ÁNH XẠ LIÊN TỤC TRONG KHÔNG GIAN METRIC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ÁNH XẠ LIÊN TỤC TRONG KHÔNG GIAN METRIC":

Điểm bất động cho các ánh xạ tương thích yếu trong không gian Metric mờ luận văn thạc sĩ toán học

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO CÁC ÁNH XẠ TƯƠNG THÍCH YẾU TRONG KHÔNG GIAN METRIC MỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Điểm bất động cho các ánh xạ tương thích yếu trong không gian Metric mờ luận văn thạc sĩ toán học
Điểm bất động cho các ánh xạ tương thích yếu trong không gian Metric mờ luận văn thạc sĩ toán học
Điểm bất động cho các ánh xạ tương thích yếu trong không gian Metric mờ luận văn thạc sĩ toán học

64 Đọc thêm

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU CARISTI ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU CARISTI ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

Xét ánh xạ T từ tập X vào họ các tập con của X ,T : X → 2X . Điểm x ∈ X thỏa mãn x ∈ T x thì x được gọi làđiểm bất động của ánh xạ đa trị T trên tập hợp X .Các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực này đã hình thành nên lýthuyết điểm bất động, gắn liền với tên tuổi của các nhà toán học lớnnhư[r]

63 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN

Vi phân của ánh xạ trong không gian Banacs
Cách đặt bài toán cực trị, phương trình Euler – Lagrange
2
Bài toán cực trị phiếm hàm: Điều kiện bức (Coereive), tính nửa liên tục dưới yếu
của phiếm hàm. Bài toán cực trị có điều kiện. Nguyên lý Minimax, lý thuyết điểm
tới hạn. Các ứng dụng

5 Đọc thêm

GIẢI TÍCH HÀM ÔN THI CAO HỌC

GIẢI TÍCH HÀM ÔN THI CAO HỌC

d11. Chứng minh xn −→ x ⇒ xn −→ x2. Bằng ví dụ dãy xn (t ) = n (t n − t n +1 ), chứng minh chiều “⇐” trong câu 1. có thể không đúng3. Chứng minh (X , d 1 ) không đầy đủ1.5Đề bàiChứng minh rằng trong không gian metric ta có1. A ⊂ B ⇒ A ⊂ B2. A ∪ B = A ∪ B3. A = A7Giải1.5.1[r]

8 Đọc thêm

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

Chương 4Tính đặt chỉnh H¨older của bài toáncân bằngTrong chương này, ta trình bày tính đặt chỉnh H¨older của bài toán vôhướng và mở rộng ra cho bài toán tựa cân bằng véc tơ. Ta giả sử rằng tậpnghiệm của các bài toán luôn khác rỗng trong lân cận của điểm đang xét.4.1Tính đặt chỉnh H¨older của[r]

27 Đọc thêm

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

Hệ thống lại một số kết quả đã biết về tính hyperbolic. Nghiên cứunhúng hyperbolic, một số dấu hiệu để nhận biết tính nhúng hyperboliccủa một không gian con phức trong một không gian ban đầu và ứngdụng của nó trong việc thác triển liên tục ánh xạ chỉnh hình.[r]

55 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN CƠ SỞ BÀI KHÔNG GIAN METRIX TIẾP

GIÁO TRÌNH TOÁN CƠ SỞ BÀI KHÔNG GIAN METRIX TIẾP

Định nghĩa 4 Không gian metric X, d gọi là đầy đủ nếu mỗi dãy Cauchy trong nó đều là dãy hội tụ.. Không gian Rm với metric d thông thường là đầy đủ.[r]

14 Đọc thêm

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân và ứng dụng (FULL)

MỘT SỐ QUY TẮC TÍNH TOÁN TRONG GIẢI TÍCH BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG (FULL)

Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

Luận án này nghiên cứu một số khía cạnh ứng dụng của các quy tắc tính toán trong giải tích biến phân với các mục đích như sau:

1. Tìm mối quan hệ giữa công thức tính nón pháp tuyến của tập nghịch ảnh qua ánh xạ khả vi, các quy tắc tổng v[r]

96 Đọc thêm

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

tập con của X bao hàm một r-lân cận nào đó của điểm a gọi là mộtlân cận của điểm a.2. Điểm trong : Điểm x gọi là một điểm trong của tập A nếu có mộtlân cận của x nằm trong A.3. Tập mở:Một tập là mở nếu mọi điểm thuộc nó đều là điểm trong.84. Tập đóng:Một tập là đóng nếu m[r]

54 Đọc thêm

Giáo trình Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

Giáo trình toán học cao cấp. Tác giả Nguyễn Đình Trí NXB Giao Dục. Được dùng trong các trường đại học và cao đẳng Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thứcma trận. Hệ phương trình t[r]

273 Đọc thêm

TINH CHINH QUY METRIC VA LUAT FERMAT CHO BAI TOAN TOI UU DA TRI

TINH CHINH QUY METRIC VA LUAT FERMAT CHO BAI TOAN TOI UU DA TRI

chinh quy metric
Tính chính quy mê tric là một trong những tính chất quan
trọng của ánh xạ đa trị, thu hút đượ c sự quan tâm nghiên cứu
của nhiều nhà toán họ c trên thế giới. Hiện nay, kết quả đạt đượ c
theo hướng này là rất ph on g phú và đa dạng.
Tính chín h quy mêtric có nguồn gố c trong Nguyên l[r]

71 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN (CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH)

Luận văn thạc sỹ khoa học toán học ánh sạ co điểm tiệm cận (chuyên ngành toán giải tích)ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨCNGUYỄN THỊ NGAÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬNChuyên ngành: Toán Giải tích Mã số: 60.46.01.02LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TOÁN HỌCNgười hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị[r]

33 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

1. Khoảng cách Định nghĩa: Cho tập hợp X. Ánh xạ được gọi là một metric trên X nếu nó thoả các tiên đề sau:i)  x, y  X  x = y.ii)  x, y  Xiii)  x, y, z  X.Tập X cùng với metric d xác định trên nó được gọi là không gian metric và được kí hiệu (X, d). Định nghĩa: Cho k[r]

10 Đọc thêm

Giáo trình toán cơ sở bài không gian Metrix

GIÁO TRÌNH TOÁN CƠ SỞ BÀI KHÔNG GIAN METRIX

Không gian metric X, d gọi là đầy đủ nếu mỗi dãy Cauchy trong nó đều là dãy hội tụ.. Không gianRm với metric d thông thường là đầy đủ.[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

Nghiên cứu các không gian metric, ánh xạ liên tục, không gian đủ, không gian
compact và một ứng dụng của lý thuyết vào phương trình vi phân. Nghiên cứu các
không gian định chuẩn, không gian Hilbert, các toán tử tuyến tính liên tục giữa các
2
không gian đó, ba nguyên lý cơ bản của giải tích hàm, lý[r]

8 Đọc thêm

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN - ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN LỤC

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN - ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN LỤC

Do đó, một kgvt con hữu hạn chiều của một kgđc là tập đóng trong không gian đó.. 5 CHUỖI TRONG KGĐC Nhờ có phép toán cộng và lấy giới hạn, trong kgđc ta có thể đưa ra khái niệm chuỗi phầ[r]

10 Đọc thêm