NỘI DUNG ĐỔI MỚI CỦA ĐẠI HỘI VI CỦA ĐẢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NỘI DUNG ĐỔI MỚI CỦA ĐẠI HỘI VI CỦA ĐẢNG":

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI ĐẠI HỘI "ĐẠI BIỂU VI CỦA ĐẢNG – ĐẠI HỘI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC”

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI ĐẠI HỘI "ĐẠI BIỂU VI CỦA ĐẢNG – ĐẠI HỘI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC”

Nguyên nhân chủ quan của tình hình trên là những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách lớn; về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện của Đảng và của Nhà nước: Xác định mục tiê[r]

12 Đọc thêm

Phân tích đánh giá tình hình và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay và thực hiện nền kinh tế mở, cụ thể là Đại hội Đảng VI là cái mốc đánh dấu sự đổi mới nền kinh tế Việt nam. Sự chuyển mình sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Có thể nói, kế ho[r]

46 Đọc thêm

“LÝ LUẬN NHẬN THỨC, VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ VÀO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI ĐẾN NAY”.

“LÝ LUẬN NHẬN THỨC, VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ VÀO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI ĐẾN NAY”.

TRANG 21 CHƯƠNG III ÁP DỤNG LÝ LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY Việc Đảng ta tổng kết những bài học ở Đại hội VI, lần đầu tiên chỉ rõ sai lầm chủ quan, duy ý chí, coi thườ[r]

30 Đọc thêm

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬[r]

23 Đọc thêm

Ôn thi đường lối, đại học Thương Mại

ÔN THI ĐƯỜNG LỐI, ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương I:
1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng
2. Nội dung của cương lĩnh tháng 2
Chương II: Nội dung sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 1939 1945
Chương III: Phương châm kháng chiến toàn dân, phương châm kháng chiến toàn diện
Chương IV:
1. Mô hình công nghiệp hóa trước đổi mới:
2.[r]

42 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH XII CHÍNH TRỊ HÈ NĂM HỌC 20162017

BÀI THU HOẠCH XII CHÍNH TRỊ HÈ NĂM HỌC 20162017

Câu hỏi và đáp án bài thu hoạch chính trị hè năm học 20162017
ĐỀ BÀI CHÍNH TRỊ HÈ 2016
Câu 1: Qua nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của
Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đồng chí tâm huyế[r]

8 Đọc thêm

 QUYLUẬT GIÁ TRỊ VÀ BIỂU HIỆN CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

QUYLUẬT GIÁ TRỊ VÀ BIỂU HIỆN CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nguyên nhân của tình trạng này là hệthống kinh tế này là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử. Thêm vào đó,cô[r]

16 Đọc thêm

Luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

LUẬN VĂN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến phát triển nguồn lực con người, coi đó là yếu tố quyết định đến sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, trong các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII,[r]

15 Đọc thêm

CNHHĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

CNHHĐH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội ch[r]

25 Đọc thêm

VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH NAM ĐỊNH

VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH NAM ĐỊNH

1MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiCông cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang đòi hỏi một đội ngũ cán bộ lãnhđạo, quản lý có trình độ, năng lực cao, có phẩm chất đạo đức và tài năng cống hiếnđủ tầm. Văn hóa chính trị (VHCT) là tổng thể các phẩm chất, năng lực đó của độingũ cán bộ. Trong bối cảnh giao[r]

15 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO CÁC DNNN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO CÁC DNNN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đại hội Đảng toàn lần thứ VI đánh dấu một bước ngoặt đổi mới chính sách và cơ chế kinh tế nói chung, thị trường và sản xuất kinh doanh nói riêng. Các DNNN được quyền tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cùng với nó, doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường[r]

39 Đọc thêm

Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của đảng

TỔNG HỢP BÀI THU HOẠCH SAU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại
Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y Bảo Vệ Thực Vật.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghi[r]

39 Đọc thêm

BAI THU HOACH NGHI QUYET DH 12 GIAO VIEN THPT

BAI THU HOACH NGHI QUYET DH 12 GIAO VIEN THPT

VD về một bài thu hoạch nghị quyết TW XII, trong đó có nêu một số vấn đề về đổi mới căn bản và toàn diện GD ĐT.
một số nội dung cơ bản:
I. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:
Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách[r]

8 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

Những quan điểm của đảng về công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta được đại hội đảng toàn quốc lần VIII (61996) thông qua

NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN VIII (61996) THÔNG QUA

ĐẶT VẤN ĐỀĐại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã[r]

33 Đọc thêm

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay

BẰNG KIẾN THỨC VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ, ĐỒNG CHÍ HÃY LÀM RÕ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI XHCN LÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA CÁCH MẠNG VN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay.
Sau những sai lầm trong thời kỳ đầu quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng giai đoạn trước 1986, bắt đầ[r]

8 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 lịch sử thế giới đã có những sự biến động mạnh mẽ. Một trong số đó là sự khủng hoảng trầm trọng của khối xã hội chủ nghĩa, đứng đấu là Liên Xô. Là một nước xã hội chủ nghĩa lại vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh kéo dài, Việt Nam không thể tránh khỏi ảnh hư[r]

10 Đọc thêm

Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay’’

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY’’

Trước tình hình đó tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 1986 Đảng ta đã đề ra chương trình đổi mới toàn diện nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường với sự tồ[r]

20 Đọc thêm

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

TRANG 1 MỞ ĐẦU Đờng lối chính sách Đại hội Đảng toàn quốc Việt Nam lần thứ VI phân tích nguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội , định hớng đúng đắn ,đề ra đ-ờng lối đổi mới[r]

15 Đọc thêm