SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN MỘT CÁCH SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VIỆC KẾT HỢP QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN MỘT CÁCH SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VIỆC KẾT HỢP QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ":

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN
VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH
MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ
VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Một trong hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật chính là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Hiểu được nguyên lý này, chúng ta mới có thể vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tế một cách đúng đắn và hợp lý.
Trong số các vấn đề về vận dụng mối liên hệ phổ biến vào thực tế ở nước ta hiện nay, phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là một đề tài cấp thiết bởi trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới đều đang đi theo xu hướng mở cửa hội nhập và Việt Nam không phải ngoại lệ, tuy nhiên nếu trước tiên không xây dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ thì nước ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong quá trình hội nhập. Nhận thức rõ tính đúng đắn, cấp thiết của việc đặt ra vấn đề này, em quyết định chọn đề tài tiểu luận: “Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”.
Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu:
 Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
 Hiểu rõ khái niệm “xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ”, “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” và mối quan hệ biện chứng giữa chúng.
 Vận dụng phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến để phân tích, làm rõ mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp.
Các nhiệm vụ, mục đích này sẽ lần lượt được giải quyết và đạt tới trong từng phần của bài tiểu luận.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Vai trò của nhà nước trong chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hội nhập quốc tế ngày nay đã trở thành xu thế tất yếu khách quan của
tiến trình phát triển nhân loại, trong đó, hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung
cốt lõi, căn bản, cơ sở nền tảng của toàn bộ tiến trình hội nhập.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, một mặt đem lại cho các quốc gia
những cơ hội tốt cho thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng mặt khác cũng khiến
các quốc gia phải đối mặt với muôn vàn rủi ro, thách thức. Tuy nhiên, mỗi
quốc gia khi tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế không phải đều cùng
nhận được những cơ hội hay phải gánh chịu những rủi ro, thách thức ngang
nhau. Thực tế cho thấy, hiệu quả tiến trình hội nhập phụ thuộc rất lớn vào năng
lực nhận thức và hành động của mỗi quốc gia. Quốc gia nào chủ động và tích
cực trong hội nhập, có những chính sách hội nhập đúng đắn, phương thức hội
nhập phù hợp…sẽ tận dụng, khai thác được nhiều hơn những cơ may, vận hội,
đồng thời dễ dàng vượt qua những trở ngại, thách thức, giảm thiểu những tổn
thất, gặt hái những thành tựu phát triển ngay cả trong những điều kiện khó
khăn nhất. Ngược lại, những quốc gia nào còn do dự, lúng túng, không nhanh
nhạy nắm bắt thời cơ, linh hoạt ứng phó trước những biến động của tiến trình
hội nhập… sẽ phải hứng chịu nhiều tổn thất, thiệt hại, thậm chí có thể đẩy nền
kinh tế rơi vào khủng hoảng, suy thoái nặng nề.
Đối với các nước có nền kinh tế phát triển chưa cao như Việt Nam, hội
nhập kinh tế quốc tế là lựa chọn tốt nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, rút
ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước, nâng cao vị thế kinh tế và năng lực
cạnh tranh quốc gia. Để đảm bảo hiệu quả tiến trình hội nhập, nhanh chóng gặt
hái những thành tựu phát triển kinh tế to lớn, việc chủ động và tích cực trong hội
nhập có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chủ động và tích cực hội nhập không chỉ
giúp chúng ta nắm bắt, tận dụng tối đa những cơ hội, kết hợp tốt các nguồn lực
cho thúc đẩy kinh tế phát triển; ứng phó hiệu quả hơn trước những tác động, ảnh
hưởng bất lợi từ tiến trình hội nhập; né tránh, hạn chế đến mức thấp nhất những
tác động xấu từ tiến trình hội nhập, mà hơn thế còn có thể tìm kiếm được nhữngcơ hội trong thách thức, thậm chí có thể “xoay chuyển” những tình huống bất
lợi, biến những khó khăn, thách thức thành động lực phát triển.
Để chủ động và tích cực hội nhập đòi hỏi sự nỗ lực kết hợp, tham gia của
nhiều chủ thể, trong đó nhà nước là chủ thể quan trọng nhất, có vai trò to lớn,
trực tiếp điều hành, chỉ đạo, định hướng, dẫn dắt toàn bộ tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế ở nước ta.
Những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã đề ra nhiều chính sách định
hướng đúng đắn, đồng thời chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy nền
kinh tế hội nhập ngày càng mạnh mẽ vào thể chế kinh tế khu vực và thế giới.
Nhờ đó chúng ta đã khai thác được nhiều giá trị từ tiến trình hội nhập cho
thúc đẩy kinh tế phát triển, đem lại cho nền kinh tế Việt Nam những bước
khởi sắc tốt đẹp với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trong nhiều năm, năng
lực cạnh tranh và vị thế kinh tế của đất nước trên trường quốc tế không ngừng
được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, hiệu quả tiến
trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta đến nay vẫn chưa thực sự như mong
đợi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và
lợi thế của đất nước. Nhiều nguồn lực của nền kinh tế chưa được khai thác,
phát huy tốt. Nền kinh tế cũng chưa tranh thủ được tối đa sự hỗ trợ từ bên
ngoài cho việc giải quyết, ứng phó hiệu quả trước những khó khăn, thách thức
và biến động phức tạp của tiến trình hội nhập.
Một trong những nguyên nhân căn bản của thực trạng đó là do Nhà nước
chưa thực sự phát huy tốt vai trò của mình trong chủ động và tích cực chỉ đạo,
điều hành tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; năng lực quản lý, điều tiết kinh tế
vĩ mô của Nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém; hệ thống pháp luật, bộ
máy hành chính Nhà nước chưa đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của tiến trình
hội nhập và yêu cầu phát triển đất nước, v.v…
Vì vậy, việc nâng cao vai trò của Nhà nước trong chủ động và tích cực hội
nhập kinh tế quốc tế nhằm khai thác được nhiều hơn nữa những lợi ích to lớn
từ hội nhập cho thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển đất nước vẫn là
nội dung cần chú trọng trong tiến trình hội nhập ở nước ta thời gian tới.Hơn thế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp như
hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức
nan giải (ảnh hưởng bất lợi từ cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế, mất ổn định
chính trị diễn ra ở nhiều quốc gia; đối phó với những âm mưu chống phá từ các
lực lượng thù địch và những toan tính xâm lược, chèn ép nước ta trên nhiều
lĩnh vực ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc;…), Nhà nước càng cần phải
phát huy hơn nữa vai trò của mình trong chủ động và tích cực hội nhập; chỉ đạo
khai thác, kết hợp tối đa nội lực và ngoại lực nhằm củng cố và tăng cường sức
mạnh, tiềm lực kinh tế đất nước, nâng cao khả năng ứng phó, giải quyết hiệu
quả trước những tác động, ảnh hưởng bất lợi từ tiến trình hội nhập, đảm bảo
độc lập tự chủ về kinh tế, giảm thiểu sự lệ thuộc nặng nề vào các quốc gia lớn,
đồng thời tranh thủ tối đa mọi sự hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho
thực hiện mục tiêu vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa đảm bảo giữ vững ổn
định chính trị, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.
Thực tiễn đã và đang đặt ra yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu vấn đề vai trò
của nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế để từ đó rút ra những bài
học cần thiết nâng cao vai trò của Nhà nước Việt Nam trong việc chủ động và
tích cực hội nhập vào thể chế kinh tế toàn cầu nhằm gặt hái những thành tựu hội
nhập kinh tế quốc tế cao nhất cho công cuộc phát triển đất nước. Đó là lý do tác
giả luận án chọn vấn đề “Vai trò của nhà nước trong chủ động và tích cực hội
nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu của mình.
Xem thêm

167 Đọc thêm

Phép biện chứng duy vật với đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỚI ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

MỤC LỤCCÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT2LỜI NÓI ĐẦU3I.Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam41.1Khái niệm kinh tế thị trường41.2Sự ra đời và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam41.3. Đặc trưng của KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam6II. Cơ sở phương pháp triết học để nhận thức đúng đắn về quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam92.1. Khái niệm phép biện chứng92.2. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật102.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến102.2.2. Nguyên lý về sự phát triển11III. Những mâu thuẫn trong quá trình chuyển đổi cơ chế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam123.1 Mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị123.2 Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất143.3 Mâu thuẫn trong vấn đề sở hữu:153.4 Mâu thuẫn giữa KTTT với mục tiêu xây dựng con người XHCN173.5 Giải quyết mâu thuẫn18KẾT LUẬN21II.TÀI LIỆU THAM KHẢO23CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮTKTTTKinh tế thị trườngXHCNXã hội chủ nghĩaCNXHChủ nghĩa xã hộiLLSXLực lượng sản xuấtQHSXQuan hệ sản xuấtLỜI NÓI ĐẦUViệt Nam trong công cuộc đổi đã thực sự đem lại nhiều kết quả to lớn, làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế. Nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới đó là chiến lược phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, được khởi xướng từ sau đại hội Đảng lần thứ VI. Ăng Ghen nói: “ Sự phát triển của chính trị, luật pháp, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật đều dựa trên cơ sở phát triển kinh tế ”. Kinh tế là nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động vật chất của con người, là yếu tố quan trọng nhất của đời sống xã hội. So với thế giới, nước ta vẫn là một nước đang phát triển, nền kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, những tàn dư của chế độ tập trung quan liêu bao cấp vẫn còn tồn tại khá nhiều. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, thì ngoài những khó khăn về kinh tế, còn tồn tại những mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới, kìm hãm sự phát triển. Chính vì thế mà việc nghiên cứu tìm ra hướng đi đúng đắn cho nền kinh tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, phù hợp với khu vực, thế giới và thời đại là hết sức cần thiết.Nghiên cứu đề tài: “Phép biện chứng duy vật với đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam” dưới góc độ triết học, trong tổng thể các mối quan hệ biện chứng, sẽ giúp chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn, bản chất hơn những vấn đề xung quanh việc phát triển kinh tế.
Xem thêm

23 Đọc thêm

quan điểm của mac về vận động và vận dụng vào việc học tập

QUAN ĐIỂM CỦA MAC VỀ VẬN ĐỘNG VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC HỌC TẬP

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình học tập, nhiệm vụ làm tiểu luận môn học là rất cần thiết, đó là hình thức tự học tập sau mỗi giờ lên lớp, nhằm phát huy tính tự chủ, sáng tạo, năng động của mỗi học sinh. Tuy nhiên, chọn một đề tài tìm hiểu để đạt được những mục đích, hiệu quả cao thì nội dung là một trong những yếu tố quan trọng nhất.
Trên cơ sở của quan điểm của Mac về vận động chúng em đã đi tìm hiểu vấn đề: “quan điểm của Mac về vận động và vận dụng vào việc học tập”.
Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bài tiểu luận tôi không thể trình bày tất cả các vấn đề liên quan đến việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế mà chỉ có thể đi sâu vào nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa chúng đồng thời đưa ra những giải pháp, những kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
I. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LENIN 2
1.1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác. 2
1.2. Nguồn gốc lí luận và tiền đề khoa học tự nhiên 4
II. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LENIN VỀ VẬN ĐỘNG 4
2.1. Vận động là gì 4
2.2. Tính chất và phạm vi của vận động 5
2.3. Các hình thức vận động 6
2.4. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất 8
III. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LENIN VỀ VẬN ĐỘNG VÀO QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA BẢN THÂN 8
KẾT LUẬN 10
Xem thêm

12 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG – AN NINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG – AN NINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nền quốc phòng – an ninh ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế kỷ XX là thế kỷ đầy biến động đối với dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật nhào ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đó là hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, non sông thu về một mối và sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo đã và đang đem lại nhiều thành tựu quan trọng.
Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trước hết bắt nguồn từ đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh là kết quả của quá trình tìm tòi và vận dụng sáng tạo học thuyết quân sự của chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam là sự kế thừa một cách sáng tạo truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta trong lịch sử. Vận dụng, kế thừa và phát huy lên một tầm cao mới di sản quân sự của cha ông cùng những kinh nghiệm của các nước trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng bộ tham mưu của Đảng đã đề ra hệ thống những quan điểm quan trọng về quân sự; về quốc phòng, an ninh; về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, khởi nghĩa và đấu tranh giải phóng; kết hợp quốc phòng với an ninh, kinh tế, ngoại giao; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Hiện nay, tình hình chính trị thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trên thế giới, các cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt và quyết liệt, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi nhưng những cuộc xung đột vũ trang và nội chiến vẫn xảy ra và kéo dài ở nhiều nơi, những mâu thuẫn gay gắt về dân tộc, tôn giáo, lãnh thổ đang tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm từng nước. Việt Nam đã và đang nằm trong tầm ngắm của các thế lực phản động và đế quốc, chúng lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc để can thiệp vào công việc nội bộ của ta nhằm thực hiện diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, gây bạo loạn chính trị. Tình hình đó đã đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới, không chỉ của riêng Đảng và Nhà nước mà là của toàn thể nhân dân. Vì thế, cần thiết phải học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân trong bối cảnh hiện nay để phát huy tổng hợp sức mạnh toàn dân, của hệ thống chính trị, từng bước nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm thất bại mọi âm mưu chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch.
Mặt khác, đứng trước sự nghiệp đổi mới, quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, phức tạp không thể không giải quyết, đặt biệt trước sự biến đổi nhanh chóng, khó lường của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, của hàng loạt vấn đề toàn cầu hóa, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế. Sự tiếp thu thiếu chọn lọc các nền văn hóa trên thế giới của bộ phận thanh thiếu niên đã làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc, một khi an ninh văn hóa bị khủng hoảng thì ý thức dân tộc cũng dần phai mờ đi từ đó ảnh hưởng đến ý thức bảo vệ Tổ quốc. Nếu không làm tốt công tác xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc, không thực hiện tốt việc giáo dục tuyên truyền cho đồng bào Việt Nam, về những vấn đề liên quan đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thì không những không phát huy được vai trò của họ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mà họ còn bị các thế lực thù địch lợi dụng, chia rẽ gây mất đoàn kết và có thể trở thành lực lượng đối lập, chống đối lại dân tộc và đất nước. Âm mưu, thủ đoạn đó chỉ có thể thất bại trước sức mạnh tổng hợp của nước ta được nâng cao, khi chúng ta thực hiện tốt việc xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân.
Vì vậy, việc ý thức bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là vấn đề cấp thiết, nhất là trong tình hình hiện nay. Hơn nữa, việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc vận động lớn trong cả nước. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nền quốc phòng – an ninh ở nước ta trong giai đoạn hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm, luận điểm toàn diện bao gồm nhiều nội dung: tư tưởng dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng; tư tưởng khởi nghĩa vũ trang toàn dân; tư tưởng chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, lấy sức mình là chính; về nghệ thuật quân sự; về xây dựng căn cứ địaxây dựng hậu phương; xây dựng lực lượng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân…
Trong khuôn khổ của một luận văn tốt nghiệp đại học, đề tài chỉ tập trung khai thác những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh trong tư tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng nền quốc phòng an ninh.
Những quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng lực lượng vũ trang; về xây dựng nền quốc phòng an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.
3. Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu
Đề tài sẽ từng bước làm rõ những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Phân tích, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay nhằm rút ra những giải pháp góp phần nâng cao sức mạnh quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam là cơ sở phương pháp luận định hướng nghiên cứu. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp cụ thể sau: Phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh, đối chiếu,…
Xem thêm

70 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần chứng khoán An Bình

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Trong thời đại ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khác quan tất yếu của nền kinh tế Việt Nam và của các quốc gia trên thế giới. Đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần IX đã kết luận: ‘‘Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình hợp tác, vừa đấu tranh phức tạp, đặc biệt là sự đấu tranh của các nước đang phát triển bảo vệ lợi ích quốc gia mình, vì một trật tự kinh tế công bằng, chống lại những áp đặt phi lý của các cường quốc kinh tế và các công ty xuyên quốc gia. Đối với nước ta, tiến trình hội nhập được đẩy lên một tầm cao mới với sự đổi mới cả về chất và lượng gắn với việc thực hiện các cam kết quốc tế, công cuộc này đòi hỏi chúng ta phải nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tính độc lập tự chủ của nền kinh tế, tham gia một cách tích cực và có hiệu quả vào quá trình phân công lao động quốc tế’’.
Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam được hình thành và phát triển tới nay đã được 10 năm, khoảng thời gian này gi dấu sự xuất hiện của những công ty kinh doanh chứng khoán và dịch vụ chứng khoán. Xét về mặt số lượng, các công ty dịch vụ chứng khoán hiện nay tồn tại 188 công ty cổ phần với quy mô, kinh nghiệm hoạt động và lịch sử hình thành khác nhau, chất lượng dịch vụ khác nhau nhưng thế cũng đủ làm cho yếu tố cạnh tranh phải xuất hiện và cạnh tranh ngày một tăng về phạm vi và mức độ, nhất là khi thị trường có sự tham gia của các công ty nước ngoài theo những cam kết về hội nhập.
Xem thêm

91 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Quá trình hội nhập quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội hợp tác để Việt Nam có những điều kiện cần thiết phát triển nền kinh tế đất nước, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta giao lưu văn hoá với các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, trong hội nhập kinh tế phải tích cực, chủ động, có nguyên tắc nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tạo cơ sở để thực hiện mục tiêu “SỚM trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI). Trong giao lưu văn hoá, quan điểm của chúng ta là hòa nhập nhưng không hòa tan, thực hiện mục tiêu xây dựng “nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Xem thêm

127 Đọc thêm

Cùng chủ đề