NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẠI HỘI VI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẠI HỘI VI":

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đại hội lần thứ VI của Đảng đánh dấu một bước chuyển hướng và đổi mới quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, đó là chuyển hướng về bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, đổi mới các chính sách kinh tế và c[r]

25 Đọc thêm

Đảng lãnh đạo đường lối kinh tế sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12-1986)

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN VI (12-1986)

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoả[r]

25 Đọc thêm

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996) , Đại hội IX (4-2001). Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là tha[r]

1 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 lịch sử thế giới đã có những sự biến động mạnh mẽ. Một trong số đó là sự khủng hoảng trầm trọng của khối xã hội chủ nghĩa, đứng đấu là Liên Xô. Là một nước xã hội chủ nghĩa lại vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh kéo dài, Việt Nam không thể tránh khỏi ảnh hư[r]

10 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI ĐẠI HỘI "ĐẠI BIỂU VI CỦA ĐẢNG – ĐẠI HỘI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC”

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI ĐẠI HỘI "ĐẠI BIỂU VI CỦA ĐẢNG – ĐẠI HỘI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC”

Nguyên nhân chủ quan của tình hình trên là những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách lớn; về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện của Đảng và của Nhà nước: Xác định mục tiê[r]

12 Đọc thêm

Một số phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG TỐT HƠN QUY LUẬT GIÁ TRỊ Ở NƯỚC TA

Phát triển chủ trương đổi mới kinh tế của đại hội Đảng VI, các kì đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX đã tiếp tục công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước với quan điểm tiếp tục x[r]

22 Đọc thêm

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ

TRANG 1 LỜI MỞ ĐẦU Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII, tiếp tục thực hiện đường lối được đề ra từ Đại hội VI của Đảng, giờ đây chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ "đẩy nhan[r]

13 Đọc thêm

QUA 3 PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TRƯỚC CNTB CHỨNG MINH QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

QUA 3 PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TRƯỚC CNTB CHỨNG MINH QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

TRANG 1 LỜI NÓI ĐẦU Sau Đại hội toàn quốc lần thứ IX, tiếp tục thực hiện đường lối đề ra từ Đại hội VI của Đảng, bây giờ chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới – thời kỳ" đẩy nhanh côn[r]

13 Đọc thêm

Đường lối cách mạng đảng tư duy mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG TƯ DUY MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I.MỞ ĐẦU1.GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI2.MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
II.NỘI DUNG
1.Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế,hướng nền kinh tế Việt Nam sang nên KTTT
2.Quá trình hình thành tư duy mới của Đảng về nền kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
2.1.ĐẠI HỘI VI :ĐẠI HỘI MỞ ĐẦU CÔNG CUỘC ĐỔI[r]

31 Đọc thêm

Đường lối cách mạng đảng - tư duy mới của đảng

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG - TƯ DUY MỚI CỦA ĐẢNG

I.MỞ ĐẦU1.GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI2.MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
II.NỘI DUNG
1.Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế,hướng nền kinh tế Việt Nam sang nên KTTT
2.Quá trình hình thành tư duy mới của Đảng về nền kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
2.1.ĐẠI HỘI VI :ĐẠI HỘI MỞ ĐẦU CÔNG CUỘC[r]

35 Đọc thêm

đề cương môn Lịch sử Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Khái niệm: 3
Câu 2: Nội dung vấn đề dân tộc theo tư tưởng HCM: 5
Câu 3: HCM lựa chọn con đường đi lên CNXH cho cách mạng VN vì: 8
Câu 4: Con đường và biện pháp quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN theo TT HCM 12
Câu 5: Sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về sự ra đời của[r]

40 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1.Hoàn cảnh lịch sử mới Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1985), cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn. Đất nư[r]

1 Đọc thêm

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬[r]

23 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TW ĐẢNG LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TW ĐẢNG LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

THỊ ỦY TỪ SƠN
CHI BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ Sơn, ngày 08 tháng 7 năm 2016

BÀI THU HOẠCH
Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Họ và tên: Nguyễn Văn Thưởng
Đảng viên Chi bộ Trạm Khuyến nông.
Sau khi được học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu t[r]

11 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ: CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI Ở PHƯỜNG QUANG TRUNG (THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH) GIAI ĐOẠN 1986 2014

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ: CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI Ở PHƯỜNG QUANG TRUNG (THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH) GIAI ĐOẠN 1986 2014

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đổi mới là vấn đề sống còn của nước ta và là quy luật phát triển của lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 121986) của Đảng đã nêu ra quan điểm đổi mới triệt để và toàn diện, trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng ki[r]

118 Đọc thêm

Đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng Cộng Sản VN?
2. Trình bày các giai cấp trong xã hội VN thuộc địa nửa phong kiến?
3. Ý nghĩa sự ra đời của ĐCS VN?
4. Nội dung cơ bản của luận cương Chính trị tháng 101930?
5. Nội dung của cương lĩnh Chính trị đầu tiên được thông qua[r]

54 Đọc thêm

Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thời kì mới

TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN TRONG THỜI KÌ MỚI

Đề tài:
Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thời kì mới

PHỤ LỤC

I. Mở đầu:
II. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kì đổi mới
1. Tính tất yếu tồn tại khách quan
2. Tư duy của Đảng trước thời kì đổi mới
3. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường t[r]

13 Đọc thêm

Tìm hiểu đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới

TÌM HIỂU ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành và từng bước hoàn thiện, thay cho thể chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Thể chế kinh tế mới đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vữ[r]

20 Đọc thêm

Đường lối lãnh đạo của đảng CSVN trong việc xấy dựng nền kinh tế XHCN

ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CSVN TRONG VIỆC XẤY DỰNG NỀN KINH TẾ XHCN

MỞ ĐẦUSau hơn 20 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành và từng bước hoàn thiện, thay cho thể chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Thể chế kinh tế mới đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vữn[r]

18 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. Phân tích chủ trương Đại hội 9, 10 của Đảng về đường lối văn hóa xã hội? 2
2. Trình bày nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua trong hội nghị thành lập Đảng 321930? Ý nghĩa của Cương lĩnh? 6
3. Phân tích chủ trương CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức do ĐH X (tháng 42006)[r]

41 Đọc thêm

Cùng chủ đề