ÁNH XẠ LIÊN TỤC TRONG KHÔNG GIAN TOPO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ÁNH XẠ LIÊN TỤC TRONG KHÔNG GIAN TOPO":

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT ĐỒNG LUÂN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT ĐỒNG LUÂN

Đồng luân là một khái niệm dùng để mô tả sự biến đổi liên tục của các đối tượng vật
chất (không gian, ánh xạ…). Tất cả những hàm tử đại số được dùng từ xưa tới nay để
nghiên cứu Tôpô đều không phân biệt được hai đối tượng đồng luân với nhau. Vì thế
quan hệ đồng luân là một quan hệ rất bản chất. Nó v[r]

4 Đọc thêm

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

Hệ thống lại một số kết quả đã biết về tính hyperbolic. Nghiên cứunhúng hyperbolic, một số dấu hiệu để nhận biết tính nhúng hyperboliccủa một không gian con phức trong một không gian ban đầu và ứngdụng của nó trong việc thác triển liên tục ánh xạ chỉnh hình.[r]

55 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN (CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH)

Luận văn thạc sỹ khoa học toán học ánh sạ co điểm tiệm cận (chuyên ngành toán giải tích)ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨCNGUYỄN THỊ NGAÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬNChuyên ngành: Toán Giải tích Mã số: 60.46.01.02LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TOÁN HỌCNgười hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị[r]

33 Đọc thêm

CẤU TRÚC DN VÀ DNΦ CỦA ĐỐI NGẪU CỦAKHÔNG GIAN MẦM CÁC HÀM CHỈNH HÌN

CẤU TRÚC DN VÀ DNΦ CỦA ĐỐI NGẪU CỦAKHÔNG GIAN MẦM CÁC HÀM CHỈNH HÌN

địa phương Eα đối với các ánh xạ υα . Một tập M trong E bị chặn khi vàchỉ khi υα (M ) cũng bị chặn.Định nghĩa 1.1.9. Cho I là một tập chỉ số định hướng tuỳ ý. Với mỗiα ∈ I, cho υα : Eα → E là một ánh xạ tuyến tính từ không gian lồi địaphương Eα vào không gian véc t[r]

69 Đọc thêm

Giáo trình Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

Giáo trình toán học cao cấp. Tác giả Nguyễn Đình Trí NXB Giao Dục. Được dùng trong các trường đại học và cao đẳng Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thứcma trận. Hệ phương trình t[r]

273 Đọc thêm

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

Chương 4Tính đặt chỉnh H¨older của bài toáncân bằngTrong chương này, ta trình bày tính đặt chỉnh H¨older của bài toán vôhướng và mở rộng ra cho bài toán tựa cân bằng véc tơ. Ta giả sử rằng tậpnghiệm của các bài toán luôn khác rỗng trong lân cận của điểm đang xét.4.1Tính đặt chỉnh H¨older của[r]

27 Đọc thêm

 ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CHO BA ÁNH XẠ

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CHO BA ÁNH XẠ

) 26= 0.Vì vậy, f và g là tơng thích yếu ngẫu nhiên, nhng không tơng thíchloại (A).1.2 Điểm bất động chung của ba ánh xạ1.2.1 Định lý. ([5]) Giả sử f, g và h là ba ánh xạ từ không gian mêtricđầy đủ (X, d) vào chính nó thoả mãn các điều kiện(i) f (X ) S g(X ) h(X );(ii) d(f x,[r]

47 Đọc thêm

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân và ứng dụng (FULL)

MỘT SỐ QUY TẮC TÍNH TOÁN TRONG GIẢI TÍCH BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG (FULL)

Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

Luận án này nghiên cứu một số khía cạnh ứng dụng của các quy tắc tính toán trong giải tích biến phân với các mục đích như sau:

1. Tìm mối quan hệ giữa công thức tính nón pháp tuyến của tập nghịch ảnh qua ánh xạ khả vi, các quy tắc tổng v[r]

96 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN

Vi phân của ánh xạ trong không gian Banacs
Cách đặt bài toán cực trị, phương trình Euler – Lagrange
2
Bài toán cực trị phiếm hàm: Điều kiện bức (Coereive), tính nửa liên tục dưới yếu
của phiếm hàm. Bài toán cực trị có điều kiện. Nguyên lý Minimax, lý thuyết điểm
tới hạn. Các ứng dụng

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

1. Khoảng cách Định nghĩa: Cho tập hợp X. Ánh xạ được gọi là một metric trên X nếu nó thoả các tiên đề sau:i)  x, y  X  x = y.ii)  x, y  Xiii)  x, y, z  X.Tập X cùng với metric d xác định trên nó được gọi là không gian metric và được kí hiệu (X, d). Định nghĩa: Cho k[r]

10 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

Nghiên cứu các không gian metric, ánh xạ liên tục, không gian đủ, không gian
compact và một ứng dụng của lý thuyết vào phương trình vi phân. Nghiên cứu các
không gian định chuẩn, không gian Hilbert, các toán tử tuyến tính liên tục giữa các
2
không gian đó, ba nguyên lý cơ bản của giải tích hàm, lý[r]

8 Đọc thêm

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU CARISTI ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU CARISTI ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

Định nghĩa 1.1.7. [1] Cho X, Y là hai không gian tô pô. Ánhxạ T : X → Y được gọi là nửa liên tục dưới tại x0 ∈ X nếu mọitập mở G trong Y mà G ∩ T x0 = φ đều tồn tại lân cận U củax0 trong X sao cho T (U ) ∩ G = φ. Nếu ánh xạ T là nửa liêntục dưới tại mọi điểm x ∈ X[r]

63 Đọc thêm

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

54. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Sự tồn tại nghiệm ,tính liên tục của tập nghiệmtheo tham số và các thuật toán tìm nghiệm của bài toán bất đẳng thứcbiến phân suy rộng phụ thuộc tham số.Phạm vi nghiên cứu: Các cuốn sách và tài liệu liên quan đến đối tượngnghiên cứu.5. P[r]

54 Đọc thêm

Đại số cơ bản (ôn thi thạc sĩ toán học) Ánh xạ tuyến tính

ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Đại số cơ bản (ôn thi thạc sĩ toán học) Ánh xạ tuyến tính
1.1 Định nghĩa Cho V và U là hai không gian véctơ, ánh xạ f : V → U là ánh xạ tuyến tính nếu f thỏa mãn 2 tính chất sau: (i) Với mọi α, β ∈ V : f (α + β) = f (α) + f (β ) (ii) Với mọi a ∈ R, α ∈ V : f (aα) = af (α) Một ánh xạ tuyến tính f : V[r]

8 Đọc thêm

Tập hợp Logic Ánh xạ Số Phức Ma trận Định thức Hệ Phương Trình Không gian véc tơ Ánh xạ tuyến tính

TẬP HỢP LOGIC ÁNH XẠ SỐ PHỨC MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN VÉC TƠ ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Tổng hợp kiến thức Lý thuyết+bài tập+đề thi môn đại số trường Đại học BKHNViện toán tin ứng dụng
TẬP HỢP LOGIC ÁNH XẠ SỐ PHỨC, MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ
PHƯƠNG TRÌNH, KHÔNG GIAN VÉCTƠ, ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH, DẠNG TOÀN
PHƯƠNG KHÔNG GIAN EUCLIDE

97 Đọc thêm

ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO HAI ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRONG KHÔNG GIAN KIỂUMÊTRIC

ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO HAI ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRONG KHÔNG GIAN KIỂUMÊTRIC

ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO HAI ÁNHXẠ CO SUY RỘNG TRONG KHÔNG GIANKIỂUMÊTRICTÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌCCỦA SINH VIÊNTên đề tài: Định lí điểm bất động chung cho hai ánh xạ co suy rộng trongkhông gian kiểumêtricMã số: CS2013.02.31Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ánh NguyệtTel.: 01648425879 Em[r]

36 Đọc thêm

BÀI GIẢNG XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ

BÀI GIẢNG XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ

2Nb) Sử dụng phép biến đổi song tuyến tính tìm hàmtruyền của bộ lọc IIR tương ứng.4. Thiết kế bộ lọc IIR từ các bộ lọc thờigian liên tục (tt)Nhận xét:   tan  2ánh xạ trục tần sốvô hạn vào vòngtròn đơn vị hữu hạndẫn đến các tần sốđược ánh xạ khôngtuyến tính -> khô[r]

28 Đọc thêm

TÍNH HỮU HẠN VÀ SỰ THÁC TRIỂN CỦA ÁNH XẠ PHÂN HÌNH VÀO KHÔNG GIAN XẠ ẢNH PHỨC

TÍNH HỮU HẠN VÀ SỰ THÁC TRIỂN CỦA ÁNH XẠ PHÂN HÌNH VÀO KHÔNG GIAN XẠ ẢNH PHỨC

VÀO KHÔNG GIAN XẠ ẢNHMục đích của chương 4 là chứng minh định lý thác triển trong trường hợp số siêuphẳng nhỏ hơn 2n + 1. Như giới thiệu trong phần mở đầu, các tác giả T.V. Tấn, N.T.THằng, Z.H. Tu ... mới chỉ chứng minh được định lý thác triển của ánh xạ chỉnh hìnhqua tập[r]

25 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHÔNG GIAN VECTƠ TÔPÔ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHÔNG GIAN VECTƠ TÔPÔ

Nghiên cứu các tính chất sơ cấp của không gian vectơ tôpô, không gian lồi địa
phương, tôpô xác định bởi họ nửa chuẩn, định lý Hahn – Banach (dạng giải tích và
dạng hình học), tôpô trên không gian các ánh xạ tuyến tính, đặc biệt là trên không gian
2
liên hợp; cấu trúc của tôpô tương thích với cặp đố[r]

5 Đọc thêm

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN - ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN LỤC

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN - ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN LỤC

Do đó, một kgvt con hữu hạn chiều của một kgđc là tập đóng trong không gian đó.. 5 CHUỖI TRONG KGĐC Nhờ có phép toán cộng và lấy giới hạn, trong kgđc ta có thể đưa ra khái niệm chuỗi phầ[r]

10 Đọc thêm