CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH":

PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA MASAN

PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA MASAN

Xin được đi sâu về ngành hàng mì tôm, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Masan hiện tại là Vina Acecook, với cùng một thị trường mục tiêu, với cùng một chiến lược marketing, cụ thể như sau[r]

7 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tin di động tại vinaphone trên địa bàn tỉnh hưng yên

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẠI VINAPHONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... vi
DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ........................................... viii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. ix
PHẦN I: MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ....................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 3
1.2.1 Mục tiêu chung ....................................................................................... 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................... 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 3
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .......................................... 5
2.1. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ ....................... 5
2.1.1. Một số khái niệm .................................................................................... 5
2.1.2. Năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tin di động ...................................... 6
2.2. Các công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tin di
động .............................................................................................. 8
2.2.1 Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ thông tin di động .......................... 9
2.2.2 Cạnh tranh bằng giá cước, khuyến mại dịch vụ thông tin di động ....... 11
2.2.3 Cạnh tranh bằng khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di động ......... 13
2.2.4 Cạnh tranh bằng sự kết nối ................................................................... 13
2.2.5 Cạnh tranh bằng sự thuận tiện trong cung cấp dịch vụ ........................ 14
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh dịch vụ
thông tin di động ......................................................................... 15
2.3.1 Nhân tố chủ quan .................................................................................. 15
2.3.2 Nhân tố khách quan .............................................................................. 18
2.4 Cơ sở thực tiễn về năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tindi động ........ 20
2.4.1 Quá trình hình thành và phát triển dịch vụ thông tin di động trên
thế giới....................................................................................................... 20
2.4.2 Cạnh tranh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam: ............................ 30
PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 38
3.1. Khái quát đặc điểm địa bàn nghiên cứu ............................................... 38
3.1.1. Một số đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên .......................... 38
3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển VNPT Hưng Yên ........................... 41
3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của VNPT Hưng Yên ........................................ 43
3.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý VNPT Hưng yên ................................ 44
3.1.5 Đội ngũ lao động của VNPT Hưng Yên .............................................. 50
3.1.6 Kết quả sản xuất kinh doanh của VNPT Hưng Yên ............................. 51
3.2 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 52
3.2.1 Xây dựng khung phân tích của đề tài ................................................... 52
3.2.2 Phương pháp thu thập vàxử lý số liệu .................................................. 54
3.2.3 Phương pháp phân tích ......................................................................... 56
PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................ 60
4.1 Thị phần và chính sách phân phối dịch vụ thông tin di động
VNPT Hưng Yên .................................................................................. 60
4.1.1 Thị phần ................................................................................................ 60
4.1.2 Chính sách phân phối dịch vụ thông tin di động VNPT Hưng Yên ..... 62
4.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tin di động
Vinaphone tại thị trường Hưng Yên. .................................................... 65
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v
4.2.1 Hoạt dộng của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh ............ 65
4.2.2 Chất lượng dịch vụ thông tin di động Vinaphone so với đối thủ
trên địa bàn tỉnh .................................................................................... 66
4.2.3 Giá cả và khuyến mại dịch vụ thông tin di động Vinaphone so
với đối thủ trên địa bàn tỉnh .................................................................. 75
4.2.4 Khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di động Vinaphone so với
đối thủ.................................................................................................... 84
4.2.5 Sự kết nối dịch vụthông tin di động Vinaphone so với đối thủ ........... 89
4.2.6 Sự thuận tiện trong việc cung cấp dịch vụ so với đối thủ. ................... 94
4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ
thông tin di động Vinaphone tại thị trường Hưng Yên ........................ 98
4.3.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp .................................................... 98
4.3.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .................................................. 100
4.3.3 Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tin di động
VNPT Hưng Yên theo ma trận SWOT .............................................. 102
4.4. Định hướng và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch
vụ thông tin di động Vinaphone tại địa bàn Hưng Yên...................... 105
4.4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp ...................................................................... 105
4.4.2. Các giải pháp ...................................................................................... 106
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................. 115
5.1. Kết luận ............................................................................................... 115
5.2. Kiến nghị ............................................................................................ 117
5.2.1. Đối với Tập đoàn VNPT..................................................................... 117
5.2.2. Đối với UBND tỉnh ............................................................................ 118
5.2.3. Đối với Sở thông tin Truyền thông Hưng Yên ................................... 118
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 119
PHỤ LỤC .................................................................................................. 120
Xem thêm

141 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TIỀN GIANG

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TIỀN GIANG

như bộ máy quản lý cồng kềnh, lề lối làm việc vẫn còn theo nếp cũ của doanhnghiệp nhà nước, tính năng động không cao... Các lý do trên làm cho năng lực cạnhngtranh bị giảm sút. Từ đó, dẫn đến trong những năm gần đây, Công ty không có đượcnhững hợp đồng thi công xây dựng lớn của Tỉnh.ườTrước sự lớn mạnh không ngừng của các doanh nghiệp xây dựng trong nước,sự xuất hiện của những công ty xây dựng lớn của nước ngoài, sự phát triển của khoaTrhọc công nghệ xây dựng vượt trội cho thấy cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xâydựng đang diễn ra rất gay gắt. Vì vậy, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh có mộtvai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công và phát triểncủa các doanh nghiệp xây dựng nói chung và của Công ty cổ phần Xây dựng TiềnGiang nói riêng.1Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên, tôi chọn đề tài “ Nâng cao năng lựccạnh tranh của Công ty cổ phần Xây dựng Tiền Giang” làm luận văn thạc sĩ củamình. Thông qua đó, mong muốn đóng góp một phần nhỏ trong quá trình nâng caonăng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng Tiền Giang.
Xem thêm

151 Đọc thêm

HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH GÂY THIỆT HẠI CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH (TT)

HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH GÂY THIỆT HẠI CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH (TT)

hữu cho đối thủ cạnh tranh như ép buộc trong kinh doanh, gièm pha doanh nghiệpkhác, gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác, quảng cáo so sánh trựctiếp, khuyến mại tặng hàng hóa cho khách hàng dùng thử nhưng lại yêu cầu kháchhàng đổi hàng hóa cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất.Luận văn có thể có đối chiếu, so sánh nhưng không nghiên cứu sâu quy địnhvề các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranhtheo các pháp luật khác như pháp luật quảng cáo, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luậtgiá, pháp luật ngân hàng...Phương pháp nghiên cứu: Có tính chất bao trùm được quán triệt để thực hiệnluận văn là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê Nin, cụ thể của quá trình hình thành và phát triển cơ chế thị trường ở nước ta trêncơ sở vận dụng các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chính sách cạnh tranhvà điều tiết cạnh tranh bằng pháp luật.Luận văn còn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá để làm rõ cơsở lý luận về cạnh tranh không lành mạnh; phương pháp thống kê để làm rõ thực trạngcạnh tranh không lành mạnh và sự điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi cạnh tranhkhông lành mạnh nhằm gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh ở Việt Nam.Phương pháp tổng hợp được sử dụng chủ yếu ở Chương 1 để khảo sát kháiniệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, cơ sởlý luận của pháp luật và nhu cầu điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh.Phương pháp này cũng được sử dụng để tổng hợp những bất cập của quy định phápluật và đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan.Phương pháp phân tích, đặc biệt là phương pháp phân tích luật được sử dụngchủ yếu ở Chương 2 để nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật về hành vi cạnhtranh không lành mạnh gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, phương pháp phân tích-5-thực tiễn được sử dụng để khảo sát các vụ việc cụ thể có dấu hiệu vi phạm quy địnhcủa pháp luật liên quan.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Bài 5 : Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh Xác Định Lợi Thế Cạnh Tranh

BÀI 5 : PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH XÁC ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH

hận diện đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích ĐTCT trên các phương diện khác nhau làm cơ sở cho việc lựa chọn chiến lược Marketing. Tìm hiểu các yếu tố và nguồn gốc tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu cách thức xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt .

23 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 4
I. Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 4
1. Các khái niệm 4
2. Quan điểm về cạnh tranh 6
3. Những biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh 7
4. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh 11
II. Các GTGT ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 15
1. GTGT nội sinh 15
2. GTGT ngoại sinh 17
3. GTGT liên hoàn 19
a. Chất lượng sản phẩm 20
b. Chất lượng không gian 22
c. Chất lượng dịch vụ 23
d. Chất lượng thương hiệu 25
e. Chất lượng giá cả 27
f. Chất lượng thời gian 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 31
I. Thực trạng chung 31
II. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 34
1. Phương pháp định tính 34
2. Phương pháp định lượng 37
3. Phương pháp ma trận 38
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP 43
I. Khắc phục những hạn chế còn tồn tại 43
1. Những hạn chế còn tồn tại trong doanh nghiệp hiện nay 43
2. Khắc phục những hạn chế còn tồn tại 44
II. Giải pháp chung cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh 46
1. Vì sao phải nâng cao năng lực cạnh tranh? 46
2. Những giải pháp năng cao năng lực canh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam 47
LỜI KẾT 52
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp nào cũng đều mong muốn thu được lợi nhuận cao, thị phần được mở rộng và ngày càng khẳng định vị thế của mình. Để làm được những mục tiêu này, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chiến lược như marketing, phân phối sản phẩm, dự toán tài chính… Và một trong những yếu tố để giúp cho doanh nghiệp đạt được những mục tiêu chung đó chính là nghiên cứu năng lực cạnh tranh của mình và của đối thủ.
Theo nhận xét của tiến sĩ PHILIP ZERRILLO, trường đại học quản trị Singapore (SMU): Doanh nghiệpViệt Nam không nên cậy vào điều kiện chi phí sản xuất giá rẻ để xem là yếu tố cạnh tranh. Vậy cạnh tranh, năng lực cạnh tranh là gì? Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh trong từng doanh nghiệp, từng quốc gia, từng địa phương trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu đang có nhiều biến động ra sao? Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng thành công nhân tố này vào điều kiện kinh doanh của nước ta hiện nay chưa? Chắc hẳn bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra về vấn đề này. Để làm rõ những thắc mắc, hãy chúng tôi nghiên cứu về NĂNG LỰC CẠNH TRANH.
Bài viết không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của người đọc.
Trân trọng kính chào.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH

I. LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH:
1. Các khái niệm:
a. Theo từ điển tiếng Việt:
Cạnh tranh
Ở góc độ đơn giản, mang tính tổng quát thì “cạnh tranh” là hành động ganh đua, đấu tranh chống lại các cá nhân hay các nhóm ,các loài vì mục đích giành được sự tồn tại,sống còn, giành được lợi nhuận ,địa vị sự kiêu hãnh ….
Trong kinh tế chính trị học thì “cạnh tranh” là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hoá để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất cho mình. Cạnh tranh trong thương trường không phải là diệt trừ đối thủ cuả mình mà phải chính là mang lại cho khác hàng lựa chọn mình chứ không lựa chọn các đối thủ cạnh tranh.
Hay “cạnh tranh” của một doanh nghiệp ,một ngành, một quốc gia là mức độ mà ở đó, dưới các điều kiện về thị trường tự do và công bằng có thể sản xuất ra các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đáp ứng được đòi hỏi của thị trường…
Năng lực cạnh tranh
Là việc khai thác ,sử dụng thực lực và lợi thế bên trong ,bên ngoài nhằm tạo ra những sản phẩm ,dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn tại và phát triển ,thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải tiến vị trí so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
Năng lực cạnh tranh thể hiện ở việc làm tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh về doanh thu thị phần, khả năng sinh lời và đạt được thông qua các hành vi chiến lược, được định nghĩa như là một tập hợp các hành động tiến hành để tác động tới môi trường nhờ đó làm tăng lợi nhuận công ty, cũng như bằng những công cụ marketing khác. Nó cũng đạt được thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm mà sự sáng tạo sản phẩm là những khiá cạnh quan trọng của quá trình cạnh tranh.
Kymdan đã chú trọng đầu tư nghiên cứu khoa học, khuyến khích sáng tạo cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư phòng thí nghiệm … Kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các bí quyết sản xuất truyền thống, tất cả các sản phẩm cuả Kymdan đều làm từ 100% cao su thiên nhiên, có chất lượng độc đaó, áp dụng các tiệu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao thương hiệu. Ngoài ra, Kymdan còn không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối trong va ngoài nước.
Xem thêm

51 Đọc thêm

Tiểu luận phân tích đối thủ cạnh tranh samsung

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH SAMSUNG

Cạnh tranh là hiện tượng tự nhiên, là mâu thuẫn quan hệ giữa các cá thể có chung một môi trường sống đối với điều kiện nào đó mà các cá thể cùng quan tâm. Trong hoạt động kinh tế, đó là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế (nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy những vị thế tương đối trong sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình. Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất với nhau hoặc có thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán hàng hóa với giá cao, người tiêu dùng lại muốn mua được với giá thấp.
Xem thêm

17 Đọc thêm

 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

M.Porter- Giáo s trờng kinh doanh Havard nói: cuộc cạnh tranh giữa các đối thủ nói chung cũng có hình thức nh một cuộc đua ngựa để giật giải, sử dụng các chiến thuật nh cạnh tranh về giá[r]

14 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TRONG CÁC TÌNH HUỐNG CỤ THỂ VỀ CÁC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TRONG CÁC TÌNH HUỐNG CỤ THỂ VỀ CÁC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

_1.3.GIỮ ĐƯỢC SỰ ỔN ĐỊNH TRÁNH ĐƯỢC NHỮNG PHẢN ỨNG BẤT LỢI TỪ PHÍA _ _ĐỐI THỦ CẠNH TRANH._ TRANG 4 _SƠ ĐỒ 1: _CÁC MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC GIÁ 2.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ: _2.1.PHƯƠNG PHÁP[r]

24 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MAY MẶC NƯỚC TA

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MAY MẶC NƯỚC TA

Phương pháp này được biểu thị bằng sơ đồ sau: Những người gia nhập tiềm năng Mối đe doạ gia nhập Các đối thủ cạnh tranh trong ngành ---Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang tồn tại Mố[r]

34 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phẩn may II hưng yên

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN MAY II HƯNG YÊN

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... ii
MỤC LỤC .............................................................................................................. iii
DANH MỤC VIẾT TẮT ......................................................................................... vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH .............................................................................................. viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................. viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ........................................................................................ viii
1. MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1
1. 1 Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................... 1
1.2 Mục đích nghiên cứu .................................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................ 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................................ 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................ 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 3
1.3.3 Xác định các câu hỏi nghiên cứu .................................................................. 3
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH
TRANH....................................................................................................... 5
2.1 Cơ sở lý luận ................................................................................................ 5
2.1.1 Một số khái niệm ......................................................................................... 5
2.1.2 Quan điểm, công cụ về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ..................... 8
2.1.3 Vai trò của nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ....................... 13
2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ............ 15
2.2 Cơ sở thực tiễn ........................................................................................... 24
2.2.1 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp trên thế giới ...........24
2.2.2 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ..............26
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv
3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............... 29
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ..................................................................... 29
3.1.1 Giới thiệu khái quát công ty cổ phần may II Hưng Yên .............................. 29
3.1.2 Hình thức tổ chức sản xuất của công ty ...................................................... 33
3.1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty .......................................... 33
3.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ................................................. 35
3.2 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 36
3.2.1 Khung phân tích ......................................................................................... 36
3.2.2 Phương pháp chọn địa điểm và thu thập tài liệu nghiên cứu ....................... 38
3.2.3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu ...................................................... 39
3.3 Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu ............................................... 41
3.3.1 Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty ...................................... 41
3.3.2 Một số chỉ tiêu khác ................................................................................... 47
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................................ 48
4.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần may II Hưng Yên ...... 48
4.1.1 Năng lực tài chính của công ty so với đối thủ cạnh tranh ............................ 48
4.1.2 Nguồn nhân lực của công ty so với đối thủ cạnh tranh ............................... 54
4.1.3 Nguồn lực cơ sở vật chất công nghệ của công ty so với đối thủ cạnh
tranh........................................................................................................... 59
4.1.4 Doanh thu và lợi nhuận của công ty so với đối thủ cạnh tranh .................... 62
4.1.5 Thị phần xuất khẩu sản phẩm của công ty so với đối thủ cạnh tranh ........... 64
4.1.6 Tiêu thụ theo sản phẩm trên thị trường so với đối thủ cạnh tranh ............... 65
4.1.7 Chất lượng sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh .......................................... 74
4.1.8 Giá bán một sản phẩm chính của công ty so với đối thủ cạnh tranh ............ 75
4.1.9 Thương hiệu và uy tín của công ty so với đối thủ cạnh tranh ...................... 76
4.1.10 Cách thức tiếp cận thị trường của công ty .................................................. 77
4.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của công ty .......... 78
4.2.1 Môi trường vĩ mô ....................................................................................... 78
4.2.2 Môi trường vi mô ....................................................................................... 81
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v
4.3 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và kết hợp ma trận
SWOT trong đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty .............................. 82
4.3.1 Điểm mạnh (S) ........................................................................................... 82
4.3.2 Điểm yếu (W) ............................................................................................ 82
4.3.3 Cơ hội (O) .................................................................................................. 83
4.3.4 Nguy cơ (T) ............................................................................................... 83
4.4 Đánh giá chung năng lực cạnh tranh của công ty thới gian qua .................. 85
4.4.1 Kết quả đạt được của công ty cổ phần may II Hưng Yên ............................ 85
4.4.2 Những tồn tại và hạn chế của công ty cổ phần may II Hưng Yên ............... 86
4.4.3 Nguyên nhân tồn tại những khó khăn của công ty cổ phần may II
Hưng Yên .................................................................................................. 87
4.5 Định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ
phần may II Hưng Yên ............................................................................... 87
4.5.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần may II Hưng Yên đến năm 2020 ..............87
4.5.2 Mục tiêu phát triển công ty cổ phần may II Hưng Yên đến năm 2020 ........ 88
4.5.3 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần may II
Hưng Yên giai đoạn 2015 2020 ............................................................... 89
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 95
5.1 Kết luận ..................................................................................................... 95
5.2 Kiến nghị ................................................................................................... 96
5.2.1 Đối với hiệp hội ngành may ....................................................................... 96
5.2.2 Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ................................................... 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 99
Xem thêm

111 Đọc thêm

STARBUCKS PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

STARBUCKS PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Phân tích đối thủ cạnh tranh là 1 bước rất quan trọng .STARBUCKS là 1 đối thủ mới gia nhập vào ngành đồ uống cafe của Việt Nam .Họ có rất nhiều điểm cần phần tích và đánh giá.Bởi họ là 1 doanh nghiệp lớn nước ngoài,chân ướt chân ráo vào thị trường việt nam.Chắc hẳn họ có sự đầu tư nghiên cứu và tìm hiểu khá rõ về thị trường việt nam như thế nào ?

10 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA KOTEX ĐỐI VỚI DIANA

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA KOTEX ĐỐI VỚI DIANA

Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu tiểu luân nhóm nhằm mục đích:
Tìm hiểu về công ty Kimberly – Clark đặc biệt là sản phẩm Kotex cũng như các chiến lược cạnh tranh của Kotex đối với đối thủ cạnh tranh của mình là Diana nhằm đạt được tiếng tăm lớn và lợi nhuận cao cũng như vị thế trên thị trường băng vệ sinh nói riêng và thị trường các sản phẩm tiêu dùng nói chung.

Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện nghiên cứu nhóm đã thực hiện các phương pháp sau đây:
Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: từ sách giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Kinh tế Quốc dân, báo mạng, các tài liệu tổng hợp/ đã được nghiên cứu trước đó từ Internet,…
Phương pháp nghiên cứu vấn đề: tổng hợp, so sánh, phân tích,…

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế hiện nay, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi và cũng là cách giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thương trường khốc liệt. Đề ra chiến lược cạnh tranh đúng đắn và hợp lý chính là bước sống còn để các doanh nghiệp giành phần thắng trong việc cạnh tranh với đối thủ.
Trong tình cảnh cạnh tranh như thế, thương hiệu và giá cả luôn là những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trong các chiến lược cạnh tranh. Tuy nhiên, cạnh tranh về thương hiệu và giá cả không nên và không thể tách rời mà nên kết hợp song song với nhau để đem lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp về cả tiếng tăm lẫn lợi nhuận vì suy cho cùng lợi nhuận là để nuôi sống doanh nghiệp còn tiếng tăm của thương hiệu là chìa khóa giúp gia tăng lợi nhuận.
Kotex là 1 trong những doanh nghiệp ở Việt Nam thực hiện thành công các chiến lược cạnh tranh về giá và thương hiệu giúp thương hiệu ngày càng phát triển và chiếm lĩnh được thị phần lớn đối với sản phẩm Băng vệ sinh.

A. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KOTEX:

I. Môi trường kinh doanh vĩ mô:

1. Yếu tố về luật pháp:

• Băng vệ sinh (viết tắt: BVS) là một loại hàng hóa được chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép lưu thông và không bị liệt vào danh sách hàng cấm. Băng vệ sinh phụ nữ có thể phân vào nhóm có mã số thuế 4818402000; thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 22%, thuế suất thuế GTGT: 10%. Tuy nhiên đê được lưu hành, sản phẩm băng vệ sinh phải được kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận an toàn với sức khỏe của người sử dụng. Sản phẩm BVS Kotex không gặp trở ngại gì lớn về yếu tố luật pháp khi tham gia thị trường Việt Nam.
• Tuy nhiên, luật pháp Việt Nam vẫn có kẽ hở và khá lỏng lẻo đối với những đối tượng làm hàng giả, hàng nhái sản phẩm Kotex, khiến hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường và không thể giải quyết triệt để.

2. Yếu tố công nghệ:

Hiện nay, Kotex đang có 6 dòng sản phẩm chính được đăng kí bảo hộ tại Việt Nam.
Từ lúc thâm nhập thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại Kotex đã tung ra tổng
cộng gần 20 dòng sản phẩm khác nhau.

Các sản phẩm của Kotex hiện nay đang sử dụng các công nghệ tiên tiến và độc quyền do
chính Kotex phát triển. Ví dụ như bề mặt lưới Hexagon. Công nghệ chống tràn ProActive
GUARDS, hạt siêu thấm Magic gel…..

Chu kì thay thế, đổi mới, nâng cấp sản phẩm ( về công nghệ, kiểu dáng, bao gói…) của
Kotex thường là 1 năm. Nhìn chung:

 Sản phẩm của Kotex đa dạng và đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
 Sự đổi mới công nghệ liên tục cũng như thay mới công nghệ khiến cho Kotex giữ
được vị thế của mình trên thị trường. Các sản phẩm của Kotex hầu như bao phủ
được hết nhu cầu của người sử dụng.
 Sản phẩm Kotex tampon hiện nay đang nắm giữ gần như độc quyền thị trường
tampon sản xuất trong nước khi mà các đối thủ cạnh tranh ví dụ như Diana hiện vẫn chưa có dòng sản phẩm này.

3. Yếu tố văn hóa, xã hội.

 Văn hóa : Băng vệ sinh là vấn đề tế nhị của chị em phụ nữ, tuy nhiên trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, số lượng và chủng loại Băng vệ sinh ngày càng đa dạng, phong phú và được phân phối rộng khắp.
 Xã hội:
• Dân số Việt Nam là dân số trẻ, tăng nhanh, tháp dân số có dạng tam giác nên thị trường tiềm năng và có mức gia tăng nhanh.
• Mức sống của dân số Việt Nam thuộc dạng trung bình kém, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng lắm đến phân khúc khách hàng của Kotex.

II. Môi trường kinh doanh vi mô:

1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại:

- Đối thủ canh tranh lớn nhất hiện nay của Kotex là Diana.

• Số lượng và kết cấu của đối thủ cạnh tranh: Chỉ có 1 đối thủ canh tranh trực tiếp duy nhất là Diana, ngoài ra còn 1 số nhãn hiệu BVS nước ngoài nhưng không cùng phân khúc nên không ảnh hưởng nhiều lắm.

• Chiến lược cạnh tranh của đối thủ:
Nếu như Kotex tập trung vào đối tượng là thành phần phụ nữ trẻ, hiện đại, như teen, dân
công sở,… các sản phẩm của Kotex đề cao sự thoải mái trong hoạt động, mang xu hướng
năng động và hiện đại thì Diana lại nhắm nhiều hơn đến đối tượng là phụ nữ trung tuổi.
Sản phẩm của Diana đề cao sự dịu dàng, mềm mại và tinh tế. Và các chiến lược kinh doanh của Kotex và Diana cũng được tung ra liên tiếp nhau.

2. Khách hàng:

Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 36 triệu phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản và có nhu
cầu sử dụng băng vệ sinh. Khách hàng mà kotex nhắm đến là phụ nữ độ tuổi từ 12- 35,
chiếm khoảng 60% trong số 36 triệu khách hàng tiềm năng kia.

3. Nhà cung cấp:

Hiện tại, Kotex không có vấn đề gì lớn và nổ
Xem thêm

20 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

- BLD Số lượng backlink trỏ đến toàn site: Số lượng backlink trỏ tới toàn site tourane chiếm ưu thế hơn so với phaohoadanang.net, tuy nhiên đứng top thấp hơn là do tourane ra đời sau, nộ[r]

4 Đọc thêm

CẦN SỬ DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP GÌ ĐỂ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM

CẦN SỬ DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP GÌ ĐỂ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM

Cho nên, các doanh nghiệp của mặt hàng xuất khẩu dệt may cần phải thường xuyên nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, dự đoán sự thay đổi của cầu, phát hiện các nhu [r]

11 Đọc thêm

COCKTAIL TÔM

COCKTAIL TÔM

ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ: bao gồm chi phí cho sản xuất , marketing, quản lí,… ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: Khi xâm nhập vào thị trường thì tất nhiên sẽ phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh.Đối thủ cạnh t[r]

14 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC LỤC
PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 4
1. Đặt vấn đề 4
2. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu 4
2.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 4
2.2. Phương pháp nghiên cứu: 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
3.1 Đối tượng nghiên cứu: 4
3.2. Phạm vi nghiên cứu: 5
PHẦN 2: NỘI DUNG 6
Chương 1: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG TMĐT 6
1.1. Khái niệm thị trường TMĐT 6
1.2. Các loại thị trường TMĐT 6
1.3. Nghiên cứu thị trường trong TMĐT 7
1.4. Các nguồn thông tin nghiên cứu thị trường TMĐT trên Internet. 8
1.5. Nguồn thông tin về các thị trường nước ngoài. 10
1.6. Những nơi có thể tiếp cận thị trường phục vụ hoạt động nghiên cứu của bạn 10
Chương 2: CÁCH THỨC LẤY VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN 11
TRÊN MẠNG 11
2.1. Cách thức cung cấp thông tin trên mạng 11
2.2. Cách thâu tóm thông tin trên mạng 12
2.3. Tìm kiếm thông tin trên Internet 13
Chương 3 : SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH TMĐT 22
3.1. Thư điện tử 22
3.2. Các chức năng có thể có của một hộp thư điện tử 22
3.3. Phương thức hoạt động của một hệ thống thư điện tử 22
3.4. Sử dụng thư điện tử (Email) 24
3.5. Tiếp thị bằng Email 24
Chương 4: NHỮNG NGUỒN THÔNG TIN CÓ THỂ TÌM KIẾM VỀ NHỮNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 26
4.1. Những nguồn thông tin có thể tìm kiếm về những đối thủ cạnh tranh 26
4.2. Các thông tin về đối thủ cạnh tranh 27
4.3. Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh 28
Chương 5: QUẢNG CÁO TRONG TMĐT 43
5.1. Quảng cáo trong TMĐT 43
5.2. Quảng cáo trực tuyến 43
5.3. Một số hình thức quảng cáo trực tuyến phổ biến 47
Chương 6: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN TMĐT 49
6.1. Triển khai các tên miền mới 49
6. 2. Triển khai TMĐT cho doanh nghiệp Việt Nam 49
6.3. Giúp người truy cập dễ tìm ra trang Web của bạn 50
6.4. Quản trị tốt website 53
6.5. Hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến 55
6.6. Khai thác triệt để ưu điểm của phương thức thanh toán điện tử 55
6.7. Khai thác triệt để hình thức quảng cáo 56
6.8. Bảo mật an toàn trong TMĐT? 57
6.9. Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng ở VN 57
PHẦN 3: KẾT LUẬN 59
PHỤ LỤC 60
Phụ lục 1: Những trang web với siêu thị thông tin theo từng quốc gia và lục địa 60
Phụ lục 2: Cách viết một thư điện tử 61
Phụ lục 3: Một số qui tắc (rules) để hộp thư của bạn tự động gửi thư trả lời 62
Phụ lục 4: Bài kiểm tra để xác nhận thời gian viết thư 65
Phụ lục 5: Quảng cáo ngành tin học kinh tế 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
Xem thêm

82 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC YẾU TỐ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đối với đối thủ cạnh tranh, nhà kinh doanh cú đạo đức khụng nhằm tiờu diệt đối thủ cạnh tranh, mà cú thỏi độ cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh bằng trớ tuệ, tài năng và uy tớn bằng chất l[r]

10 Đọc thêm

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CHO SẢN PHẨM MAY VIỆT TIẾN TRÊN KHU VỰC XUÂN THỦY CẦU GIẤY

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CHO SẢN PHẨM MAY VIỆT TIẾN TRÊN KHU VỰC XUÂN THỦY CẦU GIẤY

* Phương pháp theo đối thủ cạnh tranh: Một số ngân sách bán hàng phải được hoạch định dựa trên cơ sở chi phí và kết quả của các đối thủ cạnh tranh nhằm giữ vững vị trí của doanh nghiệp t[r]

19 Đọc thêm

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CHO SẢN PHẨM MAY VIỆT TIẾN TRÊN KHU VỰC XUÂN THỦY CẦU GIẤY

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CHO SẢN PHẨM MAY VIỆT TIẾN TRÊN KHU VỰC XUÂN THỦY CẦU GIẤY

* Phương pháp theo đối thủ cạnh tranh: Một số ngân sách bán hàng phải được hoạch định dựa trên cơ sở chi phí và kết quả của các đối thủ cạnh tranh nhằm giữ vững vị trí của doanh nghiệp t[r]

19 Đọc thêm