PHÁT TRIỂN VÀ ĐA DẠNG HÓA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÁT TRIỂN VÀ ĐA DẠNG HÓA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG...":

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐẤT DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐẤT DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

Đô thị hóa là xu hướng phát triển tất yếu của các quốc gia trên thế giới. Qúa trình đô thị hóa có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tếxã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia. Song song với những lợi ích không nhỏ đã đạt được, quá trình đô thị hóa cũng làm nảy sinh nhiều bứ[r]

92 Đọc thêm

TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN

TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN

Lao động và việc làm luôn là một vấn đề mang tính xã hội, quan trọng, là nhiệm vụ cấp bách trong sự nghiệp phát tiển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Theo thông tin gần đây cho thấy: Thế giới đang ở giai đoạn khủng hoảng về việc làm. Hiện nay, người ta ước tính có khoảng 402 triệu người đang lâm vào[r]

56 Đọc thêm

Luận án tiến sĩ nâng cao thu nhập của nông dân hải phòng hiện nay

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÂNG CAO THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN HẢI PHÒNG HIỆN NAY

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


Đề tài luận án: Nâng cao thu nhập của nông dân Hải Phòng hiện nay
Chuyên ngành:Kinh tế chính trị; Mã số: 62.31.01.02
Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Đức
Người hướng dẫn: GS.TS. Mai Ngọc Cường

Những đóng góp mới về mặt[r]

209 Đọc thêm

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Hưng Phúc

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC
1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hưng Phúc
1.1.1 Khái quát về sự hình thành của Công ty
Tên công ty: Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ thương mại Hưng Phúc
Tên giám đốc: Nguyễn[r]

158 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và đề XUẤT các BIỆN PHÁP bảo vệ môi TRƯỜNG LÀNG NGHỀ mỳ kế PHƯỜNG DĨNH kế THÀNH PHỐ bắc GIANG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ MỲ KẾ PHƯỜNG DĨNH KẾ THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Làng nghề là một trong những đặc thù của nông thôn Việt Nam – đóng
vai tròng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa[r]

115 Đọc thêm

Nghiên cứu giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Huyện Kim Động Tỉnh Hưng Yên

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN KIM ĐỘNG TỈNH HƯNG YÊN

Lao động và việc làm luôn là một vấn đề mang tính chất xã hội quan trọng là nhiệm vụ cấp bách trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam, với dân số đông, cơ cấu lao động trẻ thì vấn đề giải quyết việc làm là một trong những vấn đề đang rất đ[r]

111 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động cho vay tại Quỹ tín dụng Nhân dân xã Hùng Lô thành phố Việt Trì

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ HÙNG LÔ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu
Trong nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn khả năng về nguồn vốn và công ăn việc làm đang là những vấn đề được quan tâm. Đặc biệt vốn là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển, là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế nhất là ở các[r]

44 Đọc thêm

Vai trò của Qũy Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm ở Quảng Bình thực trạng và giải pháp

VAI TRÒ CỦA QŨY QUỐC GIA HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở QUẢNG BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Bước vào thời kỳ đổi mới với hoạt động của nền kinh tế thị trường đất nước ta đã có những biến đổi rõ rệt về kinh tế, chính trị, xã hội. Sự phát triển năng động của nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nhưng bên cạnh đó cùng với sự gia tăng không ngừng của dân[r]

37 Đọc thêm

CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠNG GIANG GIAI ĐOẠN 20132015

CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠNG GIANG GIAI ĐOẠN 20132015

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
BẢNG DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài: 1
2. Mục tiêu nghiên cứu: 1
3. Phạm vi nghiên cứu: 1
4. Vấn đề nghiên cứu: 1
5. Phương pháp nghiên cứu: 2
6. Kết cấu đề tài: 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIÊC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3
1. Cơ[r]

62 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu ở Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SỸ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, TỔNG HỢP DƯƠNG LIỄU Ở HÀ NỘI

Việt Nam trong bối cảnh nền Kinh tế Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực Kinh tế tập thể là bộ phận hết sức quan trọng đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của đất nước. Theo số liệu thống kế hàng năm trong giai đoạn 19982011 tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể[r]

112 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Họ
c viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 11
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Lao động là một nguồn lực sản xuất chính và không thể thiếu được trong sự
phát triển của mỗi quốc gia, việc nâng cao vai trò của lao động trong phát triển kinh
tế luôn là một c[r]

112 Đọc thêm

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TẠI TRANG TRẠI ĐỒNG QUÊ BA VÌ HÀ NỘI. BA VÌ HÀ NỘI..

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TẠI TRANG TRẠI ĐỒNG QUÊ BA VÌ HÀ NỘI. BA VÌ HÀ NỘI..

Du lịch nông thôn trên thực tế không chỉ góp phần mang lại công ăn việc làm, cuộc sống ổn định cho người dân mà còn tạo động lực duy trì và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Chú trọng đồng thời đến lợi ích xã hội và kinh tế chính là ưu điểm lớn nhất của loại hình du lịch này.
Du lịch n[r]

116 Đọc thêm

Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng

VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nghiên cứu sinh:
Đề tài luận án: Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng
Người hướng dẫn khoa học:
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mã số: 62 31 01 01
Tên cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TÓM TẮT[r]

189 Đọc thêm

Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng ( tóm tắt)

VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ( TÓM TẮT)

TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ MẶT HỌC THUẬT

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN DŨNG ANH
Đề tài luận án: Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng
Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Phạm Hảo, PGS, TS Phạm Thị Túy
Chuyên ngành: Kinh tế chính[r]

24 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNT HUYỆN QUỲNH PHỤ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNT HUYỆN QUỲNH PHỤ

1.Tính cấp thiết của đề tài.
Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ nền kinh tế hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế quốc dân bao gồm nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề với quy mô và trình độ khác nhau, công nghệ khác nhau. Phát[r]

58 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở QUẬN HÀ ĐÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở QUẬN HÀ ĐÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

Kể từ Đại hội VI (năm 1986) đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính sách tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế nhiều thành phần, nhất là Thành phần KTTN có điều kiện thuận lợi phát triển. Nhìn chung Thành phần KTTN đã từng bước có sự phát triển đa dạng gắn với nhiều loại hình[r]

93 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH xây lắp và thương mại Thiên Phúc

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các tinh thần xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất.[r]

53 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1.Lý do chọn đề tài 2
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
6. Kết cấu đề tài 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO L[r]

47 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

LỜI MỞ ĐẦU
Nhằm mục tiêu đến 2020 nước ta cơ bản trở thành quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển công nghệ nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp,[r]

24 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ THÊU REN AN HÒA, XÃ THANH HÀ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ THÊU REN AN HÒA, XÃ THANH HÀ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM

Làng nghề có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đặc biệt là đối với khu vực nông thôn. Sự phát triển làng nghề góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, sử dụng và phát huy các nguồn lực về lao động, vốn và các nguồn lực k[r]

90 Đọc thêm