BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP":

BÀI TẬP EXCEL 2010 SẮP XẾP

BÀI TẬP EXCEL 2010 SẮP XẾP

Bài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếpBài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếpBài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếp
Bài tập Excel 2010 Sắp xếp

1 Đọc thêm

BÀI TẬP EXCEL 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

BÀI TẬP EXCEL 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành
Bài tập Excel 2010 Hướng dẫn thực hành

100 Đọc thêm

BÀI TẬP EXCEL 2010 HÀM DÒ TÌM

BÀI TẬP EXCEL 2010 HÀM DÒ TÌM

Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm
Bài tập excel 2010 Hàm dò tìm

6 Đọc thêm

BÀI TẬP EXCEL 2010 ĐỊNH DẠNG

BÀI TẬP EXCEL 2010 ĐỊNH DẠNG

Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng Bài tập Excel 2010 Định dạng

1 Đọc thêm

BÀI TẬP EXCEL 2010 ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI TUYỆT ĐỐI

BÀI TẬP EXCEL 2010 ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI TUYỆT ĐỐI

Bài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đối
Bài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đốiBài tập excel 2010 Địa chỉ tương đối tuyệt đối
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP HAY

BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP HAY

KW : MỨC TIÊU THỤ TRONG THÁNG TÍNH BẰNG KW = CHỈ SỐ MỚI -CHỈ SỐ CŨ.. VƯỢT: SỐ KW VƯỢT ĐỊNH MỨC.[r]

16 Đọc thêm

tổng hợp các bài tập excel cơ bản

TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN

Baøi 1Moät tröôøng hoïc duøng Excel ñeå laäp baûng toång keát ñieåm cuoái naêm vaø xeùt leân lôùp cho sinh vieân treân cô sôû ñieåm caùc moân thi. Bảng ñiểm caùc moân thi của sinh vieân hieän ñang ñöôïc löu trong baûng tính (sheet BANG DIEM) nhö sau :

12 Đọc thêm

Tổng hợp bài tập EXCEL ( có lời giải )

TỔNG HỢP BÀI TẬP EXCEL ( CÓ LỜI GIẢI )

BÀI 1:Phần A:(ví du 3.4 trang 161sgk)Hiệu xuất phần trăm (%) của một phản ứng hóa học được nghiên cứu theo 3 yếu tố:pH(A),nhiệt độ (B) và chất xúc tác (C)được trình bày trong bảng sau:A1C19C214C316C412A2C212C315C412C110A3C313C414C111C214A4C410C111C213C313Hãy đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố trên hiệu xuất phản ứng?Bài làm:Nhập dử liệu vào bảng tính Thiết lập các biểu thức và tính các giá trị thống kê1.Tính các giá trị Ti…. T.j… T..k và T•Các giá trị Ti…Chọn ô B7 và chọn biểu thức=SUM(B2:E2)Chọn ô C7 và nhập biểu thức=SUM(B3:E3)•Chọn ô D7 và nhập biểu thức=SUM(B4:E4)Chọn ô E7 và nhập biểu thức=SUM(B4:E4)•Các giá trị T.j.Chọn ô B8 và nhập biểu thức=SUM(B2:B5)Dùng con trỏ kéo ký tự điền từ ô B8 đến ô E8•Các giá trị T..kChọn ô B9 và nhập biểu thức=SUM(B2,C5,D4,E3)Chọn ô C9 và nhập biểu thức=SUM(B3,C2,D5,E4)Chọn ô D9 và nhập biểu thức=SUM(B4,C3,D2,E5)Chọn ô E9 và nhập biểu thức=SUM(B5,C4,D3,E2)•Giá trị T…Chọn ô B10 và nhập biểu thức=SUM(B2:B5)2.tính các giá trị G•Cá gía trị GChọn ô G7 và nhập biểu thức=SUMSQ(B7:E7)Dung con trỏ kéo ký hiệu tự điền từ G7 đến ô G9Chọn ô G10 và nhập biểu thức=POWER(B10,2)Chọn ô G11 và nhập biểu thức=SUMSQ(B2:E5)3.tính các giá trị SSR.SSC.SSF.SST và SSE•Các giá trị SSR.SSC.SSFChọn ô I7 và nhập biểu thức=G7439601POWER(4,2)Dung con trỏ kéo ký tự điền từ ô I7 đến ô I9•Giá trị SSTChọn ô I11 và nhập biểu thức=G11G10POWER(4,2)•Giá trị SSEChọn ô I10 và nhập biểu thức=I11SUM(I7:I9)4.tính các giá trị MSR.MSC.MSF và MSE•Giá trị SSTChọn ô K7 và nhập biểu thức=I7(41)Dung con trỏ kéo ký tự điền từ ô K7 đến ô K9•Giá trị MSEChọn ô K10 và nhập biểu thức=I((41)(42))
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÀI TẬP EXCEL 09 CONSOLIDATE TỔNG HỢP SỐ LIỆU THEO NHIỀU CỘT

BÀI TẬP EXCEL 09 CONSOLIDATE TỔNG HỢP SỐ LIỆU THEO NHIỀU CỘT

ThịtRau, củ, quảRau, củ, quảThịtDoanh số3,0003,5005,0006,0008,5005007,5006501,5006,500XỬ LÝ SỐ LIỆU- Tổng hợp DOANH SỐ theo VÙNG & NHÂN VIÊN- Tổng hợp DOANH SỐ theo NHÂN VIÊN & LOẠI- Tổng hợp DOANH SỐ theo VÙNG & NHÂN VIÊN & LOẠITHỰC HIỆN* Tạo bảng số liệu theo Vùng & Nhân viên- Ô F3 = CONCATENATE(A3, "-", B3)- Copy xuống* Copy cột Doanh số sang G3* Dùng CONSOLIDATE để Tổng hợp Doanh số theo Vùng & Nhân viên* Thực hiện tương tự cho 2 Bảng tổng hợp còn lạiKẾT QUẢ BÀI TẬP TRONG Sheet2
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL

BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL

SG02HU02HP14DN12DN12HP03HU01DN01HP03Yêu cầu:Câu 1: Tính có bao nhiêu khách hàng xuất nhập từ ngày 05/02/2003 trở đi. Kết quảtính đựoc đặt trong ô D26Câu 2: Tính tổng SLN của những khách hàng là Đà Nẵng (những khách hàng có MAKH bắt đầu là DN). Kết quả tính được đặt trong ô B26Câu 3: Cho biết SLN lớn nhất đối với những khách hàng là Huế (MA KH bắt đầu là H)và xuất nhập trước ngày 10/02/2003. Kết quả đặt tại ô E26.Hướng dẫn: Trước hết phải tạo vùng điều kiện như bảng dưới, sử dụng các hàm trongCSDL để tổng hợp theo yêu cầu.22 A23242526BMA KHDN*?
Xem thêm

28 Đọc thêm

BÀI tập TRẮC NGHIỆM hóa học tổng hợp vô cơ

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC TỔNG HỢP VÔ CƠ

tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ
Xem thêm

186 Đọc thêm

Câu hỏi ôn tập lý thuyết Excel

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT EXCEL

Tổng hợp câu hỏi ôn tập lý thuyết Excel. Giúp người học củng cố, tổng hợp kiến thức tin học dễ học, dễ nhớ. Hoàn thành tốt trong các bài thi tin học cơ bản. Nội dung bám sát chương trình, dành cho mọi đối tượng trong quá trình học tập và thi cử.

7 Đọc thêm

BÀI TẬP TỔNG HỢP N3-10 TIẾNG NHẬT

BÀI TẬP TỔNG HỢP N3-10 TIẾNG NHẬT

Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310 Bài tập tổng hợp N310

5 Đọc thêm

Tổng hợp các hàm trong excel

TỔNG HỢP CÁC HÀM TRONG EXCEL

Tổng hợp các hàm trong excel được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z. Tất cả các hàm đều có thuyết minh ý nghĩa sử dụng của nó. Các bạn sẽ có thể tra hàm và sử dụng một cách dễ dàng để phục vụ cho học tập và làm việc.

25 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH BÁCH KHOA TPHCM

BÀI TẬP LỚN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH BÁCH KHOA TPHCM

Bài giải đầy đủ đề bài tập lớn môn Xác suất thống kê GV: Kiều Dung ĐH Bách Khoa TPHCM
Giải tay
Phương pháp giải bài toán xác suất bằng phần mềm excel: hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu
Là tài liệu giúp ôn thi cuối học kỳ hiệu quả với đầy đủ các dạng bài tập thường gặp

20 Đọc thêm

công cụ phân tích dữ liệu trong excel

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG EXCEL

các công cụ và kỹ thuật nâng cao của Excel để tổng hợp, phân tích và trình bày dữ liệu, thông qua các công cụ như thống kê, tối ưu hóa, mô phỏng, dự báo, Pivot Table, tổng hợp, biểu đồ, hoặc thực hiện các tác vụ nhanh hơn.các cồng cụ của Whatif analysis: goal seek(tìm kiếm mục tiêu);scenarios(xét các tình huống);phân tích dữ liệu với Data Table;

17 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG GIEO ƯƠM LOÀI CÂY SA MỘC DẦU (CUNNINGHAMIA KONISHI HAYATA) TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG GIEO ƯƠM LOÀI CÂY SA MỘC DẦU (CUNNINGHAMIA KONISHI HAYATA) TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

N là số hạt đem kiểm nghiệm - Tổng hợp số liệu và nhập vào máy vi tính - PHÂN TÍNH VÀ Xử lý số liệu trên excel : - Để kiểm tra xem mức độ ảnh hưởng của mỗi công thức xử lý kích thích, độ[r]

54 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm Hỗ trợ thiết lập bài tập vật lý lớp 6 THCS bằng Microsoft Excel

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HỖ TRỢ THIẾT LẬP BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 6 THCS BẰNG MICROSOFT EXCEL

Sáng kiến kinh nghiệm
Hỗ trợ thiết lập bài tập vật lý lớp 6 THCS bằng Microsoft Excel
(Đề tài có kèm theo đĩa ghi sản phẩm)

1 Đặt vấn đề :
1.1 Lý do chọn đề tài :
Trong thực tiễn giáo dục hiện nay, điều rất quan trọng trong dạy và học các môn khoa học tự nhiên là rèn luyện kỹ năng giải bài tập của học sinh, nhất là bài tập định lượng.
Với hệ thống bài tập định lượng môn Vật lý THCS hiện nay khá phong phú về thể dạng, nhưng lại nghèo nàn về số lượng, các bài tập tương tự cùng thể dang không đủ để rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh, với hệ thống kiến thức khá nặng như hiện nay, nếu thầy cô giáo chỉ dừng lại ở các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập thì không đủ để khắc sâu kiến thức cho học sinh
Theo dõi quá trình dạy học vật lý THCS nói chung và vật lý lớp 6 nói riêng, tại lớp học, thầy cô giáo đã tổ chức được hoạt động học tập cho họa sinh,đa số học sinh đã nắm hiểu và vận dụng được bài tại lớp học, thế nhưng khá nhiều thầy cô đều phàn nàn, không hiểu sao cứ ra khỏi lớp hầu như các em quên ngay những điều đã học. Phải chăng lượng bài tập cả định tính và định lượng có nhiều nhưng chưa phân bố hợp lý để học sinh rèn luyện ký năng, khắc sâu kiến thức
Như vậy cần thiết phải tăng cường thể dạng bài tập tương tự cho học sinh rèn luyện kỹ năng. Hiện nay các bài tập trong vật lý 6 nhiều thể dạng, nhưng rất ít bài tương tự, Giáo viên dạy cần thiết phải tạo thêm hệ thống các baifq tập tương tự để học sinh rèn luyện kỹ năng. nhưng nếu ra bài tập định lượng theo phương pháp truyền thống bằng tính bộ hoặc dùng máy tính bỏ túi hỗ trợ thì còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn dữ liệu hợp lý và sát thực tế
Để hỗ trợ giáo viên thuận lợi tự bổ sung hàng loạt bài toán theo ý muốn, tôi đã ứng dụng Microsoft Excel để thiết lập chương trình hỗ trợ thiết lập bài toán định lượng cho giáo viên
1.2 Đối tượng nghiên cứu : Hỗ trợ thiết lập bài tập vật lý lớp 6 THCS bằng Microsoft Excel
1.2 Mục đích và phạm vi nghiên cứu : Hỗ trợ cho giáo viên dạy vật lý THCS thiết lập bài tập định lượng vật lý lớp 6 tại các trường THCS
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

PHẦN 1 MICROSOFT EXCEL

Mục tiêu: Ứng dụng Excel để thực hiện
Giải bài toán quy hoạch tuyến tính
Quản lý tài chính
Hồi quy tương quan và dự báo kinh tế

Bài tập 1.
(
j 1,5
). Cả 5
loại sản phẩm này đều sử dụng 4 loại nguyên vật liệu chính NVL
Một nhà máy dự định tiến hành sản xuất 5 loại sản phẩm S
j
). Có mức tiêu hao nguyên vật liệu, lợi nhuận đơn vị thu được và giới hạn
dự trữ như sau:

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề