CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN":

Khóa Luận Tốt Nghiệp: Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Cống Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Công Trình Hùng Vương

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỐNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cống tại Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH XDCT Hùng Vương. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát tại Công ty TNHH XDCT Hùng Vương để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Xem thêm

120 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ

Để giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm thì công tác kế toán chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp giữ một vai trò quan trọng. Chình vì vậy các doanh nghiệp sản xuất ngày nay không ngừng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đặc biệt là đối với các doanh nghiệp xây lắp có những đặc thù sản xuất rất phức tạp. Để làm tốt công việc này, đòi hỏi các doanh nghiệp cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể tiết kiệm các khoản mục chi phí dùng cho sản xuất.
Xem thêm

114 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Điện Sông Mực

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN SÔNG MỰC

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, xây dựng cơ bản là ngành sản xuất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân, của quỹ tích lũy cùng với vốn đầu tư của nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. So với ngành sản xuất khác, ngành xây dựng có những đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể hiện rất rõ nét ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Điều này đã chi phối đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Công tác kế toán vừa phải đáp ứng yêu cầu chung về chức năng, nhiệm vụ kế toán của doanh nghiệp sản xuất, vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc thù của loại hình doanh nghiệp xây lắp.
Hơn nữa, cạnh tranh trong xây dựng ngày càng trở lên gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, giá thành sản phẩm. Để thực hiện được điều đó, yêu cầu đặt ra với công tác kế toán là thực hiện tốt kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Bởi nó cho phép tính toán một cách chính xác, đầy đủ, khách quan các khoản mục chi phí đã bỏ ra, cung cấp số liệu cần thiết để phục vụ cho công tác quản trị của doanh nghiệp. Việc phân tích đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Giá thành lại chịu ảnh hưởng của kết quả tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp là tiền đề để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, để xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành cũng như lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành, giúp doanh nghiệp có thể giám sát hoạt động, khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng thế mạnh của mình thì việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp xây lắp.
Hiện nay, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Điện sông Mực chủ yếu tập trung vào kế toán tài chính, kế toán quản trị chưa được Công ty chú trọng. Hơn thế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính về cơ bản đã tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành, đáp ứng phần nào yêu cầu quản lý tại doanh nghiệp, xong vẫn còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế cần phải khắc phục.
Xuất phát từ lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Điện Sông Mực”
Xem thêm

106 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Xem thêm

136 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Hạnh Đan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH HẠNH ĐAN

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương 1: Những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất phim 3
1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất phim. 3
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất phim 3
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
1.1.4. Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 6
1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN SX phim 7
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 7
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8
1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại DN SX phim 9
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
1.4. Kỳ tính giá thành 11
1.5. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 12
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại DN sản xuất phim 12
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất 18
1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim 19
1.6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại DN sx phim trong điều kiện áp dụng ké toán máy……………………………………30
Chương 2: Thực trang về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty TNHH BHD 20
2.1. Khái quát chung về tình hình SXKD tại công ty TNHH BHD 20
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH BHD 20
2.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lí và nhiệm vụ công ty TNHH BHD 22
2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty BHD 26
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty BHD 27
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phim của công ty TNHH BHD 32
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm phim 32
2.2.2. Kỳ tính giá thành 33
2.2.3. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất phim tại công ty TNHH BHD 33
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty TNHH BHD 51
2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim tại công ty TNHH BHD 52
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH BHD 53
3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng 53
3.1.1. Ưu điểm 53
3.1.2. Nhược điểm 55
3.2. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58
3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Bình Hạnh Đan 59
Kết luận 65
Xem thêm

90 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công trình giao thông và xây dựng huyện vũ thư

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ XÂY DỰNG HUYỆN VŨ THƯ

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần công trình giao thông huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình
Để tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm thì một trong những vấn đề quan trọng là tổ chức tốt công tác kế toán, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng chế độ quy định, đúng với việc tăng cường và cải thiện công tác quản lý chi phí sản xuất, giá thành nói riêng và công tác quản lý doanh nghiệp nói chung.
Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Xem thêm

98 Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4
1.1. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 4
1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
1.2. Phân loại CPSX và giá thành sản phẩm 8
1.2.1. Phân loại CPSX 8
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 12
1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 13
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14
1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm 24
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 24
1.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 25
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 27
1.5. Sổ kế toán tập hợp CPSX và giá thành sản phẩm 28
CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 30
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 30
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 30
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 31
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 35
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 38
2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 51
2.2.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 51
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 51
2.2.3. Kế toán tập hợp CPSX 51
2.2.4.Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất Học Cụ 76
CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 81
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN: 81
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỌC CỤ 86
3.2.1Về việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán 87
3.2.2 Vềkhấuhaotàisảncốđịnh: 87
KẾT LUẬN 88
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO 89
Xem thêm

133 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ HÀ NỘI

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì hà nội
Xem thêm

100 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAN ANH.

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh.
Xem thêm

67 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY LIÊN HỢP XÂY DỰNG VẠN CƯỜNG

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường
Xem thêm

120 Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản cadovimex

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại từng thời điểm, đồng thời cung cấp những thông tin kinh tế cho xã hội hữu ích cho các cổ đông cũng như các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty và giúp cho Nhà nước trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh tế nhằm phục vụ tốt cho công cuộc định hướng phát triển của đất nước.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán của sản phẩm, khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp, mà mục tiêu của các doanh nghiệp là phải tìm kiếm lợi nhuận do đó việc tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Riêng công tác hạch toán giá thành sản phẩm là khâu phức tạp nhất trong công tác kế toán của doanh nghiệp, nó đòi hỏi người kế toán phải có đầy đủ kinh nghiệm để xác định đúng đắn các loại chi phí , chi phí nào hợp lý được tính vào giá thành của sản phẩm, chi phí nào không được tính vào giá thành sản phẩm. Nếu xác định không đúng đắn chúng ta có thể bỏ sót các hoặc thêm vào các chi phí không hợp lý làm giá thành của sản phẩm bị đội lên và làm mất tính cạnh tranh về giá cả của mặt hàng trên thị trường.
Đối các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là với những doanh nghiệp sản xuất có qui mô lớn, sản xuất những mặt hàng có tính cạnh tranh cao, ngoài các yếu tố nguồn vốn, nguồn nguyên liệu, thị trường,… thì một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là công việc quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm. Khi chúng ta bước vào nền kinh tế thị trường thì cũng là là lúc chúng ta phải chịu chi phối bởi các tác động của các yếu tố khách quan bên ngoài, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong nước nhất là cạnh tranh về giá cả. Do đó bắt buộc doanh nghiệp phải hết sức tỉnh táo trong kinh doanh, phải hạch toán một cách đúng đắn, đầy đủ, và quản lý các khoản chi phí một cách hợp


lý, điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và tạo cho mình một chổ đứng vững chắc trên thương trường.
Qua một thời gian thực tập tại Công ty và nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nên tôi quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex
Xem thêm

100 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ

MỤC LỤCLời mở đầu7Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất91.1 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm91.1.1 Chi phí sản xuất91.1.2 Giá thành sản phẩm111.1.3 Mối quan hệ giữa chi sản xuất và giá thành sản phẩm131.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm141.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm141.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất141.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất151.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất151.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp151.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp171.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung181.2.4 Kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành201.2.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên201.2.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ211.2.5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang221.3 Tính giá thành sản phẩm241.3.1 Đối tượng tính giá thành241.3.2 Các phương pháp tính giá thành241.4 Các hình thức kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm311.4.1 Hình thức Nhật ký chung311.4.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái331.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ351.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ371.4.5 Hình thức Kế toán máy39Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà412.1 Tổng quan chung về công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà…..412.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty412.1.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của công ty432.1.3Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty452.1.4 Tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty472.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà522.2.1 Phân loại chi phí, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất522.2.2 Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất532.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp532.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp632.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung672.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp712.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang742.2.4 Tính giá thành sản phẩm74Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1.1 Ưu điểm813.1.2 Hạn chế833.2 Kiến nghị85Tài liệu tham khảo91
Xem thêm

93 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NAM HÀ TĨNH

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang chuyển mình theo cơ chế mới – cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Cùng với quá trình chuyển đổi đó nhiều loại hình công ty và doanh nghiệp đã xuất hiện. Các công ty và doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau để tồn tại và phát triển, phải tìm hướng đi thích hợp.
Mục tiêu đầu tiênn đặt ra và cũng là mục tiêu cuối cùng của các công ty và doanh nghiệp trong nền kinh tế là lợi nhuận. Ngay từ khi bước vào hoạt động cũng như trong suốt quá trình phát triển của công ty và doanh nghiệp, các nhà quản lý luôn đưa ra câu hỏi: “Làm thế nào để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao càng tốt”. Để đạt được mục tiêu đó, một mặt doanh nghiệp phảI có chiến lược thị trường tốt nhằm đẩy mạnh bán ra, mở rộng thị phần, tăng doanh thu. Mặt khác phải hạ thấp giá thành sản phẩm, một biện pháp ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài. Trong doanh nghiệp giá thành là hệ quả tất yếu của quá trình bỏ ra chi phí. Muốn hạ giá thành sản phẩm phải sử dụng tiết kiệm chi phí và có hiệu quả sao cho với lượng chi phí bỏ ra rất ít.
Do vậy, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở bất kỳ doanh nghiệp nào, là trung tâm của toàn bộ quá trình kế toán. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại công ty XN và thuỷ sản nam Hà Tĩnh em đã mạnh dạn đi sau tìm hiểu về đề tài: Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh.
Bài viết ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương:
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Tĩnh.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuát nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh.
Mặc dù đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng kế toán, các bác trong ban quản lý, lãnh đạo công ty, cùng sự hướng dẫn của cô giáo Hoàng Thị Nga – người đã quan tâm chỉ bảo tận tình để em hoàn thành bài viết này. Nhưng do nhận thức còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa sâu sắc, thời gian thực tập không nhiều nên bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô giáo và đóng góp của độc giả để bài viết của em được hoàn thiện hơn nữa.
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tíh giá thành sản phẩm
Trong hoạt động của các doanh nghiệp, chi phí sản xuất luôn gắn liền với việc sử dụng vật tư, tài sản, lao động.
Trong quá trình ấy, quản lý chi phí sản xuất thực chất là quản lý việc sử dụng vật tư tài sản lao động có tiết kiệm và có hợp lý hay không. Mặt khác, chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất là điều kiện để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Yêu cầu quản lý kinh tế nói chung của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng đòi hỏi phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất. Tính đúng là tính toán trung thực và đúng nội dung kinh tế của chi phí đã chi ra. Tính đủ là phải tính đầy đủ những hao phí, không để sót khoản nào.
Trong công tác quản lý kinh tế, người ta sử dụng nhiều phương pháp như:
Hạch toán kế toán, hạch toán thống kê … để theo dõi và phân tích. Tuy nhiên, kế toán vẫn được coi là công cụ quan trọng nhất với chức năng ghi chép, tính toán, phản ánh và giám sát một cách thường xuyên liên tục sự vận động của vật tư, tiền vốn, tài sản … Kế toán sử dụng cả hai phương pháp đánh giá hiện vật và giá trị; do đó kiểm tra và cung cấp kịp thời những tài liệu về chi phí sản xuất. Chính vì vậy, kế toán và tính giá thành sản phẩm chỉ là việc ghi chép phản ánh một cách đầy đủ trung thực từng loại chi phí về mặt lượng mà còn cả về tính toán theo đúng những nguyên tắc đánh giá và phản ánh đúng giá trị thực tế của chi phí và thời điểm phát sinh theo đúng đối tượng, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác.
Vậy kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không thể thiếu được trong hạch toán kinh doanh, là khâu trung tâm của công tác kế toán. Đây là vấn đề có tính chất nguyên tắc, là yêu cầu bắt buộc để các doanh nghiệp kiểm soát quá trình sản xuất và để Nhà nước kiểm soát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.
Xem thêm

93 Đọc thêm

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thủy sản

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THỦY SẢN

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại từng thời điểm, đồng thời cung cấp những thông tin kinh tế cho xã hội hữu ích cho các cổ đông cũng như các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty và giúp cho Nhà nước trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh tế nhằm phục vụ tốt cho công cuộc định hướng phát triển của đất nước.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán của sản phẩm, khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp, mà mục tiêu của các doanh nghiệp là phải tìm kiếm lợi nhuận do đó việc tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Nếu xác định không đúng đắn chúng ta có thể bỏ sót hoặc thêm vào các chi phí không hợp lý làm giá thành của sản phẩm bị đội lên và làm mất tính cạnh tranh về giá cả của mặt hàng trên thị trường.Đối với doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là với doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, sản xuất các mặt hàng có tính cạnh tranh cao, ngoài các yếu tố nguồn vốn, nguồn nhiên liệu, thị trường,… thì một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là công việc quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm. Khi chúng ta bước vào nền kinh tế thị trường thì cũng là lúc chúng ta phải chịu chi phối bới các tác động của các yếu tố khách quan bên ngoài, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong nước nhất là cạnh tranh về giá cả. Do đó bắt buột doanh nghiệp phải hết sức tỉnh táo trong kinh doanh, phải hạch toán một cách đúng đắn, đầy đủ và quản lý các khoản chi phí một cách hợp lý, điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp năng cao sức cạnh tranh và tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.Qua một thời gian thực tập tại Công ty và nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm nên em quyết định chọn đề tài “ Nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.2.Mục tiêu nghiên cứu2.1.Mục tiêu tổng quátNghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty, từ đó đưa ra cách đánh giá làm cơ sở để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt.2.2.Mục tiêu cụ thểHệ thống hoá cơ sở lý luận về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt qua 3 năm 2012 2014.Tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt.Đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt.
Xem thêm

80 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang Huy

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG HUY

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang Huyvà tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang HuyTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang HuyTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang HuyTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Quang Huy
Xem thêm

81 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HAIVINA

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HAIVINA

Ngày nay trong nền kinh tế thị trường chi phí sản xuất sản phẩm đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự thành bại của tất cả các doanh nghiệp. Chỉ một sự thay đổi dù là nhỏ của chi phí sản xuất cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Sự cạnh tranh về giá thành sản phẩm cũng rất gay gắt. Cùng một loại sản phẩm có chất lượng và mẫu mã như nhau, sản phẩm nào có chi phí sản xuất thấp hơn, giá thành thấp hơn sẽ có khả năng tiêu thụ nhiều hơn. Vì vậy việc hạch toán chi phí sản xuất một cách thận trọng và tiết kiệm đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp
Công tác hạch toán kế toán là một mắt xích rất quan trọng của hệ thống quản lý, nó góp phần tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất. Là một khâu chủ yếu của hạch toán kế toán, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất. Sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bù đắp được các chi phí bỏ ra và có lãi hay không. Mặt khác để có thể phát triển bền vững lâu dài và ổn định thì doanh nghiệp phải tuân theo cơ chế thị trường mà trước hết là ứng xử giá một cách linh hoạt, phải hiểu rõ chi phí bỏ ra từ đó giám sát chi phí một cách chặt chẽ, giảm, cắt bỏ những chi phí thừa, không cần thiết tiến tới hạ giá thành sản phẩm.
Nhận thức được tính cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, sau thời gian thực tập tại công ty TNHH HAIVINA em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH HAIVINA” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.


Chuyên đề của em gồm 3 chương chính:
- CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HAIVINA.
- CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HAIVINA.
- CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HAIVINA.
Mặc dù đã cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như khả năng tiếp cận thực tế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo tận tình của các thầy cô, các cán bộ lãnh đạo cùng các anh chị phòng kế toán của công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới các bác, các cô chú, các anh chị phòng kế toán công ty TNHH HAIVINA đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty. Đặc biệt em xin cám ơn PGS.TS.Nguyễn Thị Đông đã nhiệt tình hướng dẫn giúp em hoàn thành viết của mình.
Xem thêm

74 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Mặt khác , công tác kế toán tính giá thành phải đợc tổ chức một cách hợp lý , có phơng pháp đánh giá sản phẩm giở dang cuói kỳ phù hợp và phơng tính giá thành đúng đắn để giá thành sản p[r]

27 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ SÀI GÒN

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn
Xem thêm

88 Đọc thêm

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm sao ta

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

... Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành. .. 4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 36 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 36 4.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Thực. .. để thực kế hoạch phát triển bền vững tương lai 33 CHƯƠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA 4.1 QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM Để tính giá thành
Xem thêm

187 Đọc thêm

hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
mỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
Danh MỤC CÁC BIỂU vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 3
1.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 6
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí 13
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ 20
1.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.5.1 Đối tượng tính giá thành 22
1.5.2 Kỳ tính giá thành 22
1.5.3 Các phương pháp tính giá thành 22
1.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ 25
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 25
Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp: 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp 27
2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp 28
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 29
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 29
2.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 65
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 67
CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp 69
3.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà 70
3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 71
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
3.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 75
3.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 79
3.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ 79
3.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
mỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
Danh MỤC CÁC BIỂU vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 3
1.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 6
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí 13
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ 20
1.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.5.1 Đối tượng tính giá thành 22
1.5.2 Kỳ tính giá thành 22
1.5.3 Các phương pháp tính giá thành 22
1.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ 25
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 25
Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp: 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp 27
2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp 28
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 29
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 29
2.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 65
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 67
CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp 69
3.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà 70
3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 71
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
3.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 75
3.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 79
3.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ 79
3.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
mỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
Danh MỤC CÁC BIỂU vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 3
1.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 6
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí 13
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ 20
1.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.5.1 Đối tượng tính giá thành 22
1.5.2 Kỳ tính giá thành 22
1.5.3 Các phương pháp tính giá thành 22
1.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ 25
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 25
Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp: 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp 27
2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp 28
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 29
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 29
2.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 65
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 67
CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp 69
3.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà 70
3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 71
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
3.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 75
3.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 79
3.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ 79
3.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
mỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
Danh MỤC CÁC BIỂU vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 3
1.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 6
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí 13
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ 20
1.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.5.1 Đối tượng tính giá thành 22
1.5.2 Kỳ tính giá thành 22
1.5.3 Các phương pháp tính giá thành 22
1.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ 25
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 25
Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp: 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp 27
2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp 28
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 29
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 29
2.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 65
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 67
CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp 69
3.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà 70
3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 71
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
3.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 75
3.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 79
3.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ 79
3.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
Xem thêm

101 Đọc thêm

Cùng chủ đề