ty năm 2015 41
2.3.1 Phân tích tính biến động TSCĐ của Công Ty Cổ phần DABACO 41
2.3.2 Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ 41
2.3.3 Phân tích kết cấu TSCĐ 42
2.3.4 Phân tích tình trạng kỹ thuật của TSCĐ 43
2.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 44
2.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương 45
2.4.1 Phân tích mức độ đảm bảo về số lượng và cơ cấu lao động. 46
2.4.2 Phân tích chất lượng lao động 47
2.4.3 Phân tích năng suất lao động 49
2.5 Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 51
2.6. Phân tích chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 53
2.6.1. Phân tích kết cấu và sự biến động của chi phí kinh doanh. 53
2.6.2. Phân tích sự biến động của kết cấu chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 55
2.7 Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần chế biến Thực phẩm DABACO 56
2.7.1. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần chế biến Thực Phẩm DABACO 57
2.7.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn của Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm 66
2.7.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của Công ty năm 2015 66
2.7.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn và vốn sản xuất kinh doanh 74
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 78
CHƯƠNG 3 80
HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO 80
3.1. Cơ sở lựa chọn đề tài 81
3.1.1. Tính cần thiết của đề tài 81
3.1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu 81
3.2. Khái quát lý luận về quy chế tiền lương 82
3.2.1. Khái niệm quy chế trả lương 82
3.2.2. Ý nghĩa của quy chế trả lương 82
3.2.3. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương và hình thức của quy chế trả lương 83
3.2.4. Nội dung của quy chế trả lương 85
3.3. Quy chế trả lương trả thưởng hiện nay của công ty Cổ phần chế biến thực phẩm 93
3.3.1. Quỹ tiền lương 93
3.3.2. Phương pháp tính tiền lương 94
3.3.3. Hệ thống thang bảng lương 98
3.3.4. Tổ chức thực hiện 99
3.3.5. Kết quả đánh giá hệ số,mức lương 101
3.4.Hoàn thiện Quy chế trả lương tại Công ty cổ phần DABACO 110
3.4.1. Căn cứ trả lương của Công ty 110
3.4.2. Cách xác định 111
3.5. Ưu và nhược điểm của quy chế trả lương hiện hành tại Công ty 122
3.5.1. Ưu điểm 122
3.5.2. Nhược điểm 122
3.6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty 123
3.6.1. Định hướng phát triển của công ty 123
3.6.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy chế tiền lương, tiền thưởng Tại Công ty 124
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 134
KẾT LUẬN CHUNG 135
Xem thêm

137 Đọc thêm

Cùng chủ đề