CHỦ ĐỀ 12 TRÌNH BÀY HOÀN CẢNH LỊCH SỬ NỘI DUNG Ý NGHĨA CHÍNH CƯƠNG CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM DO ĐẠI...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHỦ ĐỀ 12 TRÌNH BÀY HOÀN CẢNH LỊCH SỬ NỘI DUNG Ý NGHĨA CHÍNH CƯƠNG CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM DO ĐẠI...":

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG HỌP TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO ? NÊU NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG HỌP TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO ? NÊU NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Giữa lúc cách mạng miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đại hội họp từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960 tại Hà Nội, đã đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm v[r]

1 Đọc thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2-1951)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2-1951)

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang. Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang). Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng: Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Mi[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối CM của ĐẢNG CSVN1

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN1

Câu 1: Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có nhân tố nào tác động trực tiếp đến sự ra đời của ĐCSVN
Câu 2: Trình bày khái quát quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin vào VN
Câu 3: Trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng về cm giải phóng dtoc của NAQ?
Câu 4 : Luận[r]

17 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929. 1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929 Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác đã phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng lan rộng. Cuối tháng 3-1929, một số h[r]

3 Đọc thêm

Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ý NGHĨA SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cuối năm 1929, các tổ chức cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6/1 đế[r]

17 Đọc thêm

Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ý NGHĨA SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cuối năm 1929, các tổ chức cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6/1 đế[r]

5 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TW ĐẢNG LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TW ĐẢNG LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

THỊ ỦY TỪ SƠN
CHI BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ Sơn, ngày 08 tháng 7 năm 2016

BÀI THU HOẠCH
Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Họ và tên: Nguyễn Văn Thưởng
Đảng viên Chi bộ Trạm Khuyến nông.
Sau khi được học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu t[r]

11 Đọc thêm

Bài thuyết trình đường lối cách mạng của ĐCSVN Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Điều này phản ánh quá trình tự ý thức của những người cộng sản Việt Nam về nh[r]

59 Đọc thêm

tiểu luận cao học ngoại giao về quan hệ quốc tế và sự vận dụng của đảng ta trong quan hệ đối ngoại hiện nay

TIỂU LUẬN CAO HỌC NGOẠI GIAO VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU


Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trên cương vị là Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người luôn quan tâm chỉ đạo công tác đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của các nước và nhân dân thế giới tr[r]

30 Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Sử - THPT Lộc Phát năm 2015

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN SỬ - THPT LỘC PHÁT NĂM 2015

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   Tổ Sử - Địa - GDCD ÐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề   Câu 1:Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1960, Đại[r]

2 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI LỊCH SỬ LỚP 12 LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỚI NĂM 2000

TÀI LIỆU ÔN THI LỊCH SỬ LỚP 12 LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỚI NĂM 2000

ÔN TẬP LỊCH SỬ 12- Cơ sở của VNQDĐ trong quần chúng rất ít- Địa bàn hoạt động bó hẹp, chủ yếu ở một số địa phương Bắc kỳ- Tổ chức vụ ám sát trùm mộ phu Badanh (2-1929)- Tổ chức cuộc khởi nghĩa Yên Bái : bắt đầu ở Yên Bái (9/2/1930), tiếp theo là Phú Thọ, HảiDương, Thái Bình, nhưng nhan[r]

47 Đọc thêm

Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG SINH HOẠT ĐẢNG

Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đảng Cộng sản ViệtNam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại bi[r]

5 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 12 năm 2014 (chương trình nâng cao)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2014 (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 1960) họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.
Câu 2 (4,0 điểm)
Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử như thế nào để đề ra kế hoạc[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG

Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Công sản Việt Nam
Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long Hương Cảng (Trung Quốc) được tiến hành trong thời gian từ ngày 611930 đến ngày[r]

32 Đọc thêm

216 câu hỏi ôn tập Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam có đáp án

216 CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa MácLênin và tìm cho cách mạng Việt Nam một con đường đúng đắn? Câu 2: Phân tích và chứng minh rằng: con đường cứu nước của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn phù hợp v[r]

315 Đọc thêm

HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG? NỘI DUNG BẢN CHÍNH CƯƠNG SÁCH LƯỢC VẮN TẮT? Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG? NỘI DUNG BẢN CHÍNH CƯƠNG SÁCH LƯỢC VẮN TẮT? Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

a) Hoàn cảnh lịch sử:
Cuối năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh trong đó giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng tiên phong.
Năm 1929 ở nước ta lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng sản đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, song cả ba tổ chức đều hoạ[r]

2 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và những kinh nghi[r]

12 Đọc thêm

LUYỆN THI MÔN LỊCH SỬ

LUYỆN THI MÔN LỊCH SỬ

Câu 7: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản VN ( hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa )* Hoàn cảnh lịch sử- Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nướcphát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có sự lãnh đạ[r]

59 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

và vượt qua gian lao thử thách. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêunước, từ nhỏ đã được dạy dỗ những tri thức Nho học khá kỹ lưỡng, sớm tiếp thu truyềnthống yêu nước của quê hương, của dân tộc. Tận mắt chứng kiến những tội ác tầy trời củathực dân Pháp và bè lũ tay sai đối với nhân dân[r]

109 Đọc thêm