HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT":

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Do đó thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống chuẩn mực Kiểm toán ở Việt Nam đang là đòi hỏi cấp thiết đặt lên vai Bộ tài chính và Hiệp hội kế toán kiểm toán cũng như các công [r]

2 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

21 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

Cơ chế ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải giải quyết được _mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp trong quá trình lập quy và _ _kiểm soát chất lượng công việc kiểm toán[r]

22 Đọc thêm

Giới thiệu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam năm 2014

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIÊT NAM. 2
1.1: Khái niệm. 2
1.2: Phân loại. 2
1.2.1.Phân loại theo người thực hiện: 2
1.2.2. Phân loại theo mục đích: 2
1.3: Các chuẩn mực kiểm toán hiện nay. 3
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆN NAY VÀ NHỮNG HẠN[r]

18 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM.

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM.

Do đó thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống chuẩn mực Kiểm toán ở Việt Nam đang là đòi hỏi cấp thiết đặt lên vai Bộ tài chính và Hiệp hội kế toán kiểm toán cũng như các công [r]

2 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Hạn chế của việc vận dụng này là các cuộc kiểm toán được thực hiện thiếu sự thống nhất về trình tự và các bước tác nghiệp; kiểm toán viên lúng túng khi tác nghiệp kiểm toán; báo cáo kiểm[r]

39 Đọc thêm

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 510 KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN – SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 510 KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN – SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

- Chi phí dịch vụ dở dang.Đb. Các sai sót thường gặp đối với khoản mục hàng tồn khoờngHàng tồn kho và giá vốn hàng bán có mối liên hệ trực tiếp và rất mật thiết. Nếutrong những hoàn cảnh nhất định vì những mục đích khác nhau mà doanh nghiệp cóthể thổi phồng lợi nhuận hoặc ngược lại bằng cách[r]

90 Đọc thêm

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Kinh tế Thế giới WTO và trong một tương lai không xa Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, đặc biệt là dịch vụ kế toán kiểm toán cho các bên nước ngoài. Điều này dẫn đến một thực tế là thị trường tài chính, đặc biệt là các d[r]

79 Đọc thêm

Pháp luật về kế toán kiểm toán 2014

PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 2014

Tài liệu pháp luật về kiểm toán, kế toán của trường đại học kinh tế luật.
Khuôn khổ kiểm toán
tại Việt Nam
 Khuôn khổ kiểm toán?
 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA):
37 chuẩn mực kiểm toán.
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và
kiểm toán
 Hệ thống văn bản pháp lý

241 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN KIỂM TOÁN CƠ BẢN_VCU

CÂU HỎI ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN KIỂM TOÁN CƠ BẢN_VCU

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kiểm toánCâu 1: Điều lệ của TCT có phải là 1 loại chuẩn mực trong kiểm toán tuân thủ không? Vì sao? Trả lời: Có. Vì điều lệ của TCT là quy định của bản thân tổ chức công ty mà các cá nhân và bộ phận trong công ty phải tuân thủ. Câu 2: Chuẩn mực kiểm toán dùng để hướ[r]

38 Đọc thêm

đề cương ôn tập môn kiểm toán căn bản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Câu 1: Điều lệ của TCT có phải là 1 loại chuẩn mực trong kiểm toán tuân
thủ không? Vì sao?
Trả lời: Có. Vì điều lệ của TCT là quy định của bản thân tổ chức công ty mà các
cá nhân và bộ phận trong công ty phải tuân thủ.
Câu 2: Chuẩn mực kiểm toán dùng để hƣớng dẫn công việc và điều chỉnh
hành vi[r]

31 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

TÌM HIỂU VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

Do vai trò quan trọng đó của bằng chứng kiểm toán chuẩn mực kiểm toán Việt nam số 500 qui định: “Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ các thông tin thích hợp để làm c[r]

28 Đọc thêm

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán và việc tuân thủ của kiểm toán viên

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ VIỆC TUÂN THỦ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã hình thành và phát triển ở Việt Nam hơn 20 năm qua, trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh và góp phần hoàn thiện, nâng cao bộ máy quản lí doanh nghiệp. Kiểm toán đã trở thành công cụ đắc lực tham g[r]

25 Đọc thêm

Thu thập bằng chứng kiểm toán

THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

Những năm gần đây, để thích ứng với yêu cầu hội nhập của nền kinh tế chuyển đổi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán độc lập ở nước ta đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Hoạt động của các công ty kiểm toán trước hết là việc cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo[r]

58 Đọc thêm

Các biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt

CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT

Chương mở đầu:
TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1. Tầm quan trọng và sự cần thiết của đề tài:
Từ khi Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO), thị trường chứng khoán đang sôi động, cộng với chế độ chính trị ổn định đã tạo điểm ngắm của nhiều nhà đầu tư trên thế giới.[r]

95 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG và THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. Những vấn đề chung về kiểm toán BCTC doanh nghiệp:1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính: “Kiểm toán là một quá trình mà qua đó một người độc lập, có thẩm quyền thuthập và đánh giá các bằng chứng về các t[r]

66 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

MỤC LỤCLời mở đầuChương 1: Lý luận chung về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kế toán và kiểmtoán ................................................................................................................... trang 11.1. Khái niệm về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp ..............................[r]

40 Đọc thêm

KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

phương pháp trích trước tùy ý để doanh thu dịch chuyển giữa các kỳ kế toán hoặctrong việc trì hoãn chi tiêu (Jones, 1991; Dechow et al., 1995). Cách tiếp cận nàyphân loại các khoản trích trước vào hai thành phần: trích trước tùy ý và không tùy ýhay còn gọi là biến kế toán dồn tích điều chỉnh được (D[r]

Đọc thêm

KỸ THUẬT CHỌN mẫu TRONG KIỂM TOÁN

KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TOÁN

Kỹ thuật chọn mẫu cũng được nêu trong Chuẩn mực kiểm toán số 530 “Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác” trong hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế. Tuy nhiên, các công ty kiểm toán khác nhau sẽ lựa chọn kỹ thuật chọn mẫu riêng.
Nắm bắt được vai trò[r]

78 Đọc thêm