MỐI QUAN HỆ GIỮA DIỄN NGÔN VÀ VĂN BẢN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỐI QUAN HỆ GIỮA DIỄN NGÔN VÀ VĂN BẢN":

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

24 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG

aThS. LU HUNH VN LONG (Ging viờn Trng H Th Du Mt- Bỡnh Dng)-7-CHUYấN: Bi dng kin thc Luyn thi TN THPT C & H mụn HểA HC tỡm hiu v ủng ký hc, hóy liờn lc ủn ST: 0986.616.225 (T.Long). Email: Vanlongtdm@gmail.comPHƯƠNG PHÁP MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯNGWebsite: www.hoahoc.edu.vn→ b > 2a → ðáp án AChú ý: Tương tự cũng câu hỏi trên chúng ta có thể hỏi:+ ðể dung dịch sau điện phân có mơi trường axit thì điều kiện của a và b là.A. b > 2a.B. b = 2a.C. b D. a = 2b.+ ðể dung dịch sau điện phân có khả năng hòa tan kết tủa Al(OH)3 thì điều kiện của a, b làA. b > 2a.B. b C. b ≠ 2a.D. b ≥ 2a.VÍ DU 20: (ðH B 2013): Hòa tan hồn tồn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl,thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là :A. x = y – 2z.B. 2x = y + z.
Xem thêm

9 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

Chào các em h c ọsinh Bài 19 – Tiết 19 I/Mối quan hệ giữa ARN và proteinGENTế bào chấtNhân tế bàotARNmARNmARNmARNHãy cho biết:- Cấu trúc trung gian - Vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và protein? Caùc thaønh phaàn tham gia hình thaønh chuoãi axít amin?axitaminMạch mARNriboxomtARN Câu 1: Các loại nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?Câu 2: Tương quan về số lượng giữa axit amin và nucleotit của

14 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HCVC

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HCVC

Học học nữa, học mãi Tiết 17 : MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ I/ Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ :Muối Oxit bazơBazơOxit axitAxit Muối Oxit bazơBazơOxit axitAxit(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ I/ Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ :II/ Những phản ứng hóa học minh họa : Dựa vào sơ đồ mối liên hệ giữa các hợp chất vô

6 Đọc thêm

MỐI QUAN hệ GIỮA RỪNG và nước

MỐI QUAN HỆ GIỮA RỪNG VÀ NƯỚC

Hệ sinh thái như những đơn vị chức năng trong sinh giới, các hoạt của nó nói riêng hay toàn bộ sinh quyển nói chung làm cho thế giới ngày nay ngày càng phát triển và trở nên ổn định vẵng chắc,mọi thứ trong hệ sinh thái cũng được thừa hưởng những thành quả đó để phát triển và tiến hơn không ngừng. Nước đương nhiên cũng là 1 trong những thành viên không hơn không kém,nếu như mất nước thì hậu quả sẽ không thể ngờ tới được đối với rừng cũng như hệ sinh thái.
Để làm rõ hơn về mối tương quan giữa các thành phần trong hệ sinh thái , nhóm em xin được trình bày về:” Mối quan hệ giữa rừng và nước trong hệ sinh thái”. Do giới hạn về kiến thức nên chủ đề của nhóm em không tránh khỏi sai sót rất mong được sự đánh giá và góp ý kiến của cô và các bạn
Xem thêm

21 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển

13 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

LNEXR does not Granger Cause LNCPI1814.590760.1028LNCPI does not Granger Cause LNEXR1821.652610.0100Bảng trên cho thấy lãi suất tiền gửi có Granger Causality đến EXR và ngược lại EXR cóảnh hưởng đến lãi suấtKết luận:Mục đích của nghiên cứu nhằm kiểm tra sự tồn tại mối quan hệ giữa các biến kinh tế vĩmô: tỷ giá hối đoái USD/VND, chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất tiền gửi trong nước ở ViệtNam từ năm 1994 đến năm 2014. Sauk hi kiểm định tính dừng cho các chuỗi dữ liệu vàcho thấy tất cả các biến số đều là chuỗi dừng sai phân bậc nhất, đồng thời kết quả nghiêncứu còn cho thấy:Thứ nhất, có mối quan hệ dài hạn giữa các biến vĩ mô với tỷ giá hối đoái. Biến chỉ số giátiêu dùng ảnh hưởng cùng chiều với tỷ giá còn biến lãi suất lại có tác động ngược chiềutới tỷ giá hối đoái. Kiểm định nhân quả cho thấy giữa tỷ giá EXR và lãi suất có Granger
Xem thêm

8 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN

Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
I. Mục tiêu :
1) Kiến thức:
Mô tả được cấu tạo và nêu được chức năng của ARN.
Trình bày được quá trình tổng hợp ARN.
Phân biệt được AND với ARN.
2) Kỹ năng:
Có kỹ năng quan sát, so sánh và phân tích kênh hình.
Có kỹ năng thảo luận nhóm và làm việc với Sgk.
3) Thái độ:
HS có ý thức tự học tập, rèn luyện.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
1) Chuẩn bị của GV:
Tham khảo tài liệu.
Tranh vẽ H: 17.1 17.2 Sgk tr. 51,52.
2) Chuẩn bị của HS:
Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
III. Tiến trình bài dạy:
1) Ổn định tổ chức
2) Kiểm tra bài cũ: ( 4’)
Câu hỏi: Trình bày quá trình tự nhân đôi của phân tử AND ?
Đặt vấn đề: Ngoài khả năng tự nhân đôi, AND còn là khuôn mẫu để tổng hợp phân tử ARN. Vậy ARN là gì ? có cấu tạo như thế nào ? ARN được tổng hợp ra sao? Chúng ta nghiên cứu bài hôm nay.
3) Dạy nội dung bài mới:
Xem thêm

15 Đọc thêm

 MỐI QUAN HỆ GIỮA ARN VÀ PRÔTÊIN

MỐI QUAN HỆ GIỮA ARN VÀ PRÔTÊIN

Lý thuyết về Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin. Gen mang thông tin cấu trúc của prôtêin ở trong nhân tế bào là chủ yếu. Gen mang thông tin cấu trúc của prôtêin ở trong nhân tế bào là chủ yếu. Còn prôtêin  chỉ được hình thành ở chất tế bào. Như vậy, chứng tỏ giữa gen và  prôtêin phải có mối quan hệ với nhau thông qua một cấu trúc trung gian của nó. mARN sau khi được hình thành rời khỏi nhân ra chất tế bào để tổng hợp chuỗi axit amin mà thực chất là xác định trật tự sắp xếp các axit amin. Điều đó phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa ARN và prôtêin với nhau (hình 19.1) Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi axit amin được tổng hợp  xong. Như vậy, sự tạo thành chuỗi  axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo NTBS, trong đó A liên kết với U, G liên kết với X, đồng thời theo tương quan cứ 3 nuclêôtit ứng với một axit amin. Từ đó, cho thấy trình tự các nuclêôtit trên mARN quv định trình tự các axit amin trong prôtêin
Xem thêm

1 Đọc thêm

Chuyên đề mối quan hệ giữa các quyển

CHUYÊN ĐỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC QUYỂN

Chuyên đề mối quan hệ giữa các quyển

33 Đọc thêm

 MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

Lý thuyết về mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Dựa vào quá trình hình thành ARN. quá trình hình thành chuồi axit amin và chức năng cùa prôtêin có thể khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng theo sơ đồ sau Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng Mối liên hệ trên cho thấy : thông tin về cấu trúc của phân từ prôtêin (thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp axit amin) đã được xác định bởi dãy nuclêôtit trong mạch ADN. Sau đó, mạch nảy được dùng làm mẫu đê tổng hợp ra mạch mARN diễn ra ở trong nhân. Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ờ chất tế bào (hình 19.2). Bản chất của mối liên hệ “Gen (một đoạn ADN) —> mARN —> Prôtêin —» Tính trạng" chính là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn cùa ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch tnARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí cùa tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin, giữa een và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể là gen quy định tính trạng (hình 19.3).
Xem thêm

1 Đọc thêm

Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

bài giảng về mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ, phân tích rõ bài giảng, nhiều ví dụ minh họa, bố cậu bài giảng đẹp hợp lí. bài giảng power point về mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ .

9 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÔNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÔNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG

Quan hệ giữa các công trình kiến trúc
nha o,....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 Đọc thêm

Mối quan hệ giữa xuất khẩu và GDP

MỐI QUAN HỆ GIỮA XUẤT KHẨU VÀ GDP

Mục đích nghiên cứu là phân tích thực trạng, tìm ra mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng của xuất khẩu đối với GDP và một số quan điểm, bình luận về sử dụng cơ cấu xuất khẩu như là một đòn bẩy kinh tế đối với Việt Nam

34 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI

Tổng hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) là hai quá trình ngược chiều nhau. Tổng hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) là hai quá trình ngược chiều nhau, nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào. Đồng hóa tổng hợp các chất cung cấp nguyên liệu cho dị hóa, còn dị hóa phân giải các chất cung cấp năng lượng, nguyên liệu cho đồng hóa.

1 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

MỐI QUAN HỆ GIỮA SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

DỰA VÀO SỨC MÌNH LÀ CHÍNH, TRANH THỦ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, _SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN LOẠI TIẾN BỘ, ĐỒNG THỜI KHÔNG QUÊN NGHĨA VỤ QUỐC TẾ CAO CẢ CỦA MÌNH._ Trong mối quan hệ[r]

12 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án kiểm tra môn pháp luật hành chính

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

+ Văn bàn luật+ Văn bản dưới luậtTheo phạm vi hiệu lực:+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở TW ban hành+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hànhTheo chủ thể ban hành văn bản: + Văn bản của các cq quyền lực nhà nước (QH,UBTVQH, HĐND các cấp)+ Văn bản của các cq HC nhà nước ( CP, các bộ, cq ngang bộ, cq thuộc CP có chức năng quản lý đối với ngành, lĩnh vực; UBND các cấp, các cq chuyên môn của UBND)+ Văn bản của các cq tổ chức xã hội ban hành để thực hiện chức năng QLHCNN khi được NN uỷ quyền+ Văn bản liên tịch (giữa các cq nhà nước với nhau, giữa cq nhà nước với cq tổ chức xã hội)+ Văn bản do Hội đồng thẩm phán TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC ban hành trực tiếp liên quan đến hoạt động QLHCNN.Câu 5: Mối quan hệ giữa LHC và khoa học LHC. LHC và khoa học LHC có mối liên hệ rất chặt chẽ.
Xem thêm

13 Đọc thêm

PHÁP HIỆN QUAN HỆ NGỮ NGHĨA GIỮA CÁC THỰC THỂ TRONG MỘT HOẶC GIỮA CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY

PHÁP HIỆN QUAN HỆ NGỮ NGHĨA GIỮA CÁC THỰC THỂ TRONG MỘT HOẶC GIỮA CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY

Pháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quyPháp hiện quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể trong một hoặc giữa các văn bản pháp quy
Xem thêm

21 Đọc thêm

PHÂN PHỐI BÀI GIẢN THCS T36

PHÂN PHỐI BÀI GIẢN THCS T36

3. Luyện tập – Vận dụng:? Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của - HS viết và đọc đoạn văn ngắn trình bàyem về 1 nhân vật mà em tâm đắc nhất.cảm nhận về 1 nhân vật trong đoạn kịch.- GV nhận xét, uốn nắn* Hướng dẫn về nhà:- Học thuộc bài, nắm vững xung đột kịch và - HS ghi nhớ, thực hiệntính cách của các nhân vật tiêu biểu- Chuẩn bị bài: Tổng kết văn học****************************************Tuần 36 - tiết 167, 168Ngày soạn:08./05/2011TỔNG KẾT VĂN HỌCI. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Những hiểu biết ban đầu về lịch sử văn học Việt Nam- Một số khái niệm liên quan đến thể loại văn học2. Kĩ năng:- Hệ thống hóa những tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì- Đọc – hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại3. Thái độ:2Ngữ văn 9 – Trần Đăng Hảo – THCS Hoàng Văn Thụ- Có ý thức chủ động học tập, vận dụng những hiểu biết trên để đọc-hiểu văn bản.II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:1. Nhận thức: Nhận thức bước đầu về lịch sử văn học Việt Nam và thể loại văn học
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đặc điểm tiểu thuyết Trần Dần dưới góc nhìn diễn ngôn nghệ thuật

ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT TRẦN DẦN DƯỚI GÓC NHÌN DIỄN NGÔN NGHỆ THUẬT

1. Lí do chọn đề tài 1.1. Trong quá trình nghiên cứu văn học, tìm hiểu đặc điểm văn bản nghệ thuật của một tác giả theo góc nhìn diễn ngôn là một hướng tiếp cận vừa mang tính chuyên sâu vừa mang tính liên ngành, hiện nay đang được vận dụng khá phổ biến. 1.2. Trần Dần là một trong những tác giả thể hiện được cốt cách của mình trong cả đời sống và văn học nghệ thuật. Sinh thời, Trần Dần viết một số cuốn tiểu thuyết: Người người lớp lớp (in ngay sau giải phóng Thủ đô 1954), Sứa (1960, viết về xã hội loài kiến),...Những tác phẩm đều được đánh giá cao tạo trong nền tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Nó thể hiện sự chuyển mình và tìm tòi những hình thức nghệ thuật của tác giả. 1.3. Thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu tiếu thuyết Trần Dần đại nhưng nghiên cứu diễn ngôn tiểu thuyết thì hầu như chưa có. Vì những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Đặc điểm tiểu thuyết Trần Dần dưới góc nhìn diễn ngôn nghệ thuật” với mong muốn góp phần giải mã một tác phẩm chứa đựng những điều mới mẻ trên nhiều phương diện, trong đó có diễn ngôn.
Xem thêm

117 Đọc thêm