CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH":

Bài tập kiểm toán tài chính

BÀI TẬP KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng

19 Đọc thêm

BT KIEM TOAN TAI CHINH

BT KIEM TOAN TAI CHINH

Bài tập kiểm toán tài chính trường học viện tài chính
Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chương 2
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
Chương 3
KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN

Bài tập 1
Một số thông tin sơ bộ mà KTV có được khi chấp nhận một Hợp đồng kiểm toán cho Công ty Quang Thịnh như sau:
1 Trên Báo cáo KQHĐKD có tình hình là doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán và lãi gộp đều tăng 40% so với năm trước;
2 Trên Bảng CĐKT cho thấy phải thu khách hàng năm nay tăng 70% so với năm trước và tỷ trọng phải thu trong doanh thu năm nay cũng tăng rất nhiều so với năm trước.
3 Hàng tồn kho năm nay cũng tăng 50% so với năm trước
4 Quy mô kinh doanh của công ty vẫn ổn định so với năm trước.
5 Mặt bằng giá cả năm nay có tăng bình quân 5% so với năm trước
6 Một khoản nợ vay lớn đã quá hạn 3 tháng mà công ty chưa thanh toán.
Yêu cầu:
1 Phân tích và xét đoán về các rủi ro (sai sót) tiềm tàng có thể có đối với những thông tin chủ yếu mà KTV cho là trọng tâm kiểm toán.
2 Xác định những thủ tục kiểm toán chủ yếu và phổ biến cần thiết thực hiện để kiểm toán các thông tin trên.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

KIỂM TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt NamLuận án đã chỉ ra một số nét đặc trưng trong kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp và những phương pháp đặc thù được áp dụng trong lĩnh vực này có những điểm khác biệt với kiểm toán tài chính nói chung, cụ thể: Nội dung kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp khác với kiểm toán tài chính ở chỗ kiểm toán tài chính tập trung chủ yếu vào các khoản mục hoặc các chu trình tài chính trong doanh nghiệp. Trong khi đó, nội dung kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp lại tập trung vào việc xác định tính trung thực và hợp lý của thông tin về giá trị doanh nghiệp,được xác định phù hợp với Pháp lệnh về giá, Đồng thời kiểm toán còn đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn về thẩm định giá đã được ban hành trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp;
Xem thêm

293 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIA

Thuật ngữ “Kiểm toán”(audit) đã có từ thời La Mã cổ đại. Tuy nhiên, kiểm toán chỉ thực sự ra đời và hoạt động với tư cách kiểm tra độc lập và bày tỏ ý kiến vào những năm 30 của thế kỷ 20.Ở Việt Nam trong một thời gian dài bao cấp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung, kiểm toán độc lập không tồn tại.Chỉ sau khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế nền kinh tế thị trường, với sự đa dạng về thành phần kinh tế và hình thức sở hữu, để người sử dụng thông tin tài chính yên tâm hơn trong việc ra các quyết định của mình, nhu cầu về kiểm toán báo cáo tài chính mới được đặt ra. Để việc kiểm toán báo cáo tài chính có thể cung cấp thông tin tài chính một cách chính xác, đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng, kiểm toán viên tiến hành đánh giá qua nhiều bước với những phương pháp kỹ thuật khác nhau. Trong đó bước công việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đóng một vai trò hết sức quan trọng, là cơ sở để kiểm toán viên có thể đưa ra các thủ tục kiểm toán thích hợp
Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, các công ty ngày càng phát triển với sự đa dạng về hình thức, đặc điểm và lĩnh vực kinh doanh.Các nghiệp vụ kinh tế cũng phát sinh một ngày phức tạp dẫn đến việc kiểm toán các báo cáo tài chính ngày càng khó khăn và phức tạp hơn. Đòi hỏi kiểm toán viên phải có óc xét đoán và phương pháp làm việc khoa học hợp lý.Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ một cách chính xác sẽ giúp kiểm toán viên khoanh vùng được rủi ro, qua đó rút ngắn được thời gian kiểm toán, tiết kiệm được chi phí và đạt được hiệu quả trong công việc.Vì vậy, việc nghiên cứu quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính là một vấn đề cấp thiết và cần quan tâm đúng mức.
Xem thêm

77 Đọc thêm

Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính ở các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ....................................... 8 1.1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH .. 8 1.1.1. Qui trình kiểm toán và vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán tài chính .................................................................... 8 1.1.2. Trình tự giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán ......................................................................................................... 10 1.2. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT ......................................... 11 1.2.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán ....................................................... 11 1.2.2. Thu nhập thông tin cơ sở ............................................................. 14 1.2.3. Thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng ....... 14 1.2.4. Thực hiện thủ tục phân tích ......................................................... 15 1.2.5. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro ................................................. 16 1.2.6. Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát ...................................................................................... 20 1.3. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN ............................................. 20 1.3.1. Chương trình kiểm toán ............................................................... 20 1.3.2. Quy trình thiết kế chương trình kiểm toán .................................. 21 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC Ở CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM .................................................................................................. 24
Xem thêm

45 Đọc thêm

áp dụng thủ tục kiểm toán hàng hóa tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính sài gòn afc – chi nhánh hà nội năm 2014

ÁP DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SÀI GÒN AFC – CHI NHÁNH HÀ NỘI NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HÀNG HÓA 2
1.1 Đặc điểm của hàng hóa với tổ chức kiểm toán hàng hóa 2
1.1.1 Những đặc điểm chung về kiểm toán hàng hóa 2
1.1.2. Tổ chức công tác kế toán hàng hóa. 3
1.1.2. 1. Tổ chức chứng từ kế toán 3
1.1.2. 2 Tổ chức tài khoản kế toán 5
1.1.2. 3. Tổ chức số kế toán 6
1.1.2.4. Các phương pháp tính giá và quy trình hạch toán hàng hóa. 6
1.2. Áp dụng thủ tục kiểm toán hàng hóa với vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính 8
1.2.1. Chức năng của hàng hóa. 8
1.2.1.1. Chức năng nhập mua vật tư, hàng hoá. 8
1.2.2. Mục tiêu kiểm toán chu trình hàng hóa 9
1.2.2. 1 Mục tiêu hợp lý chung 9
1.2.2. 2. Mục tiêu chung khác 9
1.2.3. Chứng từ kiểm toán trong chu trình hàng hóa 10
1.3. Quy trình kiểm toán hàng hóa. 10
1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 10
1.3.2. Thực hiện kiểm toán 16
1.3.2.1. Thực hiện thu tục kiểm soát. 18
1.3.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 20
1.3.2.3. Thực hiện các thủ tục kiểm toán chi tiết. 23
1.3.2.3.1. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ hàng hóa 23
1.3.2.3.2. Kiểm tra chi tiết số dư hàng hóa 26
3. Kết thúc kiểm toán 36
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SÀI GÒN AFC - CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY A 38
2.1. Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính Sài Gòn AFC - Chi nhánh Hà Nội 38
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38
2.1.2 Mô hình tổ chức và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty AFC. 43
2.1.3 – Quy trình kiểm toán chung được thực hiện tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính Sài Gòn AFC 48
2.2 Tổ chức thực hiện kiểm toán chu trình hàng hóa của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính Sài Gòn AFC - Chi nhánh Hà Nội 51
2.2.1. Chương trình kiểm toán của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Sài Gòn AFC - Chi nhánh Hà Nội 53
2.2.1. 1. Chương trình kiểm toán chung 53
2.2.1.2. Chương trình kiểm toán hàng hóa 55
2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán chu trình hàng hóa 62
2.2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán 62
2.2.2.1.1. Tìm hiểu khách hàng 62
2.2.2.1.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro 71
2.2.2.2.1. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ 75
2.2.2.2.2. Kiểm tra chi tiết số dư 84
2.2.2.2.2.1. Kiểm kê hàng hóa của công ty A 84
2.2.2. 3.2.2. Kiểm tra chi tiết việc tính giá xuất nguyên vật liệu 88
2.3.2.3. Kiểm tra chi tiết công tác tập hợp chi phí sản xuất, tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm. 89
2.3 Kết thúc kiểm toán chu trình hàng hóa 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

LỜI NÓI ĐẦU
Kiểm toán tài chính là hoạt động đặc trưng nhất của kiểm toán. Đối tượng kiểm toán tổ chức là Bảng khai tài chính. Bộ phận quan trọng của những bảng khai này là báo cáo tài chính. Kiểm toán báo cáo tài chính là sự tổng hợp kết quả kiểm toán của cả chu trình nghiệp vụ kinh tế riêng biệt. Trên cơ sở đó để đưa ra những kết luận về báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý không mắc sai sót nghiêm trọng trên các khía cạnh trọng yếu. Việc thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính là cơ sở để đưa ra ý kiến khách quan, trung thực về báo cáo tài chính, cung cấp cho các nhà đầu tư, các nhà cung cấp, khách hàng cũng như những người quan tâm, cơ quan chủ quản của Nhà nước những thông tin đáng tin cậy.
Việc xác định giá trị hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn hàng bán và do vậy có ảnh hưởng trọng yếu tới lợi nhuận thuần trong năm. Mà công việc xác định chất lượng, tình trạng và giá trị hàng hóa luôn là công việc khó khăn và phức tạp hơn hầu hết các tài sản khác. Có rất nhiều khoản mục hàng hóa khó phân loại và định giá. Chính vì thế thực hiện tốt việc Kiểm toán chu trình hàng hóa trong Kiểm toán báo cáo tài chính cho phép công ty kiểm toán tiết kiệm được thời gian, chi phí và nâng cao được hiệu quả kiểm toán. Qua đây giúp cho doanh nghiệp thấy được những sai sót, yếu kém trong công tác kế toán và công tác quản lý và xác định đúng trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiệp vụ đối với Nhà nước.
Nhận thức được tầm quan trọng như vậy,nhóm chúng em đã chọn đề tài: " Áp dụng thủ tục kiểm toán hàng hóa tại Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Sài Gòn AFC – Chi nhánh Hà Nội ".
Đề tài gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán hàng hóa
Chương 2: Thực trạng kiểm toán hàng hóa tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính Sài Gòn AFC – Chi nhánh Hà Nội
Xem thêm

96 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MỘT SỐ NƯỚC OECD

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MỘT SỐ NƯỚC OECD

Ngày nay, kiểm toán nội bộ được xem như một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động quản lý tài chính chính phủ, là một công cụ hiệu quả nhằm cải thiện hoạt động của khu vực nhà nước. Tại các nước OEDC (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế), yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hoạt động của chính phủ đã khiến các quốc gia này quan tâm nhiều hơn đến chức năng kiểm toán nội bộ. Trên cơ sở nghiên cứu mô hình kiểm toán nội bộ của các nước OECD, bài viết chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

1. Mô hình kiểm toán nội bộ của các nước OECD

Mặc dù, việc xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ trong các nước OECD là khá đa dạng nhưng đều thuộc vào một trong hai mô hình chính: (1) mô hình tập trung và (2) mô hình phi tập trung.

Trong mô hình tập trung, Bộ Tài chính không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc lập dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách cho các Bộ, mà còn can thiệp vào các hoạt động kiểm soát cũng như cử nhân viên của mình trực tiếp làm việc tại các Bộ. Theo mô hình này, Tổng Thanh tra trong Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát thu chi tài chính công của chính phủ và báo cáo trực tiếp lên Bộ Tài chính về kết quả kiểm soát của mình. Tuy nhiên, mỗi Bộ, ngành cũng có các kiểm toán viên nội bộ hay còn gọi là các Chánh Thanh tra. Mô hình này thường được thấy ở Pháp, Bồ Đào Nha, Luxembourg và Tây Ban Nha.

Trong mô hình phi tập trung, mỗi Bộ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chi tiêu ngân sách của mình và đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra và kiểm soát cách thức chi tiêu một cách hợp lý. Theo mô hình này, các Bộ, ngành không phải chịu sự kiểm soát bên ngoài của Bộ Tài chính. Các hoạt động ngoại kiểm được hợp nhất vào quy trình thực hiện ngân sách của các Bộ, ngành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành các chuẩn mực về hoạt động kiểm toán nội bộ. Mô hình này được áp dụng ở Anh và Hà Lan.

Tuy nhiên, trên thực tế, có những quốc gia thuộc OECD lại áp dụng hỗn hợp hai mô hình trên.

a. Mô hình kiểm toán nội bộ của Pháp

Mô hình kiểm toán nội bộ của Pháp thiên về mô hình tập trung. Tại Pháp, Tổng Thanh tra Tài chính là kiểm toán viên nội bộ của Bộ Tài chính, không chỉ kiểm tra hoạt động của Bộ Tài chính mà còn kiểm soát toàn bộ hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hầu hết các Bộ, ngành đều có kiểm toán viên nội bộ riêng. Các kiểm toán viên này chịu sự quản lý của Ban Quản lý thuộc Bộ và phải gửi báo cáo về hoạt động của mình cho Ban này. Chức năng kiểm toán nội bộ do “các kế toán công” thực hiện và được quản lý tập trung. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của kiểm toán viên nội bộ do Cơ quan Kiểm toán Nhà nước của Pháp thẩm định. Đồng thời, các Tổng thanh tra cũng thực hiện chức năng giám sát hoạt động của kiểm toán nội bộ. Tổng Thanh tra Tài chính gửi báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước và thực hiện chức năng kiểm tra tổng thể, mà không dừng lại ở chức năng kiểm toán tính tuân thủ. Bên cạnh đó, ở Pháp còn có 21 Chánh Thanh tra chịu trách nhiểm kiểm tra hoạt động tài chính các Bộ, ngành và các chương trình cụ thể (ví dụ chương trình giáo dục, y tế, an ninh…). Tương tự như Tổng Thanh tra Tài chính, các Chánh Thanh tra đóng vai trò giám sát và điều tra cũng như thực hiện những nghiên cứu và điều tra chuyên đề.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Hoàn thiện qui trình vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUI TRÌNH VẬN DỤNG THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM THỰC HIỆN

Kiểm toán tài chính ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế Việt Nam. Kiểm toán bây giờ không còn là yêu cầu bắt buộc mà còn là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp. Vì thông qua kiểm toán các doanh nghiệp còn thu được những lời tư vấn quí báu trong việc tăng cường năng lực quản lý của Doanh nghiệp thông qua Thư quản lý của hãng kiểm toán. Có được những kết quả này kiểm toán viên đã phải thực hiện nhiều thử nghiệm kiểm toán trong đó thử nghiệm kiểm soát là một bước quan trọng để đạt được sự hiểu biết và đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng-cơ sở quan trọng để đưa ra thư quản lý. Với thực trạng thử nghiệm kiểm soát áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam còn có nhiều hạn chế, em đã chọn đề tài cho báo cáo chuyên đề thực tập của mình là “ Hoàn thiện qui trình vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện” Nhằm mục đích tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này trong lý luận và thực tiễn áp dụng tại Công ty thực tập
Thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Quốc tế Việt Nam (VIA) là một công ty chuyên nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính …đã có uy tín và đóng góp tích cực trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính...là một cơ hội quí báu cho một sinh viên chuyên ngành Kiểm toán đạt được những yêu cầu ở trên.
Với phương pháp nghiên cứu chủ yếu là thu thập số liệu, phân tích biện chứng và kết hợp lý luận với thực tiễn, nội dung chủ yếu của Báo cáo chuyên đề thực tập là lí luận và thực tiễn áp dụng thử nghiệm kiểm soát trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính được sắp xếp theo bố cục như sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính
Chương II:Thực trạng vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán hoạt động kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện
Chương III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện
Tuy nhiên, việc nghiên cứu nội dung trên chỉ được thực hiện trong phạm vi của Công ty trong thời gian ngắn. Ngoài ra do hạn chế về tầm nghiên cứu và hiểu biết của bản thân về lý luận và thực tiễn nên Báo cáo chuyên đề thực tập này chỉ trình bày được một phần nhỏ trong thực tiễn và lí luận của nội dung chuyên đề và không tránh khỏi rất nhiều sai sót. Em tha thiết mong muốn nhận được sự góp ý và đánh giá của các thầy cô giáo, các kiểm toán viên của VIA để Báo cáo tổng hợp cũng được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy giáo GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, người đã hướng dẫn em hoàn thành Báo cáo chuyên đề thực tập này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những nhân viên của Công ty Kiểm toán Quốc tế Việt Nam đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành bản Báo cáo này.
Xem thêm

78 Đọc thêm

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 2

Phần 2 giáo trình Kiểm toán tài chính gồm nội dung chương 5 đến chương 7. Nội dung phần này trình bày về kiểm toán doanh thu, thu nhập; kiểm toán chi phí; kiểm toán tài sản cố định. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn

39 Đọc thêm

TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM ...........................31.1. Khái niệm kế hoạch kiểm toán và vai trò của chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại các công ty kiểm toán ở Việt Nam......................................................................................31.1.1. Khái niệm về kế hoạch kiểm toán và giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán. ......................................................................................31.1.2. Vai trò của giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán............................31.2. Nội dung các bước thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại các công ty kiểm toán ở Việt Nam......................................................................................41.2.1. Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng ...............................................41.2.1.1. Xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng...................................................41.2.1.2: Đánh giá tính liêm chính của ban giám đốc khách hàng..........................51.2.1.3: Liên lạc với kiểm toán viên tiền nhiệm....................................................61.2.1.4. Đánh giá khả năng của đơn vị trong việc đảm bảo chất lượng kiểm toán...........................................................................................................81.2.1.5. Ước tính chi phí kiểm toán.......................................................................81.2.2. Nhận diện lý do kiểm toán công ty khách hàng .......................................91.2.2.1. Xem xét đối tượng và mục đích sử dụng báo cáo tài chính trong đơn vị........................................................................................................91.2.2.2. Xem xét đối tượng và mục đích sử dụng báo cáo tài chính bên ngoài.......................................................................................................101.2.3. Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán ..................................................11
Xem thêm

32 Đọc thêm

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực kiểm toán tài chính, cuốn giáo trình Kiểm toán tài chính tập trung làm rõ các nội dung: Đặc điểm, quy trình kiểm toán tài chính và kỹ thuật kiểm toán các khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây với nội dung 4 chương đầu tài liệu.

57 Đọc thêm

Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN

Nền kinh tế của Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới do đó nhu cầu về sự trung thực, đầy đủ và kịp thời của thông tin cũng như yêu cầu quản lý kiểm soát ngày càng cao.Trong bối cảnh đó kiểm toán ngày cáng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Các công ty kiểm toán độc lập được thành lập ngày càng nhiều như một yêu cầu tất yếu. Dịch vụ chính mà các công ty này cung cấp là kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), BCTC là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp(DN) đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.Chính vì vậy, việc BCTC đã được kiểm toán sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, các nhà quản trị DN, các cổ đông và các nhóm đối tượng quan tâm khác.
Trên BCTC thì tài sản cố định (TSCĐ) chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Có thể nói, TSCĐ là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh năng lực sản xuất, và khả năng cạnh tranh của một DN. Do đó những thông tin liên quan đến tài sản cố định của DN luôn rất quan trọng với người sử dụng. Hơn nữa, đây thường là khoản mục có tỷ trọng cao trong BCTC, mỗi tài sản (TS) đều có giá trị lớn và tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, điều này sẽ làm ảnh hưởng trọng yếu là lan tỏa tới BCTC. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, tài sản cố định ngày cang trở lên hiện đại hơn, đa dạng hơn, và mang tính đặc thù hay tồn tại ở những dạng vô hình như phát minh, bằng sáng chế…nên việc kiểm toán đòi hỏi kiểm toán viên (KTV) phải có những kiến thức thực tế nhất định hoặc có sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài. Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng, cũng như những rủi ro khi kiểm toán khoản mục này, em đã lựa chọn đề tài “Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

88 Đọc thêm

TRAC NGHIEM BAI TAP MON KIEM

TRAC NGHIEM BAI TAP MON KIEM

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.1 Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:
a. Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán viên độc lập.
b. Sự phức tạp của các vấn đề lien quan đến kế toán và trình bày báo cáo tài chính
c. Người sử dụng báo cáo tài chính khó khăn trong việc tiếp cận các thong tin tại đơn vị được kiểm toán
d. Tác động của báo cáo tài chính đến quá trình ra quyết định của người sử dụng
1.2 Lý do chính của kiểm toán báo cáo tài chính là
a. Nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật
b. Để đảm bảo rằng không có những sai lệch trong báo cáo tài chính
c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính
d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với báo cáo tài chính
1.3 Kiểm toán hoạt động thường được tiến hành bởi kiểm toán viên nội bộ, hay kiểm toán viên của nhà nước và đôi khi bởi kiểm toán viên độc lập. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là
a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động đúng như thiết kế
b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính
c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp cao của công ty
d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức đó
1.4 Thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ
a. Kiểm toán các đơn vị phụ thuộc về việc thực hiện các quy chế của công ty
b. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp
c. Kiểm toán một doanh nghiệp theo yêu cầu của nghân hàng về việc chấp hành các điều khoản của một hợp đồng tín dụng
d. Kiểm toán một phân xưởng mới thành lập để đánh giá hoạt động và đề xuất các giải pháp cải tiến
1.5 Câu nào mô tả đúng nhất về kiểm toán hoạt động:
a. Kiểm toán hoạt động tập trung kiểm tra kế toán và tài chính đối với một công ty mới đươc thành lập
b. Kiểm toán hoạt động tập trung vào việc kiểm tra sự trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp
c. Xem xét và đánh giá về tính hửu hiệu và hiệu quả của một hoạt hoạt động hay một bộ phận trong đơn vị
d. Cả ba câu trên đều đúng


CÂU HỎI ÔN TẬP

1.6 Ngoài việc phân loại kiểm toán theo hai tiêu chí quen thuộc là theo mục đích kiểm toán và theo chủ thể kiểm toán, theo bạn còn có thể phân loại kiểm toán theo tiêu chí nào khác hay không ?
1.7 Nêu tóm tắt lợi ích của kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty không phải là công ty cổ phần có niêm yết trên thị trương chứng khoán
1.8 Hãy cho biết các dịch vụ khác mà doanh nghiệp kiểm toán có thể cung cấp bên cạnh dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.
1.9

Hãy nêu những nguyên nhân làm tăng rủi ro về thông tin tài chính cũng như các giải pháp chính để giảm rủi ro. Nêu ưu và nhược điểm từng loại ?

1.10 Hãy trình bày những điểm giống và khác nhau căn bản giữa kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán báo cáo tài chính.
1.11 Có một số ý kiến cho rằng: “Hoạt động kiểm toán độc lập không đống góp gì cho sự tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân, cũng như sự thịnh vượng chung của xã hội bởi vì kiểm toán viên không sáng tạo ra cái mới mà chỉ đơn thuần là kiểm tra những gì người khác đã làm ra”. Bạn đồng ý với ý kiến trên không tại sao?
1.12 Để ngăn ngừa các gian lận thương mại, nhà nước cần phải bắt buộc mọi doanh nghiệp thương mại đều phải mời kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính hay không ? Tại sao ?
1.13 Sau khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên đi đến kết luận rằng:

1. Báo cáo tài chính của công ty được trình bày một cách trung thực và hợp lý.

2. Bộ phận nhận hàng của công ty hoạt động không hữu hiệu.
3. Hồ sơ hoàn thuế của công ty không phù hợp với quy định về thuế.

4. Quản đốc phân xưởng đã không thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Công ty đã tuân thủ những điều khoản trong hợp đồng với chính phủ.

6. Báo cáo tài chính của tổ chức hành chính cấp thành phố đã trình bày đúng đắn các khoản thu chi tiền thực tế.
7. Dịch vụ bưu chính ở ngoại thành hoạt động không hữu hiệu.

Yêu cầu:
Trong từng trường hợp trên, bạn hãy:
a Xác định mục đích kiểm toán và chủ thể kiểm toán.
b Xác địn người sử dụng chủ yếu báo cáo kiểm toán.
1.14 Sau đây là các công việc liên quan đến việc lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính và phát hành báo cáo năm:
1. Phân tích các sự kiện và các nghiệp vụ kinh tế.
2. Phân loại và tổng hợp các dữ liệu đã ghi nhận.
3. Gửi báo cáo kiểm toán đến đơn vị được kiểm toán.
4. Phát hành báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.
5. Đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính.
6. Đánh giá và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế.
7. Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán liên quan đến báo cáo tài chính.
8. Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
9. Kiểm tra xem các thong tin tài chính có được trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hay không?
Yêu cầu:
Sắp xếp theo các công việc nêu trên theo trật tự nhằm mô tả quy trình lập báo cáo tài
Chính, quy trình kiểm toán và cho biết mối liên hệ giữa chúng với nhau (có thể trình bày dưới dạng sơ đồ)
1.15 Giả sử có năm loại kiểm toán viên: Kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên thuế, thanh tra viên ngân hàng, kiểm toán viên nhà nước và kiểm toán viên nội bộ; và giả sử có năm loại hoạt động: kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, dịch vụ tư vấn quản lý và dịch vụ kế toán. Hãy cho biết mỗi trường hợp sau sẽ do loại kiểm toán viên nào tiến hành và hoạt động nào sau đây do loại kiểm toán viên nào tiến hành:
1. Kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ để nộp vào ngân hàng xin vay tiền
2. Kiểm toán báo cáo tài chính của một ngân hàng lớn có niêm yết để phân phát cho cổ đông
3. Kiểm tra các chỉ thị của lãnh đạo công ty quy định về mục đích và trách nhiệm của bộ phận marketing.

4. Kiểm tra đột xuất một ngân hàng thương mại. Trọng tâm là kiểm tra tiền và các khoản cho vay theo quy định của luật ngân hàng.
5. Phân tích hệ thống kế toán của doanh nghiệp nhỏ nhằm mục đích đưa ra các đề xuất liên quan đến việc thay thế bằng một hệ thống xử lý bằng tin học.
6. Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của một công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán. Công ty này có một bộ phận kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp.
7. Kiểm tra bộ phận nhận hàng của một công ty sản xuất lớn, đặt biệt chú trọng đến hiệu quả của việc kiểm tra vật liệu trước khi nhập và tính kịp thời của việc lập phiếu nhập.
8. Kiểm tra việc khai thuế của chủ tịch công ty để xác định khoản đống góp từ thiện có được chứng minh đầy đủ hay không (các khoản này đuợc trừ khỏi lợi nhuận chịu thuế).
9. Kiểm tra sỉ số học sinh để xem xem các khoản thanh toán được nhận từ nhà nước cho học sinh có cơ sở hợp lý không?
10. Lập báo cáo tài chính cho một doanh nghiệp nhỏ vì họ khong có bộ phận kế toán đủ năng lực.
1.16 Ông Quang là một thành viên trong ban giám đốc của công ty Mai Hạ. Trong một cuộc họp của ban giám đốc về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính cho năm 2004, có hai khoản chi phí dự kiến cho công việc kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính làm ông Quang chú ý. Ông Quang không hiểu rõ vì sao cần tốn kém chi phí cho cả hai loại kiểm toán nêu trên. Do chi phí dự kiến cho việc thêu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính thấp hơn chi phí dự kiến cần thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ, nên ông Quang đề nghị chỉ thuê kiểm toán độc lập.
Yêu cầu:
Theo bạn đề nghị của ông Quang có hợp lý không? Nếu không, bạn hãy trình bày ý kiến của bạn và giải thích về từng mục đích của loại kiểm toán nói trên.
1.17 Kiểm toán thường được định nghĩa là một quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thong tin được kiểm tra nhằm xác định báo cáo và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thong tin đó với các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập.
Yêu cầu: Hãy vận dụng các khái niệm được gạch dưới trong định nghĩa nêu trên vào hai trường hợp:
Kiểm toán thuế do cơ quan thuế thực hiện.
Kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập thực hiện
Ghi chú:
Có thể trình bày dưới dạng sau:

Kiểm toán thuế Kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập thực hiện
Thu thập và đánh giá bằng chứng
Các tiêu chuẩn được thiết lập
Kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập
CHƯƠNG II

MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

2.1 Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về trách nhiệm của nhà quản lý và trách nhiệm kiểm toán viên độc lập đối với báo cáo tài chính đã kiểm toán:
a Nhà quản lý chịu trách nhiệm tổ chức công tác kế toán, kiểm toán viên có trách nhiệm thiết kế và vận hành có hệ thống kiểm soát nội bộ.
b Nhà quản lý chịu trách nhiệm về việc thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, còn kiểm toán viên chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính.
c Lập báo cáo tài chính thuộc về trách nhiệm của nhà quản lý, riêng kiểm toán viên chịu trách nhiệm về ý kiến đối với báo cáo tài chính được kiểm toán.
d Kiểm toán viên chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã được kiểm toán trên báo cáo tài chính, trong khi nhà quản lý chịu trách nhiệm về những phần không được kiểm toán.
2.2 Tình huống nào sau đây chứng tỏ kiểm toán viên đã thận trọng đúng mức trong việc kiểm tra phát hiện sai lệch trọng yếu đối với hàng tồn kho:
a Kiểm toán toán viên dựa vào giấy chứng nhận về đánh giá hàng tồn kho do một chuyên gia độc lập cung cấp và chấp nhận kết quả này mà không thẩm tra thêm.
b Kiểm toán viên có kinh nghiệm thiết kế chương trình kiểm toán hàng tồn kho, còn việc thực hiện chương trình này được giao cho một kiểm toán viên ít kinh nghiệm và không cần kiểm tra lại.
c Chủ tịch hội đồng quản trị của đơn vị đảm bảo rằng hàng tồn kho cuối kỳ đã được đánh giá đúng, nhưng kiểm toán viên phải điều tra thêm về sự khác biệt giữa số liệu ước tính của mình và số liệu sổ sách của đơn vị.
d Tương tự như các năm trước, kiểm toán viên độc lập đã dựa vào những phát hiện của kiểm toan vên nội bộ nhiều hơn là tự kiểm tra độc lập.
2.3 Để nhấn mạnh tín độc lập của kiểm toán viên đối với ban giám đốc , nhiều công ty thường:
a Tuyển lựa một số nhân viên viên từ các công ty độc lập để làm thành viên ban kiểm soát của công ty chịu trách nhiệm về kiểm toán.
b Thiết lập một số chính sách để cản trở sự xúc tiến giữa các nhân viên của công ty với kiểm toán viên độc lập.
c Giao cho ban kiểm soát của công ty nhiệm vụ đề cử kiểm toán viên độc lập cho công ty.
d Yêu cầu kiểm toán viên không được không tiếp xúc với ban kiểm soát của công ty.
2.4 Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây:

a Sự tuân thủ các chuẩn mực kế toán sẽ giúp cho báo cáo tài chính luôn luôn được trình bày một cách trung thực và hợp lý.
b Kiểm toán viên không được coi là bất cẩn nếu tự chứng minh được rằng trong quá trình kiểm toán đã luôn luôn tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.
c Kiểm toán viên có thể không bị xem là bất cẩn nếu tin tưởng những giải thích của các nhà quản lý.
d Kiểm toán viên bị xem là bất cẩn nếu người đã phải gánh chịu một khoản lỗ do việc dựa vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để ra quyết định.
Xem thêm

148 Đọc thêm

109 bài tập định khoản kế toán doanh nghiệp

109 BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

109 bài tập định khoản kế toán doanh nghiệp
Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

24 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG và THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. Những vấn đề chung về kiểm toán BCTC doanh nghiệp:1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính: “Kiểm toán là một quá trình mà qua đó một người độc lập, có thẩm quyền thuthập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổchức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa thôngtin số lượng đó với các chuẩn mực đã được xác định”. Hoạt động kiểm toán có thểđược phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, mà căn cứ theo đối tượng cụ thể có thểphân thành kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), kiểm toán hoạt động và kiểm toántuân thủ. Trong đó, kiểm toán BCTC là hoạt động chủ yếu và phổ biến nhất. Theo chuẩn mực kiểm toán số 200: Kiểm toán tài chính là việc thu nhập vàđánh giá các bằng chứng kiểm toán của các KTV để nhằm xác tính trung thực và hợplý trên các khía cạnh trọng yếu của BCTC. Mức độ trung thực, hợp lý, hợp pháp của các bản khai tài chính được xác minhdựa trên chuẩn mực kế toán. Kiểm toán tài chính được thực hiện dựa trên hệ thống chuẩn mực kiểm toán. Kết quả xác minh các bản khai tài chính được trình bày trên báo cáo kiểm toán.2. Đối tượng, khách thể, chủ thể của kiểm toán tài chính: Mục tiêu tổng quát của kiểm toán BCTC là xác minh tính trung thực, hợp lý vàhợp pháp của thông tin trên bản khai tài chính. Do đó, đối tượng trực tiếp của kiểmtoán BCTC là bản khai tài chính. Bộ phận quan trọng của những bản khai này là cácBCTC. Theo định nghĩa của VSA 200 – Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểmtoán BCTC – “BCTC là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toánhiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính của đơnvị
Xem thêm

66 Đọc thêm

Lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn AC

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AC

PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .................................................. 7 1.1 Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính ........................................... 7 1.1.1 Khái niệm, các đặc điểm chung và mục tiêu của kiểm toán tài chính ............................................................................................................. 7 1.1.2 Phương pháp kiểm toán trong kiểm toán tài chính........................... 8 1.1.3 Trình tự kiểm toán tài chính............................................................... 9 1.2.1 Vai trò và trình tự lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC .................................................................................................... 9 1.2.2 Lập kế hoạch chiến lược ................................................................... 12 1.2.3 Lập kế hoạch tổng thể ....................................................................... 15 1.2.4 Thiết kế chương trình kiểm toán ..................................................... 32 PHẦN 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (AC) ................................................. 36 2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (AC) 36 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn AC ............................................................................. 36 2.1.1.1 Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (AC) .......................... 36 2.1.1.2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (AC) tại Hà Nội ................................................................................................... 38 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn AC 41 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. ............................. 47 2.1.4 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. ......................................... 48
Xem thêm

95 Đọc thêm

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM

MỤCLỤC

Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mụclục
Danh mục từ viết tắt
Danh mục bảng, sơ đồ

MỞ ĐẦU 9
1. Tính cấp thiết của Đềtài 1
2. Tổng quan các nghiên cứu về kiểm toán nộibộ 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Khóa luận 3
4. Phương pháp nghiên cứu của Khóa luận 3
5. Bố cục của Khóa luận 3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀICHÍNH 5
1.1. KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀICHÍNH 5
1.1.1. Khái quát về các công ty tàichính 5
1.1.2. Khái niệm, bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ tại các công ty tàichính 8
1.1.3. Loại hình kiểm toán của kiểm toán nội bộ tại các công ty tàichính 10
1.2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀICHÍNH 12
1.2.1. Nội dung tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tàichính 12
1.2.2. Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty tàichính 13
1.2.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại các công ty tàichính 19
1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍNDỤNG 23
1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tíndụng 23
1.3.2. Bài học kinh nghiệm quốc tế rút ra cho ViệtNam 25
Kết luận Chương1 26
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM 27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các công ty tài chính ViệtNam 27
2.1.2. Hoạt động chính của các công ty tài chính ViệtNam 29
2.1.3. Đặc điểm về tổ chức và hoạt động của các công ty tài chính Việt Nam ảnh hưởng đến tổ chức kiểm toán nộibộ 32
2.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM 34
2.2.1. Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam Về lập kế hoạch kiểm toánnăm 36
2.2.1. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam Về mô hình tổ chức 52
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM 54
2.3.1. Những kết quả đạt được và các hạn chế trong tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính ViệtNam 54
2.3.2. Nguyên nhân của các hạnchế 58
Kết luận Chương2 59
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM 60
3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM 60
3.1.2. Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 61
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính ViệtNam 62
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM 64
3.2.2. Đổi mới phương pháp tiếp cận kiểm toán trên cơ sở định hướng rủiro 66
3.2.3. Hoàn thiện qui trình và phương pháp kỹ thuật kiểm toán nộibộ 71
3.2.4. Mở rộng loại hình, phạm vi kiểmtoán 71
3.2.5. Hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nộibộ 72
3.2.6. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nộibộ 73
3.2.7. Phát triển nguồn nhân lực kiểm toán nộibộ 74
3.3. KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM 74
3.3.2. Đối với các công ty tài chính ViệtNam 74
3.3.3. Đối với các tổ chức nghềnghiệp 74
KẾTLUẬN 75
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

99 Đọc thêm

Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ

LUẬN VĂN: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Bài luận văn ngành kiểm toán dưới đây giới thiệu cho các bạn thấy được quy trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính nội bộ. Xem thêm các thông tin về Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại đây

92 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG THỰC HIỆN 

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm
toán báo cáo tài chính.
Chương 2: Quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài
chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực
hiện.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán vốn bằng tiền trong
kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi
nhánh Hải Phòng.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Câu hỏi lý thuyết kiểm toán cuối kỳ

CÂU HỎI LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN CUỐI KỲ

CÂU 1:
a kiểm toán là gì ?
kiểm toán là một quá trình do kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm thu thập bằng chứng về thông tin có thể định lượng của một tổ chức và đánh giá chúng nhằm thẳm định và báo cáo mức độ phù hợp giữ những thông tin đo với những chuẩn mực đã được thiết lập .
b.tại sai cần phải kiểm toán .?
Kiểm toán là cái thước đo tin cậy về chi tiêu lỗ lãi thật của cơ quan doanh nghiệp Vì vậy để đánh giá về mặt tài chính một cơ quan thì phải kiểm toán Hiện nay có kiểm toán nhà nước để kiểm toán các cơ quan dùng tiền ngân sách và một số cty kiểm toán để phục vụ bất cứ cơ quan nào cần kiểm toán. Ví dụ một cty cổ phần mà có nghi ngờ về tài chính thì có thể thuê cty kiểm toàn vào để minh bạch tài chính cho cổ đông biết
CÂU 2:
Trình bài về cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính ?
Là những giài trình của người quả lý để chứng minh về các dử liệu được trình bài trên báo cáo tài chính . những cơ sở dẫn liệu này xuất phát từ trách nhiệm của các nhà quả lý đối với việc thiết lập , trình bài và công bố báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành .có thể phân thành các cơ sở dẫn liệu sau:
ahiện hữu và phát hành :
tài sản và công nợ được phàn ánh trên báo cáo tài chính thì phải có thực vào thời điểm báo cáo ,và các nghiệp vụ ghi chép thì thật sự xảy ra trong báo cáo tài chính
b.đầy dủ :
toàn bộ các ngiệp vụ ,tài sản ,có nghĩa vụ phản ánh thanh toán công nợ được trình bài trên báo cáo tài chính
c. quyền và nghĩa vụ :
đơn vị có quyền sở hữu đối với tài sản ,có nghĩa vụ thanh toán công nợ được trình bài trên báo cáo tài chính
d.đánh giá :
tài sản ,nguồn vốn ,doanh thu ,chi phí và công nợ phải được thanh toán theo đúng nguyên tắt kế toán được chấp nhận phổ biến
e.ghi chép chính xác :
các ngiệp vụ phải ghi chép đúng số tiền ,các tài khoản đảm bảo chính xác về mặc tính toán ,tổng cộng ,lũy kế và số liệu trên sổ cái ,sổ chi tiết phải khóp nhau .mọi thu nhập và chi phải được phân bổ trong kỳ
f.trình bài và công bố :
các tài khoản phải được trình bài ,phân loại và công bố trên báo cáo tài chính phải đúng theo chuẩn mực kế toán hiện hành , mọi vấn đề trọng yếu được công bố theo đúng yêu cầu trên báo cáo tài chính .
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề