1 KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "1 KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN":

“ Phân tích những đặc trưng cơ bản của thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay.”

“ PHÂN TÍCH NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.”

MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng và phát triển mạnh, hoạt động của thị trường bất động sản ngày càng trở nên sôi động và có những biểu hiện vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước. Các quan hệ cung cầu và giao dịch về bất động sản chủ yếu đang diễn ra thông qua thị trường ngầm, phi chính thức. Sự biến động bất thường về giá cả bất động sản (đặc biệt là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất) và những “cơn sốt đất đai”, cũng như tình trạng đóng băng của thị trường này cho đến nay vẫn chưa có giải pháp điều chỉnh hữu hiệu. Những diễn biến phức tạp của thị trường bất động sản, sự yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường bất động sản đã và đang gây nhiều khó khăn trở ngại cho đầu tư phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về vấn đề này, nhóm em cùng nhau tìm hiểu đề tài “ Phân tích những đặc trưng cơ bản của thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay.”
NỘI DUNG
I. Khái quát chung về thị trường bất động sản
1. Khái niệm thị trường bất động sản
Theo các nhà kinh tế học thì thị trường bất động sản là tập hợp các sự thỏa thuận, qua đó mà người mua và người bán tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Từ đó có thể hiểu thị trường bất động sản hình thành các quyết định về việc ai tiếp cận được với bất động sản và bất động sản đó được sử dụng như thế nào.
Theo nghĩa hẹp, với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọn của nền kinh tế, thị trường bất động sản bao gồm các hoạt động có liên quan đến giao dịch bất động sản như mua bán, cho thuê…bất động sản. Theo nghĩa rộng, thị trường bất động sản không chỉ bao gồm các hoạt động có liên quan đến giao dịch bất động sản mà còn bao gồm cả các lĩnh vực liên quan đến việc tạo lập bất động sản.
Xét một cách khái quát, thị trường bất động sản là tổng thể các hoạt động về đầu tư và kinh doanh bất động sản, gồm đầu tư, giao dịch cùng các dịch vụ hỗ trợ như môi giơi, tư vấn…giữa các chủ thể có liên quan.
Trên bình diện chung đó, thị trường bất động sản ở Việt Nam là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đai, các hoạt động dịch vụ liên quan đến tài sản đó.
2. Đặc điểm của thị trường bất động sản
Thứ nhất, bất động sản là một loại hàng hóa đặc biệt nên thị trường bất động sản không phải là thị trường giao dịch bản thân bất động sản mà giao dịch các quyền, lợi ích chứa đựng trong bất động sản. Việc xem xét giá cả đất đai không thể xác định giá trị của đất như xác định giá trị của các hàng hóa thông thường khác mà phải xác định dựa trên khả năng sinh lợi của đất đai và khả năng sinh lợi của vốn đầu tư vào đất đai.
Thứ hai, thị trường bất động sản là thị trường không hoàn hảo thể hiện ở:
• Giá cả của bất động sản không ổn định, thất thường.
• Việc so sánh các bất động sản cùng loại chỉ mang tính tương đối mà trong nhiều trường hợp người bán có lợi thế về sự độc quyền.
• Thông tin về bất động sản không minh bạch như hàng hóa khác.
• Hơn nữa, thị trường bất động sản là một thị trường đòi hỏi sự can thiệp nhiều và trực tiếp của Nhà nước nên mức độ hoàn hảo của thị trường bất động sản thấp hơn các thị trường hàng hóa tiêu dùng và các thị trường khác.
Thứ ba, trên thị trường bất động sản, cung về hàng hóa bất động sản bao giờ cũng phản ứng trễ hơn so với sự biến động về cầu và giá cả bất động sản bởi vì việc tạo ra một hàng hóa là bất động sản là phức tạp và cần nhiều thời gian.
Xem thêm

13 Đọc thêm

THỰC TIỄN của CHIẾN lược TIẾP THỊ dự án KHU đô THỊ mới BÌNH NGUYÊN tại CÔNG TY cổ PHẦN GIAO DỊCH bất ĐỘNG sản QUỐC tế

THỰC TIỄN CỦA CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI BÌNH NGUYÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TIẾP THỊ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1.1.1. Khái niệm thị trường bất động sản
Thị trường bất động sản là quá trình giao dịch hàng hóa bất động sản giữa các bên có liên quan, là nơi diễn ra các hoạt động buôn bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ khác có liên quan như trung gian, môi giới, tư vấn… giữa các chủ thể trên thị trường mà ở đó vai trò quản lý nhà nước có tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay kiềm hãm hoạt động kinh doanh trên thị trường bất động sản.
1.1.2. Đặc điểm thị trường bất động sản
Do hàng hóa bất động sản là một loại hàng hóa đặc biệt, có những đặc điểm khác biệt với hàng hóa thông thường nên thị trường bất động sản cũng mang những đặc điểm khác biệt với hàng hóa thông thường nên thị trường bất động sản cũng mang những đặc điểm riêng, đó là:
Thứ nhất, thị trường bất động sản không phải là thị trường giao dịch bản thân bất động sản mà còn là thị trường giao dịch các quyền và lợi ích chứa đựng trong bất động sản.
Thị trường giao dịch đất đai không phải là thị trường giao dịch bản thân đất đai – tài sản đất đai – hàng hóa đất đai, mà đó chính là thị trường giao dịch các quyền và lợi ích có được từ việc sở hữu đất đai, quyền sở hữu đất đai. Vì đất đai không bao giờ hao mòn và mất đi (trừ trường hợp do thiên nhiên tác động), con người có quyền sở hữu đất, quyền sử dụng đất không chỉ sử dụng đất đai như các tài sản khác mà cái có thể sử dụng đó là các quyền sở hữu đất, quyền sử dụng của đất đai mang lại. Tính chất này của đất đai là yếu tố cơ bản quyết định tính đặc thù giao dịch trên thị trường của bất động sản. Mặt khác, giá đất – một bộ phận của giá bất động sản không phản ánh giá trị của hàng hóa đất đai, mà giá đất chỉ là chỉ số phản ánh khả năng thu lợi từ đất hoặc hiệu quả vốn từ đầu tư.
Thứ hai, thị trường bất động sản mang tính vùng, tính khu vực sâu sắc.
Bất động sản là một hàng hóa cố định và không thể di dời về mặt vị trí và nó
chịu tác động của yếu tố tập quán, thị hiếu, tâm lý. Trong khi đó tâm lý, tập quán, thị hiếu của mỗi vùng, mỗi địa phương lại khác nhau. Chính vì vậy, họat động của thị trường bất động sản mang tính địa phương sâu sắc.
Mặt khác, thị trường bất động sản mang tính không tập trung, trải rộng ở mọi vùng trên cả nước. Mỗi thị trường mang tính chất địa phương với quy mô và trình độ khác nhau do có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, các miền, do điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau dẫn đến quy mô và trình độ phát triển của thị trường bất động sản khác nhau.
Thứ ba, thị trường bất động sản chịu sự chi phối của pháp luật.
Bất động sản là tài sản của mỗi quốc gia, là hàng hóa đặc biệt, các giao dịch về bất động sản tác động mạnh mẽ đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội. Do đó, các vấn đề về BĐS đều có sự chi phối và điều chỉnh chặt chẽ của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật riêng về BĐS, đặc biệt là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và nhà ở. Chính phủ các nước trên thế giới đều quan tâm đến thị trường bất động sản, luôn điều chỉnh chính sách về bất động sản và thị trường bất động sản nhằm huy động các nguồn lực về bất động sản phục vụ các mục tiêu phát trển kinh tế xã hội.
Thứ tư, thị trường bất động sản có nội dung phong phú nhưng mang tính chất của một thị trường không hoàn hảo.
Thị trường bất động sản có nộ dung phong phú bao gồm các giao dịch dân sự chuyển dịch quyền sở hữu bất động sản, các giao dịch chuyển đổi bất động sản, các gioa dịch cho thuê, thế chấp bất động sản, dùng bất động sản góp vốn liên doanh… Các giao dịch này được thực hiện thông qua hợp đồng do pháp luật quy định hoặc theo tập quán được cộng đồng và giữa hai bên giao dịch chấp nhận.
Mặt khác, do bản thân hiện vật của từng bất động sản chỉ phản ánh tình trạng vật chất của bất động sản đó. Bản thân vật chất
Xem thêm

52 Đọc thêm

những chính sách tác động đến thị trường bất động sản tại thanh hóa hiện nay, đưa ra giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế

NHỮNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THANH HÓA HIỆN NAY, ĐƯA RA GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2
1.1. KHÁI NIỆM VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, VAI TRÒ, ĐẶC TÍNH CỦA BẤT ĐỘNG SẢN 2
1.1.1 Khái niệm về bất động sản 2
1.1.2 Đặc điểm của bất động sản 2
1.1.2.1 Tính cá biệt và khan hiếm 2
1.1.2.2 Tính bền lâu 2
1.1.2.3 Tính chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau 3
1.1.2.4 Các tính chất khác 3
1.1.3 Phân loại bất động sản 4
1.1.4 Vai trò của bất động sản 5
1.2 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA NÓ 5
1.2.1 Khái niệm về thị trường bất động sản 5
1.2.2 Các yếu tố cấu thành nên thị trường bất động sản 5
1.2.3 Sự vận động của thị trường BĐS 7
1.3. VAI TRÒ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ 7
2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THANH HÓA 10
2.1.1 Giới thiệu về Thành Phố Thanh Hóa 10
2.1.2 Giới thiệu về bất động sản Thanh Hóa 10
2.1.3 Sự phát triển của nghành bất động sản tại Thanh Hóa 11
2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở THANH HÓA 12
2.3 VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS TẠI THANH HÓA 13
2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THANH HÓA 15
2.4.1 giá cả BĐS trên thị trường 15
2.4.2 Thực trạng hoạt động của thị trường BĐS Thanh Hóa 15
2.4.3Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới thị trường BĐS Thanh Hóa. 18
2.4.3.1 Những thuận lợi 18
2.4.3.2 Những khó khăn 19
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THANH HÓA 21
3.1 GIẢI PHÁP 1 21
3.2 GIẢI PHÁP 2 21
3.3 GIẢI PHÁP 3 21
3.4 GIẢI PHÁP 4 21
3.5 GIẢI PHÁP 5 21
KẾT LUẬN 23

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay thị trường bất động sản cũng là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường.
Vì vậy đối với nước ta trong thời gian này việc nghiên cứu thị trường bất động sản đang là một vấn đề rất cấp thiết và đặc biệt đối với sự phát triển của nền kinh tế, nhằm góp phần giúp Nhà nước khắc phục những tồn tại tiêu cực, những nảy sinh trong quá trình thực hiện phát triển nền kinh tế và mặt khác góp phần cho công tác định hướng phát triển thị trường bất động sản
Tại Thành phố Thanh Hóa thị trường bất động sản cũng là một vấn đề cần phải được quan tâm vì sự nghiệp phát triển Thành phố. Em đã chon đề tài: “những chính sách tác động đến thị trường bất động sản tại Thanh Hóa hiện nay, đưa ra giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế”. để tìm hiểu về thị truờng bất động sản tại Thanh Hóa,với mong muốn đóng góp một phần ý kiến nào đó cho thị trường Bất Động Sản Thanh Hóa hoạt động có hiệu quả hơn, khắc phục được một số những khó khăn mà thị trường Bất Động Sản Thanh Hóa đang gặp phải trong thời gian này.
Trong thời gian làm bài vời sự góp ý nhiệt tình của thầy NGUYỄN DỤNG TUẤN đã giúp em hoàn thành bài viết này. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Bài viết tuy có nhiều cố gắng nhưng chắc hẳn vẫn còn những thiếu sót. Em mong nhận được những ý kiến đống góp của thầy và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

27 Đọc thêm

Phát triển thị trường vốn bất động sản ở Việt Nam hiện nay

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU
Bất kì một cá nhân hay một tổ chức nào muốn sinh hoạt hay sản xuất thì đều cần phải có đất đai, nhà ở, các công trình xây dựng... hay còn gọi là bất động sản. Khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về nhà ở, đất đai…càng ngày càng cao. Chính điều này đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành và phát triển của thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản chính là sự tổng hoà các giao dịch dân sự về bất động sản tại một địa bàn nhất định, trong một thời gian nhất định. Thị trường bất động sản là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi một quốc gia và nâng cao đời sống của tầng lớp dân cư. Có vai trò trong việc góp phần thúc đẩy sản xuất, huy động vốn cho đầu tư phát triển, là một cách để khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần mở rộng thị trường và quan hệ đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội, thúc đẩy đổi mới chính sách nhà đất, đổi mới quản lý đất đai, quản lý bất động sản. Quá trình hội nhập kinh tế của các quốc gia đòi hỏi phải có thị trường bất động sản phát triển để đáp ứng nhu cầu về đất đai, bất động sản phục vụ cho các hoạt động hợp tác kinh tế, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, đất đai là một nguồn vốn quan trọng để liên doanh với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, việc huy động vốn trong thị trường bất động sản không phải là một vấn đề đơn giản. Thị trường bất động sản ở nước ta trong những năm gần đây cũng khá là sôi động nhưng không ổn định do nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ lí do chính đó là các cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề huy động vốn. Chính vì vậy, nhóm 6 đã chọn đề tài : Phát triển thị trường vốn bất động sản ở Việt Nam hiện nay” để nêu lên tình hình huy động vốn trên thị trường bất động sản ở nước ta và một số những giải pháp cụ thể.
Nội dung bài tiểu luận gồm: 3 chương
Chương I: Tổng quan về thị trường vốn bất động sản
Chương II: Thực trạng quá trình phát triển thị trường vốn bất động sản Việt Nam hiện nay
Chương III: Một số đánh giá và giải pháp phát triển thị trường vốn ở Việt Nam hiện nay.
Nhóm 6 xin chân thành cảm ơn Tiến Sĩ Đặng Anh Tuấn đã giúp đỡ nhóm hoàn thành bài tiểu luận này
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thúy Hà
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Phan Xuân Hạnh
Lê Văn Dũng
Phan thị Bích Ngọc

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN BẤT ĐỘNG SẢN
1. Một số khái niệm cơ bản.
1.1. Bất động sản.
1.1.1. Khái niệm về bất động sản.
Trong quá trình phát triển của nhân loại, tài sản đã được chia thành “ bất động sản” và “động sản”. Sự phân loại này có nguồn gốc từ luật cổ La Mã, theo đó bất động sản không chỉ là đất đai, của cải trong lòng đất mà còn là những gì được tạo ra do sức lao động của con người trên mảnh đất. Đến ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì cách phân loại tài sản trên vẫn được chấp nhận, nhưng bất động sản cũng được chấp nhận với nhiều định nghĩa khác nhau ở các quốc gia khác nhau tùy theo điều kiện đặc thù của từng nước.
Ở nước ta, theo điều 174 Bộ luật Dân sự (năm 2005) BĐS được quy định là các tài sản bao gồm:
Đất đai
Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả tài sản xây dựng gắn liền với nhà ở và công trình xây dựng đó.
Các tài sản khác gắn liền với đất đai.
Các tài sản khác do pháp luật quy định
Một cách hiểu phổ biến về bất động sản đó là: Bất động sản là những tài sản vật chất không thể di dời, tồn tại và ổn định lâu dài. Như vậy để coi là bất động sản khi có các điều kiện sau:
Là một yếu tố vật chất có ích cho con người;
Được chiếm giữ bởi cá nhân hoặc cộng đồng người;
Có thể đo lường bằng giá trị nhất định;
Không thể di dời hoặc di dời hạn chế để tính chất, công năng, hình thái của nó không thay đổi;
Tồn tại lâu dài.
Có thể nói, khái niệm BĐS rất rộng, đa dạng và được quy định cụ thể bằng pháp luật của mỗi nước. BĐS trong pháp luật của Việt Nam là một khái niệm mở mà cho đến nay chưa có các quy định cụ thể danh mục các tài sản này.
1.1.2. Đặc điểm của bất động sản.
a Tính cá biệt và khan hiếm:
Đặc điểm này của BĐS xuất phát từ tính cá biệt và tính khan hiếm của đất đai. Tính khan hiếm của đất đai là do diện tích bề mặt trái đất là có hạn. Tính khan hiếm cụ thể của đất đai là giới hạn về diện tích đất đai của từng miếng đất, khu vực, vùng, địa phương, lãnh thổ v.v.. Chính vì tính khan hiếm, tính cố định và không di dời được của đất đai nên hàng hoá BĐS có tính cá biệt. Trong cùng một khu vực nhỏ kể cả hai BĐS cạnh nhau đều có những yếu tố không giống nhau. Trên thị trường BĐS khó tồn tại hai BĐS hoàn toàn giống nhau vì chúng có vị trí không gian khác nhau kể cả hai công trình cạnh nhau và cùng xây theo một thiết kế. Ngay trong một toà cao ốc, các căn phòng cũng có hướng và cấu tạo nhà khác nhau. Ngoài ra, chính các nhà đầu tư, kiến trúc sư đều quan tâm đến tính dị biệt hoặc để tạo sự hấp dẫn đối với khách hàng hoặc thoả mãn sở thích cá nhân v.v..
b Tính bền lâu:
Do đất đai là tài sản do thiên nhiên ban tặng, một loại tài nguyên được xem như không thể bị huỷ hoại, trừ khi có thiên tai, xói lở, vùi lấp. Đồng thời, các vật kiến trúc và công trình xây dựng trên đất sau khi xây dựng hoặc sau một thời gian sử dụng được cải tạo nâng cấp có thể tồn tại hàng trăm năm hoặc lâu hơn nữa. Vì vậy, tính bền lâu của BĐS là chỉ tuổi thọ của vật kiến trúc và công trình xây dựng. Cần phân biệt “tuổi thọ vật lý” và “tuổi thọ kinh tế” của BĐS. Tuổi thọ kinh tế chấm dứt trong điều kiện thị trường và trạng thái hoạt động bình thường mà chi phí sử dụng BĐS lại ngang bằng với lợi ích thu được từ BĐS đó. Tuổi thọ vật lý dài hơn tuổi thọ kinh tế khá nhiều vì nó chấm dứt khi các kết cấu chịu lực chủ yếu của vật kiến trúc và công trình xây dựng bị lão hoá và hư hỏng, không thể tiếp tục an toàn cho việc sử dụng. Trong trường hợp đó, nếu xét thấy tiến hành cải tạo, nâng cấp BĐS thu được lợi ích lớn hơn là phá đi và xây dựng mới thì có thể kéo dài tuổi thọ vật lý để “chứa” được mấy lần tuổi thọ kinh tế. Thực tế, các nước trên thế giới đã chứng minh tuổi thọ kinh tế của BĐS có liên quan đến tính chất sử dụng của BĐS đó. Nói chung, tuổi thọ kinh tế của nhà ở, khách sạn, nhà hát là trên 40 năm; của tuổi thọ kinh tế nhà xưởng công nghiệp, nhà ở phổ thông là trên 45 năm v.v.. Chính vì tính chất lâu bền của hàng hoá BĐS là do đất đai không bị mất đi, không bị thanh lý sau một quá tŕnh sử dụng, lại có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, nên hàng hoá BĐS rất phong phú và đa dạng, không bao giờ cạn.
c Tính chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau:
Xem thêm

36 Đọc thêm

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DV BĐS AN LỘC ĐIỀN

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DV BĐS AN LỘC ĐIỀN

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG, BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUY TRÌNH BÁN HÀNG CƠ BẢN 3
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BÁN HÀNG 3
1. Khái niệm bán hàng 3
2. Phân loại nghề bán hàng 6
2.1. Phân loại theo đại diện bán hàng 6
2.2. Phân loại theo hình thức hàng hóa 7
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 8
1. Bất động sản 8
1.1. Khái niệm về bất động sản 8
1.2. Đặc điểm của bất động sản 9
1.3. Phân loại bất động sản 11
2. Thị trường bất động sản 12
2.1. Khái niệm 12
2.2. Đặc điểm của thị trường bất động sản 13
2.3. Phân loại thị trường bất động sản 14
2.4. Các đối tượng tham gia thị trường bất động sản 16
III. QUY TRÌNH BÁN HÀNG CƠ BẢN 17
1. Bước 1: Chuẩn bị tiếp xúc khách hàng 17
2. Bước 2: Tìm hiểu và sàng lọc khách hàng 17
3. Bước 3: Tiếp cận và thiết lập cuộc hẹn 17
4. Bước 4: Giới thiệu và trình bày 17
5. Bước 5: Khắc phục những kiến phản đối hay xử lý từ chối, thuyết phục khách hàng 18
6. Bước 6: Thống nhất thương vụ, ký kết hợp đồng 18
7. Bước 7: Chăm sóc khách hàng 18
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH DV BẤT ĐỘNG SẢN AN LỘC ĐIỀN 20
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 20
1. Giới thiệu về công ty: 20
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 21
2.1. Chức năng: 21
3. Nhiệm vụ: 22
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN: 22
1. Cơ cấu tổ chức: 22
2. Nhiệm vụ của các phòng ban. 23
III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24
1. Tình hình hoạt động của công ty 24
2. Các đối tác của công ty 25
3. Đặc điểm về thị trường và khách hàng của công ty: 25
IV. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN AN LỘC ĐIỀN 26
1. Giới thiệu về dự án công ty: 26
2. Quy trình bán hàng của công ty bất động sản An Lộc Điền 31
2.1. Bước 1: Tìm kiếm khách hàng 31
2.2. Bước 2: Tìm hiểu và sàng lọc thông tin khách 33
2.3. Bước 3: Thiết lập cuộc hẹn khách hàng 34
2.4. Bước 4: Chuẩn bị tiếp xúc khách hàng 34
2.5. Bước 5: Giới thiệu và trình bày sản phẩm (tư vấn) khi dẫn khách tham quan nhà mẫu 35
2.6. Bước 6: Tư vấn giải pháp khắc phục các vấn đề còn vướng mắc 37
2.7. Bước 7: Ra quyết định chốt Sale cho khách hàng 38
2.8. Bước 8: Thống nhất thương vụ, ký kết hợp đồng 38
2.9. Bước 9: Chăm sóc khách hàng 39
3. Đối thủ cạnh tranh 40
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 44
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY 44
1. Mục tiêu của công ty 44
2. Định hướng phát triển công ty 44
2.1. Giai đoạn 20122015: 44
2.2. Giai đoạn 20152020: 45
2.3. Giai đoạn 20202025: 45
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 45
1. Ưu điểm 45
2. Nhược điểm 46
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 46
1. Bài học kinh nghiệm 46
2. Ý kiến đề xuất 47
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 49
Xem thêm

57 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM.
Nhóm 7 – TCDN Đêm 1
GVHD: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC HÙNG
TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 02 NĂM 2012
CHƯƠNG I
CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

1.1. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
1.1.1. Bất động sản
1.1.1.1. Khái niệm
Bất động sản là tài sản vô cùng quan trọng trong thế giới tài sản được định nghĩa là đất đai và những gì con người tạo ra gắn liền với đất. Đó là những vật hữu hình có thể nhìn thấy và sờ mó được, nằm ở trên, phía trên hay dưới mặt đất. Luật ở mỗi quốc gia quy định những điểm cơ bản để phân biệt giữa bất động sản và động sản.
Theo khoản 1 Điều 174 Bộ Luật dân sự năm 2005 của Việt Nam: Bất động sản là các tài sản không di dời được bao gồm:
a Đất đai;
b Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó;
c Các tài sản khác gắn liền với đất đai;
d Các tài sản khác do pháp luật quy định.
1.1.1.2. Các đặc điểm của bất động sản
Bất động sản là một hàng hoá đặc biệt, vì vậy, ngoài những đặc điểm chung của những hàng hoá thông thường, bất động sản có những đặc điểm riêng sau:
a Tính bất động: Vị trí của từng bất động sản là duy nhất, được xác định bởi một tọa độ nhất định. Điều này có ý nghĩa quan trọng là giá cả bất động sản tuỳ thuộc vào địa điểm cụ thể nơi nó tọa lạc và mang tính chất địa phương.
b Tính không đồng nhất: Thông thường ít có hai bất động sản nào có đặc điểm giống hệt nhau. Trước hết chúng khác nhau về vị trí, ngoài ra về kiến trúc và trang trí nội thất chúng hiếm khi giống hệt nhau hoàn toàn.
c Tính khan hiếm: Diện tích đất là có hạn so với sự phát triển của dân số do vậy về lâu dài giá đất có xu hướng ngày càng tăng lên, dẫn đến giá bất động sản có xu hướng ngày càng tăng lên.
d Tính bền vững, đời sống kinh tế dài: Bất động sản đặc biệt là đất đai có tính bền vững cao, đời sống kinh tế dài. Nhìn chung sự tồn tại của bất động sản là lâu dài so với các loại tài sản, hàng hóa khác; đối với các công trình xây dựng trên đất, sự tồn tại có khi hàng trăm, hàng nghìn năm; đối với đất đai sự tồn tại hầu như là vĩnh viễn.
e Khả năng co giãn của cung bất động sản kém: Nhìn chung cung đối với bất động sản là tương đối kém đàn hồi với những thay đổi giá cả, do có những hạn chế nhất định về cung ứng đất đai thể hiện trên các mặt sau:
Tổng cung toàn bộ về đất đai là cố định.
Cung ứng đất đai phù hợp với các mục đích riêng biệt là có giới hạn và phân bổ không đều do đặc điểm tự nhiên của đất đai, chẳng hạn ở nước ta đất đỏ phù hợp cho trồng cây công nghiệp đặc biệt là cây cà phê chỉ tập trung ở Tây nguyên, đất phù sa mầu mở thích hợp cho việc trồng lúa nước tập trung ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long,…
Bên cạnh các mặt hạn chế về mặt tự nhiên nêu trên còn có mặt hạn chế về mặt qui hoạch sử dụng đất và đây là mặt hạn chế nổi bật nhất. Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất phải tuân theo không thể tùy tiện thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước.
f Thời gian mua, bán giao dịch dài, chi phí mua, bán giao dịch cao: Do bất động sản là một tài sản có giá trị cao, một tài sản vô cùng quan trọng đối với các cá nhân và tổ chức trong xã hội, nên việc giao dịch, chuyển nhượng được tiến hành cẩn trọng, có thời gian xem xét, cân nhắc cần thiết. Vì vậy thời gian mua, bán giao dịch dài, chi phí mua bán, giao dịch cao. Dẫn đến khả năng chuyển hóa thành tiền mặt của bất động sản kém linh hoạt. Hay nói một cách khác tính thanh khoản của bất động sản kém, rủi ro trong kinh doanh bất động sản cao, đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh bất động sản cao.
g Sự can thiệp và quản lý của Nhà nước chặt chẽ: Do tính chất quan trọng của bất động sản, trước hết là đất đai đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; nên Nhà nước thường có các quy định chặt chẽ về quyền sở hữu cũng như việc tạo lập, sử dụng và chuyển dịch bất động sản.
Xem thêm

24 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ LINH

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ LINH

Thị trường bất động sản tại Việt Nam chính thức được hình thành từ năm 1993, cho đến năm 1996 lần đầu tiên khái niệm “Thị trường bất động sản” được chính thức đề cập trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Sau gần 20 năm phát triển, thị trường bất động sản nước ta đã thu được nhiều thành quả, cũng như trải qua nhiều biến động và cả những lần khủng hoảng. Quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta đã cho thấy vai trò, đóng góp to lớn của thị trường bất động sản trong nền kinh tế quốc dân. Bất động sản là một loại hàng hoá có nét đặc thù riêng, tách biệt với các loại hàng hoá khác như: Bất động sản cố định về mặt vị trí, không thể di dời được, bất động sản thường là hàng hoá có giá trị lớn và có tính lâu bền, v.v...Chính vì những lý do này khiến việc đầu tư và kinh doanh bất động sản cũng mang nhiều yếu tố khác biệt so với việc đầu tư sản xuất kinh doanh các mặt hàng khác.
Thị trường bất động sản trong thời điểm hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Điều này đã gây ra nhiều trở ngại và thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để có thể tồn tại và duy trì được hoạt động của mình? Để trả lời được câu hỏi này, mỗi doanh nghiệp cần phải tự đặt ra cho mình phương hướng đầu tư đúng đắn, kinh doanh hướng tới đúng đối tượng, đúng người, và phải sử dụng đồng vốn của mình một cách thật sự hiệu quả.
Qua đợt thực tập tại công ty TNHH phát triển thương mại Hà Linh, được sự hướng dẫn tận tình của PGS. TS. TỪ QUANG PHƯƠNG cùng các anh chị trong công ty, kết hợp với các kiến thức tích luỹ được từ quá trình học tập, em đã lựa chọn cho mình đề tài của chuyên đề thực tập là: “Hoạt động đầu tư phát triển của công ty TNHH Phát triển thương mại Hà Linh”. Kết cấu của chuyên đề bao gồm 2 phần chính:
Chương 1: Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty TNHH PTTM Hà Linh
Chương 2: Một số giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty TNHH PTTM Hà Linh
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. TỪ QUANG PHƯƠNG và các anh chị trong công ty đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề của mình.
Xem thêm

55 Đọc thêm

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY

I. Một số khái niệm cơ bản :
1. Bất động sản (BĐS) : theo điều 181 bộ luật dân sự nước ta quy định : BĐS là các tài sản không thể di dời được bao gồm :
a. Đất đai (là đất không thể di dời hoặc di dời không đáng kể ; là đất đã xác định được chủ quyền, là đất được đo lường bằng giá trị)
b. Các công trình xây dựng gắn liền với đất đai và các tài sản gắn với các công trình đó như nhà cửa, các công trình giao thông, nhà xưởng, cảng, đường,
c. Các tài sản khác gắn liền với đất đai như vườn cây lâu năm, công trình nuôi thủy sản, cánh đồng muối, khu vui chơi giải trí...
d. Các tài sản khác theo quy định của pháp luật
2. Thi trường BĐS : là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán, là tổng thể các quan hệ giao dịch, trao đổi về BĐS tại 1 địa bàn nhất định trong 1 thời gian nhất định. THị trường bất động sản hoàn chỉnh phải bao gồm các hoạt động giao dịch như thuê, mua, cho thuê lại, thế chấp, chuyển quyền sử dụng...
Xem thêm

5 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 4
I. BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 4
1. Khái niệm bất động sản 4
2. Khái niệm bất động sản thế chấp 5
3. Đặc điểm của bất động sản thế chấp 6
4.Vai trò của bất động sản thế chấp 6
4.1. Đối với chủ sở hữu bất động sản 6
4.2. Đối với các tổ chức tín dụng (chủ yếu là các ngân hàng) 7
4.3. Đối với nền kinh tế 7
5. Các quy định về bất động sản thế chấp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 8
II. ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 9
1. Khái quát chung về định giá bất động sản 9
1.1. Khái niệm 9
1.2. Sự cần thiết phải định giá bất động sản 10
1.3. Vai trò của định giá bất động sản 12
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản 13
1.5. Căn cứ định giá bất động sản 15
1.6. Các nguyên tắc trong định giá bất động sản 17
1.7. Các phương pháp định giá bất động sản 19
2. Định giá bất động sản thế chấp 22
2.1. Khái niệm định giá bất động sản thế chấp 22
2.2. Đặc điểm định giá bất động sản thế chấp 22
2.3. Vai trò của định giá bất động sản thế chấp 22
2.4. Các phương pháp định giá bất động sản thế chấp 23
2.5. Quy trình hoạt động định giá bất động sản thế chấp 34
Xem thêm

94 Đọc thêm

Sàn giao dịch bất động sản – một trong những nội dung quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sản

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – MỘT TRONG NHỮNG NỘI DUNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản là một loại tài sản có vai trò vô cùng quan trọng của mỗi quốc gia. Nó là
thành phần sống của xã hội loài người. Sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá theo cơ
chế thị trường cũng đã kéo theo nền sản xuất hàng hoá bất động sản phát triển. Loại hàng
hoá này được đem ra mua bán, trao đổi trên thị trường, từ đó hình thành nên thị trường
bất động sản.

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bất động sản là một loại tài sản có vai trò vô cùng quan trọng của mỗi quốc gia. Nó là
thành phần sống của xã hội loài người. Sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá theo cơ
chế thị trường cũng đã kéo theo nền sản xuất hàng hoá bất động sản phát triển. Loại hàng
hoá này được đem ra mua bán, trao đổi trên thị trường, từ đó hình thành nên thị trường
bất động sản. Sự ra đời và phát triển của thị trường bất động sản đã có đóng góp đáng kể
cho nền kinh tế quốc dân.
Tuy nhiên do BĐS là loại hàng hoá có giá trị lớn và đặc tính TTBĐS là không hoàn hảo
nên đã dẫn đến hiện trạng là: các giao dịch trên thị trường phần lớn là các giao dịch phi
chính thức, hiện tượng đầu cơ trốn lậu thuế tạo ra những cơn sốt ảo gây tác hại to lớn cho
nền kinh tế và sự quản lí yếu kém của các cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước chưa
có những biện pháp quản lí TTBĐS hiệu quả nên không thể kiểm soát và điều tiết được
thị trường…Bởi vậy mà thị trường BĐS của Việt Nam được các chuyên gia quốc tế đánh
giá là thị trường không minh bạch.
Hiện nay cả thế giới khủng hoảng suy thoái kinh tế, một trong những yếu tố góp phần
làm nên cuộc khủng khoảng là thị trường BĐS. Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc
khủng hoảng này. TTBĐS Việt Nam bắt đầu khủng hoảng vào khoảng đầu năm 2008 và
bây giờ bây giờ nó vẫn đang loay hoay tìm lối thoát.
Xem thêm

109 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN .

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN .

Năm 2005 khép lại với những yếu tố bất ngờ của thị trường bất động sản như: “đóng băng” của thị trường, cầu về hàng hóa bất động sản cho thuê tăng đột ngột, giá cả hàng hóa bất động sản thay đổi không thể lường được... có thể nói thị trường bất động sản Việt Nam đang trong quá trình xác lập một cơ chế hoạt động. Những nóng lạnh của thị trường hiện nay là một điều khó tránh khỏi. Sự phát triển của lĩnh vực đầy nhạy cảm này sẽ được nhìn nhận như thế nào trong thời gian tới, nguyên nhân của những bất cập của thị trường ...đó là những vấn đề luôn được đặt ra cho mọi người tham gia thị trường ngay cả phía nhà nước và cả phía người dân. đề tài “ thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp” được đề cập nhằm giúp cho người nghiên cứu tìm hiểu về lý luận thị trường bất động sản cung cầu và các yếu tố hình thành nên thị trường, phản ứng của các yếu tố khi có sự thay đổi của thị trường. Đồng thời thông qua đề án để thấy được một số nguyên nhân từ đó đưa ra một số giải pháp cho thị trường trong thời gian tới. để thị trường có thể hoạt động thông suốt và hiệu quả đúng định hướng và mong muốn của xã hội.
Thị trường bất động sản rất rộng lớn phong phú đa dạng về hình thức và loại hình....vì vậy trong khuôn khổ của một đề án môn học xin được đề cập nhiều đến thị trường bất động sản Việt Nam đối tượng chủ yếu là thị trường mua bán nhà đất.
Nội dung của đề án môn học được cấu tạp thành 3 chương
Chương I: Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản
Chương II: Thực tiễn hoạt động của thị trường bất động sản
Chương III: Giải pháp phát triển thị trường bất động sản .

Xem thêm

46 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI MUA BÁN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI MUA BÁN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1) Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường bất động sản đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó chịu ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng mặt khác cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế. Những ảnh hưởng của thị trường bất động sản đến nền kinh tế quốc dân được thể hiện qua các mặt: vị trí trong tổng sản phẩm quốc dân, vị trí trong dự trữ quốc dân, sự tham gia đông đảo của các lực lượng lao động, vị trí trong việc thu thuế (Thường là thuế đánh vào việc làm mới các bất động sản, thuế bán bất động sản, thuế giá trị gia tăng của bất động sản…), khả năng “hâm nóng” thị trường vốn đầu tư vào bất động sản thông qua việc thế chấp khả năng huy động vốn này có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho sự tăng trưởng kinh tế.
Việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam một cách hiệu quả và chuẩn mực, trong đó có thị trường bất động sản tại Hà Nội là tiêu biểu sẽ góp phần to lớn trong việc làm ổn định thị trường. Một trong các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ trong thị trường bất động sản Hà Nội đó là lĩnh vực môi giới, đặc biệt là môi giới mua bán nhà ở. Để hoạt động môi giới bất động sản có thể phát triển cần tạo ra một môi trường pháp lí, xã hội lành mạnh, cạnh tranh với những dịch vụ có chất lượng cao. Thực tế thời gian qua một số nhà môi giới đã làm rất tốt, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản ở nước ta sôi động hơn. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số yếu kém cần phải thay đổi.

Tình trạng nhà đầu tư hiểu biết về kiến thức pháp luật liên quan đến bất động sản và khả năng ứng biến đối với thị trường chưa cao, khiến thị trường bất động sản nước ta có lúc phát triển quá “nóng”, sốt ảo cục bộ có lúc lại đóng băng ảm đạm. Đây là điều kiện để những người môi giới thiếu chuyên nghiệp trục lợi, làm xáo trộn thị trường. Tình trạng nhà nhà làm môi giới, người người làm môi giới diễn ra trong thời gian vừa qua đã làm thị trường có lúc chệch hướng, không phản ánh đúng thực trạng. Các văn phòng nhà đất, trung tâm dịch vụ bất động sản mọc lên như nấm… Những khách hàng kém nắm bắt thông tin không ít lần rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười với những chiêu bài moi tiền của “cò” nhà đất như: dẫn đi xem đất, xem nhà bất luận kết quả ra sao đều bị mất phí. Và điều đó tồn tại như một luật bất thành văn, người chịu thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về khách hàng.
Trong khi Nhà nước chưa có các chế tài đủ mạnh, các “cò” đất tranh thủ “ tung hoành” đã làm cho thị trường nhà đất có lúc “méo mó”. Thực trạng này nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Điều đó tạo tâm lý không tốt cho khách hàng cũng như dư luận xã hội, có sự nhìn nhận một cách thiếu công bằng ngay cả đối với những nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp.
Để hạn chế tình trạng này,cần phải có các chính sách định hướng phát triển trong ngắn hạn và dài hạn để thị trường bất động sản ngày càng minh bạch hơn tạo nên uy tín, thương hiệu cũng như sự tin cậy từ phía khách hàng. Từ đó, em xin chọn “Phát triển hoạt động môi giới mua bán nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu cụ thể.
Xem thêm

48 Đọc thêm

Tiểu luận môn kinh tế đất đai và bất động sản Tình hình thị trường bất động sản ở Việt Nam và thế giới

TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Tiểu luận môn kinh tế đất đai và bất động sản Tình hình thị trường bất động sản ở Việt Nam và thế giới

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Thị trường bất động sản có quan hệ trực tiếp với các thị trường tài chính tiền tệ, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động...

61 Đọc thêm

Báo cáo: Thị trường bất động sản và chiến lượng công ty Đoàn Văn Hoạt

BÁO CÁO: THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CHIẾN LƯỢNG CÔNG TY ĐOÀN VĂN HOẠT

Báo cáo: Thị trường bất động sản và chiến lượng công ty Đoàn Văn HoạtChia sẻ: dvhoat | Ngày: 13082014Báo cáo: Thị trường bất động sản và chiến lượng công ty của Đoàn Văn Hoạt có nội dung đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam, thực trạng bất động sản 2008 đến nay, dự đoán bất động sản và các chiến lược công ty trong nền thị trường bất động sản đó.

8 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỐI QUAN HỆ GIỮA BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỐI QUAN HỆ GIỮA BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hiện tượng bong bóng bất động sản, thị trường bất động sản và hoạt động tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại.
Khái quát sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Qua đó phân tích sự tác động lẫn nhau của các nhân tố tham gia thị trường bất động sản.
Xem xét mối quan hệ của thị trường bất động sản với hoạt động tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trong giai đoạn bong bóng.
Đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho thị trường bất động sản đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Xem thêm

93 Đọc thêm

CÂU HỎI HỆ THỐNG MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

CÂU HỎI HỆ THỐNG MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Câu hỏi hệ thống môn học Thị trường bất động sản bao gồm những câu hỏi tự luận trong lĩnh vực bất động sản. Tài liệu giúp các bạn biết được những vấn đề trọng tâm về thị trường bất động sản như đặc trưng của bất động sản; cung cầu trong thị trường bất động sản; cơ chế vận hành trong thị trường bất động sản; quyền sử dụng đất; nguyên tắc đăng ký bất động sản;... thông qua việc giải những bài tập trong tài liệu này.

2 Đọc thêm

Thị trường bất động sản Tài liệu cho cao học

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TÀI LIỆU CHO CAO HỌC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
CHƯƠNG II: CẦU BẤT ĐỘNG SẢN
CHƯƠNG III: CUNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
CHƯƠNG IV: CÂN BẰNG CUNG CẦU VÀ GIÁ CẢ BẤT ĐỘNG SẢN
CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BĐS
CHƯƠNG VI: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BĐS

29 Đọc thêm

Phát triển thị trường BĐS ở địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS Ở ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA

1.Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường bất động sản là một thị trường quan trọng và là một trong những thị trường cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ “ Cần phải tổ chức, quản lý tốt thị trường bất động sản, chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và kinh doanh nhà theo sự hướng dẫn và quản lý nhà nước, ban hành những qui định cụ thể về sở hữu và sử dụng bất động sản, về quyền sử dụng đất, tiền tệ hoá bất động sản thuộc sở hữu nhà nước ”.
Trong những năm qua, hoạt động của thị trường bất động sản đã thu hút được một lượng vốn không nhỏ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, cải thiện một bước điều kiện về nhà ở. Hoạt động ổn định của thị trường bất động sản sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho sự phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản.
Hà Tĩnh nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam tại đây thị trường bất động sản cũng sớm phát triển tuy nhiên sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập và tự phát thể hiện ở việc tình trạng mất cân đối cung cầu, thông tin thiếu đầy đủ không minh bạch và khó tiếp cận, tỷ lệ giao dịch phi chính quy cao… Tình trạng này đã kéo theo nhiều hậu quả như sự phát triển lộn xộn, thất thu cho ngân sách nhà nước, người dân hoang mang… Giải quyết một cách hợp lý thị trường bất động sản không những tạo cơ sở vững chắc để khắc phục mọi tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất, một mặt bảo vệ nguồn tài nguyên vô vùng quý giá này mà thị trường bất động sản cùng với các thị trường lao động, thị trường vốn và các thị trường khác còn thúc đẩy sự phát triển một cách vững chắc nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh doanh quốc tế.
Vì vậy việc nghiên cứu thị trường bất động sản, tìm ra biện pháp để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và có hiệu quả là vấn đề cấp bách hiện nay.
Từ nhu cầu thực tế này tôi thực hiện đề tài : Phát triển thị trường BĐS ở địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa.
Xem thêm

122 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Tài liệu gồm các nội dung chính:
1. Tổng quan thị trường bất động sản
2. Phân loại thị trường bất động sản
3. Các yếu tố của thị trường bất động sản
4. Xu hướng phát triển thị trường bất động sản
5. Vai trò của nhà nước đối với thị trường bất động sản
6. Giá trị và giá cả bất động sản

181 Đọc thêm

Hoạt động thẩm định giá bất động sản tại ABBank

HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI ABBANK

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Các khái niệm
1.1 Thẩm định giá:
Dưới đây là một số định nghĩa về thẩm định giá trên thế giới và ở Việt Nam:
• Theo giáo sư W.Seabrooke Viện đại học Portsmouth, Vương quốc Anh: “Thẩm định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ, trong điều kiện của một thị trường nhất định và những phương pháp phù hợp.”
• Theo giáo sư Lim Lan Yuan Trường Xây Dựng và Bất Động Sản, Đại học Quốc gia Singapore: “Thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học về ước tính giá trị cho một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể tại một thời điểm, có cân nhắc đến tất cả những đặc điểm của tài sản cũng như xem xét tất cả các yếu tố kinh tế căn bản của thị trường bao gồm các loại đầu tư lựa chọn.”
• Theo từ điển Oxford: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị bằng tiền của một vật, của một tài sản”; “là sự ước tính giá trị hiện hành của tài sản trong kinh doanh”.
• Theo Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 402002PLUBTV QH 10 ngày 10052002 về giá: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.”
• Theo Ts. Phạm Thị Ngọc Mỹ, hiệu trưởng trường đại học BC Marketing: “Thẩm định giá là một khoa học hay là một khoa hoc về sự ước tính giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, cho một mục đích nhất định theo những tiêu chuẩn được công nhận như những thông lệ quốc tế hoặc quốc gia”
Thẩm định giá bất động sản:
Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền tài sản bất động sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ,trong những điều kiện của một thị trường nhất định và những phương pháp phù hợp.
Thẩm định giá bất động sản có vai trò và vị trí quan trọng trong hoạt động thẩm định giá trên toàn thế giới cũng như nước ta hiện nay. Điều này được thể hiện ở điểm khối lượng và giá trị thẩm định giá bất động sản chiếm phần lớn trong thẩm
Xem thêm

65 Đọc thêm

Cùng chủ đề