CÂU 65 TRÌNH BÀY BỐI CẢNH LSỬ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐH ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN TH...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU 65 TRÌNH BÀY BỐI CẢNH LSỬ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐH ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN TH...":

CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

Câu 1 : trình bày nội dung cơ bản trong cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 21930) của
Đảng? Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng của Đảng được nêu trong cương lĩnh
đó?
Câu 2 : Trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai
đoạn 19391945?
Câu 3 : Trình bày nội dung đườn[r]

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối CM của ĐẢNG CSVN1

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN1

Câu 1: Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có nhân tố nào tác động trực tiếp đến sự ra đời của ĐCSVN
Câu 2: Trình bày khái quát quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin vào VN
Câu 3: Trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng về cm giải phóng dtoc của NAQ?
Câu 4 : Luận[r]

17 Đọc thêm

Đảng lãnh đạo đường lối kinh tế sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12-1986)

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN VI (12-1986)

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoả[r]

25 Đọc thêm

Đề tài Ứng dụng chương trình đổi mới đào tạo chuyên ngành giáo dục thể chất trình độ cao đăng ở trường cao đẳng Tuyên Quang

ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRÌNH ĐỘ CAO ĐĂNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TUYÊN QUANG

Ứng dụng chương trình đổi mới đào tạo chuyên ngành Giáo dục thể
chất trình độ cao đẳng ở trường Cao đẳng Tuyên Quang”
2. Mục đích nghiên cứu
Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài tiến hành lựa chọn
nội dung đổi mới, xây dựng và ứng dụng thực nghiệm chương trình đào tạo chuyên[r]

210 Đọc thêm

tiểu luận cao học ngoại giao về quan hệ quốc tế và sự vận dụng của đảng ta trong quan hệ đối ngoại hiện nay

TIỂU LUẬN CAO HỌC NGOẠI GIAO VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU


Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trên cương vị là Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người luôn quan tâm chỉ đạo công tác đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của các nước và nhân dân thế giới tr[r]

30 Đọc thêm

đề cương môn Lịch sử Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Khái niệm: 3
Câu 2: Nội dung vấn đề dân tộc theo tư tưởng HCM: 5
Câu 3: HCM lựa chọn con đường đi lên CNXH cho cách mạng VN vì: 8
Câu 4: Con đường và biện pháp quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN theo TT HCM 12
Câu 5: Sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về sự ra đời của[r]

40 Đọc thêm

216 câu hỏi ôn tập Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam có đáp án

216 CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa MácLênin và tìm cho cách mạng Việt Nam một con đường đúng đắn? Câu 2: Phân tích và chứng minh rằng: con đường cứu nước của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn phù hợp v[r]

315 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 12 năm 2014 (chương trình nâng cao)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2014 (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 1960) họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.
Câu 2 (4,0 điểm)
Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử như thế nào để đề ra kế hoạc[r]

4 Đọc thêm

quá trình hình thành và phát triển tư duy và lí luận của đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong quá trình đổi mới

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ LÍ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (121986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của lý[r]

19 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000)

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000)

Đường lối đổi mới của Đảng. Đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến năm 2000 đã được thực hiện qua 3 kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986)[r]

6 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và những kinh nghi[r]

12 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH GIỮ VỮNG VÀ TĂNG CƯỜNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH TIÊN PHONG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH GIỮ VỮNG VÀ TĂNG CƯỜNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH TIÊN PHONG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

tình trạng lúng túng, mò mẫm, mất phương hướng. Nhìn lại quá trình xâydựng Đảng ta, chúng ta càng tự hào rằng Đảng ta luôn có đường lối chính trịđúng đắn và sáng tạo cả trong đấu tranh cách mạng và trong lĩnh vực xâydựng đất nước; trong ngoai giao đường lối đó được Đảng ta vạch ra một[r]

28 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG THI MÔN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN THI TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG THI MÔN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN THI TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

luôn thấm nhuần nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp của Việt Nam trong giaiđoạn hiện nay ở nước ta là: Thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá theo địnhhướng xã hội chủ nghĩa , khắc phục tình trạng nước nghèo , kém phát triển, thực hiệncông bằng xã hội, chống áp bức , bất công, đấu[r]

14 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN THU HOẠCHHọ và tên : Lê Thị Minh HiềnSinh hoạt chi bộ : Trường tiểu học Thủy Tây1/ Những nội dung nhận thức qua học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộhuyện Huyện Thạnh[r]

2 Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử chuyên Lý Tự Trọng 2015

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SỬ CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG 2015

Đề thi thử THPTQG môn Sử THPT chuyên Lý Tự Trọng 2015 Câu I (2,0 điểm) Sự kiện nào trong giai đoạn từ năm 1920 – 1930 đã đánh dấu phong trào công nhân ở nước ta đã hoàn toàn tự giác? Trình bày ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó.[r]

1 Đọc thêm

Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

Sau khi nghiên cứu các chuyên đề đã được giới thiệu bản thân tôi đã hiểu rõ các nội dung cơ bản cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII như sau: các bạn tham khảo và cho ý kiến......................................................................................................[r]

4 Đọc thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2-1951)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2-1951)

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang. Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang). Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng: Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Mi[r]

1 Đọc thêm

49 Câu hỏi tự luận kèm đáp án môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

49 CÂU HỎI TỰ LUẬN KÈM ĐÁP ÁN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Câu 1: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến?

Câu 3: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 4: Nội dung cơ bản của Luận cương Chính trị tháng 101930?

Câu 5: Nội d[r]

59 Đọc thêm