CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHƯƠNG 11

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHƯƠNG 11":

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (501040) chương 11 cây đa phân

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) CHƯƠNG 11 CÂY ĐA PHÂN

Một Btree bậc m là một cây đa phân tìm kiếm bậc m:
1. Tất cả các node lá ở cùng một mức.
2. Tất cả các node trung gian trừ node gốc có tối đa m nhánh con và tối thiểu m2 nhánh con (khác rỗng).
3. Số khóa của mỗi node trung gian ít hơn một so với số nhánh con và phân chia các khóa trong các nhánh con theo cách của cây tìm kiếm.
4. Node gốc có tối đa m nhánh con, tối thiểu là 2 nhánh con khi node gốc không là node lá hoặc không có nhánh con khi cây chỉ có node gốc.

25 Đọc thêm

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 11 cây đa phân

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG 11 CÂY ĐA PHÂN

... Thông tin Chương 11 Cây đa phân 11 Cây đa phân tìm kiếm Cây đa phân tìm kiếm bậc m: node có tối đa m nhánh ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương 11 Cây đa phân 12 Cây đa phân cân... tin Chương 11 Cây đa phân 17 Thêm vào B-tree ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương 11 Cây đa phân 18 Thêm vào B-tree (tt.) ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương 11 Cây. .. Công nghệ Thông tin Chương 11 Cây đa phân Giải thuật thêm vào Trie Algorithm trie_insert Input: new_entry liệu cần thêm vào Output: sau thêm vào liệu if (cây rỗng) 1.1 Thêm node vào 1.2 Kết thúc
Xem thêm

26 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG I : CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG LẬP TRÌNH .
CHƯƠNG II : Giới thiệu về lập trình HĐT với Java .
CHƯƠNG III : Lớp và các thành phần của lớp .
CHƯƠNG IV Các lớp cơ sở và các cấu trúc dữ liệu .
Chương V : Lập trình mạng .
CHƯƠNG 8 : CÁC LUỒNG VÀO RA VÀ CÁC TỆP DỮ LIỆU.
Ch¦­¬ng 9 : KẾT NỐI csdl vỚI jdbc

20 Đọc thêm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DI ĐỘNG CHUONG 3A

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DI ĐỘNG CHUONG 3A

.....- Mỗi phần tử chứa liên kết đến phần tử đứng liền trướcvà sau nó- Mỗi phần tử là một cấu trúc gồm 3 thành phần: Thành phần dữ liệu: chứa thông tin cần quản lý Hai thành phần liên kết: chứa địa chỉ của phần tử liềntrước và sau nó, hoặc chứa giá trị NULL.3DANH SÁCH KÉPTỔ CHỨCstruct TenDulieu {... // Thông tin cần quản lý};struct Node {TenDulieu info;Node * pNext, * pPrev;};struct TenDS {Node *pHead, *pTail;};..........4

33 Đọc thêm

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Học viện bưu chính viễn thông

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CTDLGT là một trong những môn cơ bản của sinh viên ngành công nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình. Chương trình = Cấu trúc + Giải thuật. Tài liệu bao gồm 7 chương trình bài cấu trúc dữ liệu và các giải thuật cơ bản nhất. Còn có câu hỏi và bài tập ôn tập cuối mỗi chương cho sinh viên tự thực hành.

144 Đọc thêm

quản lý thư viện trên mạng

QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN MẠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỘT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3
I. Hệ THốNG QUảN LÝ THƯ VIệN. 3
1. Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý thư viện : 3
2. Tổ chức của đa số hệ thống thư viện hiện nay : 3
3. Hướng phát triển của hệ thống thư viện hiện đại : 4
II. HƯớNG THựC THI CủA Đề TÀI : 5
CHƯƠNG HAI: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH SỬ DỤNG 6
I. CÁC CấU HÌNH CƠ Sở Dữ LIệU CLIENTSERVER : 6
1. Mô hình cơ sở dữ liệu tập trung (Centralized database model): 6
2. Mô hình cơ sở dữ liệu theo kiểu file – server( File – server database model) : 7
3. Mô hình xử lý từng phần cơ sở dữ liệu (Database extract processing model) : 7
4. Mô hình cơ sở dữ liệu ClientServer (ClientServer database model) : 8
5. Distributed database model (Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán): 9
II. MÔ HÌNH ĐƯợC Sử DụNG : 9
1. Server: 10
2. Database : 10
CHƯƠNG BA: KIẾN TRÚC MẠNG VÀ MÔ HÌNH TCPIP 11
I. KIếN TRÚC MạNG VÀ NHữNG VấN Đề LIÊN QUAN: 11
1. Sự phân cấp Protocol: 11
2. Kiến trúc mạng 11
II. MÔ HÌNH TCPIP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL INTERNET PROTOCOL): 14
1. Hosttonetwork layer (Physical layer): 15
2. Internet layer: 15
3. Transport layer: 15
4. Application layer (Process layer): 16
CHƯƠNG BỐN: CƠ CHẾ TRUYỀN NHẬN TRONG JAVA 17
I. CÁC KIếN THứC CƠ BảN Về NETWORKING 17
II. NETWORKING: 20
1. Giao tiếp giữa phần hiện thực client và Browser ở máy local: 21
2. Sockets 22
3. Threads , Synchronization và Exceptions: 28
CHƯƠNG NĂM: CƠ SỞ DỮ LIỆU 33
I. JDBC: 33
1. JDBC là gì ? 33
2. Cấu trúc JDBC : 34
3. ODBC và JDBC : 35
4. Sử dụng JDBC driver : 35
II. SỬ DỤNG JDBC ĐỂ TRUY SUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU: 36
1. Đang ký Cơ sở dữ liệu vơi JDBC: 36
III. KếT NốI TớI CƠ Sở Dữ LIệU: 36
IV. TRUY SUấT CƠ Sở Dữ LIệU: 37
V. ĐốI TƯợNG RESULTSET: 37
VI. ĐốI TƯợNG RESULTSETMETADATA: 39
VII. ĐốI TƯợNG DATABASEMETADATA: 40
VIII. LấY THÔNG TIN TRÊN TABLE: 40
CHƯONG SÁU: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 42
I. GIỚI THIỆU CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ UML: 42
1. Khái quát phương thức UML: 42
2. Chiến lược phương pháp học: 45
II. HIệN THựC THIếT Kế CHƯƠNG TRÌNH BằNG RATIONAL ROSE: 53
CHƯƠNG BẢY: HIỆN THỰC CHI TIẾT 54
I. NGUYÊN TắC HOạT ĐộNG: 54
1. Các loại User và quyền, cách đăng ký: 54
2. Cơ chế login. 55
3. Cơ chế mượn sách. 55
4. Cơ chế xử lý vi phạm. 55
II. MÔ Tả CƠ Sở Dữ LIệU: 55
III. MÔ Tả CHƯƠNG TRÌNH: 59
1. Tổng quan: 59
2. Mô tả chi tiết về cơ chế và quá trình cập nhật dữ liệu : 61
3. Mô tả chi tiết các dữ liệu đặc biệt. 78
4. Cơ chế timeout : 79
5. Server 80
6. Client: 80
7. Giao tiếp giữa client và server: 81
CHƯƠNG TÁM: KIẾN TRÚC MỚI VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỀN CHƯƠNG TRÌNH 83
I. PHƯƠNG THứC RMI 83
1. Đặc điểm RMI 83
2. Phát triển mã cho RMI: 83
II. KếT QUả CHƯƠNG TRÌNH: 84
1. Những điểm chương trình làm được : 84
2. Những điểm chưa làm được và hướng giải quyết: 84
III. HƯớNG PHÁT TRIểN CHƯƠNG TRÌNH : 85
CHƯƠNG CHÍN: SOURCE CHƯƠNG TRÌNH 86
I. SERVER: 86
II. CLIENT: 143
TÀI LIỆU THAM KHẢO 267
Xem thêm

397 Đọc thêm

Slide Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm

SLIDE CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT: GIẢI THUẬT TÌM KIẾM

Chương giải thuật tìm kiếm môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật.Tìm kiếm là quá trình tìm một phần tử dữ liệu có một thành phần khóa (Key), có kiểu dữ liệu là T nào đó, các thành phần còn lại là thông tin (Info) liên quan đến phần tử dữ liệu đó cần thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

40 Đọc thêm

TÀI LIỆU MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Chương 1: MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1
1.1. Mạng truyền thông công nghiệp là gì? ............................................................................ 1
1.2 Phân loại và đặc trưng các hệ thống mạng công nghiệp .................................................. 2
Chương 2: CƠ SỞ KỸ THUẬT .................................................................................................... 6
2.1 Các khái niệm cơ bản ....................................................................................................... 6
2.1.1 Thông tin, dữ liệu và tín hiệu .................................................................................... 6
2.1.2 Truyền thông, truyền dữ liệu và truyền tín hiệu ........................................................ 7
2.2.2 Truyền đồng bộ và truyền không đồng bộ............................................................... 11
2.2.3 Truyền một chiều và truyền hai chiều ..................................................................... 11
2.2.4 Truyền tải dải cơ sở, dải mang và dải rộng ............................................................. 12
2.1.3 Tính năng thời gian thực.......................................................................................... 13
2.2 Chế độ truyền tải ............................................................................................................ 14
2.2.1 Truyền bit song song và truyền bit nối tiếp............................................................. 14
2.3 Cấu trúc mạngTopology................................................................................................ 16
2.3.1 Cấu trúc bus ............................................................................................................. 17
2.3.2 Cấu trúc mạch vòng (tích cực) ................................................................................ 18
2.3.3 Cấu trúc hình sao ..................................................................................................... 20
2.3.4 Cấu trúc cây ............................................................................................................. 21
2.4 Kiến trúc giao thúc ......................................................................................................... 21
2.4.1. Dịch vụ truyền thông .............................................................................................. 22
2.4.2 Giao thức ................................................................................................................. 23
2.4.3 Mô hình lớp ............................................................................................................. 25
2.4.4 Kiến trúc giao thức OSI........................................................................................... 27
2.4.5 Kiến trúc giao thức TCPIP ..................................................................................... 33
2.5 Truy nhập bus ................................................................................................................. 36
2.5.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................ 36
2.5.2 Chủtớ (Masterslaver)............................................................................................. 38
2.5.3 TDMA ..................................................................................................................... 40
2.5.4 Token Passing.......................................................................................................... 41
2.5.5 CSMACD ............................................................................................................... 43
2.5.6 CSMACA ............................................................................................................... 44
2.6 Bảo toàn dữ liệu.............................................................................................................. 46
2.6.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................ 46
2.6.2 Bit chẵn lẻ (Parìty bit) ............................................................................................. 49
2.6.3 Bit chẵn lẻ hai chiều ................................................................................................ 49
2.6.4 CRC ......................................................................................................................... 51
2.6.5 Nhồi bit (Bit Stuffing) ............................................................................................. 53
2.7 Mã hóa bit....................................................................................................................... 53
2.7.1 Các tiêu chuẩn trong mã hóa bit .............................................................................. 54
2.7.2 NRZ, RZ .................................................................................................................. 55
2.7.3 Mã Manchester ........................................................................................................ 56

2.7.4 AFP.......................................................................................................................... 56
2.7.5 FSK.......................................................................................................................... 57
2.8 Chuẩn truyền tin ............................................................................................................. 57
2.8. Phương thức truyền dẫn tín hiệu ................................................................................... 58
2.8.3 RS232 ..................................................................................................................... 61
2.8.3 S422........................................................................................................................ 64
2.8.4 RS485 ..................................................................................................................... 65
2.8.5 MBP (IEC 1158 2) ................................................................................................. 70
2.9 Môi trường truyền dẫn.................................................................................................... 72
2.9.1 Đôi dây xoắn............................................................................................................ 73
2.9.2 Cáp đồng trục .......................................................................................................... 75
2.9.3 Cáp quang ................................................................................................................ 76
2.9.4 Vô tuyến .................................................................................................................. 78
2.10 Thiết bị liên kết mạng................................................................................................... 78
2.10.1 Bộ lặp..................................................................................................................... 79
2.10.2 Cầu nối................................................................................................................... 80
2.10.3 Router .................................................................................................................... 80
2.10.4 Gateway ................................................................................................................. 81
Chương 3: CÁC HỆ THỐNG BUS TIÊU BIỂU ........................................................................ 83
3.1 PROFIBUS ..................................................................................................................... 83
3.1.1 Kiến thức giao thức ................................................................................................. 83
3.1.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn..................................................................... 84
3.1.3 Truy nhập bus .......................................................................................................... 86
3.1.4 Dịch vụ truyền dữ liệu ............................................................................................. 87
3.1.5 Cấu trúc bức điện..................................................................................................... 89
3.1.6 PROFIB USFMS.................................................................................................... 91
3.1.7 PROFIB USDP....................................................................................................... 97
3.1.8 PROFIBUS PA.................................................................................................... 102
3.2 CAN.............................................................................................................................. 104
3.2.1 Kiến trúc giao thức ................................................................................................ 104
3.2.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn................................................................... 105
3.2.3 Cơ chế giao tiếp..................................................................................................... 106
3.2.4 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 106
3.2.5 truy nhập bus ......................................................................................................... 109
3.2.6 Bảo toàn dữ liệu..................................................................................................... 110
3.2.7 Mã hoá bit.............................................................................................................. 111
3.2.8 Các hệ thống tiêu biểu dựa trên CAN.................................................................... 111
3.3 DeviceNet ..................................................................................................................... 113
3.3.1 Cơ chế giao tiếp..................................................................................................... 113
3.3.2 Mô hình đối tượng ................................................................................................. 114
3.3.3 Mô hình địa chỉ...................................................................................................... 115
3.3.4 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 116
3.3.5 Dịch vụ thông báo ................................................................................................. 116
3.4 Modbus ......................................................................................................................... 119


3.4.1 Cơ chế giao tiếp..................................................................................................... 120
3.4.2 Chế độ truyền ........................................................................................................ 121
3.4.3 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 122
3.4.4 Bảo toàn dữ liệu..................................................................................................... 125
3.4.5 Modbus Plus .......................................................................................................... 126
3.5 Interbus ......................................................................................................................... 128
3.5.1 Kiến trúc giao thức ................................................................................................ 128
3.5.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn:.................................................................. 129
3.5.3 Cơ chế giao tiếp:.................................................................................................... 131
3.5.4 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 132
3.5.5 Dịch vụ giao tiếp: .................................................................................................. 134
3.6 AS i............................................................................................................................. 135
3.6.1 Kiến trúc giao thức ................................................................................................ 136
3.6.2 Cấu trúc mạng và cáp truyền: ................................................................................ 136
3.6.3 Cơ chế giao tiếp..................................................................................................... 137
3.6.4 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 138
3.6.5 Mã hoá bit.............................................................................................................. 139
3.6.6 Bảo toàn dữ liệu:.................................................................................................... 141
3.7 Foundation Fieldbus ..................................................................................................... 141
3.7.1. Kiến thức giao thức: ............................................................................................. 142
3.7.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn:.................................................................. 142
3.7.3 Cơ chế giao tiếp:.................................................................................................... 144
3.7.4 Cấu trúc bức điện:.................................................................................................. 145
3.7.5 Dịch vụ giao tiếp ................................................................................................... 146
3.7.6 Khối chức năng ứng dụng: .................................................................................... 148
3.8 Ethernet......................................................................................................................... 149
3.8.1 Kiến trúc giao thức: ............................................................................................... 150
3.8.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn:.................................................................. 150
3.8.3 Cơ chế giao tiếp:.................................................................................................... 153
3.8.4 Cấu trúc bức điện:.................................................................................................. 153
3.8.5 Truy nhập bus: ....................................................................................................... 154
3.8.6 Hiệu suất đường truyền và tính năng thời gian thực: ............................................ 155
3.8.7 Mạng LAN 802.3 chuyển mạch: ........................................................................... 156
3.8.8 Fast Ethernet:......................................................................................................... 157
3.8.9 High speed Ethernet: ............................................................................................. 158
3.8.10 Industrial Ethernet: .............................................................................................. 160
Chương IV: CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG MẠNG ......................................................... 161
4.1 Phần cứng ..................................................................................................................... 161
4.1.1 Cấu trúc chung các phần cứng giao diện mạng:.................................................... 161
4.1.2 Ghép nối PLC: ....................................................................................................... 163
4.1.3 Ghép nối PC: ......................................................................................................... 164
4.1.4 Ghép nối vàora phân tán....................................................................................... 166
4.1.5 Ghép nối các thiết bị trường: ................................................................................. 166

Chương 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG TÍCH HỢP HỆ THỐNG........................................... 167
5.1 Thiết kế hệ thống mạng ................................................................................................ 167
5.1.1 Phân tích yêu cầu:.................................................................................................. 167
5.1.2 Các bước tiến hành: ............................................................................................... 168
5.2. Đánh giá và lựa chọn giải pháp mạng ......................................................................... 169
5.2.1. Đặc thù của cấp ứng dụng: ................................................................................... 169
5.2.2. Đặc thù của lĩnh vực ứng dụng:............................................................................ 170
5.2.3. Yêu cầu thiết kế chi tiết: ....................................................................................... 172
5.2.4. Yêu cầu kinh tế:.................................................................................................... 173
5.3. Một số chuẩn phần mềm tích hợp hệ thống................................................................. 173
5.3.1. Chuẩn IEC 611315:............................................................................................. 173
5.3.2. OPC (OLE for Process Control)........................................................................... 176
Xem thêm

184 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU GEODATABASE CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ELIS

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU GEODATABASE CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ELIS

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC HÌNH ẢNH 4
Chương 1: Tổng quan về đa dạng sinh học 5
1.1. Đa dạng sinh học là gì? 5
1.2. Vai trò của đa dạng sinh học 5
1.3. Đặc trưng của đa dạng sinh học ở Việt Nam 5
1.4. Một số bức xúc về ĐDSH ở Việt Nam 6
Chương 2: Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 8
2.1. Tổng quan về CSDL 8
2.2. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 10
2.3. Phương pháp thực hiện 14
Chương 3: Xây dựng mô hình dữ liệu cho nhóm lớp thông tin về đa dạng sinh học 17
3.1. Tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học ở Việt Nam 17
3.2. Sơ đồ cấu trúc khung cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học 18
3.3. Metadata 19
3.4. Xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học 21
3.5. Mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu của CSDL đa dạng sinh học 25
Kết luận và kiến nghị 65
Tài liệu tham khảo 66
Xem thêm

72 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG SINH HỌC

Môn học được gói gọn trong 10 chương bao quát tất cả các kiến thức, gồm: Các
qui tắc cơ bản của GIS; Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu; Cấu trúc cơ sở dữ liệu không gian;
Phân tích cơ sở dữ liệu không gian; Truy xuất và hiển thị dữ liệu GIS; Kiến thức cơ
bản về viễn thám; Các nguyên lý viễn thám; Dữ liệu dùng trong viễn thám; Giải đoán
ảnh; Ứng dụng GIS và viễn thám trong sinh học.

11 Đọc thêm

giáo trình lập trình C

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C

CHƯƠNG 1 6
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ C 6
GIỚI THIỆU 6
1.1 CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỊCH C CƠ BẢN 6
1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ C 7
1.3 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C 7
1.4 BIÊN DỊCH VÀ THỰC THI MỘT CHƯƠNG TRÌNH 9
1.5 BIẾN, HẰNG, ĐỊNH DANH 10
1.5.1 Biến (variable) 10
1.5.2 Hằng (constant) 10
1.5.3 Định danh (identifier) 11
1.5.4 Từ khóa (Keywords) 12
1.6 CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ VÀ DẪN XUẤT 12
1.6.1 Những kiểu dữ liệu cơ sở 12
1.6.2 Những kiểu dữ liệu dẫn xuất 14
1.7 NHẬP VÀ XUẤT TRONG C 15
1.7.1 Xuất dữ liệu hàm printf 16
1.7.2 Cách xuất dữ liệu dạng có quy cách 17
1.7.3 Phương thức nhập dữ liệu 18
1.7.4 Bộ nhớ đệm Nhập và Xuất (Buffered IO) 19
1.8 SỬ DỤNG TRÌNH BIÊN DỊCH DEVCC++ 20
CHƯƠNG 2 28
TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC 28
GIỚI THIỆU 28
2.1 BIỂU THỨC 28
2.2 CÁC TOÁN TỬ SỐ HỌC 29
2.2.1 Các toán tử một ngôi (unary) 29
2.2.2 Các toán tử hai ngôi (binary) 30
2.3 TOÁN TỬ GÁN 31
2.4 TOÁN TỬ QUAN HỆ 31
2.5 TOÁN TỬ LUẬN LÝ 32
2.6 TOÁN TỬ LUẬN LÝ NHỊ PHÂN 32
2.7 ÉP KIỂU TRONG C 33
2.8 ĐỘ ƯU TIÊN CỦA TOÁN TỬ 35
CHƯƠNG 3 39
CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 39
GIỚI THIỆU 39
3.1 CẤU TRÚC LỰA CHỌN 39
3.1.1 Câu lệnh if 40
3.1.2 Câu lệnh if...then...else 41
3.1.3 Nhiều lựa chọn các câu lệnh if...then...else 43
3.1.4 Các cấu trúc if lồng nhau 45
2

3.1.5 Toán tử ? 47
3.1.6 Câu lệnh switch 47
3.2 VÒNG LẶP 50
3.2.1 Vòng lặp for 50
3.2.2 Vòng lặp while 55
3.2.3 Vòng lặp do...while 57
3.3 CÁC LỆNH NHẨY 59
3.3.1 Lệnh break 59
3.3.2 Lệnh continue 59
3.3.3 Lệnh return 60
CHƯƠNG 4 61
SỬ DỤNG HÀM TRONG C 61
GIỚI THIỆU 61
4.1 SỬ DỤNG HÀM TRONG C 61
4.2 CẤU TRÚC HÀM 62
4.2.1 Các đối số của một hàm 62
4.2.2 Sự trả về từ một hàm 63
4.2.3 Kiểu giá của một hàm 64
4.3 NGUYÊN MẪU HÀM 65
4.4 ĐỊNH NGHĨA HÀM 65
4.5 GỌI HÀM 66
4.5.1 Truyền tham số cho hàm 67
4.5.2 Sự lồng nhau giữa các lời gọi hàm 69
4.5.3 Hàm trong chương trình nhiều tập tin 70
4.6 PHẠM VI CỦA BIẾN 70
4.6.1 Biến cục bộ 70
4.6.2 Tham số hình thức 71
4.6.3 Biến toàn cục 72
4.7 LỚP LƯU TRỮ 73
4.7.1 Biến tự động (auto) 74
4.7.2 Biến ngoại (extern) 74
4.7.3 Biến tĩnh (static) 75
4.7.4 Biến thanh ghi (register) 76
4.8 ĐỆ QUI 77
4.9 MỘT SỐ THƯ VIỆN THÔNG DỤNG TRONG C 79
CHƯƠNG 5 81
MẢNG, XÂU KÍ TỰ 81
GIỚI THIỆU 81
5.1 KIỂU DỮ LIỆU MẢNG 81
5.1.1 Mảng một chiều 81
5.1.2 Mảng đa chiều 88
5.3 CHUỖI KÍ TỰ 93
5.3.1 Khai báo chuỗi 93
5.3.2 Xuất chuỗi 93
5.3.3 Nhập chuỗi 94
5.3.4 Truyền chuỗi vào hàm 95
5.3.5 Mảng chuỗi kí tự 96
3

5.3.6 Một số hàm trong thư viện string.h 98
CHƯƠNG 6 99
KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ
Xem thêm

339 Đọc thêm

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chương i, II sinh học 11

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I, II SINH HỌC 11

... đề kiểm đánh giá lực học sinh dạy học chương I, II - Sinh học 11 Cấu trúc khóa luận - Mở đầu - Nội dung Chương Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài Chương Xây dựng đề kiểm tra đánh giá chất lượng học. .. thống đề kiếm tra đánh giá lực học sinh dạy học Sinh học 16% giáo viên chưa tập huấn xây dựng đề kiếm tra đánh giá lực học sinh Các phương pháp mà giáo viên hay sử dụng đề kiểm tra đánh giá lực: ... dung chương I, II chương trình Sinh học 11 2.1.1 Phân tích cấu trúc chương I, II Sinh học 11 Trong chương trình Sinh học THPT: Chương ĩ, II - Sinh học 11 hai chương đầu nằm phần bốn: Sinh học
Xem thêm

67 Đọc thêm

Báo cáo phần mềm quản lý điểm

BÁO CÁO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM

Chương 1 CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ................................................. 4
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu .................................................... 4
1.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu Access .................................. 4
1.2 Bảng dữ liệu (Tables) ...................................................... 4
2 Thiết kế truy vấn (Query) ............................................... 8
2.1 Cơ sở lý luận .................................................................... 8
2.2 Các bước thiết kế truy vấn (Query) ................................ 9
3 Thiết kế giao diện (Form)................................................ 11
3.1 Cơ sở lý luận .................................................................... 11
3.2 Các bước thiết kế giao diện (Form) ................................ 11
4 Thiết kế báo cáo (Report)................................................ 14
4.1 Cơ sở lý luận .................................................................... 14
4.2 Các bước thiết kế báo cáo (Report) ................................ 15
5 Thiết kế trang truy cập dữ liệu (Pages) .......................... 16
5.1 Cơ sở lý luận .................................................................... 16
5.2 Các bước thiết kế trang truy cập dữ liệu (Pages) ........... 16
6 Thiết kế Macro ................................................................ 18
6.1 Cơ sở lý luận .................................................................... 18
6.2 Các bước thiết kế Macro ................................................. 19
Chương 2 BÁO CÁO TỔNG THỂ THIẾT KẾ VÀ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Lập trình hướng đối tượng Java PTIT

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA PTIT

Tài liệu gồm 6 chương :
Chương 1: Tổng quan về tiếp cận hướng đối tượng
Chương 2: Khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
Chương 3: Ngôn ngữ Java
Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java
Chương 5: Cài đặt cấu trúc dữ liệu lên Java
Chương 6: Lập trình giao diện trên Java

173 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH JAVA.........................................................................7
1.1. Mở đầu .........................................................................7
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java............................7
1.2.1. Java là gì? ..............................................................7
1.2.2. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java........7
1.2.3. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java
........................................................................................8
1.3. Các ứng dụng Java...................................................... 10
1.3.1. Java và ứng dụng Console.................................... 10
1.3.2. Java và ứng dụng Applet ...................................... 11
1.3.3. Java và phát triển ứng dụng Desktop dùng AWT và
JFC................................................................................ 12
1.3.4. Java và phát triển ứng dụng Web.......................... 13
1.3.5. Java và phát triển các ứng dụng nhúng ................. 14
1.4. Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java........ 14
1.5. Chương trình Java đầu tiên.......................................... 15
1.5.1. Tạo chương trình nguồn HelloWordApp .............. 15
1.5.2. Biên dịch tập tin nguồn HelloWordApp................ 16
1.5.3. Chạy chương trình HelloWordApp....................... 16
1.5.4. Cấu trúc chương trình HelloWordApp.................. 17
Sử dụng phương thứcbiến của lớp................................ 17
1.6. Công cụ lập trình và chương trình dịch........................ 17
1.6.1. J2SDK................................................................. 17
1.6.2. Công cụ soạn thảo mã nguồn Java. ....................... 18
Chương 2: ............................................................................. 21
HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, ........................................... 21
TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC....................................... 21
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA.......................... 21
2.1. Biến............................................................................ 21
2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở................................................. 23
2.2.1. Kiểu số nguyên .................................................... 24
2.2.2. Kiểu dấu chấm động............................................. 26
2
2.2.3. Kiểu ký tự (char) .................................................. 26
2.2.4. Kiểu luận lý (boolean).......................................... 27
2.3. Hằng:.......................................................................... 27
2.4. Lệnh, khối lệnh trong java........................................... 28
2.5. Toán tử và biểu thức ................................................... 29
2.5.1. Toán tử số học...................................................... 29
2.5.2. Toán tử trên bit..................................................... 29
2.5.3. Toán tử quan hệ logic....................................... 29
2.5.4. Toán tử ép kiểu .................................................... 30
2.5.5. Toán tử điều kiện ................................................. 30
2.5.6. Thứ tự ưu tiên ...................................................... 30
2.6. Cấu trúc điều khiển..................................................... 31
2.6.1. Cấu trúc điều kiện if… else ................................. 31
2.6.2. Cấu trúc switch… case........................................ 32
2.6.3. Cấu trúc lặp.......................................................... 32
2.6.4. Cấu trúc lệnh nhảy (jump) .................................... 33
2.7. Lớp bao kiểu dữ liệu cơ sở (Wrapper Class)................ 33
2.8. Kiểu dữ liệu mảng....................................................... 34
2.8.1. Khái niệm mảng................................................... 34
2.8.2. Khai báo mảng..................................................... 34
2.8.3. Cấp phát bộ nhớ cho mảng................................... 35
2.8.4. Khởi tạo mảng...................................................... 35
2.8.5. Truy cập mảng ..................................................... 35
2.9. Một số ví dụ minh họa: ............................................... 36
Chương 3: HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA............... 47
3.1. Mở đầu ....................................................................... 47
3.2. Lớp (Class) ................................................................. 48
3.2.1. Khái niệm............................................................ 48
3.2.2. Khai báođịnh nghĩa lớp ....................................... 48
3.2.3. Tạo đối tượng của lớp .......................................... 49
3.2.4. Thuộc tính của lớp ............................................... 49
3.2.5. Hàm Phương thức lớp (Method)......................... 50
3.2.6. Khởi tạo một đối tượng (Constructor)................... 52
3.2.7. Biến this............................................................... 53
Xem thêm

205 Đọc thêm

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nộiphân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nộ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘIPHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………… 4 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG I. Giới thiệu chung ……………………………………………………6 II. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình visual foxpro…………… 12 III. Giới thiệu về bài toán quản lý tuyển sinh hệ chính quy của trường Đại học Kinh tế quốc dân hà nội 1. Cơ chế quản lý tuyển sinh đại học …………………………… 14 2. Quy trình tuyển sinh hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội .……………………………………………………...16 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC DỮ LIỆU A. Thiết kế cấu trúc dữ liệu I. Phân tích các bảng và mối quan hệ giữa chúng ………… 16 II. Sơ đồ quan hệ thực thể….…………………………………....19 III. Mô hình tổ chức dữ liệu: …………………………………….20 IV. Mô hình vật lý dữ liệu ..…………………………………….. 20 B. Phân tích chương trình 1. Sơ đồ phân rã chức năng ..…………………………………... 24 2. Thiết kế lôgic của HT quản lý điểm ..………………………. 24 3. Mét sè giao diện chính trong chương trình..………………... 27 KẾT LUẬN .……………………………………………………………37
Xem thêm

36 Đọc thêm

Thiết kế mạng thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ Zigbee

THIẾT KẾ MẠNG THU THẬP DỮ LIỆU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ZIGBEE

Nội dung của luận văn sẽ sẽ gồm 3 phần:
Chương 1: giới thiệu cơ bản về mạng LRWPAN ZigbeeIEEE 802.15.4.
Chương 2: cấu trúc chồng giao thức ZigbeeIEEE 802.15.4
Chương 3:Mô tả về thiết kế mạng thu thập dữ liệu không dây sử dụng công nghệ ZigbeeIEEE 802.15.4.

63 Đọc thêm

phân tích cấu trúc sgk chương từ trường vật lý 11 chuẩn

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SGK CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG VẬT LÝ 11 CHUẨN

tiểu luận phân tích cấu trúc sgk chương từ trường vật lý 11 chuẩn , đây là tiểu luận môn học phân tích chương trình vật lí thpt dành cho cao học lí tại đh sư phạm huế. tiểu luận phân tích cấu trúc sgk chương từ trường vật lý 11 chuẩn , đây là tiểu luận môn học phân tích chương trình vật lí thpt dành cho cao học lí tại đh sư phạm huế

40 Đọc thêm

phân tích và thiết kế hệ thống chương trình quản lý bán sách

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN SÁCH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC HÌNH SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 4
TỔNG QUAN 6
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 11
I. Khảo sát sơ bộ 11
1. Nhiệm vụ cơ bản 11
2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm 11
3. Quy trình xử lý 12
4. Quy tắc quản lý 13
5. Mẫu biểu 14
II. Mô hình tiến trình nghiệp vụ hệ thống 18
1. Định nghĩa ký hiệu 18
2. Giải thích vẽ mô hình 18
3. Vẽ mô hình 19
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THÔNG 20
I. Sơ đồ phân rã chức năng 20
1. Ký hiệu sử dụng 20
2. Vẽ sơ đồ 20
II. Sơ đồ luồng dữ liệu 21
1. Ký hiệu sử dụng 21
2. Vẽ sơ đồ 21
III. Thực thể liên kết (Entity RelationshipER) mở rộng 26
1. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính 26
2. Xác định kiểu liên kết 27
3. Vẽ ER mở rộng 28
IV. Chuẩn hóa dữ liệu 30
1. Chuyển từ ER mở rộng về ER kinh điển 30
2. Chuyển ER kinh điển về mô hình quan hệ 32
V. Đặc tả bảng dữ liệu trong mô hình quan hệ 34
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 40
I. Thiết kế giao diện 40
1. Thiết kế menu chương trình 41
2. Thiết kế chức năng 42
II. Thiết kế kiểm soát 44
1. Xác định các nhu cầu bảo mật của hệ thống 44
2. Phân định các nhóm người dùng 44
III. Thiết kế CSDL vật lý 45
1. Xác định các thuộc tính tình huống 45
2. Xác định các bảng dữ liệu phục vụ nhu cầu bảo mật 46
3. Mô hình dữ liệu của hệ thống 48
CHƯƠNG IV. MẠNG NƠRON VÀ DỰ BÁO DỮ LIỆU 49
I. Các khái niệm cơ bản về mạng nơron 50
1. Sơ lược về mạng nơron 50
2. Đơn vị xử lý 53
3. Hàm xử lý 54
4. Phân loại mạng 56
5. Huấn luyện mạng 57
6. Hàm đánh giá 59
II. Mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp và thuật toán lan truyền ngược hướng 60
1. Kiến trúc mạng 60
2. Khả năng tính toán của mạng nhiều lớp 61
3. Xác định cấu trúc mạng tối ưu 62
4. Huấn luyện mạng bằng thuật toán lan truyền ngược 64
5. Sự hội tụ và độ phức tạp của quá trình huấn luyện mạng 68
III. Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng vào dự dữ liệu. 68
1. Sơ lược về dự báo dữ liệu 68
2. Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu 69
CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH 82
I. Quản lý sách 82
II. Dự báo kinh doanh 82
KẾT LUẬN 83
PHỤ LỤC 84
Xem thêm

86 Đọc thêm

thiết kế xây dựng hệ thống quản lý nhà sách

THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ SÁCH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC HÌNH SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 4
TỔNG QUAN 6
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 11
I. Khảo sát sơ bộ 11
1. Nhiệm vụ cơ bản 11
2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm 11
3. Quy trình xử lý 12
4. Quy tắc quản lý 13
5. Mẫu biểu 14
II. Mô hình tiến trình nghiệp vụ hệ thống 18
1. Định nghĩa ký hiệu 18
2. Giải thích vẽ mô hình 18
3. Vẽ mô hình 19
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THÔNG 20
I. Sơ đồ phân rã chức năng 20
1. Ký hiệu sử dụng 20
2. Vẽ sơ đồ 20
II. Sơ đồ luồng dữ liệu 21
1. Ký hiệu sử dụng 21
2. Vẽ sơ đồ 21
III. Thực thể liên kết (Entity RelationshipER) mở rộng 26
1. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính 26
2. Xác định kiểu liên kết 27
3. Vẽ ER mở rộng 28
IV. Chuẩn hóa dữ liệu 30
1. Chuyển từ ER mở rộng về ER kinh điển 30
2. Chuyển ER kinh điển về mô hình quan hệ 32
V. Đặc tả bảng dữ liệu trong mô hình quan hệ 34
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 40
I. Thiết kế giao diện 40
1. Thiết kế menu chương trình 41
2. Thiết kế chức năng 42
II. Thiết kế kiểm soát 44
1. Xác định các nhu cầu bảo mật của hệ thống 44
2. Phân định các nhóm người dùng 44
III. Thiết kế CSDL vật lý 45
1. Xác định các thuộc tính tình huống 45
2. Xác định các bảng dữ liệu phục vụ nhu cầu bảo mật 46
3. Mô hình dữ liệu của hệ thống 48
CHƯƠNG IV. MẠNG NƠRON VÀ DỰ BÁO DỮ LIỆU 49
I. Các khái niệm cơ bản về mạng nơron 50
1. Sơ lược về mạng nơron 50
2. Đơn vị xử lý 53
3. Hàm xử lý 54
4. Phân loại mạng 56
5. Huấn luyện mạng 57
6. Hàm đánh giá 59
II. Mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp và thuật toán lan truyền ngược hướng 60
1. Kiến trúc mạng 60
2. Khả năng tính toán của mạng nhiều lớp 61
3. Xác định cấu trúc mạng tối ưu 62
4. Huấn luyện mạng bằng thuật toán lan truyền ngược 64
5. Sự hội tụ và độ phức tạp của quá trình huấn luyện mạng 68
III. Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng vào dự dữ liệu. 68
1. Sơ lược về dự báo dữ liệu 68
2. Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu 69
CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH 82
I. Quản lý sách 82
II. Dự báo kinh doanh 82
KẾT LUẬN 83
PHỤ LỤC 84
Xem thêm

86 Đọc thêm