QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ HỆ THỐNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ HỆ THỐNG":

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

... khóa luận nhằm làm rõ vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Việt Nam; từ đó, đưa số giải pháp nhằm đổi giáo dục đào tạo Việt Nam sở vận dụng quan điểm toàn diện 3.2 Nhiệm vụ... chung quan điểm toàn diện nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo - Xem xét thực trạng giáo dục đào tạo Việt Nam - Đề xuất số giải pháp phát triển giáo dục đào tạo nhằm... công đổi toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam 25 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo nước ta đạt những thành tựu không nhỏ , góp phần quan
Xem thêm

77 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tạo lập tính đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường: - Vận dụng quan điểm toàn diện trong việc thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định[r]

25 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam Hiện nay

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN1. Cơ sở lí luận của quan điểm toàn diện là nguyên lí về mối liên hệ phổ biến1.1.Khái niệm về mối liên hệ phổ biến1.2. Các tính chất của mối liên hệ1.2.1. Tính khách quan của mối liên hệ1.2.2. Tính phổ biến của mối liên hệ1.2.3. Tính đa dạng và phong phú của mối liên hệ1.3. Ý nghĩ phương pháp luận cảu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến2. Quan điểm toàn diện 2.1. Cơ sở lí luận của quan điểm toàn diện 2.2. Nội dung của quan điểm toàn diện2.3. Vai trò của quan điểm toàn diện trong hoạt động của con ngườiCHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔi MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục1.1 Thực trạng nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay1.2 Những yêu cầu cấp bách cần thiết phải đổi mới giáo dục2.Ý kiến hướng đi và giải pháp cho đổi mới giáo dục ở Việt Nam2.1Định hướng đổi mới2.2 Nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện
Xem thêm

24 Đọc thêm

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay ( khóa luận triết học )

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY ( KHÓA LUẬN TRIẾT HỌC )

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay ( khóa luận triết học )

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay ( khóa luận triết học )
Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay ( khóa luận triết học )

76 Đọc thêm

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc khắc phục tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở tỉnh bắc ninh hiện nay

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

... bạo lực gia đình phụ nữ sở vận dụng quan điểm toàn diện Phạm vi nghiên cứu: • Nghiên cứu vấn đề vận dụng quan điểm toàn diện vào việc khắc phục tình trạng bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Bắc Ninh giai... Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc khắc phục tình trạng bạo lực gia • • • « ỉ • « • • đình phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nay làm khóa luận • Tình hình nghiên cứu đề tài • Vấn đề bạo lực phụ nữ. .. nghiên cứu đề tài sở vận dụng quan điểm toàn diện để làm rõ thực trạng bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Bắc Ninh từ đưa số giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục tình trạng bạo lực phụ nữ gia đình 4.2 - Nhiệm
Xem thêm

62 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) hiện nay

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC THỰC HIỆN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HÒA BÌNH (VIỆT NAM) HIỆN NAY

Khóa luận tốt nghiệp Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) hiện nay

Khóa luận tốt nghiệp Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) hiện nay

Khóa luận tốt nghiệp Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Hòa Bình (Việt Nam) hiện nay

77 Đọc thêm

Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, từ đó rút ra quan điểm toàn diện

PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN, TỪ ĐÓ RÚT RA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, từ đó rút ra quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể và vận dụng các quan điểm đó để phân tích, phê phán bệnh phiến diện, bệnh giáo điều, đồng thời phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta : “Đổi mới toàn diện, đồng bộ triệt để với những bước đi, hình thức, cách làm phù hợp” (Văn kiện Đại hội IX, trang 81)

4 Đọc thêm

DỰA TRÊN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

DỰA TRÊN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Như vậy quá trình hình thành quan điểm toàn diện đúng đắn với tư cách là nguyên tắc phương pháp luận để nhận thức sự vật sẽ phải trải qua các giai đoạn cơ bản là đi từ ý niệm ban đầu về [r]

12 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

Như vậy quá trình hình thành quan điểm toàn diện đúng đắn với tư cách là nguyên tắc phương pháp luận để nhận thức sự vật sẽ phải trải qua các giai đoạn cơ bản là đi từ ý niệm ban đầu về [r]

12 Đọc thêm

Tiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLênin

TIỂU LUẬN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN

Tiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLêninTiểu luận Quan điểm toàn diện của triết học MácLênin
Xem thêm

12 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

Ngân hàng Nhà nước đã từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, góp phần đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới hoạt độn[r]

24 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

Phồn thịnh là đặc trưng phân biệt CNXH khoa học với các thứ CNXH là phải nói tới nền kinh tế ngày càng phát triển ở đó có nhiều hàng hoá và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng [r]

27 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ-TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TRÊN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ-TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TRÊN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

Nhưng không vì vậy mà tiến hành chậm trễ đổi mới hệ thống chính trị, nhất là về tổ chức bộ máy và cán bộ, mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, bởi đó là điều kiện để[r]

16 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

thế nào là thành phần kinh tế và tại sao phải phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa _1 KHÁI NIỆM VỀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XHCN._ Vào tháng 6-1996 tại đại hội Đảng[r]

20 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỀ VẤN ĐỀ KIỀM CHẾ LẠM PHÁT TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỀ VẤN ĐỀ KIỀM CHẾ LẠM PHÁT TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY

Nhìn lại những đánh giá trên để thấy rằng tỷ lệ lạm phát ngày một tăng cao trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề gây tổn thất lớn cho xã hội, tuy nhiên không vì thế mà cho rằng lạm phát[r]

32 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN, ĐẶC BIỆT LÀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN, ĐẶC BIỆT LÀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Xét riêng về kinh tế, thứ nhất đổi mới đã chuyển nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần, nh[r]

19 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Qua các giai đoạn cách mạng, TT HCM được Đảng ta nhận thức ngày càng toàn diện và sâu sắc. Đảng ta khẳng định: “TT HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MacLenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.”
Xem thêm

11 Đọc thêm

CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN

CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN

Quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể là một trong những nguyên tắc quan trọng của phương pháp biện chứng Mác xít. Để trả lời câu hỏi này cần hiểu quan điểm toàn diện là gì? Quan điểm lịch sử cụ thể là gì? Quan điểm toàn diện là quan điểm khi xem xét và nghiên cứu sự vật phải nghiên cứu tất cả các mặt, các yếu tố kể cả các mặt khâu trung gian, gián tiếp có liên quan đến sự vật.

10 Đọc thêm

Đề cương 12 câu Tư tưởng Hồ Chí Minh và đáp án

ĐỀ CƯƠNG 12 CÂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐÁP ÁN

Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng (42001) xác định rõ khá toàn diện và hệ thống khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Văn kiện đại hội lần thứ IX của đảng viết: “ tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát trển sáng tạo chủ nghĩa Máclênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giảI phóng giai cấp giả phóng con người”
Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ được:
Một là bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh
Hai là, nguồn gốc tư tưởng – lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác lênin; giá trị văm hoá dân tộc; tinh hoa văn hoá nhân loại
Ba là, nội dung cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách mạng Việt Nam
Bốn là, giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh: soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam, tài sản tinh thần to lớn của đảng và dân tộc
Xem thêm

21 Đọc thêm