CÁC HỆ TUYẾN TÍNH BẤT BIẾN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC HỆ TUYẾN TÍNH BẤT BIẾN":

Tóm tắt luận án tiến sĩ ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN ĐỂ NGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA CÁC BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC KHÔNG TUYẾN TÍNH

Tóm tắt luận án tiến sĩ ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính Tóm tắt luận án tiến sĩ ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biên đối với phương t[r]

27 Đọc thêm

Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số

SỰ KẾT HỢP CỦA PHƯƠNG PHÁP THÁC TRIỂN THEO THAM SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP RUNGE KUTTA TRONG VIỆC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN TÍNH NHIỀU BIẾN SỐ

Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phư[r]

73 Đọc thêm

BÀI TẬP ÔN TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THẦY TRỊNH VĂN LOAN ĐHBKHN

BÀI TẬP ÔN TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THẦY TRỊNH VĂN LOAN ĐHBKHN

Chương I : Các hệ TTBB, Biến đổi Fourier
1.1 Xét xem các hệ có tuyến tính bất biến không
1.2 Xét xem các hệ có tuyến tính không
1.3 Xét xem hệ có nhân quả hay không
1.4 Xét xem các hệ sau có tuần hoàn hay không? Nếu có hãy xác định chu kì tuần hoàn
Chương II : Biến đổi Z
Chương III : Bộ lọc số
Chươn[r]

18 Đọc thêm

BÀI TẬP CHƯƠNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ LOC SỐ

BÀI TẬP CHƯƠNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ LOC SỐ

1.Tìm đáp ứng xung h(n) của hệ thống tuyến tính bất biến có sơ đồ:


Với:
h1(n) = u(n) – u(n5) và h2(n) = 2.rect3(n1)

2.Cho hai tín hiệu x(n) và y(n) sau đây:


y(n) = rect5(n1)
Tìm tương quan chéo của x(n) và y(n).

2 Đọc thêm

Đề tài Ma trận dùng để biểu diễn đồ thị

ĐỀ TÀI MA TRẬN DÙNG ĐỂ BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

Đề tài Ma trận
Trong toán học, một ma trận là bảng chữ nhật chứa dữ liệu (thường là số thực hoặc số phức, nhưng có thể là bất kỳ dữ liệu gì) theo hàng và cột. Trong đại số tuyến tính, ma trận dùng để lưu trữ các hệ số của hệ phương trình tuyến tính và biến đổi tuyến tính. Trong lý thuyết đồ thị, ma[r]

17 Đọc thêm

GIẢI TÍCH TOÁN HỌC TẬP 3

GIẢI TÍCH TOÁN HỌC TẬP 3

Chương 1 Phương trình vi phân cấp 1 9
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.1.1 Phương trình vi phân cấp 1
1.1.2 Nghiệm
1.1.3 Bài toán Cauchy
1.2 Sự tồn tại và duy nhất nghiệm
1.2.1 Điều kiện Lipschitz
1.2.2 Dãy xấp xỉ Picar
1.2.3 Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm (Cauchy-Picar)
1.2.4 Sự thác triển n[r]

105 Đọc thêm

Đại số cơ bản (ôn thi thạc sĩ toán học) Vectơ riêng Giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính chéo hóa

ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) VECTƠ RIÊNG GIÁ TRỊ RIÊNG CỦA MA TRẬN VÀ CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH CHÉO HÓA

Đại số cơ bản (ôn thi thạc sĩ toán học) Vectơ riêng Giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính chéo hóa
• Đa thức bậc n của biến λ: gọi là đa thức đặc trưng của ma trận A. • Các nghiệm thực của đa thức đa thức đặc trưng PA (λ) gọi là giá trị riêng của ma trận A. • Nếu λ0 là một giá[r]

10 Đọc thêm

TUYẾN TÍNH HÓA CỦA PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC TRÊN THANG THỜI GIAN

TUYẾN TÍNH HÓA CỦA PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC TRÊN THANG THỜI GIAN

lực trên thang thời gian. Ở đây, chúng tôi cũng trình bày một phương pháp giảitích mới để nghiên cứu bài toán tương đương tôpô trên thang thời gian. Kết quảlà mới ngay trong trường hợp T = R. Để đưa ra một cách đầy đủ các phươngpháp khác nhau nghiên cứu bài toán tương đương tôpô, chúng tôi xem xét c[r]

11 Đọc thêm

Tài liệu hồi quy đa biến

TÀI LIỆU HỒI QUY ĐA BIẾN

Hồi quy tuyến tính thích hợp với:
•2 loại vấn đề nghiên cứu:
•Dự đoán (Prediction)
– Dự đoán sự biến thiên của biến phụ thuộc vào các biến
độc lập
– So sánh các mô hình cạnh tranh với nhau
•Giải thích (Explanation)
– Khảo sát hệ số hồi quy của từng biến độc lập (dấu, độ lớn
– Trị trung bình, mức ý n[r]

42 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG MIỀN THỜI GIAN DOCX

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG MIỀN THỜI GIAN DOCX

CHƯƠNG IIIPHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONGMIỀN THỜI GIANLê Vũ HàĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITrường Đại học Công nghệ2009Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hiệu và Hệ thống 2009 1 / 21Phương Trình Vi Phân của Hệ Thống Tuyến Tính Bất Biến Biểu diễn hệ thống bằng phương trình vi phânMô hình phương tr[r]

21 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH chương II ĐA CÔNG TUYẾN

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG CỦA ĐH TRÀ VINH CHƯƠNG II ĐA CÔNG TUYẾN

Đa cộng tuyến là gì ?Ragnar Frisch: Đa cộng tuyến có nghĩa là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo” hoặc chính xác giữa một số hoặc tất cả các biến giải thích trong một mô hình hồi quy.Xét hàm hồi quy tuyến tính k1 biến độc lập:Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + … + kXki + UiNếu tồn tại các số thực [r]

21 Đọc thêm

Phương trình và hệ phương trình trong dãy số

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG DÃY SỐ

Phương trình và hệ phương trình trong dãy số
2.1. Phương trình sai phân tuyến tính với hệ số hằng 2.2. Hệ phương trình sai phân tuyến tính với hệ số hằng 2.3. Phương trình sai phân tuyến tính với hệ số biến thiên 2.4. Phương trình sai phân dạng phân tuyến tính với hệ số hằng 2.5. Tuyến tính hóa một[r]

16 Đọc thêm

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ CÓ RÀNG BUỘC TRÊN ĐIỀUKHIỂN

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ CÓ RÀNG BUỘC TRÊN ĐIỀUKHIỂN

một số tiêu chuẩn điều khiển được cho các hệ không có ràng buộc và1Luận văn Thạc sĩ toán họcTrần Thị Thucó ràng buộc trên điều khiển.Hai là bán kính điều khiển được (tức khoảng cách từ một hệ điềukhiển được đến tập các hệ không điều khiển được). Vấn đề này đượcra đời từ 1980, tu[r]

70 Đọc thêm

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Có thể dùng cách vẽ biểu đồ để xem sự phân bố của cácgiá trị quan sát, nếu các giá trị quan sát nằm rời nhau vàkhông co cụm theo một số hình thái thì có thể nói rằng cácquan sát của chúng ta là độc lập với nhau.Chiến lược xây dựng mô hình1. Đi từ mô hình tổng quát đến đơn giảnSử dụng khung lý thuyết[r]

48 Đọc thêm

Đại số tuyến tính Hệ phương trình tuyến tính

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Đại số tuyến tính Hệ phương trình tuyến tính
1.2 Một vài hệ phương trình đặc biệt a. Hệ Cramer Hệ phương trình tuyến tính (1) gọi là hệ Cramer nếu m = n (tức là số phương trình bằng số ẩn) và ma trận các hệ số A là không suy biến (det A 6 = 0). b. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất Hệ phương trìn[r]

7 Đọc thêm

Giáo trình Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

Giáo trình toán học cao cấp. Tác giả Nguyễn Đình Trí NXB Giao Dục. Được dùng trong các trường đại học và cao đẳng Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thứcma trận. Hệ phương trình t[r]

273 Đọc thêm

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TOÁN CAO CẤP THỐNG KÊ (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: SINH HỌC)

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TOÁN CAO CẤP THỐNG KÊ (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: SINH HỌC)

NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN THI: TOÁN CAO CẤP THỐNG KÊ
(DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC
NGÀNH: SINH HỌC)

PHẦN I: TOÁN CAO CẤP
1. Các kiến thức phụ trợ
(Đề thi sẽ không hỏi trực tiếp vào các vấn đề này nhưng thí sinh phải nắm được với yêu cầu và biết vận dụng chúng khi gặp ở trong các vấn đề liên quan khác[r]

2 Đọc thêm

Cấu trúc bộ lọc số trong kĩ thuật

CẤU TRÚC BỘ LỌC SỐ TRONG KĨ THUẬT

R.6.1. Thuật toán tính toán bộ lọc FIR tuyến tính bất biến (LTI) được trình bày dưới dạng sơ đồ khối, trong đó các khối cơ bản biểu diễn cho các khối trễ đơn vị, bộ nhân, cộng và các nút chuyển đổi được mô tả như sau.:
 

25 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LÝ THUYẾT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LÝ THUYẾT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI

TIỂU LUẬN MÔN HỌCLÝ THUYẾT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠIĐỀ BÀI1. Tự đưa ra mô hình toán học của 1 hay 2 hệ phi tuyến (phân tích từ các hệ thống thực càng tốt).2. Xét tính ổn định của hệ thống tại các điểm cân bằng.3. Thiết kế bộ điều khiển theo 2 trong số các phương pháp:+ Dùng tiêu chuẩn Lyapunov.+[r]

17 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ C CHƯƠNG 3 KHÔNG GIAN VECTƠ

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ C CHƯƠNG 3 KHÔNG GIAN VECTƠ

17Chương 3. Không gian vectơ1. Không gian vectơ2. Không gian con của không gian vectơ3. Phụ thuộc tuyến tính, ñộc lập tuyến tính4. Cơ sở, số chiều và tọa ñộ của KGVT5. Hệ thức biến ñổi tọa ñộ của vectơ khi cơ sở thayñổi. Ma trận chuyển cơ sở.6. Không gian nghiệm.7. Không gian[r]

40 Đọc thêm