KẾ TOÁN TIỀN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾ TOÁN TIỀN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP":

GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PHẦN 1

GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PHẦN 1

bảo nguồn kinh phí đã giao cho đơn vị được sử dụng đúng mục đích,hiệu quả vàtránh thất thoát, lãng phí tiền vốn vật tư tài sản của nhà nước thì công tác kiểmtra kế toán phải được thực hiện thường xuyên.* Nhiệm vụ của kiểm tra kế toán:- Kiểm tra tính chất hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh .- Kiểm tra việc tính toán, ghi chép, phản ánh của kế toán về các mặt chính xác,kịp thời đầy đủ, trung thực, rõ ràng. Kiểm tra việc chấp hành các chế độ, thể lệkế toán và kết quả công tác của bộ máy kế toán.- Thông qua việc kiểm tra kế toán mà kiểm tra tình hình chấp hành ngân sách,chấp hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu chi tài chính, kỷ luật nộp thu, thanhtoán, kiểm tra việc giữ gìn, sử dụng các loại vật tư và vốn bằng tiền; phát hiện vàngăn ngừa các hiện tượng vi phạm chính sách, chế độ kinh tế tài chính.- Qua kết quả kiểm tra kế toán mà đề xuất các biện pháp khắc phục nhữngkhiếm khuyết trong công tác quản lý của đơn vị.2.6. Tổ chức kiểm kê tài sản.Kiểm kê tài sản là việc cân, đo, đong, đếm số lượng, xác nhận và đánh giáchất lượng, giá trị tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra,đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán .Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:- Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính.- Chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản, bán,khoán, cho thuê…- Xẩy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác.- Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.22Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
Xem thêm

106 Đọc thêm

Tổng hợp các đề thi môn kế toán hành chính sự nghiệp

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Kế toán hành chính sự nghiệp Số tín chỉ: 2 Hình thức thi: Tự luận
Thời gian làm bài: 90 phút
Áp dụng cho ngành: Kế toán Khoá: 2008 2011
Lớp:
Đề thi số: 1
Được sử dụng tài liệu Không được sử dụng tài liệu

Người ra đề Người duyệt đề

(Chữ ký)……………………….
Họ và tên :
Chức danh : Giáo viên
(Chữ ký)…………………………
Họ và tên : Đỗ Thị Hải
Chức danh : Trưởng khoa

Bài 1: Tại một cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong tháng 82009 có tài liệu kế toán như sau: (ĐVT 1.000 đồng)
1. Đơn vị nhận viện trợ không hoàn lại một TSCĐ hữu hình trị giá 35.000 biết rằng khi tiếp nhận chưa có đầy đủ chứng từ. Tài sản đã đưa vào sử dụng.
2. Đơn vị chuyển khoản ứng trước cho công ty A 150.000 để mua thiết bị. Đơn vị đã nhận được giấy báo Nợ của kho bạc.
3. Nhận thông báo dự toán ngân sách được duyệt: 950.000
4. Mua vật liệu về nhập kho với giá mua chưa thuế GTGT 10% là 65.700, đơn vị chưa trả tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển vật liệu về đến kho là 2.000, thuế GTGT 5%, đơn vị trả bằng tiền mặt.
5. Đơn vị dùng kinh phí hoạt động mua công cụ dụng cụ về nhập kho trả bằng tiền mặt với giá mua chưa thuế GTGT 10% 12.000, chi phí vận chuyển về kho là 300 chưa trả cho bên vận chuyển.
6. Các khoản phí thu được trong kỳ là 160.000 đã thu bằng tiền mặt, trong đó 40% được phép bổ sung nguồn kinh phí hoạt động theo quy định, phần còn lại phải nộp ngân sách.
7. Xuất dụng cụ lâu bền sử dụng cho hoạt động sự nghiệp dự kiến phân bổ trong 3 kỳ là 7.500, bắt đầu phân bổ từ tháng 8.
8. Mua thiết bị của công ty A trừ vào tiền ứng trước, giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là 165.000. Phần còn thiếu đơn vị nợ lại người bán. Thiết bị được đưa ngay vào sử dụng ngay. Tài sản được đầu tư bằng quỹ cơ quan.
9. Một số khoản chi hoạt động chuyên môn trong kỳ:
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bai giang môn kế toán hành chính sự nghiệp

BAI GIANG MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Bài giảng môn kế toán hành chính sự nghiệp : Mục tiêu: Chương này cung cấp kiến thức tổng quan về kế toán HCSN, gồm nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán đơn vị HCSN, tổ chức công tác kế toán HCSN từ việc giới thiệu hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán đến hệ thống sổ sách áp dụng trong đơn vị HCSN. Ngoài ra, chương này sẽ cung cấp các hình thức kế toán và phạm vi áp dụng cho từng loại hình kế toán đơn vị HCSN.

138 Đọc thêm

bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải hay

BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CÓ LỜI GIẢI HAY

bài tập hay về kế toán hành chính sự nghiệpCâu 1: 1. Nêu nội dung kết cấu phản ánh của TK 337 – Kinh phí đã quyết toán chuyển sang năm sau. Cho ví dụ minh họa đối với công tác sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành bằng kinh phí hoạt động được cấp năm báo cáo nhưng đến cuối năm chưa có quyết toán hoàn thành?2. Trình bày khái quát sơ đồ hạch toán nghiệp vụ tiếp nhận, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí đơn đặt hàng của Nhà nước?3. Trình bày khái quát sơ đồ hạch toán nghiệp vụ tiếp nhận, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí hoạt động của Nhà nước?4. Trình bày khái quát sơ đồ hạch toán nghiệp vụ tiếp nhận, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí dự án tại đơn vị HCSN?5. Đơn vị hành chính sự nghiệp T có hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất sản phẩm không thuộc đối tượng chịu thuế gtgt. Khi cho khách hàng hưởng chiết khấu thanh toán thì kế toán của đơn vị hạch toán thế nào? Cho ví dụ minh họa?6. Đơn vị hành chính sự nghiệp T có hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất sản phẩm không thuộc đối tượng chịu thuế gtgt. Khi chấp nhận cho khách hàng trả lại mộ lô hàng đã bán thì kế toán của đơn vị hạch toán thế nào? Cho ví dụ minh họa?7. Đơn vị hành chính sự nghiệp T có hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất sản phẩm không thuộc đối tượng chịu thuế gtgt. Khi trả lại cho người bán một lô nguyên vật liệu đã mua thì kế toán của đơn vị hạch toán thế nào? Cho ví dụ minh họa?8. Đơn vị hành chính sự nghiệp T được hưởng chiết khấu thanh toán khi thanh toán tiền mua TSCĐ cho người bán sẽ hạch toán như thế nào? Cho ví dụ minh họa.Câu 2: 1. Ngày 14N, đơn vị Q nhận kinh phí hoạt động do cấp trên (đơn vị T) cấp bằng 1 TSCĐHH có nguyên giá: X1, giá trị hao mòn: X2, tỷ lệ hao mòn 10%. Chi phí vận chuyển X3 đã chi bằng tiền mặt. Tự cho số liệu liên quan, định khoản nghiệp vụ kinh tế trong tháng 4N và tháng 12N, tháng 12N+1 tại Q và T.2. Đến ngày 18N+3, H điều chuyển lại TSCĐ cho đơn vị G, hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế trên tại H và G.3. Ngày 18N+ 7, G nhượng bán TSCĐ , giá bán 80 triệu đồng đã thu bằng tiền mặt, chênh lệch thu chi được bổ sung quĩ hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Định khoản tại G.Câu 3: Đơn vị HCSN A tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ có thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh như sau : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu tháng 11: 15.000.000đ. Các chi phí phát sinh trong tháng 1:1. Giá trị vật liệu chính xuất kho sử dụng trực tiếp cho sản xuất thiết bị: 65.000.000đ2. Tiền lương phải trả cho lao động trực tiếp 16.000.000đ.3. Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ qui định4. Tiền điện phải trả theo hóa đơn cả thuế gtgt 10%:11.000.000đ5. Chi phí tiếp thị sản phẩm thanh toán bằng tiền mặt theo giá có thuế gtgt 10%: 6.600.000đ, được phân bổ trong 2 tháng.6. Nhập kho 300 sản phẩm hoàn thành, 200 sản phẩm dở dang. Biết giá trị sản phẩm dở dang được tính theo phương pháp chi phí nguyên vật liệu chính.7. Xuất kho 300 sản phẩm hoàn thành trong tháng, giá bán có thuế gtgt 10% được khách hàng chấp nhận 99.000.000. Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán 1%.Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và xác định kết quả của hoạt động kinh doanh tại đơn vị trên.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản c ủa
chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội
dung của chế độ kế toán hiện hành.
• Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài
khoản, sổ sách và báo biểu kế toán theo ché độ kế toán phù hợp với đặc điểm
của đơn vị hành chính sự nghiệp.

43 Đọc thêm

Kế Toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kế toán thanh toán trong đơn vị HCSN,Kế toán các khoản phải thu,kế toán tạm ứng,kế toán các khoản phải trả,Kế toán tiền lương và các khoản trích trích theo lương các tài khoản sử dụng : Tk311,Tk312,Tk313,Tk314,Tk331,TK332,TK334,Tk337,TK341

59 Đọc thêm

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Đậu Thị Kim Thoa

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THS. ĐẬU THỊ KIM THOA

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Đậu Thị Kim ThoaChia sẻ: wide_12 | Ngày: 29072014Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp nhằm giúp sinh viên nhận biết được các đơn vị hành chính sự nghiệp, đặc điểm tài chính và cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, nắm được các nội dung về tổ chức công tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

194 Đọc thêm

LUẬN VĂN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG THCS TỨ LIÊN

LUẬN VĂN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG THCS TỨ LIÊN

tình hình tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận kinh phí của Nhà nớc, kinh phíviện trợ và tình hình sử dụng từng loại kinh phí theo những chỉ tiêu kinh tế tàichính phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, quản lý tài sản của Nhànớc, tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động của mỗi đơn vị. Việc lập Báocáo tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có tác dụng và ý nghĩa rất lớntrong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và quản lý ngân sách nhà nớc củacác cấp ngân sách. Vì vậy, đòi hỏi các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập vànộp đầy đủ, kịp thời các Báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu qui định thời hạn10lập, nộp và nơi gửi báo cáo. Tuy nhiên, trong quá trình lập báo cáo, đối với một sốđơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các lĩnh vực mang tính chất đặc thù có thể bổsung, sửa đổi hoặc chi tiết các chỉ tiêu cho phù hợp với đặc điểm hoạt động vàyêu cầu quản lý nhng phải đợc cơ quan chủ quản chấp thuận.Kế toán trởng và thủ trởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về các số liệu báocáo. Vì vậy cần phải kiểm tra chặt chẽ các báo cáo tài chính trớc khi ký, đóngdấu và gửi đi.1.2.5. Tổ chức kiểm tra kế toán.Kiểm tra kế toán là một biện pháp đảm bảo cho các nguyên tắc, qui định vềkế toán đợc chấp hành nghiêm chỉnh, số liệu kế toán chính xác, trung thực kháchquan.Các đơn vị hành chính sự nghiệp không những chịu sự kiểm tra kế toán củađơn vị kế toán cấp trên và cơ quan tài chính mà bản thân đơn vị phải tự tổ chứckiểm tra công tác kế toán của mình.Công việc kiểm tra kế toán phải đợc thực hiện thờng xuyên, liên tục. Đơn vịkế toán cấp trên và cơ quan tài nhính, ít nhất mỗi năm một lần phải thực hiệnkiểm tra kế toán khi xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị.Nội dung kiểm tra kế toán là kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ kế toán, sổkế toán và Báo cáo tài chính, kiểm tra việc nhận và sử dụng các nguồn kinh phí,
Xem thêm

62 Đọc thêm

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO ĐƠN VỊ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO ĐƠN VỊ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp: Là việc cụ thể hóa pháp luật các chế độ chi tiêu trong cơ quan hành chính nhà nước các khoản tiền lương, phụ cấp, công tác phí, mua sắm tài sản cố định. Mục tiêu làm căn cứ thanh quyết toán, kiểm tra, thanh tra tại các đơn vị kế toán hành chính nhà nước.

16 Đọc thêm

Kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Kế toán tiền mặt

KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP KẾ TOÁN TIỀN MẶT

Tài liệu có tính chất hướng dẫn người mới học kế toán hoặc đang làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Tài liệu hướng dẫn các nghiệp vụ hạch toán liên quan đến tiền mặt, quy trình hạch toán, giải thích các nghiệp vụ thường gặp nhất

26 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội của đất nước.

Các đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính Nhà nước như đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế… hoạt động bằng nguồn kinh phí của Nhà nước cấp, hoặc các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết quả hoạt động kinh doanh hay nhận viện trợ biếu tặng theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.

Trong quá trình hoạt động, các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của Đảng và Nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các qui định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Xem thêm

165 Đọc thêm

Bài kiểm tra Đơn vị hành chính sự nghiệp

BÀI KIỂM TRA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Các đơn vị sự nghiệp (công lập) là một bộ phấn cấu thành cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật, như: viện nghiên cứu, bệnh viện, trường học…

15 Đọc thêm

ĐỀ TÀI Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở các đơn vị trường học

ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

Kế toán tiền luơng và các khoản trả theo lương là một trong những phần hành quan trọng đối với công tác kế toán, đặc biệt là đối với đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung, trường THCS Tân Khánh Hòa nói riêng. Đây là khoản thu nhập chính của người lao động Nhận thức được tầm quan trong của công tác kế toán nói chung, kế toán tiền lương nói riêng, các đơn vị sự nghiệp đó luôn quan tâm đến việc tổ chức công tác kế toán, đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán, đầu tư trang bị máy vi tính, phần mềm để hỗ trợ cho công tác kế toán nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác kế toán, phục vụ đắc lực cho hoạt động của nhà trường cách ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác mọi hoạt động tài chính của nhà trường.
Xem thêm

14 Đọc thêm

tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi

TỔ CHỨC KẾ TOÁN THU CHI HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NGÃI

tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi tổ chức kế toán thu chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quảng ngãi
Xem thêm

164 Đọc thêm

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI ĐỢN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI ĐỢN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

bài thảo luận kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị hành chính sự nghiệp về nguyên tắc hạch toán, nhiệm vụ, và phương pháp hạch toán. các chứng từ liên quan và các thông tư quyết định liên quan đến vốn bằng tiền....

57 Đọc thêm

KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Đề tài thảo luậnGiả sử bạn đang công tác tại 1 đoàn nghệ thuật công lập của tỉnh X ( ví dụ như Nhà hát tỉnh X, đoàn xiếc nghệ thuật tỉnh Y …)Loại hình đơn vị sự nghiệp của cơ quanCác cấp dự toán có liên quan đến kinh phí của đơn vị Nội dung cơ bản của quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị bạnMã thuchi ngân sáchLiệt kê một số khoản thuchi sự nghiệp và sản xuất kinh doanh chủ yếu của đơn vị. Lấy ví dụ minh họa thực tế.LỜI MỞ ĐẦUA.Giới thiệu về Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Bình ThuậnB.Tìm hiểu về trung tâmI.Loại hình đơn vị sự nghiệp của đơn vị1.Các loại hình đơn vị sự nghiệp2.Loại hình đơn vị sự nghiệp của đơn vịII.Các cấp dự toán có liên quan đến ĐVSN của đơn vị1.Phân loại ĐVSN2.Các cấp dự toán mà Trung tâm liên quanIII.Nội dung cơ bản của bản qui chế chi tiêu nội bộ của Trung tâmIV.Mã thuchi ngân sách của Ttrung tâmV.Các khoản thu Sự nghiệp Sản xuất kinh doanh của Trung tâmVI.Các khoản chi Sự nghiệp Sản xuất kinh doanh của Trung tâmVII.Ví dụ minh họaKẾT LUẬN
Xem thêm

36 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Kế toán Chi hoạt động tại đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 6
1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Trường 6
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của trường. 6
1.1.2 Những thành tựu nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. 6
1.2 Đặc điểm chung của Trường Phổ Thông DTNT THPT Điện Biên Đông 7
1.2.1 Chức năng 7
1.2.2 Nhiệm vụ 7
1.3. Đặc điểm hoạt động quản lý của Trường 7
1.3.1 Nguồn kinh phí hoạt động. 7
1.3.2 Tổ chức bộ máy quản lý của trường 7
1.3.3. Chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý của trường 8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 9
2.1 Đặc điểm tổ chức Bộ máy kế toán của Trường 9
2.1.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 9
2.1.2 Tổ chức nhân sự của bộ máy kế toán 9
2.1.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong đơn vị với cán bộ kế toán. 11
2.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán vận dụng tại Trường. 12
2.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 12
2.2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Chứng từ ghi sổ 12
2.2.3. Phần mềm kế toán mà đơn vị sử dụng 13
2.2.3 Phần mềm kế toán sử dụng trong trường 14
2.3.1. Vận dụng chế độ chứng từ kế toán tại trường 15
2.3.2. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán sử dụng tại trường 16
2.3.3. Các trường hợp chi hoạt động tại trường 16
2.4. Thực trạng công tác kế toán Chi hoạt động tại Trường Phổ Thông DTNT THPT Huyện Điện Biên Đông. 17
2.4.1. Công tác lập dự toán năm. 17
2.4.2 Công tác lập dự toán quý. 18
2.4.3. Kế toán chi hoạt động tại Trường Phổ Thông DTNT THPT Điện Biên Đông. 23
2.4.3.4. Ghi sổ kế toán. 43
2.4.4. Công tác quyết toán. 51
CHƯƠNG 3: 52
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 52
3.1. Nhận xét 52
3.1.1. Ưu điểm. 52
3.1.2. Nhược điểm 53
3.2. Kiến nghị 53
3.2.1. Đối với Nhà Trường 53
3.2.2. Đối với Trường Phổ Thông DTNT THPT Huyện Điện Biên Đông. 53
KẾT LUẬN 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
Xem thêm

56 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN LONG THÀNH

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN LONG THÀNH

1PHẦN MỞ ĐẦU1 Tính cấp thiết của đề tàiViệt Nam đã gia nhập WTO (tổ chức thương mại thế giới). Sự cạnh tranh khốcliệt trong nền kinh tế thị trường, áp lực suy thoái kinh tế và những khó khăn nhiềuchiều từ kinh tế, chính trị, xã hội. Để hạn chế những rủi ro, phòng ngừa những saiphạm, tăng hiệu quả quản lý. Các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp ngày càng quantâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB)nhằm hạn chế những sự cố,mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổchức.Khi nói đến hệ thống KSNB thường người ta hay nghĩ đến nó là thủ tục hệthống tài chính – kế toán, những chính sách, thủ tục, phần mềm quản lý ghi nhậnnhững nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Và đây cũng là công cụ quản lý KSNBNgân sách huyện là quỹ tiền tệ tập trung của huyện, được hình thành từ cácnguồn thu, và đảm bảo các khoản chi trong phạm vi huyện. Có vai trò rất quantrọng trong hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Ngân sách huyện là côngcụ quan trọng trong việc ổn định, phát triển kinh tế -xã hội trên địa bànHệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu, chi ngân sách cấp huyện LongThành trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Nhà nước đã banhành những văn bản pháp qui, nghị định, thông tư, biểu mẫu hướng dẫn trong hoạtđộng thu – chi ngân sách các cấp ngày một hoàn thiện. Kết quả thực hiện theo hệthống KSNB đã góp phần quan trọng trong việc xử lý điều hành ngân sách có hiệuquả.Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế vì hệ thống kiểm soát nội bộ được xâydựng bởi con người, vận hành theo ý chí chủ quan. Có những rủi ro tiềm tàng vàhiện hữu trong môi trường kiểm soát; hệ thống kiểm soát. Đơn vị cũng chưa thườngxuyên đánh giá và phân tích rủi ro để kịp thời đưa ra những giải pháp ngăn ngừa,hạn chế rủi ro. Hệ thống thông tin chưa cập nhật đầy đủ và kịp thời; Việc giám sátchưa được thường xuyên, chưa chấn chỉnh kịp thời những sai phạm. Do đó cần cómột hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu, vững mạnh sẽ giúp đơn vị quản lý tốt hơn,đạt được mục tiêu đã đề ra.
Xem thêm

90 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP NGÀY 4112004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 392011NĐCP NGÀY 2652011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP NGÀY 4112004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 392011NĐCP NGÀY 2652011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP NGÀY 4112004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 392011NĐCP NGÀY 2652011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN
Căn cứ Luật Kế toán số 032003QH11 ngày 1762003;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 442002PLUBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 042008PLUBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 372005NĐCP ngày 1832005 của Chính phủ về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 1182008NĐCP ngày 27112008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 1852004NĐCP ngày 04112004 và Nghị định số 392011NĐCP ngày 2652011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1852004NĐCP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 1852004NĐCP ngày 04112004 và Nghị định số 392011NĐCP ngày 2652011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1852004NĐCP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, như sau:
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Thông tư này là các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán mà không phải là tội phạm theo quy định tại Nghị định số 1852004NĐCP ngày 04112004 và Nghị định số 392011NĐCP ngày 2652011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1852004NĐCP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 1852004NĐCP sửa đổi, bổ sung).
2. Cá nhân là đối tượng áp dụng Thông tư này gồm: Người làm kế toán, người hành nghề kế toán, người khác có liên quan đến kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước và thuộc hoạt động kinh doanh.
3. Cơ quan, tổ chức là đối tượng áp dụng Thông tư này gồm:
a) Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Điều 2 của Nghị định số 1282004NĐCP ngày 3152004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
b) Các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại Điều 2 của Nghị định số 1292004NĐCP ngày 3152004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh.
Điều 2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
1. Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán khi có hành vi vi phạm quy định tại các điều từ Điều 7 đến Điều 16 Chương II của Nghị định số 1852004NĐCP sửa đổi, bổ sung và Điều 1 của Thông tư này.
3. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
4. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.
5. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng được quy định tại Điều 6, Nghị định 1852004NĐCP để quyết định hình thức và mức xử phạt tiền, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả thích hợp. Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính được xác định theo quy định tại Điều 5 và các điều từ Điều 7 đến Điều 16 Chương II của Nghị định số 1852004NĐCP sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn tại Chương II của thông tư này.
6. Không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với các trường hợp sau:
a) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 1852004NĐCP sửa đổi, bổ sung.
b) Vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm, bao gồm:
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm đã chuyển hồ sơ đến cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết;
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm mà cơ quan tiến hành tố tụng đang xem xét, giải quyết;
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm, cơ quan tiến hành tố tụng có văn bản đề nghị chuyển hồ sơ để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chương 2.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề