CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN":

PHÂN VÙNG SINH THÁI, CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SINH THÁI Ở MIỀN TRUNG

PHÂN VÙNG SINH THÁI, CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SINH THÁI Ở MIỀN TRUNG

Phân vùng sinh thái có vai trò hết sức quan trọng trong việc phân định địa lý tự nhiên, không gian môi trường, xác định các quy luật sinh thái đặc thù của từng vùng, tiểu vùng. Bài này đi sâu phân vùng sinh thái theo quan điểm thủy lợi – tài nguyên nước, cơ sở khoa học để nghiên cứu xây dựng hệ thốn[r]

12 Đọc thêm

CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG VÀ CÁCH MẠNG KHCN

CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG VÀ CÁCH MẠNG KHCN

Tiểu luận triết họcI. lời mở đầuTrong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nớc ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta ph[r]

21 Đọc thêm

Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam

LUẬN CHỨNG CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TRANG 12 rõ là phải áp dụng một cách rộng rãi các hình thức tư bản nhà nước để phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Tuy còn nhiều khó khăn,trở ngại trong việc phát triển c[r]

23 Đọc thêm

Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam

LUẬN CHỨNG CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TRANG 11 cùng với cuả đầu t nớc ngoài vào nớc ta,ý nghĩa của sự phát triển thành phần kinh tế này là thu hút vốn,công nghẹ va kĩ thuật,kinh nghiệm quản lý của thế giới,của khu vực nhằm t[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Chương 1: Định nghĩa về khoa học và công nghệ theo quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lênin.
Chương 2: Những thành tựu về khoa học và công nghệ ở nước ta từ sau đổi mới.
Chương 3: Những hạn chế, yếu kém về khoa học và công nghệ.
Chương 4: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.

20 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác Lênin. Nghiên cứu nắm vững quan điểm của các nhà kinh điển C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội và thời[r]

17 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin Những câu hỏi quan trọng nhất

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN NHỮNG CÂU HỎI QUAN TRỌNG NHẤT

Tài liệu gồm 25 câu hỏi về môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin được trình bày đầy đủ ,rõ ràng,ngắn gọn,liên hệ thực tế,...
Câu 3: Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về sự phát triển? Vận dụng vấn đề này trong cuộc sống và công tác giảng dạy của bản thân ?
TL:
Nguyên lý về[r]

26 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1. Khoa học
1.1.1. Khái niệm về khoa học
Khoa học là một hệ thống tri thức về các qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.
Có 2 loại tri thức:
Tri thức kinh nghiệm là những[r]

98 Đọc thêm

 QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC MAC-ANGHEN VÀ ỨNG DỤNG VÀO VIỆT NAM

QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC MAC-ANGHEN VÀ ỨNG DỤNG VÀO VIỆT NAM

Nguyên nhân những quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với những lý luận về đạo đức chúng ta có cơ sở khoa học để đánh giá , tìm rõ nguyên nhân , tìm ra con đườ[r]

22 Đọc thêm

Kinh nghiệm giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh thcs ở một số bộ môn

KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS Ở MỘT SỐ BỘ MÔN

Phương pháp nghiên cứu việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh ở THCS là cần phải thực hiện một cách triệt để các yêu cầu giáo dục đạo đức cho học sinh ở nhiều bộ môn học khác nhau để trang bị cho học sinh những tri thức về thế giới quan , nhân sinh quan một cách tương đối , có hệ thống , toàn[r]

12 Đọc thêm

một số phương pháp giảng dạy thơ đường trong chương trình ngữ văn lớp 7 trong trường THCS

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THƠ ĐƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 7 TRONG TRƯỜNG THCS

Văn học có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống và trong sự phát triển tư duy của con người. Là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, môn văn có tính thiết yếu trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Trong thời đại hiện nay, khoa học kĩ thuật phát triển nhanh như vũ bã[r]

24 Đọc thêm

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030

ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2002 – 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030
Xuất phát từ những thực tế trên, nhận thấy việc tiến hành rà soát tài nguyên, đánh giá thực trạng và xây dựng giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ là một việc làm cấp thiết. Chính vì lẽ đó, tôi lựa chọn đề[r]

167 Đọc thêm

ĐÈ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐÈ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Nêu khái niệm.
Phân tích khái niệm (Chỉ rõ: bản chất, nguồn gốc, nội dung cơ bản, giá trị ý nghĩa củ[r]

13 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ - CỤ THỂ VÀO DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ - CỤ THỂ VÀO DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

nhóm. Thậm chí, giao nhiệm vụ cho sinh viên về nhà tìm hiểu xuất xứ các tríchdẫn trong bài học và trình bày kết quả nghiên cứu trước lớp.Đối với các lớp thường, giáo viên cung cấp tư liệu và giao nhiệm vụ ở mứcvừa phải, phù hợp với nhận thức và điều kiện của sinh viên.Ngoài ra, giáo viên phải thường[r]

Đọc thêm

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Thứ nhất: Trên cơ sở lý thuyết về dịch vụ ngân hàng, tác giả đưa ra quan điểm về dịch vụ phi tín dụng (DVPTD) ngân hànglà những dịch vụ có thu phí của ngân hàng; quan điểm về phát triển DVPTD ngân hàng (phát triển DVPTD[r]

225 Đọc thêm

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

Các biện pháp phòng ngừa tội phạmTội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự. Vìvậy, việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm là yêu cầu hết sức cấp bách.Phòng ngừa tội phạm là việc sử dụng hệ thống các biện pháp mang tính xã hội vànhà nước nhằm khắc phục những nguyên nhân[r]

13 Đọc thêm

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

Chủ nghĩa MácLênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của K.Marx, F.Engels và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân[r]

165 Đọc thêm

NGUYÊN tắc TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT học mác LÊNIN

NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN
VỚI VIỆC NHẬN THỨC QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA
VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. tôi chỉ tập trung phân tích nguyên tắc toàn diện trong nhận thức và hoạt động thực tiễn từ đó vận dụng vào xem xét mối liên hệ giữa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ mô[r]

28 Đọc thêm

VẤN ĐỀ TÌM NGUYÊN NHÂN LÀM NẨY SINH TIÊU CỰC TRONG SINH VIÊN TA CẦN NẮM VỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN ĐỂ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MÀNG TRONG TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN

VẤN ĐỀ TÌM NGUYÊN NHÂN LÀM NẨY SINH TIÊU CỰC TRONG SINH VIÊN TA CẦN NẮM VỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN ĐỂ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MÀNG TRONG TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN

CHƠNG 3 PHẦN KẾT LUẬN TRANG 20 Nguyên nhân những quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin và t tởng Hồ Chí Minh cùng với những lý luận về đạo đức chúng ta có cơ sở khoa học để đánh giá , tìm rõ[r]

20 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HCM HIỆN NAY

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HCM HIỆN NAY

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng là một bộ phận trong tư tưởng quân sự của Người. Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nằm trong tiến trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta nhằm thực hiện đường lối cách mạng do Đảng[r]

22 Đọc thêm

Cùng chủ đề